FULL

TEXTforça

6378579 matching pages

Results 1-100

https://ca.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_nuclear_forta
  Força nuclear forta - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Força nuclear forta De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Model estàndard de física de partícules Gran Col·lisionador d'Hadrons al CERN Temes Física de partícules Model estàndard Teoria quàntica de camps Teoria de galga Ruptura simultània de simetria electrofeble Mecanisme de Higgs Constituents Interacció electrofeble Cromodinàmica quàntica ... Força nuclear forta - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Força nuclear forta De Viquipèdia Salta ... de partícules , la força nuclear forta , també anomenada força forta , interacció nuclear forta o ... gravitació , l' electromagnetisme i la força nuclear feble . A escala atòmica, és unes 100 vegades més forta que l'electromagnetisme, que al seu torn és diversos ordres de magnitud més fort que la força nuclear feble i la gravitació. La força nuclear forta actua sobre tots els hadrons , mesons i barions CACHE

Força nuclear forta - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Força nuclear forta De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Model estàndard de física de partícules Gran Col·lisionador d'Hadrons al CERN Temes Física de partícules Model estàndard Teoria quàntica de camps Teoria de galga Ruptura simultània de simetria electrofeble Mecanisme de Higgs Constituents Interacció electrofeble Cromodinàmica quàntica Matriu CKM Limitacions Problema CP fort Problema de jerarquia Oscil·lació de neutrins Científics Rutherford · Thomson · Chadwick · Bose · Sudarshan · Koshiba · Davis, Jr. · Anderson · Fermi · Dirac · Feynman · Rubbia · Gell-Mann · Kendall · Taylor · Friedman · Powell · P. W. Anderson · Glashow · Meer · Cowan · Nambu · Chamberlain · Cabibbo · Schwartz · Perl · Majorana · Weinberg · Lee · Ward · Salam · Kobayashi · Maskawa · Yang · Yukawa · 't Hooft · Veltman · Gross · Politzer · Wilczek · Cronin · Fitch · Vleck · Higgs · Englert · Brout · Hagen · Guralnik · Kibble · Ting · Richter En física de partícules , la força nuclear forta , també anomenada força forta , interacció nuclear forta o interacció forta és una de les quatre forces fonamentals de l' univers . Les altres tres són la gravitació , l' electromagnetisme i la força nuclear feble . A escala atòmica, és unes 100 vegades més forta que l'electromagnetisme, que al seu torn és diversos ordres de magnitud més fort que la força nuclear feble i la gravitació. La força nuclear forta actua sobre tots els hadrons , mesons i barions , les partícules compostes formades per quarks i antiquarks . La interacció d'aquesta força és portada per uns bosons anomenats gluons , de manera equivalent a la força electromagnètica que és portada pels fotons . Aquesta força és la responsable que els quarks es mantinguin units per a formar els barions (com els protons o els neutrons ) i els mesons (com els pions o els kaons ), i també és la responsable que els protons i els neutrons es mantinguin units al nucli. [1] La força nuclear forta té un abast al voltant d'un femtòmetre (de vegades anomenat fermi en honor d' Enrico Fermi ), uns 10 -15 metres , [2] i ha de ser prou forta com per a contrarestar la intensa força repulsiva que hi ha entre els protons. l'energia de la força nuclear forta entre dos protons és de l'ordre de MeV ( megaelectró volt ). La força nuclear forta no és afectada per la càrrega elèctrica de les partícules: afecta per igual protons i neutrons. La teoria que explica aquesta força és la cromodinàmica quàntica (QCD de l'anglès quantum chromodynamics ), que va ser proposada el 1973 per Harald Fritzsch , Heinrich Leutwyler i Murray Gell-Mann . [1] [3] Contingut 1 Història 2 Introducció 2.1 Forces en el nucli atòmic 2.2 Model de quarks 3 Principis 3.1 Interacció forta residual 3.2 Potencial de Yukawa 4 Cromodinàmica quàntica 4.1 Teoria de la gran unificació 4.2 Càrrega de color 4.3 Força nuclear forta com a força residual 5 Vegeu també 6 Referències 7 Bibliografia 8 Enllaços externs Història [ modifica ] Abans de la dècada del 1970 , els físics no sabien de cert quin era el mecanisme que mantenia unit el nucli atòmic . Se sabia que el nucli estava format per protons i neutrons i que els protons tenien una càrrega elèctrica positiva mentre que els neutrons eren elèctricament neutres. No obstant això, aquests fets semblaven contradir-se. Segons el coneixement de la física acceptat en aquell moment, les càrregues positives s'havien de repel·lir entre si i, per tant, el nucli s'havia d'arribar a trencar. Però això no s'observava mai. I, per tant, calia una nova física per a explicar aquest fenomen. Més tard, es va descobrir que els protons i els neutrons no eren partícules fonamentals, sinó que eren formats per altres partícules més petites anomenats quarks . La forta atracció que hi havia entre els nucleons era l'efecte secundari d'una força més fonamental que mantenia units els quarks dins els protons i els neutrons. La teoria de la cromodinàmica quàntica explica que els quarks porten el que s'anomena càrrega de color , tot i que malgrat el nom no hi ha cap relació amb els colors visibles. [4] Els quarks amb diferent càrrega de color s'atreuen entre si com a resultat de la interacció forta , que es transmet mitjançant uns bosons , unes partícules anomenades gluons . Introducció [ modifica ] Forces en el nucli atòmic [ modifica ] Abans de la dècada del 1970, se suposava que el protó i el neutró eren partícules fonamentals . Llavors, l'expressió força forta o força nuclear forta es referia al que avui en dia s'anomena força nuclear o força forta residual . Aquesta força forta residual és la responsable de la cohesió del nucli i avui dia s'interpreta com el camp de força associat a pions emesos per protons, neutrons i altres hadrons (ja siguin barions o mesons ). D'acord amb la cromodinàmica quàntica, l'existència d'aquest camp de pions que manté unit el nucli atòmic és només un efecte residual de la veritable força forta que actua sobre els components interns dels hadrons, els quarks. Les forces que mantenen units els quarks són molt més fortes que les que mantenen units neutrons i protons. De fet, les forces entre quarks són degudes als gluons i són tan fortes que produeixen l'anomenat confinament de color que impossibilita observar quarks nus a temperatures ordinàries, mentre que en nuclis pesats sí que és possible separar alguns protons o neutrons per fissió nuclear o bombardeig amb partícules ràpides del nucli atòmic. Històricament, la força nuclear forta es va postular de manera teòrica per a compensar les forces electromagnètiques repulsives que se sabia que existien a l'interior del nucli , en descobrir que aquest estava compost per protons de càrrega elèctrica positiva i neutrons de càrrega elèctrica nul·la. Es va postular també que el seu abast no podia ser més gran que el mateix radi del nucli perquè altres nuclis propers no la sentissin, ja que si tingués un abast major tots els nuclis de l'univers s'haurien col·lapsat per formar un gran conglomerat de massa nuclear. Per aquesta raó, se la va denominar per aquell temps força forta . El model de Yukawa (1935) explicava satisfactòriament molts aspectes de la força nuclear forta o força forta residual. Model de quarks [ modifica ] Després del descobriment d'una gran quantitat d'hadrons que no semblaven exercir cap paper fonamental en la constitució dels nuclis atòmics, es va encunyar l'expressió zoològic de partícules , donada la salvatge profusió de diferents tipus de partícules l'existència de les quals no s'entenia bé. Moltes d'aquestes partícules semblaven interaccionar mitjançant un tipus d'interacció semblant a la força forta, per la qual cosa es van buscar esquemes per comprendre aquesta diversitat de partícules. Un model postulat per explicar l'existència de tota la gran varietat de barions i mesons fou el model de quarks del 1963 . Aquest model postulava que els hadrons i mesons trobats experimentalment eren, de fet, combinacions de quarks més elementals. Posteriorment, experiments a més altes energies mostraren que els mateixos barions no semblaven ser elementals i semblaven constituïts de parts que es mantenien unides entre si per algun tipus d'interacció incomprès. Aquests descobriments, finalment, van poder ser interpretats de manera natural en termes de quarks. L'acceptació dels quarks com a constituents dels hadrons permeté reduir la varietat continguda en el zoològic de partícules a un nombre de constituents elementals molt més reduït, però va obrir el problema de com aquests constituents més elementals s'unien entre si per formar neutrons, protons i altres hadrons. Atès que aquesta força havia de ser molt intensa, va començar a usar-se el terme 'força forta' o 'interacció forta' en lloc de 'força nuclear forta', ja que la interacció forta apareixia en contextos diferents del nucli atòmic. Els intents teòrics per a comprendre les interaccions entre quarks conduí a la cromodinàmica quàntica, una teoria sobre la força forta que descriu la interacció dels quarks amb un camp de gluons , que és el que forma realment els protons i neutrons (que definitivament van deixar de ser considerats com a partícules elementals). Durant algun temps després, es va denominar força forta residual la que anteriorment s'havia anomenat força forta , i s'anomenà la nova interacció forta força de color . Principis [ modifica ] La teoria que descriu la interacció forta és la cromodinàmica quàntica , també coneguda pel seu acrònim anglès QCD ( Quantum ChromoDynamics ), que forma part del model estàndard de la física de partícules. Segons aquesta teoria, cada quark porta una càrrega de color que pot ser de tres tipus: blava , verda o vermella . Aquests colors són només uns noms que identifiquen cada tipus de càrrega, sense que n'hi hagi cap amb els colors en el seu sentit habitual. Per la seva banda, els antiquarks porten una càrrega antiblava (també rep el nom de groga , verd + vermell ), antiverda (també anomenada magenta , blau + vermell ) o antivermella (també anomenada cian , blau + verd ). Un hadró només pot existir si el color de la seva càrrega total és neutre o blanc , el que seria un singlet de color. Un mesó es compon d'un parell quark-antiquark, que només pot ser una combinació simètrica de blau - antiblau , verd - antiverd o vermell - antivermell . De la mateixa manera, un barió estarà format per tres quarks, o tres antiquarks, que hauran de portar un color diferent blau , verd i vermell o antiblau , antiverd i antivermell , de manera que la suma dels tres colors serà neutra. La interacció de quarks dins d'un neutró es deu a la força forta Els gluons, que són els intermediaris de la interacció forta, porten al mateix temps un color i un anticolor, per exemple, blau-antivermell o bé verd-antiblau. Hi ha nou possibilitats de combinació de color i anticolor, però només hi ha vuit gluons a causa de raons matemàtiques derivades de la simetria de Galga SU(3) , que és la base de la cromodinàmica quàntica. la combinació lineal blau-antiblau + verd-antiverd + vermell-antivermell és completament neutra i no correspon a cap gluó. La interacció d'un gluó amb un quark pot modificar el color del quark: un gluó blau-antivermell absorbit per un quark vermell el transforma en un quark blau. o un quark verd podria emetre un gluó verd-antivermell i esdevindria vermell. Una conseqüència d'aquest mecanisme és que la càrrega de color d'un quark canviarà de manera contínua per intercanvi de gluons amb els seus veïns, però la càrrega total d'un sistema de partícules aïllat es conservarà al llarg del temps. El parell quark-antiquark d'un mesó passa constantment de vermell-antivermell a verd-antiverd, per intercanvi d'un gluó vermell-antiverd, o a blau-antiblau, etc. Només la suma dels colors és neutra. Una característica particular de la interacció forta és que també actua sobre les seves partícules mediadores, és a dir, els gluons, actuant sobre la seva càrrega de color. Per exemple, un gluó verd-antivermell pot absorbir un gluó blau-antiverd per a esdevenir un de blau-antivermell. Aquest fenomen és marginal en el cas de les altres interaccions fonamentals: el fotó , per exemple, no està carregat elèctricament (de fet, la interacció feble presenta una característica semblant amb la càrrega dels W + i W – , però les conseqüències d'aquesta interacció són negligibles). Per a la interacció forta, aquesta característica comporta que el seu radi d'acció sigui de molt curt abast, de l'ordre del diàmetre d'un hadró (~ 1  fm ). Una altra conseqüència és que la força entre dos quarks és gairebé constant, a diferència d'altres interaccions en què la força disminueix de manera inversament proporcional al quadrat de la distància. en el cas de la interacció forta, el comportament és el contrari i la força augmenta a mesura que se n'incrementa la distància. Per tant, si intentem de separar dos quarks, s'haurà d'esmerçar una quantitat d' energia que s'anirà incrementant a mesura que n'augmenti la distància. En un moment donat, s'haurà proporcionat prou energia per a crear nous quarks o antiquarks que s'uniran als quarks inicial per a crear nous hadrons. Això explica el fet que no podem observar un únic quark. [5] qualsevol intent d'aïllar un quark (o un gluó) conduirà a la creació de nous quarks que formaran un hadró amb el primer quark. Aquest fenomen s'anomena confinament dels quarks . [6] Paral·lelament a això, dos quarks que són molt a prop pràcticament no interaccionen i els podem considerar lliures (com els dos extrems d'una molla en repòs), és el que s'anomena llibertat asimptòtica , [7] descoberta l'any 1973 de manera independent per David Gross i Frank Wilczek per una banda i David Politzer de l'altra, i que els va valdre el Premi Nobel de Física del 2004 . L'any 2000 , el CERN va presentar proves d'un nou estat de la matèria , el plasma de quarks i gluons , que hauria existit una desena de microsegons abans del big bang . en aquest estat, els quarks i els gluons serien en un estat completament lliure sense formar partícules més complexes. [8] Interacció forta residual [ modifica ] Animació de la força nuclear (o força forta residual): la interacció entre un protó i un neutró . Els petits cercles dobles de color són gluons , en què es pot veure la unió del protó i el neutró junts. Els gluons també tenen la combinació de quarks - antiquarks junts anomenat pió , i per tant ajuden a transmetre una part residual de la força forta, també entre els hadrons L'efecte residual de la força forta és el que anomenem la força nuclear . Aquesta força nuclear actua entre els hadrons, com el nucleons del nucli atòmic . Aquesta força forta residual , actuant indirectament, transmet els gluons que formen part dels pions i els mesons ro virtuals, que al seu torn transmeten la força nuclear entre els nucleons. La força forta residual és un residu menor de la força forta que uneix els quarks en protons i neutrons. Aquesta mateixa força és molt més feble entre els neutrons i els protons, perquè és sobretot neutralitzada dins d'aquests, de la mateixa manera que les forces electromagnètiques entre àtoms neutres ( forces de van der Waals ) són molt més febles que les forces electromagnètiques que mantenen els àtoms internament units. [9] A diferència de la força forta en si mateixa, la força nuclear o força forta residual disminueix en intensitat, i molt, amb la distància. La disminució és aproximadament com una potència exponencial negativa de la distància, encara que no hi ha una expressió simple coneguda per expressar-ho: vegeu potencial de Yukawa . Aquest fet, juntament amb el descens menys ràpid de la força electromagnètica entre els protons amb la distància, provoca la inestabilitat dels grans nuclis atòmics, com tots aquells amb un nombre atòmic més gran de 82. Potencial de Yukawa [ modifica ] Hideki Yukawa va demostrar, a la dècada tercera del segle XX, que aquest potencial apareix per l'intercanvi de camps escalars massius. Aquest tipus de potencial té diverses aplicacions entre si, la interacció entre dos nucleons . Dos nucleons poden experimentar interacció forta de tipus atractiu a causa de l'intercanvi de pions carregats, d'una manera similar a com dues partícules interaccionen de manera electromagnètica mitjançant bescanvi de fotons. Així com el camp electromagnètic és 'transportat' per fotons, el camp piònic descrit pel potencial de Yukawa que expressa, és 'transportat' per pions. En l'expressió del potencial de Yukawa com a expressió d'un camp piònic estàtic, la massa del pió és el paràmetre que apareix en l'exponent del potencial de Yukawa. Com el camp piònic mitjancer entre nucleons és màssic, la força corresponent té un cert rang a causa del seu decreixement, i n'està el rang inversament proporcional a la massa. La massa dels pions prediu unes distàncies típiques d'actuació de la força nuclear forta de l'ordre del nucli atòmic. És a dir, el potencial de Yukawa establia que la força nuclear forta té un abast tan petit (de l'ordre del nucli atòmic), ja que, en ser les partícules mediadores del camp massives, la seva intensitat havia de decaure molt més ràpid que la llei de la inversa del quadrat . Quan les partícules mediadores tenen massa nul·la, l'exponent del potencial de Yukawa és zero i el potencial de Yukawa es converteix en un potencial de Coulomb , que té un rang infinit i decau amb la inversa del quadrat. Cromodinàmica quàntica [ modifica ] Article principal: Cromodinàmica quàntica Actualment, la interacció forta es considera que queda ben explicada per la cromodinàmica quàntica (les sigles en anglès en són QCD, de Quantum Chromodynamics ). La cromodinàmica quàntica és una teoria que forma part del model estàndard de la física de partícules i, matemàticament, és una teoria de gauge no abeliana basada en un grup de simetria interna (gauge), basada en el grup SU(3) . D'acord amb aquesta teoria, la dinàmica dels quarks ve donada per un lagrangià que és invariant sota transformacions del grup SU(3). Aquesta invariància, pel teorema de Noether , comporta l'existència de magnituds conservades o lleis de conservació especials. Concretament, la invariància d'aquest lagrangià sota SU(3) implica l'existència de certes càrregues de color , en certa manera anàlogues a la conservació de la càrrega elèctrica (que va associada a la invariància sota el grup U(1) ). La cromodinàmica quàntica descriu, per tant, la interacció d'objectes que contenen càrrega de color, i com l'existència d'aquestes càrregues de color comporta l'existència d'un camp galga associat (camp de gluons), que defineix com interaccionen aquestes partícules amb càrrega de color. La cromodinàmica quàntica, com a teoria de galga, implica que perquè hi hagi invariància galga local, ha d'existir un camp associat a la simetria, que és el camp de gluons . Els quarks, portadors de càrrega de color, interaccionen entre si intercanviant gluons, que és el que provoca que estiguin lligats els uns als altres. Al seu torn, els mateixos gluons tenen càrrega de color, per la qual cosa interaccionen al seu torn entre si. A més, la cromodinàmica quàntica explica que hi hagi dos tipus d'hadrons: els barions (formats per tres quarks cadascun amb càrregues de color diferents) i els hadrons (formats per dos quarks conjugats entre si amb càrregues de color oposades). Tots els hadrons, formats per quarks, interaccionen entre si mitjançant la força forta (encara que poden interaccionar dèbilment, electromagnèticament i gravitatòriament). La intensitat de la interacció forta ve donada per una constant d'acoblament característica, molt més gran que les associades a interacció electromagnètica i gravitatòria. Per tant, la cromodinàmica quàntica explica tant la cohesió del nucli atòmic com la integritat dels hadrons mitjançant una teoria de la 'força associada al color' de quarks i antiquarks . Als quarks i antiquarks, a més de les altres característiques atribuïdes a la resta de partícules , se'ls assigna una característica nova, la 'càrrega de color', i la interacció forta entre si es transmet mitjançant altres partícules, anomenades gluons . Aquests gluons són elèctricament neutres, però tenen 'càrrega de color' i, per això, també estan sotmesos a la força forta. La força entre partícules amb càrrega de color és molt forta, molt més que l'electromagnètica o la gravitatòria, fins a tal punt que s'hi presenta confinament de color . Teoria de la gran unificació [ modifica ] Article principal: Teoria de la gran unificació El 2009, els intents d'unificar les forces fonamentals per mitjà de la mecànica quàntica encara continuen. L' electrodinàmica quàntica (o 'electromagnetisme quàntic'), que és actualment la teoria física comprovada amb més precisió de la qual es disposa actualment, [10] ha estat fusionada amb èxit amb la força nuclear feble per formar la força electrofeble , i s'estan fent esforços per unir la força electrofeble i la força nuclear forta per formar la força electroforta . Les prediccions indiquen que a aproximadament 10 14 GeV, aquestes tres forces es fusionen en un sol camp unificat. [11] Més enllà d'aquesta 'gran unificació', s'especula que potser seria possible unir la gravetat amb les altres tres simetries de galga , una cosa que s'espera que es produeixi a una energia d'aproximadament 10 19 GeV. Tanmateix (i malgrat el fet que la relativitat especial està incorporada harmoniosament amb l'electrodinàmica quàntica), la relativitat general expandida, actualment la millor teoria per a descriure la força gravitatòria, no ha estat incorporada a la teoria quàntica. [12] Càrrega de color [ modifica ] Els quarks, antiquarks i els gluons són les úniques partícules fonamentals que contenen càrrega de color no nul·la, i que per tant participen en les interaccions fortes. Els gluons, partícules portadores de la força nuclear forta, que mantenen units els quarks per a formar altres partícules, com s'ha explicat, també tenen càrrega de color i, per tant, poden interaccionar entre si. Un efecte que derivaria d'això és l'existència teòrica d'agrupacions de gluons ( gluboles ). Els quarks poden presentar sis tipus de càrrega: vermell, blau, verd, anti-vermell, anti-blau i anti-verd. Les càrregues anti-vermell, anti-blau i anti-verd estan relacionades amb les corresponents vermell, blau i verd de manera similar a com ho estan les càrregues elèctriques negatives i positives. Els gluons, per la seva banda, tenen un tipus de càrrega més complex: la seva càrrega sempre és la combinació d'un color o anticolor diferent (per exemple, es pot tenir un gluó vermell-anti-blau o gluó verd-anti-vermell, etc.) Força nuclear forta com a força residual [ modifica ] La força que fa que els constituents del nucli d'un àtom romanguin units està associada a la interacció nuclear forta, encara que avui dia sabem que aquesta força que manté units protons i neutrons en el nucli és una força residual de la interacció entre els quarks i els gluons que componen aquestes partícules ( up i down ). Seria similar a l'efecte de les forces d' enllaç que apareixen entre els àtoms per a formar les molècules , enfront de la interacció elèctrica entre les càrregues elèctriques que formen aquests àtoms (protons i electrons), però la seva naturalesa és totalment diferent. Abans de la cromodinàmica quàntica, es considerava que aquesta força residual que mantenia units els protons del nucli era l'essència de la interacció nuclear forta, encara que avui dia s'assumeix que la força que uneix els protons és un efecte secundari de la força de color entre quarks, de manera que les interaccions entre quarks es consideren un reflex més fonamental de la força forta. La força nuclear forta entre nucleons es realitza mitjançant pions, que són bosons màssics, i per aquesta raó aquesta força té tan curt abast. Cada neutró o protó pot 'emetre' i 'absorbir' pions carregats o neutres. l'emissió de pions carregats comporta la transmutació d'un protó en neutró o viceversa (de fet, en termes de quarks, aquesta interacció es deu a la creació d'un parell quark-antiquark: el pió carregat no serà més que un estat lligat d'un dels quarks originals i més un quark o antiquark dels que s'acaben de crear). L'emissió o absorció de pions carregats responen a alguna de les dues interaccions següents: p + + n 0 → ( n 0 + π + ) + n 0 → n 0 + ( π + + n 0 ) → n 0 + p + {\displaystyle p^{+}+n^{0}\to (n^{0}+\pi ^{+})+n^{0}\to n^{0}+(\pi ^{+}+n^{0})\to n^{0}+p^{+}} n 0 + p + → ( p + + π − ) + p + → p + + ( π − + p + ) → p + + n 0 {\displaystyle n^{0}+p^{+}\to (p^{+}+\pi ^{-})+p^{+}\to p^{+}+(\pi ^{-}+p^{+})\to p^{+}+n^{0}} En la primera reacció anterior, un protó emet inicialment un pió positiu i es converteix en un neutró. el pió positiu és reabsorbit per un neutró i es converteix en un protó: l'efecte net d'aquest intercanvi és una força atractiva. En la segona, un neutró emet un pió negatiu i esdevé un protó. el pió negatiu, en ser reabsorbit per un altre protó, dóna lloc a un neutró. Des d'un punt de vista semiclàssic, el camp de pions es pot aproximar mitjançant un potencial de Yukawa : V ( r ) = − g s 4 π r e − m r c ℏ {\displaystyle V(r)=-{\frac {g_{s}}{4\pi r}}e^{-{\frac {mrc}{\hbar }}}} En què: g s {\displaystyle g_{s}\,} , és la constant d'acoblament que dóna la intensitat de la força efectiva. m {\displaystyle m\,} , és la massa del pió intercanviat. r {\displaystyle r\,} , és la distància entre nucleons. c , ℏ {\displaystyle c,\hbar \,} , són la velocitat de la llum i la constant de Planck racionalitzada. Pel que fa a molt petites distàncies, la interacció decau aproximadament segons la inversa del quadrat. però, a distàncies de l'ordre del nucli atòmic, predomina el decreixement exponencial, per la qual cosa a distàncies superiors a les atòmiques l'efecte dels pions és pràcticament imperceptible. Vegeu també [ modifica ] Confinament de color . Llibertat asimptòtica. Força nuclear dèbil . Constant d'acoblament . Model estàndard de física de partícules . Teoria quàntica de camps . Gravetat . Àtom mesònic . Referències [ modifica ] ↑ 1,0 1,1 Weak Interaction Studies by Precision Experiments in Nuclear Beta Decay , Nathal Severijns, Instituut voor Kern- en Stralingsfysica, Katholieke Universiteit Leuven . Pàg. 342. ↑ « What is the maximum distance for the action of the strong nuclear force? » (en anglès). Yahoo Answers. [Consulta: 20 juny 2013]. ↑ Facts about Harald Fritzsch: quantum chromodynamics, as discussed in quantum chromodynamics , Enciclopaedia Britannica ↑ Feynman, 1985 , p. 136. ↑ V. Barger, R. Phillips. Collider Physics . Addison–Wesley, 1997. ISBN 0201149451 . ↑ Confinament dels quarks , Gran Enciclopèdia Catalana . ↑ La força dels quarks. Premi Nobel de física , Anuaris.cat ↑ CERN. « La soupe primordiale. Des collisions d'ions de plomb à haute énergie. » (en francès). [Consulta: 24 desembre del 2010]. ↑ Fritzsch, 1983 , p. 167-168. ↑ Life on the lattice: The most accurate theory we have ↑ Parker, 1993 , p. 259-279. ↑ « Gran Enciclopèdia Catalana: teories de galga ». [Consulta: 19 juny 2013]. Bibliografia [ modifica ] Christman , J. R.. Project PHYSNET. « The Strong Interaction » (pdf) (en anglès). MISN-0-280 . East Lansing: Michigan State University, 2001. [Consulta: 20 juny 2013]. Fritzsch , H. Quarks: The Stuff of Matter (en anglès). Basic Books, 1983. ISBN 978-0465067817 . Feynman , R.P.. QED: The Strange Theory of Light and Matter (en anglès). Princeton University Press, 1985. ISBN 0-691-08388-6 . «The idiot physicists, unable to come up with any wonderful Greek words anymore, call this type of polarization by the unfortunate name of 'color,' which has nothing to do with color in the normal sense. (Els idiotes dels físics, incapaços d'utilitzar qualsevol de les meravelloses paraules gregues, anomenen a aquest tipus de polarització amb el desafortunat nom de 'color', que no té res a veure amb el color en el sentit normal.)» . Griffiths , David J. Introduction to Elementary Particles . John Wiley & Sons, 1987. ISBN 0-471-60386-4 . Halzen , Francis. Martin , Alan D. Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics . John Wiley & Sons, 1984. ISBN 0-471-88741-2 . Kane , Gordon L. Modern Elementary Particle Physics . Perseus Books, 1987. ISBN 0-201-11749-5 . Leutwyler , H. « H. Leutwyler – Bern On the history of the strong interaction » (en anglès). International School of Subnuclear Physics . Erice: University of Bern, juny 2012. [Consulta: 20 juny 2013]. Morris , Richard. The Last Sorcerers: The Path from Alchemy to the Periodic Table . Washington, D.C.: Joseph Henry Press, 2003. ISBN 0-309-50593-3 . Parker , B. Overcoming some of the problems (en anglès), 1993. Enllaços externs [ modifica ] « Gran Enciclopèdia Catalana: Interacció ». Gran Enciclopèdia Catalana. Les quatre interaccions fonamentals de la física Interacció forta Interacció feble Electromagnetisme Gravitació Registres d'autoritat BNF : cb119927693 GND : 4182921-9 LCCN : sh98005979 SUDOC : 02800504X Obtingut de « https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Força_nuclear_forta&oldid=16592105 » Categories : Física de partícules Física nuclear Força Categories ocultes : 1.000 articles fonamentals Ciència (Els 1000 de META) Control d'autoritats Menú de navegació Eines personals Sense sessió iniciada Discussió per aquest IP Contribucions Crea un compte Inicia la sessió Espais de noms Pàgina Discussió Variants Vistes Mostra Modifica Mostra l’historial Més Cerca Navegació Portada Article a l'atzar Articles de qualitat Comunitat Portal viquipedista Canvis recents La taverna Contacte Xat Donatius Ajuda Eines Què hi enllaça Canvis relacionats Pàgines especials Enllaç permanent Informació de la pàgina Element a Wikidata Citau aquest article Imprimeix/exporta Crear un llibre Baixa com a PDF Versió per a impressora En altres projectes Commons En altres idiomes Afrikaans Alemannisch Aragonés العربية Asturianu Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা Bosanski کوردی Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Français Frysk Gaeilge Galego עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Ido Italiano 日本語 Patois ქართული Қазақша 한국어 Latina Lietuvių Latviešu Македонски മലയാളം Монгол Bahasa Melayu Nederlands Norsk nynorsk Norsk Occitan ਪੰਜਾਬੀ Polski پنجابی Português Runa Simi Română Русский Scots Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina Shqip Српски / srpski Basa Sunda Svenska தமிழ் తెలుగు ไทย Tagalog Türkçe Татарча/tatarça Українська اردو Tiếng Việt Winaray ייִדיש 中文 Bân-lâm-gú 粵語 Modifica els enllaços La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 5 març 2016 a les 15:55. El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual . es poden aplicar termes addicionals. Vegeu les Condicions d'ús . Wikipedia® (Viquipèdia™) és una marca registrada de Wikimedia Foundation, Inc . Política de privadesa Quant al projecte Viquipèdia Renúncies Desenvolupadors Declaració de cookies Versió per a mòbilshttp://home-boxer.blogspot.com/2011/12/oi-pessoal-infelizmente-as-coisas.html
  CASA COISAS & TAL CASA COISAS & TAL decoração, customização e idéias quarta-feira, 14 de dezembro de 2011 OI PESSOAL! INFELIZMENTE AS COISAS PIORARAM, EESTOU MAL E DEBILITADO E ESSE BLOG SE ENCERRA POR TEMPO INDETERMINADO...... QUANDO EU PUDER VOLTAR, AVIISO OK? BEIJOS E DESEJEM-ME SORTE Postado por Flavio Zaninelli às 14.12.11 144 comentários: Sandra Azevedo 14 de dezembro de 2011 18:36 flávio, continuo ... , continuo torcendo por você TODOS os dias, peço a DEUS sempre por vc. Força. bjs. Responder Excluir ... abençõe, te guarde,e que Ele restaure a sua saúde...Força...Besitos desde Espanha Responder Excluir Piki 14 de dezembro de 2011 18:54 Owww meu querido, muita sorte!!! Que Deus te dê força durante esta ... tintas 14 de dezembro de 2011 20:12 Flavio Muita força e luz p vc. Volte logo. ABÇS Responder ... ficará bem Força!!! Fique c/ Deus. Responder Excluir Quel 14 de dezembro de 2011 21:18 Oi Flavio CACHE

CASA COISAS & TAL CASA COISAS & TAL decoração, customização e idéias quarta-feira, 14 de dezembro de 2011 OI PESSOAL! INFELIZMENTE AS COISAS PIORARAM, EESTOU MAL E DEBILITADO E ESSE BLOG SE ENCERRA POR TEMPO INDETERMINADO...... QUANDO EU PUDER VOLTAR, AVIISO OK? BEIJOS E DESEJEM-ME SORTE Postado por Flavio Zaninelli às 14.12.11 144 comentários: Sandra Azevedo 14 de dezembro de 2011 18:36 flávio, continuo torcendo por você TODOS os dias, peço a DEUS sempre por vc. Força. bjs. Responder Excluir Anônimo 14 de dezembro de 2011 18:40 Oi Flávio, Desejo a vc toda sorte do mundo! Saiba que vc fez inúmeros amigos e todos torcem pela sua recuperação. Um beijo bem grande. Responder Excluir Juliana Vasconcellos 14 de dezembro de 2011 18:49 Oi Flavio, estou torcendo pela sua melhora, pensamento positivo sempre!! Bjinhus Jú Responder Excluir Raquel Leite Palladino 14 de dezembro de 2011 18:51 Poxa Flavio, desejo muito boa sorte com sua saude, que Deus estenda as mãos sobre sua vida e te traga felicidade e a saude que no momento esta precisando mais né... um abraço raquel Responder Excluir Mi Hernandez 14 de dezembro de 2011 18:52 Flávio,desejo a você o melhor, que recupere logo, que Deus te abençõe, te guarde,e que Ele restaure a sua saúde...Força...Besitos desde Espanha Responder Excluir Piki 14 de dezembro de 2011 18:54 Owww meu querido, muita sorte!!! Que Deus te dê força durante esta sua travessia no deserto...estaremos esperando por ti, quando puder voltar! beijos. Responder Excluir casa de professora 14 de dezembro de 2011 19:06 ESTOU TORCENDO POR VOCÊ DE TODO O CORAÇÃO, POIS SEI O QUE É ISSO, MINHA MÃE QUERIDA ESTÁ COM CÂNCER E PASSA POR TUDO ISSO TAMBÉM...BJS! Responder Excluir vida 14 de dezembro de 2011 19:13 Meu querido não perca as esperanças sou budista estou também passando problemas de saúde com um filho mas tudo esta se revertendo faça NAM MYORRO RENQUE QUIO e tenha fé que vc melhorará qualquer coisa me mande um email te responderei com toda boa vontade ,não desista eu estou aqui te esperando,hoje mesmo te mostrarei a fora da fé, bjssssssss Responder Excluir vida 14 de dezembro de 2011 19:14 Tem muita gente orando por vc,me dê noticias por favor,bjsssss Responder Excluir BITOKA RUBRA ARTES 14 de dezembro de 2011 19:27 OLA AMIGO FLAVIO, OLHA, ESTAMOS TORCENDO POR VOCE...ESPERO DO FUNDO DO MEU CORAÇÃO QUE DEUS TE ILUMINE E ABENÇOE A VOCE E AOS MÉDICOS QUE ESTAO CUIDANDO DE VOCE...SE DEUS QUISER VOCE PASSARÁ POR ESSA E FICARÁ BOM...TENHA FÉ...NAO DESISTA...LUTE SEMPRE..TENHA OTIMISMO ELE É IMPORTANTE...MEU MARIDO FICOU CURADO DE TRES CANCERES...VOCE TAMBÉM FICARÁ...TENHA FÉ...BOA SORTE...QUE DEUS TE ACOMPANHE...MANDE NOTÍCIAS...BEIJOS..FIQUE COM DEUS!!!!!! Responder Excluir Natalia 14 de dezembro de 2011 19:33 Não perca a Fé e a Esperança,sê forte a vida é bela as rapidas melhoras Um abraço Natália Carvalho Responder Excluir brincando com linhas e tintas 14 de dezembro de 2011 20:12 Flavio Muita força e luz p vc. Volte logo. ABÇS Responder Excluir João 14 de dezembro de 2011 20:56 Flávio,fica forte cara,desejo toda saúde pra vc e vou colocar seu nome em minhas orações,acredito que seja uma provação,dura,mas importante pra sua evolução,até breve!!! Responder Excluir Anônimo 14 de dezembro de 2011 21:07 Olá, Flávio! Não importa por quanto tempo você tenha que se ausentar desse lindo Blog, mas tenha a certeza de que nós, seus leitores e amigos, esperaremos pela sua volta com as suas incríveis novidades! Sei que esse tipo de tratamento é muito sofrível e deixa o corpo debilitado, mas como você é uma pessoa alegre, otimista e muito guerreiro, vai tirar tudo isso 'de letra'! Então faça a sua parte aí, conservando sempre o seu otimismo, a sua alegria, que faremos a nossa daqui, que é enviar-lhe ótimas energias, Ok? Obrigada por ter nos dado um 'oi'. Estava com saudades. Boa sorte! Grande abraço, Vânia Responder Excluir Minhas Inspirações 14 de dezembro de 2011 21:12 Poxa Flavio. te desejo tudo de bom... Essa fase passará..... e tudo ficará bem Força!!! Fique c/ Deus. Responder Excluir Quel 14 de dezembro de 2011 21:18 Oi Flavio! Estarei torcendo muito por sua melhora! Milhoes de abraços! Responder Excluir DoMaNiArtes 14 de dezembro de 2011 21:30 Flavio, Não desanime,espero que se recupere rápido!! Boa sorte,tudo de bom!! Abraços, Lélia Responder Excluir eu e a minha querida mãe que hoje é meu anjo la no ceu 14 de dezembro de 2011 21:37 Desejo lhe mais que sorte, desejo lhe que Deus lhe carregue nos braços e lhe restitua a saúde, tenha certeza tudo que ocorre conosco é para o bem mesmo parecendo o contrário, tenho certeza da sua vitória. Fique em paz e nunca perca as esperaças. Responder Excluir caju 14 de dezembro de 2011 21:42 Estarei orando por ti,te desejo melhoras e que vc volte logo pra nos presentear com suas boas idéias.Mil beijos e sentirei saudades! Responder Excluir caju 14 de dezembro de 2011 21:43 Estarei orando por ti,te desejo melhoras e que vc volte logo pra nos presentear com suas boas idéias.Mil beijos e sentirei saudades! Responder Excluir Anônimo 14 de dezembro de 2011 21:54 Ah, querido, estamos cheios de saudade, mas entendemos q tem q se cuidar... Deus estará sempre do seu lado, assim como nosso coração e energia! Bjins Dirce Innocenti Responder Excluir claudia Soaris 14 de dezembro de 2011 22:31 Desejo a vc tudo de bom e saúde... espero que se recupere e volte logo. Que Deus te abençoe e te dê forças neste período de dificuldades. Beijos!!!! Responder Excluir grassi 14 de dezembro de 2011 23:01 Melhoras pra ti!! O teu blog é ótimo e tenho certeza que logo você estará bem!! Um abraço Responder Excluir Anônimo 14 de dezembro de 2011 23:11 Sinto muito e to torcendo pela sua recuperação!!grande beijo Cris Responder Excluir Fizarte Acessórios e Estilo 14 de dezembro de 2011 23:25 Flavio, todas as melhores vibrações do mundo para vc. Sempre acompanhei o blog, e mesmo nunca tendo deixado nenhum comentário, desde que fiquei sabendo da sua doença te trago em meus pensamentos. Obrigada por toda a dedicação, por compartilhar conosco tudo o que deixa seu mundo feliz! Pode ter certeza que são milhares de corações vibrando por sua melhora! Beijos, Carol Sussumo Responder Excluir Anônimo 14 de dezembro de 2011 23:55 Oi Flávio...faz um tempinho que curto o teu blog e sempre estou fazendo preces para que papai do céu continue te dando forças para seguir a tua caminhada...e vejo que tu és uma pessoa de muita fé e isso ajuda muito né??Quero te dizer que continuo em preces pela tua recuperação...que Deus te proteja e ilumine hoje e sempre!!Fica com Deus e muita força !!Teresinha. Responder Excluir Carla Regina 15 de dezembro de 2011 01:09 Tudo vai melhorar,estarei rezando por vc, tenha fé,que tudo dará certo! Fique com Deus. Responder Excluir Nany C. 15 de dezembro de 2011 01:24 ...acompanho seu blog a algum tempo e espero, de coração, que você se recupere. acredite sempre no seu melhor! Fique bem e que Deus te ilumine! Responder Excluir Angela 15 de dezembro de 2011 07:27 Estou na sua torcida, amo seu blog!Minhas orações por sua recuperação plena.Abraço fraterno! Responder Excluir SusiP 15 de dezembro de 2011 07:59 Boa sorte! Responder Excluir Anônimo 15 de dezembro de 2011 08:10 Flavio, que Deus o abençoe! Que Ele derrame sobre vc bálsamo de alivio e conforto, amenize suas dores e segundo a Sua vontade o cure. A Paz de Cristo que excede todo entendimento. Um forte abraço, Carmen Responder Excluir rafag0ulart 15 de dezembro de 2011 09:06 Flávio! Estarei rezando por sua melhora! Boa sorte =D Responder Excluir JOANA CAMPOS 15 de dezembro de 2011 09:06 Desejo Sim, toda sorte boa do mundo! Que vc se cure! Deus seja contigo! beijos Responder Excluir Lícia Aleixo 15 de dezembro de 2011 09:07 Flavio querido, passei esse tempo todo entrando aqui todos os dias pra saber se tinha noticias suas!Infelizmente essa não era a noticia que eu queria ver, mas a vida é assim mesmo, que o Papai do céu esteja sempre com vc, acredite, vc não está sozinho! Muita força e muita luz pra vc!! Responder Excluir Dokinhas 15 de dezembro de 2011 09:28 Bom Dia Flávio, Leio o seu blogue, a partir de Lisboa, Portugal, já tinha reparado na falta de novidades, mas nem por isso deixei de vir aqui todos os dias espreitar... Fiquei muito triste com este ultimo post, pelo facto de saber que piorou. Do fundo do meu coração, desejo-lhe a maior sorte do Mundo, mas acredite, pois eu acredito também, que tudo vai melhorar... Este será o seu caminho,com os seus espinhos, mas no final vai dar a volta por cima, olhar para trás e ver que tudo tinha um propósito. Desejo-lhe a si e aos seus um Santo Natal e que 2012 seja o ano da concretização de tudo o que mais deseja. Estou consigo (apesar de não o conhecer pessoalmente) e rápidas melhoras. Um grande beijinho Vera Honrado Responder Excluir Fabiana 15 de dezembro de 2011 09:36 Te desejo mais que sorte...desejo força, otimismo, fé...acredite que as coisas acontecem! Muito Deus pra você! http://cantinho-dafabi.blogspot.com/ Responder Excluir rosane 15 de dezembro de 2011 10:16 Passei por aqui muitas vezes procurando por noticias e agora que vejo seu post continuarei passando e torcendo por vc!Força e um abraço bem apertado. Responder Excluir rosane 15 de dezembro de 2011 10:16 Passei por aqui muitas vezes procurando por noticias e agora que vejo seu post continuarei passando e torcendo por vc!Força e um abraço bem apertado. Responder Excluir Anônimo 15 de dezembro de 2011 10:28 Poxa... saúde e muita paz! blog incrível e tudo vai correr bem!! Responder Excluir Mariana Santos 15 de dezembro de 2011 10:38 Muita força. Que tudo corra bem. Vamos olhar em frente e ver o belo futuro que irá ter. Não desistir e manter a força é a cura. Responder Excluir Mania D' Marie 15 de dezembro de 2011 10:58 Espero que você melhore logo,Deus está contigo. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei.Mateus 11:28 a 30 Cheiro!! http://www.maniadmarie.com/ Responder Excluir Andrea Cristiane 15 de dezembro de 2011 11:41 Desejo melhoras e cuide-se bem. Bjos Responder Excluir patrícia 15 de dezembro de 2011 11:56 Força,Deus o abençõe! melhoras!! Responder Excluir Mayara Fonseca 15 de dezembro de 2011 13:35 Força, estamos com você em pensamento e em oração! Responder Excluir Rebeca 15 de dezembro de 2011 14:14 Flavio, por supuesto que te deseo toda la suerte del mundo y te envío un abrazo. En mayo iré a Brasil a visitar la familia, y me gustaría invitarte a almorzar en algún lugar de la Vila Madalena, mi barrio favorito en Sampa. Muchos cariños, Rebeca Responder Excluir Anônimo 15 de dezembro de 2011 14:24 SEMPRE QUE PRECISO DE INSPRIRACAO PROCURO SEU SITE, LI, E SINTO MUITO MESMO POR ESTAR DOENTE ESTIMOS A MELHORA E REZAREI POR VCE QUE A LUZ SEMPRE TE ILUMIE E PROTEJA,QUEM LIDA COM ARTE E UMA PESSOA DA LUZ,FORCA SEMPRE BEJUS KATYA ORLANDO Responder Excluir Anônimo 15 de dezembro de 2011 15:10 que senhora de fatima te proteja e te acompanhe muita força e aqui de portugal estou e rezar por ti lili dos gatos Responder Excluir AZA 15 de dezembro de 2011 16:22 Muita saúde,peço a Deus para que tenhas um recuperação breve,os bons espiritos de luz fluidifiquem as suas dores oro e peço interseção por você Responder Excluir Déa Prado 15 de dezembro de 2011 16:23 Olá Flávio, Estou rezando e na torcida pela sua recuperação. Que Deus o abençoe. Mande notícias de vez em quando se possível a seu respeito. Um beijo grande...força e fé. Sei que nem tem cabeça para outras coisas, mas se possível, gostaria de presentê-a-lo com um livrinho depoimento que eu escrevi...é um presente...e para isso você só precisa, se quiser, me mandar por e-mail um endereço físico para onde eu possa encaminha o 'livrinho'. Déa Prado. (andreahprado@hotmail.com). Responder Excluir Marcia Cristina Cardinali 15 de dezembro de 2011 16:27 Boa sorte Flavio.. Estamos torcendo e rezando muito para que você supere este desafio em sua vida.. Força garoto!!!. Responder Excluir Drica 15 de dezembro de 2011 17:33 O que houve, Flávio? Não sei do que se trata, mas espero que você melhore e volte logo! Deus te guarde! Drica. Responder Excluir renata 4everyoung 15 de dezembro de 2011 18:25 Só pense em coisas boas e positivas. Aqui eu ficarei torcendo por você. Tenha fé. Bjs Responder Excluir Sonia Cristina 15 de dezembro de 2011 19:23 Amigo, amo seu blog. Espero que melhore logo e volte às suas atividades.Você faz muita falta aqui. Força e um grande abraço. Responder Excluir Simplesmente Sônia Maria 15 de dezembro de 2011 20:01 Oi Flávio, estarei orando por você. Também tenho doença severa. Você tem sido um herói valente esquecido de si mesmo e sempre colaborando. NAS MINHAS ORAÇÕES DIÁRIAS LEMBRAREI DE PEDIR A dEUS, CONFIANÇA E ESPERANÇA..SÕNIA Responder Excluir Anônimo 15 de dezembro de 2011 20:56 De Portugal vejo o seu blog quase todos os dias procurando novidades. Fiquei preocupada com a ausência... Desejo-lhe uma rápida recuperação e um Bom Natal. As melhoras. Responder Excluir Anônimo 15 de dezembro de 2011 22:04 que deus te abencoe Responder Excluir Karla Jeanne 15 de dezembro de 2011 22:45 Oi Flávio peço à Deus que vc possa vencer essa fase difícil e forças, estarei rezando por vc! BJKS DE KARLA*** Responder Excluir Andréa Brandão 16 de dezembro de 2011 08:36 Não sei se é o caso só de sorte ou de acreditar e lutar. De qualquer forma te desejo Sorte, Coragem e MUITA SAÚDE! Volta logo, tá? Estamos aqui esperando. Abraços! Responder Excluir Cristian Rios 16 de dezembro de 2011 13:10 Muita força e luz divina pra vc amigo. Tudo de bom e se recupere logo. Seu blog faz falta!!!!! Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 14:11 Força e muita luz, você estará sempre em minhas orações. Sou admiradora do seu trabalho. Márcia Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 14:18 Oi Flávio, a única coisa que posso fazer neste momento e continuar rezando para o seu reestabelecimento. Desejo de coração que 2012 possa ser um ano de mta saúde e paz pra vc e seus familiares, tenho entrando periodicamente neste blog, e como não encontro postagens... já tinha imaginado que não estava bem, mas tenha fé e fique com Deus. Sinta abraçado. Helena Aquidauana, Mato Grosso do Sul Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 15:06 Ola Flavio, Espero do fundo do meu coraçao que vc se recupere logo e que Deus te dê muita força, fé e esperança para lutar cada dia mais. E se Deus quiser logo logo vc estará de volta com muita SAÚDE. Te desejo muita saúde e paz. Beijinhos, Elga Casadinho Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 15:43 Boa sorte, e Deus te guie e nos trata de volta para o blog. Saúde Zleide Responder Excluir André 16 de dezembro de 2011 16:21 Flávio, espero de todo o coração que você consiga recuperar sua saúde e alegria de viver. Estou torcendo (e sei que não sou o único) pela sua melhora. Força, amigo. isso vai passar! Tenha fé! Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 18:03 Muita força e muita saúde. Boa sorte sempre!!! Roberto Dacttes Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 19:10 Amigo Flávio, voçê é uma pessoa extraordinária, com muita força e coragem! Um grande abraço e toda a sorte do mundo. Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 19:17 Boa sorte, muitas alegrias, saúde e que vc supere toda esta fase. Que Deus ilumine teu caminho neste período difícil. Com carinho muita luz na tua vida... Responder Excluir Maggie de Azevedo Godinho 16 de dezembro de 2011 19:24 Boa sorte!!! Responder Excluir Andréa 16 de dezembro de 2011 20:58 Fláviao querido melhoras! Estou aqui do outro lado rezando por você. Mande notícias não nos deixe. Beijos Responder Excluir loli 16 de dezembro de 2011 21:35 acompanho seu blog a muito tempo.,acredite sempre oro por vc. Logo estará de volta firme e forte.Tudo vai dar certo, já deu certo. Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 23:04 toda sorte do mundo para você,companheiro !Deus te abençoe sempre. Responder Excluir Anônimo 17 de dezembro de 2011 02:06 Flávio, Que Deus, esse poder do universo que tentamos entender através dessa palavra, possa lhe abençoar e fortalecer em sua vida. Meu afeto, meu carinho e força. Cuide de você!! Um abraço Luiza Helena Santos Responder Excluir Anônimo 17 de dezembro de 2011 05:51 Muita sorte! Saúde e paz. Estou torcendo pela sua recuperação, volte logo. Responder Excluir Magy 17 de dezembro de 2011 13:37 Tudo vai dar certo. Não se preocupe conosco porque sempre estaremos aqui te aguardando. Muita luz! Responder Excluir - Thiago - 17 de dezembro de 2011 15:39 Querido, a tempos acompanho seu blog e nunca lhe deixei uma mensagem. Não sei o que está acontecendo, mas fiquei um tanto preocupado com as mensagens que você tem deixado pra gente. Espero que tudo se resolva logo e que que seu coração se encontre em paz! Dê notícias. Forte abraço! Fique com Deus Responder Excluir maria sefras 18 de dezembro de 2011 12:47 Toda a sorte do Mundo. As melhoras, que o Universo conspire a seu favor. FORÇA, VAI TUDO CORRER BEM. Um abração deste lado do Atlântico. Estamos à sua espera. Responder Excluir Anônimo 18 de dezembro de 2011 19:00 Deus está com vc! Força! Responder Excluir Nanda Duarte 18 de dezembro de 2011 19:11 Boa sorte Flavio! Desejo sua melhora de todo coração! Responder Excluir Anônimo 18 de dezembro de 2011 20:37 Desejo-lhe sorte, muita sorte. Desejo-lhe tbém saúde, paz, prosperidade e alegria de manhã ensolarada com cheiro de mar. Mentalize só palavras e coisas positivas e muita luz em voce...use cores. Flavio, desejo de coração que voce fique bem e seja feliz. Com carinho, Ju Responder Excluir Anônimo 18 de dezembro de 2011 23:22 Querido Flávio, Sinto muitíssimo por você ter piorado. Fique tranquilo, somos muitos a torcer por você. Continue firme! Beijos e abraços, Diane Responder Excluir Anônimo 19 de dezembro de 2011 12:25 Sinto tanto! Venho aqui todos os dias e sinto falta de suas postagens. Mas toda vez que entro, penso em vc e oro. Tenha muita fé e força. Boa sorte! Abraços carinhosos. Marcia. Responder Excluir Anônimo 19 de dezembro de 2011 15:30 Oi Flávio Zaninelli! Hj é a primeira vez que visito teu blog. Encontrei-o navegando na net, procurando algo sobre luminárias de papel..adorei a ideia. Bom, foi impossivel passar por aqui e não ler a nota em que você diz não estar muito bem. Senti uma vontade enorme dentro de mim de te mandar um abraço forte, mesmo não te conhecendo. [Receba um abraçãããão forte agora! hehe] Seja forte, corajoso. Essa enfermidade pode ter vindo trazer a você um aprendizado, algo novo. Não permita que essa doença passe sem que você aprenda algo. Deus ama muito você, porque você é importante, único, insubstituivel neste mundo. Fico daqui torcendo e rezando por vc! (Não sei se vc acredita, mas eu acredito e é o que eu tenho de melhor a oferecer a vc neste momento..minha prece sincera a Deus por alguem que não conheço mas desejei ver bem, melhor, curado!) Tudo de bom, melhoras! Até mais. Responder Excluir Anônimo 19 de dezembro de 2011 16:04 QUE DEUS TE CARREGUE NO COLO NESSE MOMENTO , MAS POR FAVOR MANDE NOTICIAS DE VEZ EM QUANDO . SUA SEGUIDORA CIDA. Responder Excluir Rita de Cassia 19 de dezembro de 2011 17:43 Boa Sorte!!!!!!!!!!!!!!!! Fica com Deus! Estou torcendo por ti. bj bj Responder Excluir Anônimo 19 de dezembro de 2011 18:21 oi Flavio que pena mas continuo rezando por vc sabe eu descobri seu blog num momento muito dificil na minha vida tbm de saude mas nao importa to bem e tenho certeza que vc vai sair dessa e continuar nos dando otimas ideias como sempre devorei seu blog post por post ja tenho vc como amigo fica na paz que Deus te abençoe beijos (Rosi) Responder Excluir Anônimo 19 de dezembro de 2011 18:47 muita sorte saude saude força coragem tudo vao passa com abençao de deus e proteçao de maria foreça colega nada te perturbe nada te amedronte tudo passa fique com deus. Responder Excluir torcendo por vc.. 19 de dezembro de 2011 20:15 TORCENDO MUITO POR VOCÊ. DESEJO UM 2012 COM MUITA SAUDE!!! Responder Excluir torcendo por vc.. 19 de dezembro de 2011 20:16 TORCENDO MUITO POR VOCÊ. DESEJO UM 2012 COM MUITA SAUDE!!! Responder Excluir Anônimo 19 de dezembro de 2011 20:34 Flavio!!DESISTIR? N U N C A. Seja forte. Responder Excluir Rita 19 de dezembro de 2011 22:34 Nossa Flávio! acompanho o blog há um tempo, espero que você se recupere em breve, muita saúde para que você possa começar 2012 com o pé direito!!! melhoras!!! Responder Excluir Marcial 20 de dezembro de 2011 07:48 Toda sorte do mundo! Paz e luz para vc... Que nosso Senhor esteja sempre presente iluminando e protegendo. Fica com Deus e com as nossas orações. Responder Excluir Aline Lima 20 de dezembro de 2011 11:15 Olá Flávio, entendo você e não deixei de entrar no blog um dia sequer na esperança da sua melhora. Acho que todos puderam notar o tempo que você está sem postar, mas sei que logo isso se resolverá. Muita força nessa luta e você não está sozinho, tem uma legião de fãs! Responder Excluir Cláudia Dias 20 de dezembro de 2011 19:36 Flávio isso tudo vai passar, Deus vai abençoar e Ele ajudará você a ficar bom logo! Acredite! Não desanime e não perca a fé! Beijos! Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 00:17 Flávio, não sei o que está acontecendo com você. Mas, seja forte e, mais que tudo, exercite a fé! Aguardo seu retorno, com muita saúde, alegria e energia. Repouse e se cuide. Um Natal, maravilhoso, suave, feliz e que, 2012, traga caminhos vibrantes, brilhantes, cheirosos e renovadores à você! Não demore. Seu blog é maravilhoso e te quer(queremos!) de volta, com muita saúde e esperança, sempre! Forte abraço e grande beijo. Yara Nantes Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 00:39 Flávio, não sei o que está acontecendo com você. Mas, seja forte e, mais que tudo, exercite a fé! Aguardo seu retorno, com muita saúde, alegria e energia. Repouse e se cuide. Um Natal, maravilhoso, suave, feliz e que, 2012, traga caminhos vibrantes, brilhantes, cheirosos e renovadores à você! Não demore. Seu blog é maravilhoso e te quer(queremos!) de volta, com muita saúde e esperança, sempre! Forte abraço e grande beijo. Yara Nantes Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 02:05 força amigo! se vc acredita em Deus,só ele pode te ajudar,um grande abraço,vou ficar orando por sua saúde... Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 08:18 Que Deus te abençoe Flávio, não perca a fé e a esperança. Responder Excluir Meirinha 21 de dezembro de 2011 08:19 Oi Flavinho, estou pedindo á Deus pela tua recuperação. Força! Um beijo com carinho! Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 09:08 Flavio, estamos torcendo por você. Força !!! Regina/ SP Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 10:43 Desejo muita força, muito mais do que sorte, muita paz, muita luz, pra enfrentar esse momento tão delicado, que você recupere a saúde. Que você possa ter tranquilidade e continue vendo o belo onde ninguém mais consegue ver. Desejo sucesso na sua recuperação. Um grande abraço. Cristiane Passo Fundo - RS cris_pf_2005@hotmail.com Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 10:46 Fique Bem, Flavio, torceremos por vc! Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 10:47 Fique bem Flávio, torceremos por você! Responder Excluir sol 21 de dezembro de 2011 14:34 toda a sorte do mundo pra vc.ta fazendo muita falta amigo. Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 19:03 Não te conheço, e hj é meu primeiro contato com o blog, mas desejo a vc toda a sorte do mundo. Abçs Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 22:16 Deus te abençõe agora e sempre. Anseio pela sua volta amigo. Renata Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 23:37 Espero que dê tudo certo.Tenha fé em Deus,o Deus do impossível, abraços e melhoras! Responder Excluir Anônimo 22 de dezembro de 2011 01:20 Boa sorte! um feliz natal!e Deus esta do teu lado! Responder Excluir Anônimo 22 de dezembro de 2011 01:28 Flavio, que você possa estar melhor. Estou torcendo pela sua recuperação. Força!!! Responder Excluir Angela 23 de dezembro de 2011 00:03 Força aí, Flavio!!!!!!!!! vc estava tão bem. reaja, rapaz... Responder Excluir uiui 23 de dezembro de 2011 11:37 Flávio, Desejo toda a sorte do mundo. Tenha fé e cuide-se pois estou aguardando seu retorno. Que Deus o abençoe, feliz natal e feliz 2012. Bjs. Margarida - BH/MG Responder Excluir Iraci 23 de dezembro de 2011 14:26 Boa sorte! Que Deus te conceda o que mais deseja nesse momento!!! Tenha fé! Volte Logo. Responder Excluir Iraci 23 de dezembro de 2011 14:27 Boa Sorte! Que Deus te conceda o que mais deseja nesse momento! Tenha fé! Responder Excluir Anônimo 23 de dezembro de 2011 14:28 Força estou orando por vc =) Responder Excluir Alice 23 de dezembro de 2011 16:32 Então vou esperar... Fique com Deus e volte tão logo possa! Responder Excluir Anônimo 23 de dezembro de 2011 16:45 Flávio, desejo que Deus esteja com vc, carregando-o em seus braços para que vc possa vencer todas essas dificuldades! Estamos aqui torcendo pela sua plena recuperação. Um beijo carinhoso, estamos aqui aguardando o seu retorno. Responder Excluir Anônimo 25 de dezembro de 2011 01:47 Seu blog é excelente, não deixe de postar. Te desejo tudo de melhor e que se recupere logo! Responder Excluir Anônimo 25 de dezembro de 2011 18:03 Olá Flavio, tenha fé tudo vai melhorar. Feliz Natal e muita força Responder Excluir Dany 25 de dezembro de 2011 19:51 Oi, Flavio,acompanho seu blog há muito tempo. Conhecia vc de vista na comunidade TDUD.Uma vez visitando seu perfil achei o endereço do blog. Nunca mais deixei de passar por aqui. Comentei algumas vzs... Hj é natal...e espero q vc tenha curtido ao lado da familia...que esteja melhor e que se recupere logo! Td vai dar certo! Acredite e confie! Um beijo! Responder Excluir lenibeatriz 26 de dezembro de 2011 03:36 Entrei em teu blog por acaso, e gostei. Desejo que você tenha uma rápida recuperação e volte a postar! Saúde e Paz. Abraços Responder Excluir Anônimo 26 de dezembro de 2011 08:17 força. Responder Excluir Anônimo 26 de dezembro de 2011 13:11 Flavio,não importa o que está passando, FÉ, Deus está no comando!!!Neste Natal desejo saude, sorte e muita luz...abraço, Emilia Responder Excluir Anônimo 26 de dezembro de 2011 14:14 lamento que as coisas pioraram, tenha força. Não sei o que dizer.... apenas muita força... que os ceus te enviem toda força...força...força. Abraços da Raquel dos SAntos Responder Excluir Anônimo 26 de dezembro de 2011 20:17 Ficumdeus!!!!!! Não perca a Fé! Responder Excluir Anônimo 26 de dezembro de 2011 21:47 As melhoras, e recupere em força para 2012. BJS de Portugal. Responder Excluir Ariana Lara 27 de dezembro de 2011 15:35 Olá Querido Acompanho sempre seus post´s! Te dedica muita saúde e força para cuidar disso tudo! Se cuide faça o tratamento direito! Estamos todos te esperando!! Feliz Ano Novo!! Ariana Responder Excluir valquiria 27 de dezembro de 2011 15:51 sempre acompanhei os seus post mas nunca escrevi cmentarios.Hoje vi o seu post e fiquei triste ,mas espero q vc melhore logo, não desista.Tem gente aqui torcendo por sua melhora. Flavio fica com Deus e tenha fé, bjos. Responder Excluir Anônimo 27 de dezembro de 2011 15:54 ... Responder Excluir Anônimo 27 de dezembro de 2011 22:03 melhoras....E que Deus te abençoe.. Responder Excluir Anônimo 28 de dezembro de 2011 14:32 Feliz Ano Novo, espero que vc esteja bem. Responder Excluir Anônimo 29 de dezembro de 2011 12:02 Estimo melhoras!!! Sei como é ter blog e não ter sempre o que postar. Dar um tempo é maravilhoso! Adoro seu blog! Boas festas! Normanda Responder Excluir Anônimo 29 de dezembro de 2011 18:27 Flávio, você é um cara do bem e merece o melhor que a vida possa lhe oferecer. Que no ano vindouro, suas expectivas sejam realizadas, que a sua saúde seja revigorada e que você possa continuar nos dando muitas alegrias com as suas postagens sobre reciclagem e outras idéias super bacanas. Torço por você, pela sua recuperação e pelo seu retorno. Boa sorte! Abraços. Vanessa M. Responder Excluir Anônimo 29 de dezembro de 2011 23:14 Oi Flávio, Desejo boa sorte em seu tratamento, fé e muita paciência. Que Deus ilumine seu caminho, esta batalha. Estou na torcida, grande abraço. Leila Nocko Responder Excluir Fazendo arte 30 de dezembro de 2011 00:22 Sorte, meu querido !!! Recupere-se bem !!! Que Deus te ilumine, estou na torcida !!! Milhões de beijos Responder Excluir GUIDA 30 de dezembro de 2011 06:25 Boa sorte, embora não saiba seu problema, lhe desejo sinceramente melhoras. Uma pena só agora tenha achado seu site. Parabenizo vc pelo seu trabalho neste blog, me ajudou muito e espero sua volta com novas ideias. Feliz ano novo, muita força e saúde neste próximo ano! Responder Excluir rosane 30 de dezembro de 2011 11:29 oi!manda alguma notícia aprendi a gostar de vc através do blog e passo sempre na esperança de saber qualquer coisa.na torcida e desejando sorte. Responder Excluir Elenice 30 de dezembro de 2011 15:46 Espero que esteja bem. Boa sorte e volte logo. Responder Excluir Nosso Cupcake 30 de dezembro de 2011 16:24 Deus abençoe seu tratamento! Acompanho seu blog há alguns anos. Seu trabalho é muito inspirador. Parabéns! Responder Excluir Lilian 30 de dezembro de 2011 21:20 Olá Flávio, estou torcendo muito por vc, tenho certeza que logo volta a tona com seu blog, nos dando o prazer de ver suas novidades. Te desejo um bom ano novo cheio de paz e muita saude.Estarei rezando por vc. Um grande abraço. Responder Excluir **Elisa** 30 de dezembro de 2011 21:21 Boa sorte Flávio. Espero que você se recupere logo e que possa retornar enchendo nossos dias de ótimas idéias. Muita Luz! Responder Excluir Anônimo 31 de dezembro de 2011 01:13 Sorte pra ti! Que 2012 venha abençoado pra você! Responder Excluir Anônimo 2 de janeiro de 2012 10:07 Tenha fé na sua recuperação. è dificil, mas é possivel. Fique com Deus Responder Excluir Anônimo 2 de janeiro de 2012 10:31 Lembrei do seu blog outro dia e veio e leio isto. espero que estejas bem.. Deus te abençoe Responder Excluir senhora alves 2 de janeiro de 2012 14:19 Tudo vai da certo tenha certeza. As experiencia nos faz pessoas melhores e com certeza vc vai sair dessa renovado e valorizando as coisas mais simples da vida. Sinta-se abraçado e feliz ano novo. Andréa Responder Excluir Thaiz 2 de janeiro de 2012 17:19 muuuuuuuuuuuuuuuuuuuita sorte...acabei de 'conhecer' vc e já tenho que esperar por novidades... ow ... espero que vc se fortaleça e volte logo tá ... abraço, carinhos (de uma desconhecida porém carinhos verdadeiros) e muita força ... ''até já''! Thaiz Responder Excluir Adicionar comentário Carregar mais... Postagem mais antiga Página inicial Assinar: Postar comentários (Atom) quarta-feira, 14 de dezembro de 2011 OI PESSOAL! INFELIZMENTE AS COISAS PIORARAM, EESTOU MAL E DEBILITADO E ESSE BLOG SE ENCERRA POR TEMPO INDETERMINADO...... QUANDO EU PUDER VOLTAR, AVIISO OK? BEIJOS E DESEJEM-ME SORTE Postado por Flavio Zaninelli às 14.12.11 144 comentários: Sandra Azevedo 14 de dezembro de 2011 18:36 flávio, continuo torcendo por você TODOS os dias, peço a DEUS sempre por vc. Força. bjs. Responder Excluir Anônimo 14 de dezembro de 2011 18:40 Oi Flávio, Desejo a vc toda sorte do mundo! Saiba que vc fez inúmeros amigos e todos torcem pela sua recuperação. Um beijo bem grande. Responder Excluir Juliana Vasconcellos 14 de dezembro de 2011 18:49 Oi Flavio, estou torcendo pela sua melhora, pensamento positivo sempre!! Bjinhus Jú Responder Excluir Raquel Leite Palladino 14 de dezembro de 2011 18:51 Poxa Flavio, desejo muito boa sorte com sua saude, que Deus estenda as mãos sobre sua vida e te traga felicidade e a saude que no momento esta precisando mais né... um abraço raquel Responder Excluir Mi Hernandez 14 de dezembro de 2011 18:52 Flávio,desejo a você o melhor, que recupere logo, que Deus te abençõe, te guarde,e que Ele restaure a sua saúde...Força...Besitos desde Espanha Responder Excluir Piki 14 de dezembro de 2011 18:54 Owww meu querido, muita sorte!!! Que Deus te dê força durante esta sua travessia no deserto...estaremos esperando por ti, quando puder voltar! beijos. Responder Excluir casa de professora 14 de dezembro de 2011 19:06 ESTOU TORCENDO POR VOCÊ DE TODO O CORAÇÃO, POIS SEI O QUE É ISSO, MINHA MÃE QUERIDA ESTÁ COM CÂNCER E PASSA POR TUDO ISSO TAMBÉM...BJS! Responder Excluir vida 14 de dezembro de 2011 19:13 Meu querido não perca as esperanças sou budista estou também passando problemas de saúde com um filho mas tudo esta se revertendo faça NAM MYORRO RENQUE QUIO e tenha fé que vc melhorará qualquer coisa me mande um email te responderei com toda boa vontade ,não desista eu estou aqui te esperando,hoje mesmo te mostrarei a fora da fé, bjssssssss Responder Excluir vida 14 de dezembro de 2011 19:14 Tem muita gente orando por vc,me dê noticias por favor,bjsssss Responder Excluir BITOKA RUBRA ARTES 14 de dezembro de 2011 19:27 OLA AMIGO FLAVIO, OLHA, ESTAMOS TORCENDO POR VOCE...ESPERO DO FUNDO DO MEU CORAÇÃO QUE DEUS TE ILUMINE E ABENÇOE A VOCE E AOS MÉDICOS QUE ESTAO CUIDANDO DE VOCE...SE DEUS QUISER VOCE PASSARÁ POR ESSA E FICARÁ BOM...TENHA FÉ...NAO DESISTA...LUTE SEMPRE..TENHA OTIMISMO ELE É IMPORTANTE...MEU MARIDO FICOU CURADO DE TRES CANCERES...VOCE TAMBÉM FICARÁ...TENHA FÉ...BOA SORTE...QUE DEUS TE ACOMPANHE...MANDE NOTÍCIAS...BEIJOS..FIQUE COM DEUS!!!!!! Responder Excluir Natalia 14 de dezembro de 2011 19:33 Não perca a Fé e a Esperança,sê forte a vida é bela as rapidas melhoras Um abraço Natália Carvalho Responder Excluir brincando com linhas e tintas 14 de dezembro de 2011 20:12 Flavio Muita força e luz p vc. Volte logo. ABÇS Responder Excluir João 14 de dezembro de 2011 20:56 Flávio,fica forte cara,desejo toda saúde pra vc e vou colocar seu nome em minhas orações,acredito que seja uma provação,dura,mas importante pra sua evolução,até breve!!! Responder Excluir Anônimo 14 de dezembro de 2011 21:07 Olá, Flávio! Não importa por quanto tempo você tenha que se ausentar desse lindo Blog, mas tenha a certeza de que nós, seus leitores e amigos, esperaremos pela sua volta com as suas incríveis novidades! Sei que esse tipo de tratamento é muito sofrível e deixa o corpo debilitado, mas como você é uma pessoa alegre, otimista e muito guerreiro, vai tirar tudo isso 'de letra'! Então faça a sua parte aí, conservando sempre o seu otimismo, a sua alegria, que faremos a nossa daqui, que é enviar-lhe ótimas energias, Ok? Obrigada por ter nos dado um 'oi'. Estava com saudades. Boa sorte! Grande abraço, Vânia Responder Excluir Minhas Inspirações 14 de dezembro de 2011 21:12 Poxa Flavio. te desejo tudo de bom... Essa fase passará..... e tudo ficará bem Força!!! Fique c/ Deus. Responder Excluir Quel 14 de dezembro de 2011 21:18 Oi Flavio! Estarei torcendo muito por sua melhora! Milhoes de abraços! Responder Excluir DoMaNiArtes 14 de dezembro de 2011 21:30 Flavio, Não desanime,espero que se recupere rápido!! Boa sorte,tudo de bom!! Abraços, Lélia Responder Excluir eu e a minha querida mãe que hoje é meu anjo la no ceu 14 de dezembro de 2011 21:37 Desejo lhe mais que sorte, desejo lhe que Deus lhe carregue nos braços e lhe restitua a saúde, tenha certeza tudo que ocorre conosco é para o bem mesmo parecendo o contrário, tenho certeza da sua vitória. Fique em paz e nunca perca as esperaças. Responder Excluir caju 14 de dezembro de 2011 21:42 Estarei orando por ti,te desejo melhoras e que vc volte logo pra nos presentear com suas boas idéias.Mil beijos e sentirei saudades! Responder Excluir caju 14 de dezembro de 2011 21:43 Estarei orando por ti,te desejo melhoras e que vc volte logo pra nos presentear com suas boas idéias.Mil beijos e sentirei saudades! Responder Excluir Anônimo 14 de dezembro de 2011 21:54 Ah, querido, estamos cheios de saudade, mas entendemos q tem q se cuidar... Deus estará sempre do seu lado, assim como nosso coração e energia! Bjins Dirce Innocenti Responder Excluir claudia Soaris 14 de dezembro de 2011 22:31 Desejo a vc tudo de bom e saúde... espero que se recupere e volte logo. Que Deus te abençoe e te dê forças neste período de dificuldades. Beijos!!!! Responder Excluir grassi 14 de dezembro de 2011 23:01 Melhoras pra ti!! O teu blog é ótimo e tenho certeza que logo você estará bem!! Um abraço Responder Excluir Anônimo 14 de dezembro de 2011 23:11 Sinto muito e to torcendo pela sua recuperação!!grande beijo Cris Responder Excluir Fizarte Acessórios e Estilo 14 de dezembro de 2011 23:25 Flavio, todas as melhores vibrações do mundo para vc. Sempre acompanhei o blog, e mesmo nunca tendo deixado nenhum comentário, desde que fiquei sabendo da sua doença te trago em meus pensamentos. Obrigada por toda a dedicação, por compartilhar conosco tudo o que deixa seu mundo feliz! Pode ter certeza que são milhares de corações vibrando por sua melhora! Beijos, Carol Sussumo Responder Excluir Anônimo 14 de dezembro de 2011 23:55 Oi Flávio...faz um tempinho que curto o teu blog e sempre estou fazendo preces para que papai do céu continue te dando forças para seguir a tua caminhada...e vejo que tu és uma pessoa de muita fé e isso ajuda muito né??Quero te dizer que continuo em preces pela tua recuperação...que Deus te proteja e ilumine hoje e sempre!!Fica com Deus e muita força !!Teresinha. Responder Excluir Carla Regina 15 de dezembro de 2011 01:09 Tudo vai melhorar,estarei rezando por vc, tenha fé,que tudo dará certo! Fique com Deus. Responder Excluir Nany C. 15 de dezembro de 2011 01:24 ...acompanho seu blog a algum tempo e espero, de coração, que você se recupere. acredite sempre no seu melhor! Fique bem e que Deus te ilumine! Responder Excluir Angela 15 de dezembro de 2011 07:27 Estou na sua torcida, amo seu blog!Minhas orações por sua recuperação plena.Abraço fraterno! Responder Excluir SusiP 15 de dezembro de 2011 07:59 Boa sorte! Responder Excluir Anônimo 15 de dezembro de 2011 08:10 Flavio, que Deus o abençoe! Que Ele derrame sobre vc bálsamo de alivio e conforto, amenize suas dores e segundo a Sua vontade o cure. A Paz de Cristo que excede todo entendimento. Um forte abraço, Carmen Responder Excluir rafag0ulart 15 de dezembro de 2011 09:06 Flávio! Estarei rezando por sua melhora! Boa sorte =D Responder Excluir JOANA CAMPOS 15 de dezembro de 2011 09:06 Desejo Sim, toda sorte boa do mundo! Que vc se cure! Deus seja contigo! beijos Responder Excluir Lícia Aleixo 15 de dezembro de 2011 09:07 Flavio querido, passei esse tempo todo entrando aqui todos os dias pra saber se tinha noticias suas!Infelizmente essa não era a noticia que eu queria ver, mas a vida é assim mesmo, que o Papai do céu esteja sempre com vc, acredite, vc não está sozinho! Muita força e muita luz pra vc!! Responder Excluir Dokinhas 15 de dezembro de 2011 09:28 Bom Dia Flávio, Leio o seu blogue, a partir de Lisboa, Portugal, já tinha reparado na falta de novidades, mas nem por isso deixei de vir aqui todos os dias espreitar... Fiquei muito triste com este ultimo post, pelo facto de saber que piorou. Do fundo do meu coração, desejo-lhe a maior sorte do Mundo, mas acredite, pois eu acredito também, que tudo vai melhorar... Este será o seu caminho,com os seus espinhos, mas no final vai dar a volta por cima, olhar para trás e ver que tudo tinha um propósito. Desejo-lhe a si e aos seus um Santo Natal e que 2012 seja o ano da concretização de tudo o que mais deseja. Estou consigo (apesar de não o conhecer pessoalmente) e rápidas melhoras. Um grande beijinho Vera Honrado Responder Excluir Fabiana 15 de dezembro de 2011 09:36 Te desejo mais que sorte...desejo força, otimismo, fé...acredite que as coisas acontecem! Muito Deus pra você! http://cantinho-dafabi.blogspot.com/ Responder Excluir rosane 15 de dezembro de 2011 10:16 Passei por aqui muitas vezes procurando por noticias e agora que vejo seu post continuarei passando e torcendo por vc!Força e um abraço bem apertado. Responder Excluir rosane 15 de dezembro de 2011 10:16 Passei por aqui muitas vezes procurando por noticias e agora que vejo seu post continuarei passando e torcendo por vc!Força e um abraço bem apertado. Responder Excluir Anônimo 15 de dezembro de 2011 10:28 Poxa... saúde e muita paz! blog incrível e tudo vai correr bem!! Responder Excluir Mariana Santos 15 de dezembro de 2011 10:38 Muita força. Que tudo corra bem. Vamos olhar em frente e ver o belo futuro que irá ter. Não desistir e manter a força é a cura. Responder Excluir Mania D' Marie 15 de dezembro de 2011 10:58 Espero que você melhore logo,Deus está contigo. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei.Mateus 11:28 a 30 Cheiro!! http://www.maniadmarie.com/ Responder Excluir Andrea Cristiane 15 de dezembro de 2011 11:41 Desejo melhoras e cuide-se bem. Bjos Responder Excluir patrícia 15 de dezembro de 2011 11:56 Força,Deus o abençõe! melhoras!! Responder Excluir Mayara Fonseca 15 de dezembro de 2011 13:35 Força, estamos com você em pensamento e em oração! Responder Excluir Rebeca 15 de dezembro de 2011 14:14 Flavio, por supuesto que te deseo toda la suerte del mundo y te envío un abrazo. En mayo iré a Brasil a visitar la familia, y me gustaría invitarte a almorzar en algún lugar de la Vila Madalena, mi barrio favorito en Sampa. Muchos cariños, Rebeca Responder Excluir Anônimo 15 de dezembro de 2011 14:24 SEMPRE QUE PRECISO DE INSPRIRACAO PROCURO SEU SITE, LI, E SINTO MUITO MESMO POR ESTAR DOENTE ESTIMOS A MELHORA E REZAREI POR VCE QUE A LUZ SEMPRE TE ILUMIE E PROTEJA,QUEM LIDA COM ARTE E UMA PESSOA DA LUZ,FORCA SEMPRE BEJUS KATYA ORLANDO Responder Excluir Anônimo 15 de dezembro de 2011 15:10 que senhora de fatima te proteja e te acompanhe muita força e aqui de portugal estou e rezar por ti lili dos gatos Responder Excluir AZA 15 de dezembro de 2011 16:22 Muita saúde,peço a Deus para que tenhas um recuperação breve,os bons espiritos de luz fluidifiquem as suas dores oro e peço interseção por você Responder Excluir Déa Prado 15 de dezembro de 2011 16:23 Olá Flávio, Estou rezando e na torcida pela sua recuperação. Que Deus o abençoe. Mande notícias de vez em quando se possível a seu respeito. Um beijo grande...força e fé. Sei que nem tem cabeça para outras coisas, mas se possível, gostaria de presentê-a-lo com um livrinho depoimento que eu escrevi...é um presente...e para isso você só precisa, se quiser, me mandar por e-mail um endereço físico para onde eu possa encaminha o 'livrinho'. Déa Prado. (andreahprado@hotmail.com). Responder Excluir Marcia Cristina Cardinali 15 de dezembro de 2011 16:27 Boa sorte Flavio.. Estamos torcendo e rezando muito para que você supere este desafio em sua vida.. Força garoto!!!. Responder Excluir Drica 15 de dezembro de 2011 17:33 O que houve, Flávio? Não sei do que se trata, mas espero que você melhore e volte logo! Deus te guarde! Drica. Responder Excluir renata 4everyoung 15 de dezembro de 2011 18:25 Só pense em coisas boas e positivas. Aqui eu ficarei torcendo por você. Tenha fé. Bjs Responder Excluir Sonia Cristina 15 de dezembro de 2011 19:23 Amigo, amo seu blog. Espero que melhore logo e volte às suas atividades.Você faz muita falta aqui. Força e um grande abraço. Responder Excluir Simplesmente Sônia Maria 15 de dezembro de 2011 20:01 Oi Flávio, estarei orando por você. Também tenho doença severa. Você tem sido um herói valente esquecido de si mesmo e sempre colaborando. NAS MINHAS ORAÇÕES DIÁRIAS LEMBRAREI DE PEDIR A dEUS, CONFIANÇA E ESPERANÇA..SÕNIA Responder Excluir Anônimo 15 de dezembro de 2011 20:56 De Portugal vejo o seu blog quase todos os dias procurando novidades. Fiquei preocupada com a ausência... Desejo-lhe uma rápida recuperação e um Bom Natal. As melhoras. Responder Excluir Anônimo 15 de dezembro de 2011 22:04 que deus te abencoe Responder Excluir Karla Jeanne 15 de dezembro de 2011 22:45 Oi Flávio peço à Deus que vc possa vencer essa fase difícil e forças, estarei rezando por vc! BJKS DE KARLA*** Responder Excluir Andréa Brandão 16 de dezembro de 2011 08:36 Não sei se é o caso só de sorte ou de acreditar e lutar. De qualquer forma te desejo Sorte, Coragem e MUITA SAÚDE! Volta logo, tá? Estamos aqui esperando. Abraços! Responder Excluir Cristian Rios 16 de dezembro de 2011 13:10 Muita força e luz divina pra vc amigo. Tudo de bom e se recupere logo. Seu blog faz falta!!!!! Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 14:11 Força e muita luz, você estará sempre em minhas orações. Sou admiradora do seu trabalho. Márcia Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 14:18 Oi Flávio, a única coisa que posso fazer neste momento e continuar rezando para o seu reestabelecimento. Desejo de coração que 2012 possa ser um ano de mta saúde e paz pra vc e seus familiares, tenho entrando periodicamente neste blog, e como não encontro postagens... já tinha imaginado que não estava bem, mas tenha fé e fique com Deus. Sinta abraçado. Helena Aquidauana, Mato Grosso do Sul Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 15:06 Ola Flavio, Espero do fundo do meu coraçao que vc se recupere logo e que Deus te dê muita força, fé e esperança para lutar cada dia mais. E se Deus quiser logo logo vc estará de volta com muita SAÚDE. Te desejo muita saúde e paz. Beijinhos, Elga Casadinho Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 15:43 Boa sorte, e Deus te guie e nos trata de volta para o blog. Saúde Zleide Responder Excluir André 16 de dezembro de 2011 16:21 Flávio, espero de todo o coração que você consiga recuperar sua saúde e alegria de viver. Estou torcendo (e sei que não sou o único) pela sua melhora. Força, amigo. isso vai passar! Tenha fé! Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 18:03 Muita força e muita saúde. Boa sorte sempre!!! Roberto Dacttes Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 19:10 Amigo Flávio, voçê é uma pessoa extraordinária, com muita força e coragem! Um grande abraço e toda a sorte do mundo. Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 19:17 Boa sorte, muitas alegrias, saúde e que vc supere toda esta fase. Que Deus ilumine teu caminho neste período difícil. Com carinho muita luz na tua vida... Responder Excluir Maggie de Azevedo Godinho 16 de dezembro de 2011 19:24 Boa sorte!!! Responder Excluir Andréa 16 de dezembro de 2011 20:58 Fláviao querido melhoras! Estou aqui do outro lado rezando por você. Mande notícias não nos deixe. Beijos Responder Excluir loli 16 de dezembro de 2011 21:35 acompanho seu blog a muito tempo.,acredite sempre oro por vc. Logo estará de volta firme e forte.Tudo vai dar certo, já deu certo. Responder Excluir Anônimo 16 de dezembro de 2011 23:04 toda sorte do mundo para você,companheiro !Deus te abençoe sempre. Responder Excluir Anônimo 17 de dezembro de 2011 02:06 Flávio, Que Deus, esse poder do universo que tentamos entender através dessa palavra, possa lhe abençoar e fortalecer em sua vida. Meu afeto, meu carinho e força. Cuide de você!! Um abraço Luiza Helena Santos Responder Excluir Anônimo 17 de dezembro de 2011 05:51 Muita sorte! Saúde e paz. Estou torcendo pela sua recuperação, volte logo. Responder Excluir Magy 17 de dezembro de 2011 13:37 Tudo vai dar certo. Não se preocupe conosco porque sempre estaremos aqui te aguardando. Muita luz! Responder Excluir - Thiago - 17 de dezembro de 2011 15:39 Querido, a tempos acompanho seu blog e nunca lhe deixei uma mensagem. Não sei o que está acontecendo, mas fiquei um tanto preocupado com as mensagens que você tem deixado pra gente. Espero que tudo se resolva logo e que que seu coração se encontre em paz! Dê notícias. Forte abraço! Fique com Deus Responder Excluir maria sefras 18 de dezembro de 2011 12:47 Toda a sorte do Mundo. As melhoras, que o Universo conspire a seu favor. FORÇA, VAI TUDO CORRER BEM. Um abração deste lado do Atlântico. Estamos à sua espera. Responder Excluir Anônimo 18 de dezembro de 2011 19:00 Deus está com vc! Força! Responder Excluir Nanda Duarte 18 de dezembro de 2011 19:11 Boa sorte Flavio! Desejo sua melhora de todo coração! Responder Excluir Anônimo 18 de dezembro de 2011 20:37 Desejo-lhe sorte, muita sorte. Desejo-lhe tbém saúde, paz, prosperidade e alegria de manhã ensolarada com cheiro de mar. Mentalize só palavras e coisas positivas e muita luz em voce...use cores. Flavio, desejo de coração que voce fique bem e seja feliz. Com carinho, Ju Responder Excluir Anônimo 18 de dezembro de 2011 23:22 Querido Flávio, Sinto muitíssimo por você ter piorado. Fique tranquilo, somos muitos a torcer por você. Continue firme! Beijos e abraços, Diane Responder Excluir Anônimo 19 de dezembro de 2011 12:25 Sinto tanto! Venho aqui todos os dias e sinto falta de suas postagens. Mas toda vez que entro, penso em vc e oro. Tenha muita fé e força. Boa sorte! Abraços carinhosos. Marcia. Responder Excluir Anônimo 19 de dezembro de 2011 15:30 Oi Flávio Zaninelli! Hj é a primeira vez que visito teu blog. Encontrei-o navegando na net, procurando algo sobre luminárias de papel..adorei a ideia. Bom, foi impossivel passar por aqui e não ler a nota em que você diz não estar muito bem. Senti uma vontade enorme dentro de mim de te mandar um abraço forte, mesmo não te conhecendo. [Receba um abraçãããão forte agora! hehe] Seja forte, corajoso. Essa enfermidade pode ter vindo trazer a você um aprendizado, algo novo. Não permita que essa doença passe sem que você aprenda algo. Deus ama muito você, porque você é importante, único, insubstituivel neste mundo. Fico daqui torcendo e rezando por vc! (Não sei se vc acredita, mas eu acredito e é o que eu tenho de melhor a oferecer a vc neste momento..minha prece sincera a Deus por alguem que não conheço mas desejei ver bem, melhor, curado!) Tudo de bom, melhoras! Até mais. Responder Excluir Anônimo 19 de dezembro de 2011 16:04 QUE DEUS TE CARREGUE NO COLO NESSE MOMENTO , MAS POR FAVOR MANDE NOTICIAS DE VEZ EM QUANDO . SUA SEGUIDORA CIDA. Responder Excluir Rita de Cassia 19 de dezembro de 2011 17:43 Boa Sorte!!!!!!!!!!!!!!!! Fica com Deus! Estou torcendo por ti. bj bj Responder Excluir Anônimo 19 de dezembro de 2011 18:21 oi Flavio que pena mas continuo rezando por vc sabe eu descobri seu blog num momento muito dificil na minha vida tbm de saude mas nao importa to bem e tenho certeza que vc vai sair dessa e continuar nos dando otimas ideias como sempre devorei seu blog post por post ja tenho vc como amigo fica na paz que Deus te abençoe beijos (Rosi) Responder Excluir Anônimo 19 de dezembro de 2011 18:47 muita sorte saude saude força coragem tudo vao passa com abençao de deus e proteçao de maria foreça colega nada te perturbe nada te amedronte tudo passa fique com deus. Responder Excluir torcendo por vc.. 19 de dezembro de 2011 20:15 TORCENDO MUITO POR VOCÊ. DESEJO UM 2012 COM MUITA SAUDE!!! Responder Excluir torcendo por vc.. 19 de dezembro de 2011 20:16 TORCENDO MUITO POR VOCÊ. DESEJO UM 2012 COM MUITA SAUDE!!! Responder Excluir Anônimo 19 de dezembro de 2011 20:34 Flavio!!DESISTIR? N U N C A. Seja forte. Responder Excluir Rita 19 de dezembro de 2011 22:34 Nossa Flávio! acompanho o blog há um tempo, espero que você se recupere em breve, muita saúde para que você possa começar 2012 com o pé direito!!! melhoras!!! Responder Excluir Marcial 20 de dezembro de 2011 07:48 Toda sorte do mundo! Paz e luz para vc... Que nosso Senhor esteja sempre presente iluminando e protegendo. Fica com Deus e com as nossas orações. Responder Excluir Aline Lima 20 de dezembro de 2011 11:15 Olá Flávio, entendo você e não deixei de entrar no blog um dia sequer na esperança da sua melhora. Acho que todos puderam notar o tempo que você está sem postar, mas sei que logo isso se resolverá. Muita força nessa luta e você não está sozinho, tem uma legião de fãs! Responder Excluir Cláudia Dias 20 de dezembro de 2011 19:36 Flávio isso tudo vai passar, Deus vai abençoar e Ele ajudará você a ficar bom logo! Acredite! Não desanime e não perca a fé! Beijos! Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 00:17 Flávio, não sei o que está acontecendo com você. Mas, seja forte e, mais que tudo, exercite a fé! Aguardo seu retorno, com muita saúde, alegria e energia. Repouse e se cuide. Um Natal, maravilhoso, suave, feliz e que, 2012, traga caminhos vibrantes, brilhantes, cheirosos e renovadores à você! Não demore. Seu blog é maravilhoso e te quer(queremos!) de volta, com muita saúde e esperança, sempre! Forte abraço e grande beijo. Yara Nantes Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 00:39 Flávio, não sei o que está acontecendo com você. Mas, seja forte e, mais que tudo, exercite a fé! Aguardo seu retorno, com muita saúde, alegria e energia. Repouse e se cuide. Um Natal, maravilhoso, suave, feliz e que, 2012, traga caminhos vibrantes, brilhantes, cheirosos e renovadores à você! Não demore. Seu blog é maravilhoso e te quer(queremos!) de volta, com muita saúde e esperança, sempre! Forte abraço e grande beijo. Yara Nantes Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 02:05 força amigo! se vc acredita em Deus,só ele pode te ajudar,um grande abraço,vou ficar orando por sua saúde... Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 08:18 Que Deus te abençoe Flávio, não perca a fé e a esperança. Responder Excluir Meirinha 21 de dezembro de 2011 08:19 Oi Flavinho, estou pedindo á Deus pela tua recuperação. Força! Um beijo com carinho! Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 09:08 Flavio, estamos torcendo por você. Força !!! Regina/ SP Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 10:43 Desejo muita força, muito mais do que sorte, muita paz, muita luz, pra enfrentar esse momento tão delicado, que você recupere a saúde. Que você possa ter tranquilidade e continue vendo o belo onde ninguém mais consegue ver. Desejo sucesso na sua recuperação. Um grande abraço. Cristiane Passo Fundo - RS cris_pf_2005@hotmail.com Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 10:46 Fique Bem, Flavio, torceremos por vc! Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 10:47 Fique bem Flávio, torceremos por você! Responder Excluir sol 21 de dezembro de 2011 14:34 toda a sorte do mundo pra vc.ta fazendo muita falta amigo. Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 19:03 Não te conheço, e hj é meu primeiro contato com o blog, mas desejo a vc toda a sorte do mundo. Abçs Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 22:16 Deus te abençõe agora e sempre. Anseio pela sua volta amigo. Renata Responder Excluir Anônimo 21 de dezembro de 2011 23:37 Espero que dê tudo certo.Tenha fé em Deus,o Deus do impossível, abraços e melhoras! Responder Excluir Anônimo 22 de dezembro de 2011 01:20 Boa sorte! um feliz natal!e Deus esta do teu lado! Responder Excluir Anônimo 22 de dezembro de 2011 01:28 Flavio, que você possa estar melhor. Estou torcendo pela sua recuperação. Força!!! Responder Excluir Angela 23 de dezembro de 2011 00:03 Força aí, Flavio!!!!!!!!! vc estava tão bem. reaja, rapaz... Responder Excluir uiui 23 de dezembro de 2011 11:37 Flávio, Desejo toda a sorte do mundo. Tenha fé e cuide-se pois estou aguardando seu retorno. Que Deus o abençoe, feliz natal e feliz 2012. Bjs. Margarida - BH/MG Responder Excluir Iraci 23 de dezembro de 2011 14:26 Boa sorte! Que Deus te conceda o que mais deseja nesse momento!!! Tenha fé! Volte Logo. Responder Excluir Iraci 23 de dezembro de 2011 14:27 Boa Sorte! Que Deus te conceda o que mais deseja nesse momento! Tenha fé! Responder Excluir Anônimo 23 de dezembro de 2011 14:28 Força estou orando por vc =) Responder Excluir Alice 23 de dezembro de 2011 16:32 Então vou esperar... Fique com Deus e volte tão logo possa! Responder Excluir Anônimo 23 de dezembro de 2011 16:45 Flávio, desejo que Deus esteja com vc, carregando-o em seus braços para que vc possa vencer todas essas dificuldades! Estamos aqui torcendo pela sua plena recuperação. Um beijo carinhoso, estamos aqui aguardando o seu retorno. Responder Excluir Anônimo 25 de dezembro de 2011 01:47 Seu blog é excelente, não deixe de postar. Te desejo tudo de melhor e que se recupere logo! Responder Excluir Anônimo 25 de dezembro de 2011 18:03 Olá Flavio, tenha fé tudo vai melhorar. Feliz Natal e muita força Responder Excluir Dany 25 de dezembro de 2011 19:51 Oi, Flavio,acompanho seu blog há muito tempo. Conhecia vc de vista na comunidade TDUD.Uma vez visitando seu perfil achei o endereço do blog. Nunca mais deixei de passar por aqui. Comentei algumas vzs... Hj é natal...e espero q vc tenha curtido ao lado da familia...que esteja melhor e que se recupere logo! Td vai dar certo! Acredite e confie! Um beijo! Responder Excluir lenibeatriz 26 de dezembro de 2011 03:36 Entrei em teu blog por acaso, e gostei. Desejo que você tenha uma rápida recuperação e volte a postar! Saúde e Paz. Abraços Responder Excluir Anônimo 26 de dezembro de 2011 08:17 força. Responder Excluir Anônimo 26 de dezembro de 2011 13:11 Flavio,não importa o que está passando, FÉ, Deus está no comando!!!Neste Natal desejo saude, sorte e muita luz...abraço, Emilia Responder Excluir Anônimo 26 de dezembro de 2011 14:14 lamento que as coisas pioraram, tenha força. Não sei o que dizer.... apenas muita força... que os ceus te enviem toda força...força...força. Abraços da Raquel dos SAntos Responder Excluir Anônimo 26 de dezembro de 2011 20:17 Ficumdeus!!!!!! Não perca a Fé! Responder Excluir Anônimo 26 de dezembro de 2011 21:47 As melhoras, e recupere em força para 2012. BJS de Portugal. Responder Excluir Ariana Lara 27 de dezembro de 2011 15:35 Olá Querido Acompanho sempre seus post´s! Te dedica muita saúde e força para cuidar disso tudo! Se cuide faça o tratamento direito! Estamos todos te esperando!! Feliz Ano Novo!! Ariana Responder Excluir valquiria 27 de dezembro de 2011 15:51 sempre acompanhei os seus post mas nunca escrevi cmentarios.Hoje vi o seu post e fiquei triste ,mas espero q vc melhore logo, não desista.Tem gente aqui torcendo por sua melhora. Flavio fica com Deus e tenha fé, bjos. Responder Excluir Anônimo 27 de dezembro de 2011 15:54 ... Responder Excluir Anônimo 27 de dezembro de 2011 22:03 melhoras....E que Deus te abençoe.. Responder Excluir Anônimo 28 de dezembro de 2011 14:32 Feliz Ano Novo, espero que vc esteja bem. Responder Excluir Anônimo 29 de dezembro de 2011 12:02 Estimo melhoras!!! Sei como é ter blog e não ter sempre o que postar. Dar um tempo é maravilhoso! Adoro seu blog! Boas festas! Normanda Responder Excluir Anônimo 29 de dezembro de 2011 18:27 Flávio, você é um cara do bem e merece o melhor que a vida possa lhe oferecer. Que no ano vindouro, suas expectivas sejam realizadas, que a sua saúde seja revigorada e que você possa continuar nos dando muitas alegrias com as suas postagens sobre reciclagem e outras idéias super bacanas. Torço por você, pela sua recuperação e pelo seu retorno. Boa sorte! Abraços. Vanessa M. Responder Excluir Anônimo 29 de dezembro de 2011 23:14 Oi Flávio, Desejo boa sorte em seu tratamento, fé e muita paciência. Que Deus ilumine seu caminho, esta batalha. Estou na torcida, grande abraço. Leila Nocko Responder Excluir Fazendo arte 30 de dezembro de 2011 00:22 Sorte, meu querido !!! Recupere-se bem !!! Que Deus te ilumine, estou na torcida !!! Milhões de beijos Responder Excluir GUIDA 30 de dezembro de 2011 06:25 Boa sorte, embora não saiba seu problema, lhe desejo sinceramente melhoras. Uma pena só agora tenha achado seu site. Parabenizo vc pelo seu trabalho neste blog, me ajudou muito e espero sua volta com novas ideias. Feliz ano novo, muita força e saúde neste próximo ano! Responder Excluir rosane 30 de dezembro de 2011 11:29 oi!manda alguma notícia aprendi a gostar de vc através do blog e passo sempre na esperança de saber qualquer coisa.na torcida e desejando sorte. Responder Excluir Elenice 30 de dezembro de 2011 15:46 Espero que esteja bem. Boa sorte e volte logo. Responder Excluir Nosso Cupcake 30 de dezembro de 2011 16:24 Deus abençoe seu tratamento! Acompanho seu blog há alguns anos. Seu trabalho é muito inspirador. Parabéns! Responder Excluir Lilian 30 de dezembro de 2011 21:20 Olá Flávio, estou torcendo muito por vc, tenho certeza que logo volta a tona com seu blog, nos dando o prazer de ver suas novidades. Te desejo um bom ano novo cheio de paz e muita saude.Estarei rezando por vc. Um grande abraço. Responder Excluir **Elisa** 30 de dezembro de 2011 21:21 Boa sorte Flávio. Espero que você se recupere logo e que possa retornar enchendo nossos dias de ótimas idéias. Muita Luz! Responder Excluir Anônimo 31 de dezembro de 2011 01:13 Sorte pra ti! Que 2012 venha abençoado pra você! Responder Excluir Anônimo 2 de janeiro de 2012 10:07 Tenha fé na sua recuperação. è dificil, mas é possivel. Fique com Deus Responder Excluir Anônimo 2 de janeiro de 2012 10:31 Lembrei do seu blog outro dia e veio e leio isto. espero que estejas bem.. Deus te abençoe Responder Excluir senhora alves 2 de janeiro de 2012 14:19 Tudo vai da certo tenha certeza. As experiencia nos faz pessoas melhores e com certeza vc vai sair dessa renovado e valorizando as coisas mais simples da vida. Sinta-se abraçado e feliz ano novo. Andréa Responder Excluir Thaiz 2 de janeiro de 2012 17:19 muuuuuuuuuuuuuuuuuuuita sorte...acabei de 'conhecer' vc e já tenho que esperar por novidades... ow ... espero que vc se fortaleça e volte logo tá ... abraço, carinhos (de uma desconhecida porém carinhos verdadeiros) e muita força ... ''até já''! Thaiz Responder Excluir Adicionar comentário Carregar mais... Postagem mais antiga Página inicial Assinar: Postar comentários (Atom) Dê uma clicada nos nossos patrocinadores, ok?! Mais de 70 mil apartamentos e casas para venda e locação Dica: Procurando por decoração ? Pesquise os melhores preços no Pesca Preço. este blog está hospedado também em: Quem sou eu Flavio Zaninelli Sou um curioso, adoro transformar coisas aparentemente inúteis em algo útil...Acho que reciclar materiais, além de ser ecologicamente correto, faz bem à alma, pois estamos dando uma segunda chance à algo que já não servia mais...Ver a beleza onde não há , ver novas possibilidades para velhas coisas,velhas idéias.Procuro aqui, nesse blog, mostrar um clipping de boas idéias, que vejo em vários sites pela net e assim, estimular o lado 'faça você mesmo' das pessoas.Posto aqui idéias que podem inspirar a criar e reciclar, a dar uma cara nova na casa e nas coisas de casa.A decoração, além de trazer beleza, traz conforto, bem estar, pois o que é a casa da gente, a não ser o nosso refúgio do mundo, o nosso porto seguro, o nosso castelo? Nossa casa é que é o nosso mundo! Visualizar meu perfil completo Orkut: Comunidade Casa ,Coisas e Tal http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=92963586&refresh=1 Seguidores leitores on line online Marcadores cama de pet customização.faça você mesmocama de gato (1) abajur (3) adesivos (3) adote um cão (2) agradecimento (1) alimentador (1) almofadas (10) alvenaria (1) ancinho (1) ano novo (1) antes e depois (16) ao ar livre (3) aparador (4) aplicação de retalhos (1) aquário (1) arandela (1) arara (2) armário (7) armário de aço (2) armário de banheiro (1) armários e guarda-roupas (1) aromatizador de ambientes (1) arte (1) artes dos leitores (13) árvores (1) árvores de natal (2) avental (1) azulejos especiais (1) balas (1) bambú (1) bambú mosso (1) bancada (3) banco (4) banco de mala (1) banco de pallet (1) bancos (2) Bancos de bobina (2) bandanas (1) bandeja (2) banheiro de gato (2) banheiros (11) banquinho (5) bar (5) bases de mesa diferentes (2) bate papo (1) baú (2) baú de vime (1) bikes (2) biombo (3) bobagens (1) bolas de feltro (2) bolsas de tecido (1) borboletas (4) botões (1) brinquedos (1) buffet (1) bug (1) cabeça de alce fake (1) cabeceiras (7) cabideiro (6) cactos (1) cadeira (2) cadeiras diferentes (8) cadeiras e bancos de pallets (3) cães (1) caixa de ovos (1) caixas e latas (1) caixas e latas na parede (3) caixotes (9) cama (2) cama box (1) cama de gato (2) cama de pet (2) cama extra (1) cama no chão (2) cama para cachorro (1) cama para pet (1) camas (1) candelabro (1) canos de cobre (1) canos de ferro (4) canto de trabalho (5) capa (1) capa para estante (3) carimbo (1) carimbos (2) carrinho de chá (3) cartas de baralho (1) cartões plásticos (1) cartões postais (1) casa de gente famosa (1) casa de pallets (2) casa de praia (2) casas pelo mundo (13) casinha (1) casinha de pet (2) castiçais (1) Castiçal (2) cds e dvds (1) cestos (1) chapa zinco (1) chapas perfuradas (1) chita (1) chuveiro no jardim (1) clips (1) cofre (1) coisas de nerd (1) colagem (3) colar tecidos (2) coleções (3) comedouro para passaros (2) como fazer (18) como pendurar quadros (2) cômoda (4) cômodas (1) conchas.decoração com conchas (5) copos (3) cores (4) cores fortes (1) cores pastéis (1) corte de garrafas (3) cortina (7) cortina de box (3) cortina noren (1) cozinha (7) cozinhas rústicas (1) criado mudo (1) crochet (5) cúpulas (1) customização (121) customização. (8) customização.faça você mesmo (237) customizações dos leitores (18) deck (1) decor biografia (1) decoração com elementos naturais (2) decoração com roupas (3) decoração em branco (1) decoração interessante (3) decoração por aí (2) decoupage (4) descanso de panelas (1) dica de leitor (1) disco de vinil (5) divisão de ambientes (1) divisórias (2) dormentes (1) ducha (1) ecologicamente correto (1) embalagens para presente (2) enfeites de natal (16) escada (1) escada antiga (1) escadas (1) escrivaninha (2) espelho (10) estamar tecido (1) estante (5) estante com cabo de aço (1) estante com tijolo e tábuas (1) estante com tubos (2) estante de aço (1) estante de pallet (1) estante no banheiro (1) estante suspensa (1) estantes (3) estêncil (1) estufa para plantas (4) faça arte (18) faça você mesmo (192) ferro (1) fichário antigo (1) floreira (1) flores (3) fogão (1) fogareiros (2) folhas (2) fontes de água (1) fora do convencional (1) fotos (3) fotos em tecido (1) gaiolas (3) galhos (8) games (1) ganchos (6) garrafão (1) garrafas (8) garrafas decoradas (1) garrafas pet (1) gatos (5) gavetas (3) gaveteiros (1) geladeiras (2) geladeiras pintadas (1) globo de neve (1) grade de ferro (2) guardachuva (1) guirlanda de natal (4) guirlandas (3) hall de entrada (1) ilha (1) iluminação (2) imãs (2) insetos (1) janela antiga (2) janelas (2) jantar (2) jardim (5) jardins (2) jeans (1) jornal (1) juta (1) kitnet (1) lá em casa (5) lâmpada (1) lâmpadas (1) lamparina á óleo (1) lanternas de papel (1) laranja (1) lareiras (1) lata de sopa (1) lavabo (1) lavabos (1) Lego (1) lenços (1) listras (4) livros (1) lixo (1) lona de caminhão (1) lousa (4) lúdico (1) lugar americano (1) luminária backlight (1) luminaria de canudinhos (1) luminarias (15) luminárias (15) luminárias com crochet (2) luminárias com sucata (2) lustres (4) lustres com feltro (2) macarrão (1) madeira de demolição (2) madeira de descarte (2) make-over (1) malas (2) maletas e malas (3) mão francesa de gesso (1) Mapa da mina (1) mapas.faça você mesmo (1) mehndi (1) merchand (1) mesa de cabeceira (1) Mesa de cavaletes (3) mesa de centro (8) mesa de jantar (2) mesa de motor (1) mesa lateral (6) mesas de centro (1) mesas decoradas (1) mesas diferentes (2) mesinhas (6) mesinhas de pallets (1) meus projetos (1) minha casa (20) minhas customizações (36) mini horta (1) mini-horta (1) mó com canos (1) móbile (3) módulos de sofá (1) molduras (4) molduras caixa (2) mosaico (4) móveis antigos (1) móveis brancos (6) móveis com espelhos (3) móveis de papelão (3) móveis em alvenaria (1) móveis reciclados (1) móveis revestidos (2) movel antigo (1) movel descascado (1) natal (2) natureza (1) negativos (1) nerd (1) novo uso para velhas coisas (49) objetos de afeição (1) organização (4) organizador (2) organizador de jóias (1) origami (2) origami em parede (2) Painel (1) palavras na decoração (2) pallet (1) pallets (4) panos (1) papel (2) papel de parede (2) papel na parede (3) parede de tijolo aparente (1) paredes (23) pássaros (8) pássaros em tecido (1) pátina (2) pegador de panela (1) pendurar quadros (4) pets (4) pia (1) pias (2) piero fornasetti (1) pintura (10) pintura bem humorada (1) pintura com 3 tons (1) pintura com máscaras (1) pintura com stêncil (1) pintura de fotos ampliada em paredes (1) pintura de móveis (6) pintura de paredes (8) pintura de sofá (1) pintura em espelho (1) pintura em paredes (6) pintura em sofás (1) pintura indiana (1) pintura no chão (1) Pisca piscas (1) piscas piscas (1) pisos (1) pixelização (1) placa (1) placas de gesso (1) placas de plástico (1) plantas (4) plantas em casa (9) plantas suculentas (1) plotter em geladeiras (1) poltrona de pallet (1) poltronas (1) pombal (1) porta chaves (1) porta copos (4) porta de armário (1) porta guarda-chuva (1) porta lápis (1) porta papéis (1) porta recados (5) porta retratos (3) porta revistas (1) porta velas (11) porta-coisas (2) portas (4) portas antigas (1) poster (1) pote de vidro (1) potes de vidro (1) prateleiras (2) pratos e bandejas na parede (1) prendedores de roupa (1) presente de natal (1) presentes de natal (1) promoção (1) provence (1) pufe.faça você mesmo (1) pufes (1) puff (1) quadro de avisos (1) quadro de recados (5) quadros (4) quadros de avisos (1) quarto (2) quarto de hóspedes (1) quarto infantil (3) quarto teen (1) quartos (3) quintal (1) rack (1) rack para vinhos (1) ray e charles eames (1) reaproveitamento de materiais (1) recado aos leitores (4) reforma (1) relógios (3) renda (1) renovação (2) repelente de insetos (1) retalhos de tecido (1) Rio de Janeiro (1) rolhas (2) rústico (1) saboneteira (1) sacola (1) sacola de pet (1) sala de tv (1) salas (1) salas de jantar (1) samburá (1) Santa Teresa (1) sapateira (2) sapatos molhados (1) serralheria (1) site útil (1) sizal (2) skate (2) sofá de pallets (1) sofá-cama (1) sofás (3) sorteio (1) sousplat (1) suculentas (1) talheres (2) tampo de mesa (1) tapete (7) tapete de urso (1) tapetes (1) tear (1) tecido colado (1) tecido na parede (2) tecidos (2) tela (1) telas (2) terrário (3) tetos (1) texas style (3) tinta epóxi (1) toalhas (1) toalhas de mesa (1) total white (1) toy art (1) trenzinho elétrico (1) tricot (2) tronco de madeira (1) troncos.raízes (3) tsurus (1) tubos de pvc (1) utesílos (1) utilidades (1) varanda (4) varandas (3) vasos (12) velas (4) velas na areia (2) venezianas (1) verão (3) vidro (1) voltando (1) Arquivos 11/12/11 - 18/12/11 (1) 9/10/11 - 16/10/11 (1) 18/9/11 - 25/9/11 (3) 11/9/11 - 18/9/11 (2) 4/9/11 - 11/9/11 (3) 28/8/11 - 4/9/11 (1) 21/8/11 - 28/8/11 (5) 14/8/11 - 21/8/11 (1) 7/8/11 - 14/8/11 (5) 31/7/11 - 7/8/11 (7) 24/7/11 - 31/7/11 (8) 10/7/11 - 17/7/11 (6) 3/7/11 - 10/7/11 (3) 26/6/11 - 3/7/11 (5) 19/6/11 - 26/6/11 (3) 12/6/11 - 19/6/11 (1) 5/6/11 - 12/6/11 (2) 29/5/11 - 5/6/11 (5) 22/5/11 - 29/5/11 (2) 15/5/11 - 22/5/11 (7) 8/5/11 - 15/5/11 (2) 1/5/11 - 8/5/11 (1) 17/4/11 - 24/4/11 (1) 3/4/11 - 10/4/11 (1) 20/3/11 - 27/3/11 (3) 27/2/11 - 6/3/11 (3) 20/2/11 - 27/2/11 (1) 13/2/11 - 20/2/11 (5) 6/2/11 - 13/2/11 (2) 30/1/11 - 6/2/11 (2) 9/1/11 - 16/1/11 (1) 2/1/11 - 9/1/11 (4) 26/12/10 - 2/1/11 (1) 19/12/10 - 26/12/10 (3) 12/12/10 - 19/12/10 (7) 5/12/10 - 12/12/10 (4) 21/11/10 - 28/11/10 (4) 14/11/10 - 21/11/10 (3) 7/11/10 - 14/11/10 (2) 24/10/10 - 31/10/10 (5) 17/10/10 - 24/10/10 (4) 10/10/10 - 17/10/10 (1) 3/10/10 - 10/10/10 (2) 26/9/10 - 3/10/10 (3) 19/9/10 - 26/9/10 (4) 12/9/10 - 19/9/10 (1) 5/9/10 - 12/9/10 (1) 29/8/10 - 5/9/10 (2) 22/8/10 - 29/8/10 (3) 15/8/10 - 22/8/10 (3) 8/8/10 - 15/8/10 (4) 1/8/10 - 8/8/10 (5) 25/7/10 - 1/8/10 (5) 18/7/10 - 25/7/10 (6) 11/7/10 - 18/7/10 (6) 4/7/10 - 11/7/10 (7) 27/6/10 - 4/7/10 (5) 20/6/10 - 27/6/10 (5) 13/6/10 - 20/6/10 (8) 6/6/10 - 13/6/10 (5) 30/5/10 - 6/6/10 (2) 23/5/10 - 30/5/10 (4) 16/5/10 - 23/5/10 (10) 9/5/10 - 16/5/10 (6) 2/5/10 - 9/5/10 (7) 25/4/10 - 2/5/10 (5) 18/4/10 - 25/4/10 (4) 11/4/10 - 18/4/10 (3) 4/4/10 - 11/4/10 (2) 28/3/10 - 4/4/10 (4) 21/3/10 - 28/3/10 (4) 14/3/10 - 21/3/10 (5) 7/3/10 - 14/3/10 (6) 28/2/10 - 7/3/10 (8) 21/2/10 - 28/2/10 (6) 14/2/10 - 21/2/10 (8) 7/2/10 - 14/2/10 (5) 31/1/10 - 7/2/10 (1) 24/1/10 - 31/1/10 (6) 17/1/10 - 24/1/10 (5) 10/1/10 - 17/1/10 (8) 3/1/10 - 10/1/10 (6) 20/12/09 - 27/12/09 (2) 13/12/09 - 20/12/09 (4) 6/12/09 - 13/12/09 (3) 29/11/09 - 6/12/09 (5) 22/11/09 - 29/11/09 (3) 15/11/09 - 22/11/09 (2) 8/11/09 - 15/11/09 (5) 1/11/09 - 8/11/09 (8) 25/10/09 - 1/11/09 (8) 18/10/09 - 25/10/09 (6) 11/10/09 - 18/10/09 (10) 4/10/09 - 11/10/09 (8) 27/9/09 - 4/10/09 (8) 20/9/09 - 27/9/09 (11) 13/9/09 - 20/9/09 (5) 6/9/09 - 13/9/09 (6) 30/8/09 - 6/9/09 (6) 23/8/09 - 30/8/09 (6) 16/8/09 - 23/8/09 (8) 9/8/09 - 16/8/09 (6) 2/8/09 - 9/8/09 (6) 26/7/09 - 2/8/09 (6) 19/7/09 - 26/7/09 (6) 12/7/09 - 19/7/09 (7) 5/7/09 - 12/7/09 (4) 28/6/09 - 5/7/09 (6) 21/6/09 - 28/6/09 (4) 14/6/09 - 21/6/09 (5) 7/6/09 - 14/6/09 (1) 31/5/09 - 7/6/09 (5) 24/5/09 - 31/5/09 (3) 17/5/09 - 24/5/09 (5) 10/5/09 - 17/5/09 (7) 3/5/09 - 10/5/09 (6) 26/4/09 - 3/5/09 (7) 19/4/09 - 26/4/09 (6) 12/4/09 - 19/4/09 (12) 5/4/09 - 12/4/09 (4) 29/3/09 - 5/4/09 (5) 22/3/09 - 29/3/09 (13) 15/3/09 - 22/3/09 (9) 8/3/09 - 15/3/09 (15) 1/3/09 - 8/3/09 (11) 22/2/09 - 1/3/09 (13) 15/2/09 - 22/2/09 (25) 8/2/09 - 15/2/09 (9) 1/2/09 - 8/2/09 (42) 25/1/09 - 1/2/09 (17) Marcadores cama de pet customização.faça você mesmocama de gato (1) abajur (3) adesivos (3) adote um cão (2) agradecimento (1) alimentador (1) almofadas (10) alvenaria (1) ancinho (1) ano novo (1) antes e depois (16) ao ar livre (3) aparador (4) aplicação de retalhos (1) aquário (1) arandela (1) arara (2) armário (7) armário de aço (2) armário de banheiro (1) armários e guarda-roupas (1) aromatizador de ambientes (1) arte (1) artes dos leitores (13) árvores (1) árvores de natal (2) avental (1) azulejos especiais (1) balas (1) bambú (1) bambú mosso (1) bancada (3) banco (4) banco de mala (1) banco de pallet (1) bancos (2) Bancos de bobina (2) bandanas (1) bandeja (2) banheiro de gato (2) banheiros (11) banquinho (5) bar (5) bases de mesa diferentes (2) bate papo (1) baú (2) baú de vime (1) bikes (2) biombo (3) bobagens (1) bolas de feltro (2) bolsas de tecido (1) borboletas (4) botões (1) brinquedos (1) buffet (1) bug (1) cabeça de alce fake (1) cabeceiras (7) cabideiro (6) cactos (1) cadeira (2) cadeiras diferentes (8) cadeiras e bancos de pallets (3) cães (1) caixa de ovos (1) caixas e latas (1) caixas e latas na parede (3) caixotes (9) cama (2) cama box (1) cama de gato (2) cama de pet (2) cama extra (1) cama no chão (2) cama para cachorro (1) cama para pet (1) camas (1) candelabro (1) canos de cobre (1) canos de ferro (4) canto de trabalho (5) capa (1) capa para estante (3) carimbo (1) carimbos (2) carrinho de chá (3) cartas de baralho (1) cartões plásticos (1) cartões postais (1) casa de gente famosa (1) casa de pallets (2) casa de praia (2) casas pelo mundo (13) casinha (1) casinha de pet (2) castiçais (1) Castiçal (2) cds e dvds (1) cestos (1) chapa zinco (1) chapas perfuradas (1) chita (1) chuveiro no jardim (1) clips (1) cofre (1) coisas de nerd (1) colagem (3) colar tecidos (2) coleções (3) comedouro para passaros (2) como fazer (18) como pendurar quadros (2) cômoda (4) cômodas (1) conchas.decoração com conchas (5) copos (3) cores (4) cores fortes (1) cores pastéis (1) corte de garrafas (3) cortina (7) cortina de box (3) cortina noren (1) cozinha (7) cozinhas rústicas (1) criado mudo (1) crochet (5) cúpulas (1) customização (121) customização. (8) customização.faça você mesmo (237) customizações dos leitores (18) deck (1) decor biografia (1) decoração com elementos naturais (2) decoração com roupas (3) decoração em branco (1) decoração interessante (3) decoração por aí (2) decoupage (4) descanso de panelas (1) dica de leitor (1) disco de vinil (5) divisão de ambientes (1) divisórias (2) dormentes (1) ducha (1) ecologicamente correto (1) embalagens para presente (2) enfeites de natal (16) escada (1) escada antiga (1) escadas (1) escrivaninha (2) espelho (10) estamar tecido (1) estante (5) estante com cabo de aço (1) estante com tijolo e tábuas (1) estante com tubos (2) estante de aço (1) estante de pallet (1) estante no banheiro (1) estante suspensa (1) estantes (3) estêncil (1) estufa para plantas (4) faça arte (18) faça você mesmo (192) ferro (1) fichário antigo (1) floreira (1) flores (3) fogão (1) fogareiros (2) folhas (2) fontes de água (1) fora do convencional (1) fotos (3) fotos em tecido (1) gaiolas (3) galhos (8) games (1) ganchos (6) garrafão (1) garrafas (8) garrafas decoradas (1) garrafas pet (1) gatos (5) gavetas (3) gaveteiros (1) geladeiras (2) geladeiras pintadas (1) globo de neve (1) grade de ferro (2) guardachuva (1) guirlanda de natal (4) guirlandas (3) hall de entrada (1) ilha (1) iluminação (2) imãs (2) insetos (1) janela antiga (2) janelas (2) jantar (2) jardim (5) jardins (2) jeans (1) jornal (1) juta (1) kitnet (1) lá em casa (5) lâmpada (1) lâmpadas (1) lamparina á óleo (1) lanternas de papel (1) laranja (1) lareiras (1) lata de sopa (1) lavabo (1) lavabos (1) Lego (1) lenços (1) listras (4) livros (1) lixo (1) lona de caminhão (1) lousa (4) lúdico (1) lugar americano (1) luminária backlight (1) luminaria de canudinhos (1) luminarias (15) luminárias (15) luminárias com crochet (2) luminárias com sucata (2) lustres (4) lustres com feltro (2) macarrão (1) madeira de demolição (2) madeira de descarte (2) make-over (1) malas (2) maletas e malas (3) mão francesa de gesso (1) Mapa da mina (1) mapas.faça você mesmo (1) mehndi (1) merchand (1) mesa de cabeceira (1) Mesa de cavaletes (3) mesa de centro (8) mesa de jantar (2) mesa de motor (1) mesa lateral (6) mesas de centro (1) mesas decoradas (1) mesas diferentes (2) mesinhas (6) mesinhas de pallets (1) meus projetos (1) minha casa (20) minhas customizações (36) mini horta (1) mini-horta (1) mó com canos (1) móbile (3) módulos de sofá (1) molduras (4) molduras caixa (2) mosaico (4) móveis antigos (1) móveis brancos (6) móveis com espelhos (3) móveis de papelão (3) móveis em alvenaria (1) móveis reciclados (1) móveis revestidos (2) movel antigo (1) movel descascado (1) natal (2) natureza (1) negativos (1) nerd (1) novo uso para velhas coisas (49) objetos de afeição (1) organização (4) organizador (2) organizador de jóias (1) origami (2) origami em parede (2) Painel (1) palavras na decoração (2) pallet (1) pallets (4) panos (1) papel (2) papel de parede (2) papel na parede (3) parede de tijolo aparente (1) paredes (23) pássaros (8) pássaros em tecido (1) pátina (2) pegador de panela (1) pendurar quadros (4) pets (4) pia (1) pias (2) piero fornasetti (1) pintura (10) pintura bem humorada (1) pintura com 3 tons (1) pintura com máscaras (1) pintura com stêncil (1) pintura de fotos ampliada em paredes (1) pintura de móveis (6) pintura de paredes (8) pintura de sofá (1) pintura em espelho (1) pintura em paredes (6) pintura em sofás (1) pintura indiana (1) pintura no chão (1) Pisca piscas (1) piscas piscas (1) pisos (1) pixelização (1) placa (1) placas de gesso (1) placas de plástico (1) plantas (4) plantas em casa (9) plantas suculentas (1) plotter em geladeiras (1) poltrona de pallet (1) poltronas (1) pombal (1) porta chaves (1) porta copos (4) porta de armário (1) porta guarda-chuva (1) porta lápis (1) porta papéis (1) porta recados (5) porta retratos (3) porta revistas (1) porta velas (11) porta-coisas (2) portas (4) portas antigas (1) poster (1) pote de vidro (1) potes de vidro (1) prateleiras (2) pratos e bandejas na parede (1) prendedores de roupa (1) presente de natal (1) presentes de natal (1) promoção (1) provence (1) pufe.faça você mesmo (1) pufes (1) puff (1) quadro de avisos (1) quadro de recados (5) quadros (4) quadros de avisos (1) quarto (2) quarto de hóspedes (1) quarto infantil (3) quarto teen (1) quartos (3) quintal (1) rack (1) rack para vinhos (1) ray e charles eames (1) reaproveitamento de materiais (1) recado aos leitores (4) reforma (1) relógios (3) renda (1) renovação (2) repelente de insetos (1) retalhos de tecido (1) Rio de Janeiro (1) rolhas (2) rústico (1) saboneteira (1) sacola (1) sacola de pet (1) sala de tv (1) salas (1) salas de jantar (1) samburá (1) Santa Teresa (1) sapateira (2) sapatos molhados (1) serralheria (1) site útil (1) sizal (2) skate (2) sofá de pallets (1) sofá-cama (1) sofás (3) sorteio (1) sousplat (1) suculentas (1) talheres (2) tampo de mesa (1) tapete (7) tapete de urso (1) tapetes (1) tear (1) tecido colado (1) tecido na parede (2) tecidos (2) tela (1) telas (2) terrário (3) tetos (1) texas style (3) tinta epóxi (1) toalhas (1) toalhas de mesa (1) total white (1) toy art (1) trenzinho elétrico (1) tricot (2) tronco de madeira (1) troncos.raízes (3) tsurus (1) tubos de pvc (1) utesílos (1) utilidades (1) varanda (4) varandas (3) vasos (12) velas (4) velas na areia (2) venezianas (1) verão (3) vidro (1) voltando (1) Pesquisar este blog FEEDJIT Live Traffic Feed Feedjit Live Blog Stats Blogs e sites interessantes absolutely beautiful things amantes da cor Apartment therapy architectural digest arquivos de estilo Ateliê do lixo bedzine bella life bem legaus better homes and gardens Bloesem bug casa casa a casa Cheiro de mato Colette costura spool craftideas Curbly decoeuração decor 8 decoração simplesmente natural decorno design sponge disegno à milanesa El beso elle decor estilo pequeno lugar etsy gosto house to home inspiração deco las manualidades Martha Stewart Michelle Kaufmann MoCo Loco natural home neppers net Not Martha Nuevo Estilo papel de parede Ponto Arquitetura re-nest Ready Made real simple simplesmente natural stylisholmes the diy showoff todos os dias com Rachel Ray vida do país vida etc wohnen schoener Tema Simples. Imagens de tema por gaffera . Tecnologia do Bloggerhttps://pt.wikipedia.org/wiki/Massa
  Massa – Wikipédia, a enciclopédia livre Massa Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Esta página ou secção cita fontes confiáveis e independentes , mas que não cobrem todo o conteúdo, comprometendo a sua verificabilidade (desde julho de 2014) . Por favor, adicione mais referências inserindo-as no texto . Material sem fontes poderá ser removido . — Encontre fontes: Google ... angular Força Pressão Torque Energia Calor Trabalho Temperatura Capacidade térmica Calor específico ... definidos de forma a satisfazerem leis gerais de conservação. Os conceitos físicos de força e massa ... {d^{2}E}{dP^{2}}}\right)^{-1}} Na oportunidade cita-se também a definição de força : A força que atua ... quilograma-força (kgf), uma unidade alternativa ao newton (N) na medida de força ou peso . No ramo da ... que a força aplicada em um dado objeto é diretamente proporcional à aceleração que este apresenta CACHE

Massa – Wikipédia, a enciclopédia livre Massa Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Esta página ou secção cita fontes confiáveis e independentes , mas que não cobrem todo o conteúdo, comprometendo a sua verificabilidade (desde julho de 2014) . Por favor, adicione mais referências inserindo-as no texto . Material sem fontes poderá ser removido . — Encontre fontes: Google ( notícias , livros e acadêmico ) Nota: Para outros significados, veja Massa (desambiguação) . Física Curvatura Espaço-Tempo Divisões elementares Mecânica clássica Mecânica quântica Termodinâmica Eletromagnetismo Relatividade História História da Física Experimentos Pêndulo de Foucault Espalhamento de Rutherford Experiência de Cavendish Experimento da dupla fenda Experiência de Millikan Experimento de Davisson-Germer Experiência de Michelson-Morley Experimento de Franck-Hertz Experimento de Stern-Gerlach Gato de Schrödinger Formulações Formulação matemática da mecânica quântica Representação de Schrödinger Representação de Heisenberg Representação de Dirac Mecânica matricial Integração funcional Diagramas de Feynman Teoria quântica de campos Equações Leis de Newton Leis da termodinâmica Equação de Schrödinger Equação de Dirac Equação de Klein–Gordon Equação de Laplace Equação de Van der Waals Equação de Hamilton–Jacobi Equações de Maxwell Campos de pesquisa Física teórica Física aplicada Astrofísica Óptica Biofísica Física dos materiais Física de superfícies Física da matéria condensada Geofísica Física de partículas Física nuclear Grandezas Físicas Comprimento Área Volume Tempo Ângulo plano Ângulo sólido Velocidade angular Frequência Vazão Fluxo Aceleração Aceleração angular Força Pressão Torque Energia Calor Trabalho Temperatura Capacidade térmica Calor específico Condutividade térmica Potência Massa Densidade Quantidade de matéria Carga elétrica Corrente elétrica Tensão elétrica Resistência elétrica Resistividade Condutividade Condutância Capacitância Indutância Momento do dipolo elétrico Campo magnético Fluxo magnético Convergência Físicos Mecânica Clássica Isaac Newton Leonhard Euler Joseph-Louis Lagrange William Rowan Hamilton Pierre-Simon Laplace Eletromagnetismo James Clerk Maxwell Heinrich Hertz Alessandro Volta Michael Faraday Charles de coulomb Carl Friedrich Gauss Mecânica Quântica Max Planck Erwin Schrödinger Louis de Broglie Max Born Werner Heisenberg Paul Dirac Relatividade Albert Einstein David Hilbert Henri Poincaré Hendrik Lorentz Stephen Hawking v • e Massa: a massa é uma medida direta da oposição que um corpo oferece à mudança em seu estado de movimento. Massa é um conceito utilizado em ciências naturais . Em particular, a massa é frequentemente associada ao peso dos objetos. Esta associação não se mostra na maioria das vezes, entretanto, correta, ou quando correta, não se mostra completamente elucidativa. Em acordo com o paradigma científico moderno, o peso de um objeto resulta da interação gravitacional entre sua massa e um campo gravitacional : ao passo que a massa é parte integrante da explicação para o peso, ela sozinha não constitui a explicação completa. Os trajes espaciais dos astronautas , quando usados aqui na Terra , parecem consideravelmente mais pesados do que quando usados na superfície da Lua , contudo suas massas permanecem exatamente as mesmas. É comum também a associação de massa ao tamanho e forma de um objeto. Massa realmente toma parte na explicação para o tamanho dos objetos ( densidade ), mas não constitui a explicação correta ou completa. O corpo humano é equipado com vários sentidos com os quais estabelecemos a compreensão do mundo que nos cerca. Em primeira instância é às sensações que eles nos fornecem que naturalmente associamos certos conceitos e definições, a citar os conceitos intuitivos de temperatura , tamanho, resistência , peso, massa, e outros. O conceito intuitivo de massa que desenvolvemos encontra-se intimamente ligado a eles. Entretanto sabe-se hoje que nossos sentidos são mestres em nos enganar - quem nunca viu uma ilusão de ótica ? - e que eles também não têm grande precisão. Se um punhado de balas for colocado em uma de suas mãos, e se uma for retirada do topo da pilha, você certamente não dará por falta desta se confiar apenas na sensação do peso que seu tato lhe confere. [ 1 ] Como se deduz, para a correta compreensão do mundo que nos cerca não podemos confiar em nossos sentidos. Para alcançá-la devemos confiar em algo mais avançado, a saber, no poder de abstração que temos e em informações fornecidas por aparelhos especificamente projetados para obtê-las. Dentro deste contexto, que culminou no que chamamos hoje ciência , o conceito abstrato de massa evoluiu juntamente com a nossa compreensão do mundo natural, mas mesmo nos dias de hoje mostra-se essencial ainda na forma com a qual se consolidou pela primeira vez: o primeiro conceito científico de massa com o qual nos deparamos na escola - o de massa como medida da inércia, da maior ou menor oposição que um corpo impõe à mudança em seu estado de movimento (F=m.a) - ainda é o fornecido pela mecânica newtoniana , mas a partir dele podemos hoje encontrar no mínimo sete definições diferentes de massa, e em verdade, dentro da teoria mais geral para o estudo da dinâmica dos corpos (a Relatividade Geral ), podemos até mesmo não encontrar uma definição satisfatória para massa. [ 2 ] Os conceitos científicos de massa, que diferem do conceito também científico de quantidade de matéria [ 3 ] , sempre se mostram de alguma forma associados ao conceito de inércia , e mesmo em relatividade, onde energia e massa mantêm, em acordo com a famosa equação E = mc², íntima relação, esta associação está presente: não só a matéria mas também a energia apresenta inércia. Entretanto, apesar de muito bem definida dentro de cada área de estudo onde aparece, 'explicar' a massa não é uma coisa muito simples, e atualmente existem algumas teorias que tentam elucidar nas origens o que é massa. Índice 1 Definição geral de massa 2 Unidade de massa 3 Definições de massa na mecânica newtoniana 3.1 Massa inercial 3.2 Massa gravitacional 3.2.1 Definição 3.2.2 Massas gravitacionais ativa e passiva? 3.2.2.1 Definições 3.2.2.2 Uma questão de simetria 3.3 Equivalência de massa inercial e gravitacional 3.3.1 O pêndulo de Newton 3.3.2 A balança de torção de Eötvös 3.3.3 Dicke e Braginsk: incerteza menor que 1 parte em 10 11 3.3.4 O princípio da equivalência de Einstein 3.4 Conservação da massa em Mecânica Clássica 4 Massa no âmbito da relatividade 4.1 Relatividade restrita 4.1.1 Massa de repouso 4.1.2 Massa relativística 4.1.2.1 Definição 4.1.2.2 Massa transversal e longitudinal? 4.1.3 Conservação da massa – energia 4.2 Relatividade geral 5 Massa no âmbito da mecânica quântica 6 Conceitos de massa em sistemas específicos 6.1 Massa reduzida 6.2 Massa efetiva 6.2.1 Elétrons e 'buracos' em cristais 6.2.2 Os modelos para o núcleo atômico 7 Referências 8 Bibliografia 8.1 Em português 8.2 Em inglês 8.3 Em outras línguas 9 Ver também Definição geral de massa [ editar | editar código-fonte ] Relação de dispersão para uma partícula clássica. Em todos os modelos dinâmicos o momento P e a energia E são definidos de forma a satisfazerem leis gerais de conservação. Os conceitos físicos de força e massa surgem em teorias ou modelos destinados a estabelecer a dinâmica em sistemas compostos ou por entes semelhantes ou por entes de natureza às vezes bem distintas. Nestes modelos sempre figuram também dois outros conceitos fundamentais, o conceito de momento e o conceito de energia . Os conceitos de energia e momento são importantes porque suas definições se dão de forma que energia e momento sempre obedeçam a leis gerais de conservação , leis estas decorrentes da existência de regras naturais de relacionamento entre entes e/ou sistemas que são, em princípio, estáveis e muito bem estabelecidas. [ 4 ] Neste contexto, energia e momento guardam íntima relação, e um ente físico é caracterizado pela sua relação de dispersão , um gráfico ou função que explicita a relação existente entre o momento e a energia para este ente. Dois entes físicos com a mesma natureza física têm relações de dispersão semelhantes. Como exemplo, as partículas clássicas dentro da mecânica de Newton têm energias que dependem dos quadrados de seus momentos: E α P 2 {\displaystyle E\alpha P^{2}} (esta relação é encontrada de forma explicita na mecânica hamiltoniana : E = P 2 / 2 m {\displaystyle E=P^{2}/2m} ). Já os fótons , partículas definidas no âmbito da mecânica quântica , têm energias linearmente dependentes de seus momentos: E α P {\displaystyle E\alpha P} . É com base na relação de dispersão que se estabelece a definição geral de massa: A massa de um dado ente físico corresponde ao inverso da derivada segunda de sua energia em relação ao seu momento, m = ( d 2 E d P 2 ) − 1 {\displaystyle m=\left({\frac {d^{2}E}{dP^{2}}}\right)^{-1}} Na oportunidade cita-se também a definição de força : A força que atua em um ente corresponde à derivada de seu momento em relação ao tempo. F = d P d t {\displaystyle F={\frac {dP}{dt}}} Definições mais intuitivas de massa, que não exigem a princípio conhecimentos avançados em cálculo integral e diferencial , podem ser derivadas desta definição formal quando no contexto de um modelo dinâmico particular. Unidade de massa [ editar | editar código-fonte ] Segundo o Sistema internacional de unidades (SI), a medida da massa é o quilograma (kg). [ 5 ] A unidade de medida de massa - o quilograma - encontra-se intimamente atrelada ao quilograma-padrão, um protótipo internacional de platina iridiada (feito de irídio e platina ) que se encontra conservado no Escritório Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), situado no parque de Sant Cloud , nas proximidades de Paris , França , sendo o quilograma definido como a massa deste protótipo. Em vista do senso comum ressalta-se que o conceito de quilograma (kg) como unidade de massa difere completamente do conceito de quilograma-força (kgf), uma unidade alternativa ao newton (N) na medida de força ou peso . No ramo da física de partículas é comum medir-se a massa não em quilogramas (kg) mas em unidades diretamente associadas às de energia, dentre as quais o elétron-volt (eV) se destaca. Em acordo com a ideia de equivalência entre massa e energia proposta por Einstein ( E = m o c 2 {\displaystyle E=m_{o}c^{2}} ) a massa do elétron é expressa, em física de partículas, como 5,11x10 5 eV/c² ou 511 keV/c², e não como 9,11x10 −31 kg. Em química , apesar de não pertencer ao Sistema Internacional mas ser por este aceita, uma unidade de massa muito utilizada é a unidade de massa atômica , também conhecida por dalton . A unidade de massa atômica, abreviada por 'u', 'uma', ou simplesmente 'Da', equivale à massa de um doze avos (1/12) da massa do isótopo mais estável e abundante de carbono (carbono 12) em seu estado fundamental . Mesmo sendo o quilograma a unidade oficial do Sistema Internacional de Unidades, unidades específicas a cada ramo de atividade ou de uso comum em certas localidades têm uso ainda muito difundido, a citar a tonelada , a arroba , a onça , o quilate (em joalheria e ourivesaria ), e outras. Definições de massa na mecânica newtoniana [ editar | editar código-fonte ] Em mecânica clássica , que encerra em si as leis da dinâmica e também a lei da gravitação universal , ambas devidas à Isaac Newton , encontram-se duas possíveis definições para massa: a massa inercial, associada à Segunda Lei de Newton , e a massa gravitacional, definida em função da interação gravitacional entre dois corpos. [ 6 ] Massa inercial [ editar | editar código-fonte ] Um sistema massa-mola: na medida da massa inercial forças não gravitacionais com mesmo módulo são aplicadas a dois corpos, um dos quais com massa já conhecida A massa inercial m {\displaystyle m} de um corpo é uma grandeza escalar associada à razão entre o módulo da aceleração a 0 {\displaystyle a_{0}} apresentada por um corpo de referência - por definição o quilograma padrão (cuja massa inercial vale m 0 = 1 k g {\displaystyle m_{0}=1kg} ) - e o módulo da aceleração a {\displaystyle a} apresentada por este corpo quando ambos encontram-se solicitados por forças não gravitacionais de mesmo módulo. [ 7 ] m = m 0 a 0 a {\displaystyle m=m_{0}{\frac {a_{0}}{a}}} para forças (não gravitacionais) de mesmo módulo atuando em ambos os corpos. Um mecanismo destinado à medida da massa inercial nada mais é do que um mecanismo que aplique forças não gravitacionais com módulos idênticos a dois corpos distintos, e que permita a medida de suas acelerações. Um bom 'medidor de massa inercial' é o sistema constituído por duas massas, uma das quais de referência m 1 {\displaystyle m_{1}} de valor previamente conhecido (mas não necessariamente o quilograma-padrão ou réplica deste), apoiadas em uma mesa horizontal sem atrito , e conectadas entre si por uma mola de massa desprezível e com constante elástica não necessariamente conhecida. Em virtude da terceira lei de Newton , ao colocar-se o sistema para oscilar ambas as massas oscilarão em torno do centro de massa e os módulos das forças em ambas serão, apesar de não necessariamente conhecidos, obrigatoriamente iguais. Ao medir-se a aceleração a 1 {\displaystyle a_{1}} e a 2 {\displaystyle a_{2}} das massas (em relação ao centro de massa) e determinar-se a razão entre elas estabelece-se automaticamente o inverso da razão de suas massas inerciais m 1 {\displaystyle m_{1}} e m 2 {\displaystyle m_{2}} , o que fornece a massa desconhecida em função da massa de referência (ou a massa desconhecida diretamente quando a massa de referência é quilograma-padrão ou réplica deste, caso em que m 1 {\displaystyle m_{1}} =1 kg). m 2 = m 1 a 1 a 2 {\displaystyle m_{2}=m_{1}{\frac {a_{1}}{a_{2}}}} para um corpo de referência qualquer com massa m 1 {\displaystyle m_{1}} conhecida. para forças (não gravitacionais) de módulos iguais atuando em ambos os corpos. A construção de um medidor de massa inercial fundamentado nos princípios citados pode ser muito simplificada quando, baseando-se na Lei de Hooke e no estudo dos movimentos harmônicos simples , percebe-se que a medida da razão entre as acelerações pode ser substituída pela medida da razão inversa das amplitudes dos movimentos, grandeza esta facilmente mensurável. O conceito de massa inercial fundamenta-se diretamente nas leis da mecânica, em especial com a Segunda Lei de Newton. A Segunda Lei de Newton afirma em essência que a força aplicada em um dado objeto é diretamente proporcional à aceleração que este apresenta. Assim, quanto maior a força aplicada a um mesmo objeto, maior a sua aceleração. Subentende-se aqui, como em todo problema de mecânica clássica, que o referencial utilizado é um referencial inercial , sendo portanto a primeira e a terceira leis sempre válidas no referencial assumido (conforme praxe). Nestas condições, a segunda lei também encerra em si o fato experimental de que, ao selecionarem-se diversos corpos completamente diferentes, uma mesma força irá produzir nestes, muito provavelmente, acelerações completamente diferentes. Este fato estabelece a necessidade de se definir uma grandeza intrínseca a cada corpo que expresse em seu valor a relação entre a força necessária e a aceleração desejada neste corpo em específico: esta grandeza, definida como a massa inercial do corpo, aparece na segunda lei como sendo a constante de proporcionalidade entre força e aceleração. F → = m a → {\displaystyle {\vec {F}}=m{\vec {a}}} Tendo-se já por definida a unidade de aceleração (m/s²), pois esta deriva de uma relação entre a unidade de comprimento (no S.I o metro) e uma unidade de tempo (no S.I o segundo), havia, mediante as situações apresentadas, duas possibilidades para se estabelecer as unidades das grandezas restantes: ou definia-se um padrão de força, sendo a sua intensidade então definida como uma unidade fundamental, e mediante esta definição estabelecia-se a unidade de massa como unidade derivada, ou estabelecia-se um corpo referência para o qual a massa inercial seria a unidade, e assim fazendo ter-se-ia a unidade de força e não a unidade de massa como uma unidade derivada. Por razões práticas, a opção escolhida foi a segunda, e estabeleceu-se um corpo padrão, o quilograma-padrão, ao qual se atribuiu por definição a massa inercial de 1 quilograma (1 kg). Com esta definição, a unidade de força, uma grandeza derivada, recebeu o nome newton, havendo a seguinte relação entre elas: 1 N = 1 k g .1 m / s 2 {\displaystyle 1N=1kg.1m/s^{2}} Assim, uma força com intensidade de 1 newton (1N) é uma força que, quando aplicada ao quilograma-padrão, ou a um corpo cuja massa seja, por comparação inercial ao quilograma padrão ou réplica deste, também 1 kg, provoque nestes uma aceleração de exatos 1 m/s². Massa gravitacional [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Gravidade Queda de uma bola na superfície da Terra: O peso da bola depende das massas gravitacionais da Terra e da bola, mas sua aceleração depende da força que nela atua (o peso) e de sua massa inercial. Definição [ editar | editar código-fonte ] Isaac Newton, por preocupar-se não apenas com a dinâmica dos corpos terrenos mas também com a dos corpos celestes, estabeleceu, juntamente com as leis da mecânica clássica, a Lei da Gravitação Universal . A Lei da gravitação universal suporta-se no fato experimental de que todos os corpos massivos conhecidos até hoje, pelo simples fato de existirem, atraem outros corpos massivos ao seu redor - e todos os outros do universo, uma vez que a força gravitacional decai com o quadrado da distância, e a rigor nunca se anula, por maior que esta seja. A força de interação em questão é a conhecida força gravitacional, sendo esta também denominada (de fato em situações mais específicas) força peso . Na Lei da Gravitação Universal figura portanto uma massa, a massa gravitacional, uma propriedade que é, assim como a massa inercial, intrínseca a todos os corpos. A definição operacional de massa gravitacional de um corpo é feita, assim como o ocorrido para o caso da massa inercial, por comparação entre a massa gravitacional deste corpo e a massa gravitacional de um corpo de referência, e são em princípio as massas gravitacionais e não as respectivas massas inerciais que, juntamente com a distância de separação entre os corpos, determinam a força gravitacional entre estes. O processo de medida da massa gravitacional deve ter por base, logicamente, a força gravitacional. Através de uma balança de equilíbrio nota-se que diferentes corpos são atraídos de forma diferente quando nas proximidades de um grande corpo massivo - a exemplo de um planeta como a Terra . Em um experimento com uma dessas balanças, observa-se que a balança 'pende' para o lado do objeto mais 'pesado', ou seja, para o lado do objeto com maior massa gravitacional. Através de uma balança de braço imersa em um campo gravitacional constante como o criado (não obrigatoriamente) pela Terra, a determinação da massa gravitacional de um corpo pode ser feita por comparação a um padrão unitário de massa gravitacional verificando-se que a massa gravitacional do objeto em teste - colocado em um dos pratos - será o número necessário de amostras-padrão a serem colocados no outro prato a fim de que a balança mostre-se equilibrada. O corpo-padrão sobre o qual se define a unidade de massa gravitacional acaba sendo, por razão simples à frente discriminada, o mesmo protótipo sobre o qual se define a unidade de massa inercial, o quilograma-padrão. A unidade de massa gravitacional é, portanto, a mesma unidade usada na medida de massa inercial: o quilograma (kg). A definição de quilograma (kg) como a unidade de massa gravitacional deve-se à equivalência experimental entre as massas inerciais e gravitacionais observada em todos os corpos, mas em princípio não há nada na mecânica ou na gravitação que obrigue a existência de tal relação, e por isto elas devem ser definidas, a priori, de formas separadas. Um exemplo, hipotético e irreal , da não obrigatoriedade da equivalência entre as massas inercial e gravitacional seria obtido caso admitíssemos que a força gravitacional não atuasse sobre partículas carregadas eletricamente , e sim sobre partículas estritamente neutras. Nestas condições, dois pedaços de urânio confeccionados de forma a terem massas inerciais estritamente iguais, mas compostos por isótopos distintos deste material, a saber urânio U 235 (usado na bomba de Hiroshima ) e U 238 (isótopo abundante, usado em reatores ), teriam visivelmente massas gravitacionais (e pesos) diferentes, pois o número de nêutrons em uma amostra seria maior do que o número de nêutrons na outra. Massas gravitacionais ativa e passiva? [ editar | editar código-fonte ] Definições [ editar | editar código-fonte ] A introdução da ideia de campo na Física por Michael Faraday representou um avanço formidável não só no ramo da eletricidade mas também no estudo da gravitação universal. A ideia fundamental atrás do conceito de campo se opõe diretamente ao conceito de ação à distância . Dados dois entes em interação , no modelo de ação à distância cada um dos entes atua diretamente sobre o outro, não havendo qualquer agente intermediário responsável por esta interação. Na visão através do modelo de campo, um dos entes em interação é agora responsável por criar ao seu redor um terceiro ente físico, o campo, que será o mediador da interação entre ele e o segundo ente. Neste caso, o segundo ente não mais interage com o primeiro diretamente, e sim com o campo que este criou. Em algumas bibliografias usa-se o modelo de campo para suportar a definição de duas massas gravitacionais a princípio diferentes: a massa gravitacional ativa e a massa gravitacional passiva, nenhuma das quais, então, necessariamente igual à massa inercial do corpo associado. Temos então a seguinte definição para cada uma delas: massa gravitacional ativa: é a massa gravitacional responsável por 'criar' o campo gravitacional ao redor do objeto a ela associado. Quanto maior a massa gravitacional ativa de um objeto pontual, maior é a intensidade do campo gravitacional que ele criaria em um ponto situado a uma distância arbitrária mas fixa de seu centro. Nestes termos, a massa gravitacional ativa da Terra é bem maior do que a da Lua, pois um pequeno objeto de teste de massa ativa irrelevante (conhecido como corpo de teste), digamos uma bola de basebol , quando situado, de forma alternada, em dois pontos diferentes, cada qual equidistante do centro de um dos astros , sofre uma aceleração muito maior quando solto no ponto sujeito ao campo criado pela Terra. O mecanismo de medida da massa ativa é o já considerado, a comparação: escolhe-se um corpo de prova qualquer mas único, a ser situado a uma distância das massas ativas experimentalmente razoável mas única, e solta-se o mesmo ora no ponto próximo a um ora na proximidade do outro corpo ativo. Sendo uma das massas ativas a de referência, a razão entre as acelerações apresentadas pelo corpo de prova nos dois casos será a razão entre as massas gravitacionais dos corpos ativos, o que fornece a massa do outro em relação à do primeiro. massa gravitacional passiva: a massa gravitacional passiva é a massa que responde pela interação de um objeto com o campo gravitacional (criado por uma massa ativa). A medida da massa passiva é definida dividindo-se o peso do objeto pela aceleração determinada pelo campo de gravidade. Sabe-se que dois objetos imersos em um mesmo campo gravitacional apresentam a mesma aceleração, mas verifica-se que um objeto com uma massa gravitacional passiva menor quando comparada à de um outro objeto também em análise mostra-se solicitado por uma força peso também menor do que aquela verificada no primeiro objeto. Decorre que o processo de medida da massa passiva é também um processo de comparação, a saber o já descrito anteriormente na definição de massa gravitacional, com o possível uso de uma balança de braço. Uma questão de simetria [ editar | editar código-fonte ] Dentro da dinâmica de Newton há, ao contrário do que ocorre entre massa gravitacional e massa inercial, forte base teórica para se afirmar que as massas gravitacionais ativa e passiva devem ser, em verdade, iguais, ou pelo menos diretamente proporcionais mediante uma constante de proporcionalidade universal. O suporte mais importante para tal fato encontra-se na definição de força, que é exatamente a mesma tanto no âmbito da teoria da gravitação universal quanto no âmbito da teoria mecânica: força é a expressão física da interação de DOIS objetos, e um objeto sob a ação de uma força tem sua dinâmica determinada pela Segunda Lei de Newton, qualquer que seja a natureza da interação entre os corpos. Se assim não fosse, a teoria da gravitação destacar-se-ia como uma teoria dinâmica a parte, devendo estabelecer não apenas que existe uma interação de origem gravitacional entre dois corpos e fornecer a tradicional fórmula para o cálculo da força que representa esta interação, como também fornecer todo um conjunto de regras (similares ou não às leis de Newton) que permitissem determinar a dinâmica dos corpos que por ventura se encontrassem sobre a ação destas 'forças especiais'. Uma vez estabelecido que a Terceira Lei de Newton vale dentro da dinâmica gravitacional, a igualdade, ou melhor, a proporcionalidade entre as massas gravitacionais ativa e passiva é direta. Repare que estas massas não precisam obrigatoriamente ter o mesmo valor para um dado corpo, pois um fator de proporcionalidade universal poderia ser facilmente 'absorvido' dentro da constante de gravitação universal G que figura na equação da Lei da Gravitação Universal. Assim, poder-se-ia, em princípio, definir: 'a massa gravitacional ativa de qualquer corpo vale sempre o dobro de sua massa passiva'. Se assim fosse, um corpo com massa gravitacional passiva de 1 kg teria uma massa gravitacional ativa de 2 kg. Repare entretanto que estabelecendo-se, neste caso, o valor da constante de gravitação G como tendo a metade do valor que na realidade tem, o fator 2 introduzido na definição da massa ativa seria cancelado por este fator 1/2 introduzido na constante G original, e a força gravitacional bem como toda a dinâmica fornecida pela segunda lei para estes corpos não seriam, como um todo, afetadas. Entretanto, podendo-se escolher, fazem-se sempre as escolhas mais simples: as massas gravitacionais ativa e passiva de qualquer corpo são iguais no âmbito da mecânica clássica. o uso dos termos ativo e passivo mostra-se relevante apenas quando, em uma análise baseada em interação através de campos, deseja-se explicitar qual é o corpo fonte de um campo e qual é o corpo que sente este campo. Equivalência de massa inercial e gravitacional [ editar | editar código-fonte ] É fato que, conforme elaboradas por Newton, não há nada em toda a estrutura da dinâmica e da gravitação universal que forneça uma razão teórica plausível para a equivalência experimentalmente observada entre massa gravitacional e massa inercial. A dinâmica newtoniana afirma apenas que as massas gravitacionais são responsáveis pelas forças gravitacionais entre dois corpos em interação gravitacional, sendo estas massas e não as inerciais as massas usadas na determinação do módulo destas forças gravitacionais - um par ação e reação. Afirma também que a massa inercial é a massa utilizada na segunda lei da dinâmica, sendo esta massa, e não a massa gravitacional, a massa utilizada no cálculo da aceleração apresentada pelo corpo quando solicitado por quaisquer forças - inclusive as de origem gravitacional. A massa presente na equação fundamental da dinâmica ( F = m . a {\displaystyle F=m.a} ) é, pois, a massa inercial. [ 8 ] O pêndulo de Newton [ editar | editar código-fonte ] Pêndulo: diagrama mostrando a força peso (mg) e suas componentes em direção radial e tangencial. Os pêndulos são usados em diversos experimentos, a saber no Pêndulo de Foucault , na determinação da gravidade local e no experimento de Newton relatado. Newton foi o primeiro a verificar experimentalmente a equivalência entre massa inercial e massa gravitacional. A ideia de seu experimento reside nos resultados teóricos da aplicação das teorias gravitacional e mecânica ao estudo de um pêndulo gravitacional simples, que, mantidas explícitas as massas gravitacional e inercial nos cálculos, leva à seguinte equação para o período de oscilação T de um pêndulo: T = 2 π ( m i L m g g ) {\displaystyle T=2\pi {\sqrt {\left({\frac {m_{i}L}{m_{g}g}}\right)}}} onde m i {\displaystyle m_{i}} e m g {\displaystyle m_{g}} referem-se, respectivamente, às massas inercial e gravitacional do corpo suspenso, L ao comprimento do pêndulo e g ao módulo da aceleração da gravidade no local do experimento. Nesta equação torna-se evidente que, mantidos constantes o local do experimento - e portanto a aceleração da gravidade g no local - e o comprimento L do pêndulo, uma troca do corpo suspenso no pêndulo por outro qualquer que tenha, por simplicidade mas não obrigatoriedade, uma mesma massa gravitacional m g , só levará a uma alteração no período do pêndulo se a razão m i m g {\displaystyle {\frac {m_{i}}{m_{g}}}} for diferente nos diversos corpos, ou seja, se não houver uma relação fixa entre a massa gravitacional m g e a massa inercial m i . Na sequência, Newton construiu um pêndulo fixando uma caixa oca e a princípio vazia na ponta de uma haste com massa desprezível. O interior da caixa foi, então, em uma sequência de experimentos, enchido com os mais diversos materiais , tendo Newton sempre o cuidado de encher o pêndulo de forma que este tivesse, depois de cheio, sempre a mesma massa gravitacional m g (o pêndulo era pesado). Os períodos dos diversos pêndulos assim obtidos foram, satisfeitos os rigores experimentais associados ao experimento, a citar a manutenção, em valores constantes e adequados, do local, da amplitude A do movimento, e do comprimento L da corda, então medidos. Consideradas as incertezas experimentais inerentes, Newton não observou qualquer alteração nos períodos dos diversos pêndulos por ele construídos e, ao fazê-lo, estabeleceu a igualdade entre as massas inercial e gravitacional até a terceira casa decimal (precisão de cerca de 1 parte em 10 3 ). Uma vez estabelecida a igualdade entre as duas massas, a equação para o período do pêndulo se reduz a: T = 2 π ( L g ) {\displaystyle T=2\pi {\sqrt {\left({\frac {L}{g}}\right)}}} que é a equação encontrada em qualquer livro de física de ensino médio . [ 9 ] Balança de torção: mostrando-se um valioso instrumento experimental, a balança de torção já foi utilizada em diversas áreas de estudo da física, entre as quais na mecânica e na eletricidade . Graças à equivalência entre as massas inercial e gravitacional há uma completa independência entre o período de oscilação T de um pêndulo (oscilando com pequenas amplitudes) e a massa do corpo nele suspenso. Assim, mantidos o comprimento L e a aceleração da gravidade no local do experimento, qualquer que seja a massa que se coloque na ponta de um pêndulo, o seu período de oscilação T será o mesmo. Uma alteração no período T requer ou uma alteração no comprimento L do pêndulo, ou uma alteração na aceleração da gravidade no local onde realiza-se a experiência. Como a aceleração da gravidade terrestre no local, suposto fixo, também é constante, o período T de um pêndulo mostra-se influenciável em primeira ordem apenas por alterações em seu comprimento L. Em consequência, os relógios ' cuco ' têm por base de tempo as oscilações de pêndulos, os quais são ajustados, uma vez em seus respectivos locais de trabalho, mediante pequenas mudanças nos seus comprimentos L. Pêndulos mostram-se também como bons equipamentos para a determinação, com razoável precisão, da gravidade em um dado local. A balança de torção de Eötvös [ editar | editar código-fonte ] Um considerável avanço experimental na busca da afirmação de igualdade entre as massas inercial e gravitacional foi feito por Loránd Eötvös em 1909. [ 10 ] Utilizando uma balança de torção ele realizou uma sequência de experimentos que resultou em uma considerável redução na incerteza desta afirmação, sendo seus resultados compatíveis com uma incerteza menor que 1 parte em 10 9 (1 milhão de vezes mais precisa do que a obtida por Newton). Eötvös colocou diferentes materiais nas extremidades de sua balança de torção e comparou, para cada material, a sua massa gravitacional (o seu 'peso') e a sua massa inercial, determinada a partir da força inercial centrífuga devida à rotação da Terra . Qualquer diferença entre estas duas massas seria observada como uma rotação da balança de torção. Tal rotação, dentro dos limites experimentais, não foi observada. Dicke e Braginsk: incerteza menor que 1 parte em 10 11 [ editar | editar código-fonte ] A ideia do uso da balança de torção para a determinação da igualdade entre as massas inercial e gravitacional foi retomada, em 1964, por um cientista de nome, Robert H. Dicke , e em 1972 por Vladimir Braginsk . Com refinamentos que agora levavam em conta, entre outros, a atração gravitacional do Sol , e a força inercial associada à órbita da Terra ao redor do sol, estes cientistas conseguiram ao fim afirmar que a massas inercial e gravitacional são iguais com uma incerteza menor do que 1 parte em 10 11 , refinando em pelo menos 100 vezes a incerteza anteriormente obtida por Eötvös. O princípio da equivalência de Einstein [ editar | editar código-fonte ] DC-9 da NASA em ascensão: durante a aceleração os objetos dentro do avião parecem pesar bem mais do que realmente pesam, e não há como se dizer qual parcela do peso aparente é devida à gravidade, e qual é devida à aceleração: trata-se do princípio da equivalência . 'Eu estava sentado em uma cadeira no escritório de patentes , em Berna , quando de repente ocorreu-me um pensamento : se uma pessoa cair livremente , ela não sentirá seu próprio peso. Eu estava atônito. Este simples pensamento impressionou-me profundamente. Ele me impeliu para uma teoria da gravitação .' ( Albert Einstein ) Talvez a mais forte evidência a favor da veracidade da afirmação entre a igualdade das massas inercial e gravitacional encontre-se em um fato inicialmente observado por Galileu Galilei , e eternizado na famosa experiência da Torre de Pisa . Uma vez estabelecido um local onde haja um campo gravitacional conhecido, a exemplo um ponto na superfície da Terra, verifica-se experimentalmente que TODOS os objetos caem, quaisquer que sejam as suas massas, materiais constituintes ou volumes , quando soltos em queda livre a partir de um mesmo ponto, exatamente com a MESMA aceleração. Conforme visto, se houvesse realmente alguma diferença entre massa gravitacional e massa inercial, um corpo que, a exemplo, apresentasse massa inercial razoavelmente maior do que sua massa gravitacional deveria, em seu processo de queda, apresentar uma aceleração mensuravelmente menor do que a que seria observada em um corpo no qual a massa gravitacional fosse maior que (ou pelo menos não tão diferente da) sua massa inercial. Esta última ideia encontra enfronhada na citada frase de Einstein pois, associada os diversos materiais que compõem o corpo humano, levaria a forças de contato entre os diversos sistemas do corpo quando este estivesse em queda livre. Tomemos a exemplo o sistema ósseo e o sistema muscular . Caso as razões entre as massas inercial e gravitacional fossem diferentes nos dois sistemas, haveria obrigatoriamente uma força de contato entre estas estruturas a fim de se manter a unicidade do corpo durante a queda. Sendo o nosso sentido de tato sensível justamente a estas forças, estas fariam com que as pessoas 'sentissem' a suas próprias quedas, fato que não é, entretanto, observado. O Princípio da Equivalência entre as massas inercial e gravitacional guarda uma íntima relação com o Princípio da Equivalência de Einstein, ponto de partida para a construção de uma teoria de gravitação covariante em relação a qualquer referencial: a Relatividade Geral . Uma vez estabelecida a equivalência entre massa inercial e massa gravitacional, o termo massa, dentro da dinâmica newtoniana, passa a representar, de forma implícita, o termo mais adequado à situação. Um DC-9, da NASA, mergulhando. A NASA vale-se da igualdade entre as massas gravitacional e inercial para simular, aqui na Terra, um ambiente de gravidade 'nula' (também conhecido com estado de imponderabilidade ). Conservação da massa em Mecânica Clássica [ editar | editar código-fonte ] No âmbito da mecânica clássica considera-se que a massa, uma propriedade da matéria, é constante, não podendo ser criada e nem destruída, apenas transportada. Diversas leis, a exemplo das leis de Newton e de Lavoisier (massa dos reagentes é igual a massa dos produtos ), tomam partido desse fato que, mantidas as fronteiras impostas pela mecânica clássica, mostra-se plenamente verídico no cotidiano. Entretanto a ideia de conservação e de associação entre massa e matéria falha de forma considerável em outros campos que não o da mecânica clássica, e em áreas sujeitas às leis da física de partículas , da mecânica quântica e da relatividade , esta acaba substituída ('englobada') por uma lei mais fundamental, a lei da conservação de energia . Nestas áreas massa mostra-se equivalente à energia, e a equação E=mc² torna-se indispensável para estabelecer-se a citada lei de conservação . Massa no âmbito da relatividade [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Relatividade Relatividade restrita [ editar | editar código-fonte ] (1) 'As leis dos fenômenos eletromagnéticos , bem como as leis da mecânica, são as mesmas em todos os sistemas de referências inerciais, apesar de estes sistemas se moverem uns em relação aos outros. Consequentemente, todos os referenciais inerciais são completamente equivalentes para todos os fenômenos .' (2) 'A velocidade da luz no vácuo independe do movimento do observador e do movimento da fonte' Conforme encontrados em Física Quântica ( Eisberg, Robert et. al.) [ 11 ] [ 12 ] , os postulados da Relatividade Restrita parecem simples. Entretanto esta simplicidade esconde um intrincado conjunto de ideias e fatos que, derivados de inconsistências entre as teorias da mecânica clássica e do eletromagnetismo clássico, e de inconsistências, o que é bem mais sério, entre estas teorias e fatos experimentais então estabelecidos, culminaram com a necessidade de uma nova proposta para a compreensão da dinâmica da matéria (e energia). A simplicidade dos postulados esconde também consequências em verdade nada simples e que fogem bem ao senso de mundo que temos normalmente. Fatos como dilatação do tempo , contração do espaço , e uma nova 'definição' de massa encontram-se bem distantes da percepção de mundo de um 'simples mortal '. Massa de repouso [ editar | editar código-fonte ] Ao ser elaborada a relatividade restrita acabou herdando vários dos conceitos antes existentes em mecânica clássica, o que faz sentido visto que a mecânica clássica foi um paradigma para a dinâmica que perdurou por quase trezentos anos sem encontrar qualquer evidência experimental que não fosse condizente com sua proposta, sendo portanto uma teoria para a dinâmica que se ajusta plenamente aos fatos observáveis do 'mundo em que vivemos', e dentro de certos limites plenamente válida ainda hoje . Qualquer nova teoria dinâmica que pretenda estender a compreensão até então fornecida pela mecânica clássica deverá portanto necessariamente apresentar resultados que concordem com os por ela fornecidos quando dentro dos limites de sua validade, ou seja, em um mundo macroscópico e de baixas velocidades quando comparadas à da luz . A mais importante herança recebida pela relatividade restrita da mecânica clássica é o conceito de referencial inercial sobre o qual esta nova teoria também se estabelece, sendo a relatividade restrita, portanto, uma teoria ainda não completamente covariante . Tal covariância geral só será alcançada no âmbito da Relatividade Geral. Na sequência, uma segunda herança direta da mecânica clássica e que se traduz dentro da relatividade restrita por massa de repouso m 0 {\displaystyle m_{0}} é o conceito clássico de massa inercial, sendo esta definida dentro da relatividade restrita como a massa medida para um objeto quando este se encontre em repouso em relação ao referencial inercial a partir do qual se estabelece a medida, ou seja, com velocidade praticamente nula e assim completamente desprezível quando comparada à da luz - condição que implica o limite de validade da mecânica clássica. Assim: a massa de repouso m 0 {\displaystyle m_{0}} , apesar de constituir um conceito com validade global dentro da teoria relativística, é a massa de um objeto estabelecida em condições que, dentro da mecânica relativística, impliquem também a validade da mecânica clássica e de seu conceito de massa inercial, sendo esta então definida como igual à massa inercial clássica estabelecida para o corpo: m 0 = m {\displaystyle m_{0}=m} . No âmbito da relatividade restrita a massa de repouso (ou simplesmente massa) de uma partícula ou sistema pode ser obtida através da expressão : m o = E 2 − ( p c ) 2 c 2 {\displaystyle m_{o}={\frac {\sqrt {E^{2}-\left(pc\right)^{2}}}{c^{2}}}} onde E é a energia total do sistema, P é o momento total do sistema e c a velocidade da luz. Massa relativística [ editar | editar código-fonte ] Definição [ editar | editar código-fonte ] Lançamento do ônibus espacial Atlantis: apesar da relatividade ter estendido a nossa visão do universo, os cálculos que permitem o lançamento e o domìnio do espaço são basicamente cálculos que envolvem mecânica clássica. A relatividade restrita, sendo uma nova teoria sobre dinâmica, estabeleceu novas regras que substituíram as Leis de Newton quando fora do limite clássico, e foram elaboradas, conforme discutido, de forma que se reduzissem a elas quando nos limites onde a mecânica clássica vale. Estas novas leis , mais abrangentes, foram também estabelecidas de forma a tornar não só a dinâmica da matéria como também as leis da dinâmica da energia invariantes à mudança de referencial, leis últimas expressas por um conjunto de equações que constituem ainda hoje o pilar fundamental da teoria eletromagnética clássica, as Equações de Maxwell . [ 13 ] Dentro deste contexto, nos limites onde as leis da mecânica não valem, o conceito clássico de momento ( P → = m V → {\displaystyle {\vec {P}}=m{\vec {V}}} ) não se mostra mais associado a uma lei de conservação, e a elaboração de um novo conceito de momento condizente com as leis da relatividade restrita e também com a existência de uma lei de conservação associada levou à definição do que se denomina momento relativístico . O momento relativístico P, que satisfaz conforme definido à citada lei de conservação, é definido por: p = m o v 1 − v 2 / c 2 . {\displaystyle \mathbf {p} ={\frac {m_{o}\,\mathbf {v} }{\sqrt {1-\mathbf {v} ^{2}/c^{2}}}}\,.} Comparando-se estas e várias outras equações da dinâmica relativística com as respectivas equações da dinâmica clássica, tem-se a intuição que se pode derivar as leis da dinâmica relativística substituindo a massa inercial m nas equações para a mecânica clássica pelo que se convencionou chamar massa relativística M ( v ) {\displaystyle M(\mathbf {v} )} : M ( v ) = m o 1 − v 2 / c 2 . {\displaystyle M(\mathbf {v} )={\frac {m_{o}}{\sqrt {1-\mathbf {v} ^{2}/c^{2}}}}\,.} onde v {\displaystyle \mathbf {v} } representa a velocidade da partícula em relação ao referencial (inercial) de análise, e m o {\displaystyle m_{o}} , a massa de repouso antes definida. Na equação para a massa relativística vemos que esta massa é explicitamente dependente de sua velocidade, e, visto que maiores valores de velocidade nesta equação implicam maiores valores para a massa relativística, indo esta ao infinito no limite que a velocidade v {\displaystyle \mathbf {v} } do objeto iguala-se à velocidade da luz C, não é incomum encontrar-se pessoas ligadas à área científica dizendo que 'a massa aumenta a altas velocidades'. O fato é que, apesar de intuitivo - e de muitas das vezes levar a analogias que podem mostrar-se válidas - uma simples substituição da massa inercial clássica pela massa relativística leva, na maioria das vezes a resultados completamente falsos. Vejamos o que ocorre com a força e com a equação de Newton nesta perspectiva. A relatividade 'herda' a definição de força em sua forma mais abrangente que, junto com a definição do momento relativístico, resulta: F = d p d t = m o a 1 − v 2 / c 2 + m o v ( v ⋅ a ) c 2 ( 1 − v 2 / c 2 ) 3 {\displaystyle \mathbf {F} ={\frac {\mathrm {d} \mathbf {p} }{\mathrm {d} t}}={\frac {m_{o}\,\mathbf {a} }{\sqrt {1-\mathbf {v} ^{2}/c^{2}}}}+{\frac {m_{o}\,\mathbf {v} \,(\mathbf {v} \cdot \mathbf {a} )}{c^{2}\,({\sqrt {1-\mathbf {v} ^{2}/c^{2}}})^{3}}}} Notoriamente a força que se observa atuando em um corpo que se move com uma velocidade ( v ) {\displaystyle (\mathbf {v} )} não pode ser derivada pela simples substituição da expressão da massa relativística na lei da dinâmica de Newton F=ma. A força na mecânica relativística apresenta duas componentes : uma condizente com a 'proposta' de massa relativística, paralela à aceleração apresentada pelo corpo, e outra, que nos diz que há também força na direção da velocidade do objeto, termo que não condiz com a 'proposta' e tão menos com a mecânica clássica. Outra incoerência associada à definição de massa relativística pode ser obtida quando esta é substituída na Lei da Gravitação de Newton. Conforme estruturada, a dinâmica da relatividade restrita estabelece a dinâmica dos corpos e energia apenas em situações completamente isentas de campos gravitacionais, e uma equação para a lei da gravitação não figura dentro do âmbito da relatividade restrita. A associação de uma teoria de gravitação à da relatividade restrita nos leva diretamente à relatividade geral. Assim, conforme tradução do expresso em Classical Daynamics ( Thornton et. al), 'Nós preferimos nos reter o conceito de massa como uma grandeza invariante , uma propriedade intrínseca dos corpos. O uso dos dois termos, massa de repouso e massa relativística, é hoje considerado obsoleto. Portanto nós sempre iremos nos referir apenas ao termo massa, o qual equivale à massa de repouso. O uso da massa relativística geralmente conduz a erros ao se usar expressões clássicas.' [ 14 ] Massa transversal e longitudinal? [ editar | editar código-fonte ] Os conceitos de massa longitudinal e massa transversal [ 15 ] derivam diretamente ao conceito de massa relativística, e assim estão sujeitos às mesmas restrições quanto a serem conceitos confusos e fora de moda. Ao explicitar-se a aceleração em função da força na relatividade restrita obtém-se a seguinte expressão para a aceleração: a = 1 m 2 + p 2 / c 2 ( F − v ( v ⋅ F ) / c 2 ) . {\displaystyle \mathbf {a} ={\frac {1}{\sqrt {m^{2}+\mathbf {p} ^{2}/c^{2}}}}{\bigl (}\mathbf {F} -\mathbf {v} (\mathbf {v} \cdot \mathbf {F} )/c^{2}{\bigr )}\,.} Esta expressão mostra que de forma geral a aceleração de um partícula depende do ângulo entre a força e a velocidade, e geralmente não tem a direção e o sentido da força. Entretanto há dois casos em que a força tem a mesma direção da aceleração, fornecendo algo parecido com a forma clássica de Newton: quando a força é paralela à velocidade. Neste caso temos, após algumas operações: F a = m o ( m 2 + p 2 / c 2 ) 3 = m l {\displaystyle {\frac {F}{a}}=m_{o}({\sqrt {m^{2}+\mathbf {p} ^{2}/c^{2}}})^{3}=m_{l}} e a igualdade à direita define o que se convencionou chamar massa longitudinal m l uma medida da 'inércia' deste corpo - mas apenas nas condições em que a força mostre-se estritamente paralela à velocidade. quando a força é perpendicular à velocidade. Neste caso temos, após algumas operações: F a = m o m 2 + p 2 / c 2 = m t {\displaystyle {\frac {F}{a}}=m_{o}{\sqrt {m^{2}+\mathbf {p} ^{2}/c^{2}}}=m_{t}} e a igualdade à esquerda define o que se convencionou chamar massa transversal m t , uma medida da 'inércia' do corpo neste caso em específico. Se o conceito de massa relativística já é confuso, estes, restritos à situações específicas dentro do mesmo contexto também não se mostram menos complicados, e o uso de tais grandezas não encontra apoio nos dias de hoje, se é que já o teve. Conservação da massa – energia [ editar | editar código-fonte ] Equivalência entre massa e energia: em situções onde a mecânica clássica deixa de ser válida a lei clássica da conservação da massa deve ser substituída por uma lei mais geral, a lei da conservação da massa-energia. A mecânica relativística também herda, além dos já falados, dois outros conceitos bem intuitivos da mecânica clássica: o conceito de trabalho T de uma força, classicamente definido por: T = ∫ 0 X f F . d x = ∫ 0 t f F v . d t {\displaystyle T=\int _{0}^{X_{f}}F.dx=\int _{0}^{t_{f}}Fv.dt} , e que, em mecânica clássica, conduz à definição T = F . X . cos ⁡ θ {\displaystyle T=F.X.\cos {\theta }} - válida quando se tem uma força F constante formando sempre o mesmo ângulo θ {\displaystyle \theta } com o deslocamento - e o teorema da equiparação entre trabalho e variação da energia cinética , δ K = T {\displaystyle \delta K=T} . A fim de se ter uma energia cinética relativística condizente com o teorema da equivalência citado, devemos inserir a força relativística na equação que define trabalho, o que, após alguns cálculos não muito avançados (para quem sabe um pouco de cálculo integral e diferencial - ver Eisberg et.al, Física Clássica), fornece: K = m o c 2 1 − v 2 / c 2 − m o c 2 . {\displaystyle K={\frac {m_{o}\,c^{2}}{\sqrt {1-\mathbf {v} ^{2}/c^{2}}}}\,-m_{o}c^{2}.} Mostra-se também, sem muita complicação, que no limite onde a velocidade v da partícula é negligenciável perto da velocidade c da luz, a equação da energia cinética relativística se reduz à equação da energia cinética clássica K = m o v 2 2 {\displaystyle K={\frac {m_{o}v^{2}}{2}}} . A equação da energia cinética relativística, assim definida, é uma equação em que há duas parcelas, um dependente de velocidade V do lado esquerdo, e uma independente de V, fixa uma vez conhecida a massa inercial da partícula, do lado direito: K = E ( V ) − E ′ ( 0 ) {\displaystyle K=E(V)-E'(0)} . Transpondo os termos temos E ( V ) = K + E ′ ( 0 ) {\displaystyle E(V)=K+E'(0)} , e lembrando que a energia total de uma partícula é a soma entre sua energia cinética e demais tipos de energia que esta possui, a intuição nos leva diretamente à conclusão que o termo E ( v ) = m o c 2 1 − v 2 / c 2 {\displaystyle E(\mathbf {v} )={\frac {m_{o}\,c^{2}}{\sqrt {1-\mathbf {v} ^{2}/c^{2}}}}} deve ser interpretado como a energia relativística total da partícula. Quando a velocidade da partícula é nula, sua energia total vale, assim: E ( 0 ) = m o C 2 {\displaystyle E_{(0)}=m_{o}C^{2}} que é a famosa equação de Einstein para a equivalência entre massa e energia. A validade desta equivalência entre massa de repouso e energia de repouso no contexto da relatividade restrita encontra suporte experimental em uma série de eventos que vão desde a produção e aniquilação de pares de partícula-antipartícula , onde massa de repouso é claramente convertida em energia pura ( radiação eletromagnética : raios gama ), até reações nucleares onde a conversão de massa de repouso em energia é responsável por manter reatores funcionando, e também por permitir que se construam bombas muito pequenas perto do seu imenso poder de destruição ( bombas nucleares ). A energia relativística também obedece, como é de se esperar, a uma lei de conservação: a lei da conservação da massa-energia no contexto da relatividade restrita. Relatividade geral [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Relatividade Princípio da equivalência: em Relatividade Geral a queda livre em um objeto em um campo gravitacional é entendida como um movimento que se realiza em ausência de força. No âmbito da Relatividade Geral a queda livre de uma partícula em um campo gravitacional é entendida como um movimento que se realiza em ausência de força. A força neste contexto é a causa de desvios nesta trajetória de queda livre. Associada à força, medindo a oposição da partícula a mudanças na sua trajetória de queda livre, temos a massa inercial da partícula. As trajetórias das partículas em queda livre são linhas retas - de forma mais rigorosa geodésicas - no espaço-tempo . Estas trajetórias são dependentes apenas das posições e velocidades iniciais das partículas em queda livre, mostrando-se completamente independentes de propriedades inerentes como as massas ou as dimensões destas (o princípio da equivalência). Em função do espaço-tempo não ser plano , as projeções das geodésicas associadas sobre o espaço tridimensional ao qual estamos habituados normalmente não fornecem trajetórias retas e sim trajetórias quase sempre ' curvas ', a exemplo trajetórias parabólicas , neste mundo tridimensional onde espaço e tempo são entendidos como separados. A origem dos campos gravitacionais na equação fundamental da Teoria da Relatividade Geral encontra-se o tensor de energia-momento , ou seja, nas densidades e fluxos de energia e momento. Uma vez que a energia de uma partícula em repouso associa-se diretamente à sua massa (inercial), as massas dos corpos em repouso são 'fontes' de campos gravitacionais. Sendo o movimento da fonte do campo gravitacional desprezível e sendo a velocidade do objeto em queda livre bem pequena quando comparada à velocidade da luz, tem-se no limite a validade da lei da gravitação de Newton: a massa do corpo confunde-se com a massa gravitacional clássica. Assim tem-se o princípio da equivalência. Entretanto há exceções: para corpos com alta densidade de energia ( luz como partícula ) este argumento não é válido: a gravidade nas proximidades do sol mostra-se duas vezes maior do que a que seria esperada pela Gravitação de Newton sob mesmo princípio. [ 16 ] O conceito de massa na Teoria Geral da relatividade é em verdade bem mais complexo do que o encontrado na sua versão restrita. De fato, a Teoria Geral da Relatividade não oferece uma definição simples do termo massa, mas oferece diferentes definições aplicáveis cada qual em circunstâncias específicas diferentes, a exemplo as massas 'ADM' e 'Komar'. [ 17 ] E existem situações claras dentro da Teoria Geral onde não há como se estabelecer um conceito aceitável para massa. Em suma, não há um conceito de massa que se mostre completamente covariante dentro da Teoria Geral da Relatividade. Massa no âmbito da mecânica quântica [ editar | editar código-fonte ] Dentro dos limites onde não só a granulosidade da matéria como também a quantização nos processos de troca de energia mostram-se relevantes, as leis da teoria clássica deixam muito a desejar quando o objetivo é explicar os fenômenos naturais que nele ocorrem, e em primeira instância a teoria da mecânica quântica não relativística torna-se a teoria responsável por nos fornecer as ferramentas adequadas para a correta compreensão dos fenômenos naturais observáveis dentro destes limites . A mecânica quântica não relativística é uma extensão da mecânica clássica para o mundo microscópico com dimensões comparáveis às dos átomos . Esta teoria, cujas origens remontam ao ano de 1900 com os trabalhos de Max Planck , pode ser rapidamente sintetizada na Equação de Schrödinger , equação que exerce na teoria quântica papel similar à equação fundamental da dinâmica dentro da mecânica clássica. Com a devida ressalva sobre o conceito de partícula no âmbito da teoria quântica , a qual nos leva diretamente ao princípio da complementaridade de Niels Bohr , na equação de Schrödinger figura uma massa, essencialmente a massa inercial da partícula, herança direta da mecânica clássica. Em consequência, no escopo da mecânica quântica não relativística a massa é a mesma massa inercial, clássica, da partícula. No que se refere à associação entre massa inercial e gravitacional, no mundo quântico o conceito de massa gravitacional tornam-se completamente sem sentido visto que a ordem de grandeza das massas no mundo atômico leva a valores extremamente pequenos - completamente desprezíveis e realmente desprezados - para as forças gravitacionais entre dois entes neste mundo microscópico. Para a descrição correta do átomo de hidrogênio a expressão para a energia potencial elétrica de interação entre o próton e o elétron é indispensável na equação de Schrödinger, mas em nenhuma literatura esta aparecerá ao lado de sua equivalente gravitacional. Para a descrição de fenômenos que envolvam altas velocidades (se comparadas às da luz) ou elevados níveis de energia - a exemplo espalhamento de raios X pela matéria - a mecânica quântica ganha uma versão relativística, e neste caso nas equações associadas, entre elas a equação de Klein-Gordon , figura o conceito de massa de repouso da partícula. O uso do conceito de massa relativística herda as mesmas restrições já consideradas na definição desta neste artigo, sendo suprimido pelo uso do conceito de energia total da partícula. Em certas situações a massa mostra-se muitas vezes medida através de um comprimento de onda , diretamente associado ao comprimento de onda de um fóton cuja energia seja a mesma da energia de repouso da partícula. Seguindo esta associação, para elétrons tem-se a massa quântica do elétron , o seu comprimento de onda Compton , que pode ser determinada por várias formas de espectroscopia e encontra-se intimamente relacionada à constante de Rydberg , o raio de Bohr , e o raio clássico do elétron . A massa quântica de objetos maiores pode ser diretamente medida pela balança de Watt . [ 18 ] Conceitos de massa em sistemas específicos [ editar | editar código-fonte ] Massa reduzida [ editar | editar código-fonte ] Massa Reduzida: o problema da gravitação de dois corpos em torno do respectivo centro de massa pode formalmente ser convertido em um problema de corpo único - com 'massa reduzida' - gravitando em torno de um referencial (inercial) situado onde se encontrava o outro corpo, este último substituído por um campo de força central adequado. Geralmente estabelecido dentro do âmbito da gravitação mas também válido em outras situações similares, o conceito de massa reduzida surge a partir de resultados matemáticos associados à análise da dinâmica de dois corpos com massas m 1 e m 2 que, devido à interação gravitacional entre eles, gravitam mutuamente o centro de massa do sistema que constituem. A análise clássica deve ser feita a partir do centro de massa ou de outro referencial inercial equivalente, e a rigor não pode ser estabelecida com base em um referencial fixo em um dos corpos, pois estes não constituem referenciais inerciais válidos. São necessários portanto seis grandezas, a saber as componentes dos vetores r → 1 {\displaystyle {\vec {r}}_{1}} e r → 2 {\displaystyle {\vec {r}}_{2}} que localizam os dois corpos a partir do referencial inercial escolhido. [ 19 ] Entretanto, sob certas condições, que incluem a dependência da função energia potencial U associada ao sistema apenas com o módulo do vetor r → = r → 1 − r → 2 {\displaystyle {\vec {r}}={\vec {r}}_{1}-{\vec {r}}_{2}} que localiza uma das massas em relação à outra, condições geralmente satisfeitas por tais sistemas gravitacionais constituindo um sistema isolado , a análise pode ser feita a partir de qualquer referencial inercial mediante o conhecimento do vetor R → {\displaystyle {\vec {R}}} que localiza o centro de massa do sistema em relação ao referencial escolhido e do vetor r → {\displaystyle {\vec {r}}} que localiza uma das massas em relação à outra. Escolhendo-se, sem perda de generalidade, o centro de massa como referencial ( R → = 0 {\displaystyle {\vec {R}}=0} ), os cálculos podem ser feitos com base apenas em três grandezas, a saber as componentes do vetor que localiza uma massa em relação à outra (o vetor r → {\displaystyle {\vec {r}}} ). Nestas condições, o problema é formalmente reduzido, sendo matematicamente análogo, ao problema da análise do movimento de um único corpo que se mova sob influência de um campo central - campo este diretamente associado à função energia potencial U ( r → ) {\displaystyle U({\vec {r}})} e à origem do referencial inercial assumido - e que tenha massa μ {\displaystyle \mu } determinada através da expressão: μ = m 1 m 2 m 1 + m 2 {\displaystyle \mu ={\frac {m_{1}m_{2}}{m_{1}+m_{2}}}} Esta massa μ {\displaystyle \mu } é conhecida por massa reduzida do sistema formado pelas massas m 1 e m 2 . Assim, a análise do sistema Terra-Lua pode ser feita a partir de um referencial com origem no centro na Terra desde que à Lua seja atribuída a massa reduzida associada ao sistema Terra-Lua. O emprego do conceito de massa reduzida não se restringe ao problema clássico citado, figurando também em áreas como eletromagnetismo e física quântica, a exemplo no estudo dos átomos e na definição da ' Constante de Rydberg para um núcleo de Massa M'. [ 20 ] Massa efetiva [ editar | editar código-fonte ] Elétrons e 'buracos' em cristais [ editar | editar código-fonte ] Massa Efetiva: quando elétrons tentam se mover no interior de cristais com certos valores de energia e momento, o fenômeno de ressonância que é desencadeado leva a uma inibição imediata destes estados energéticos, e portanto à existência de bandas de energia proibidas no cristal. A proximidade à ressonância leva a enormes desvios no valor da massa efetiva dos elétrons. Ao se discutir o comportamento de partículas que se movem dentro de estruturas que lhe impõem potenciais periódicos ao longo de seu movimento é conveniente introduzir o conceito de massa efetiva . Esta situação é típica dentro de física do estado sólido , onde a maioria dos efeitos elétricos de interesse decorre do alto padrão de simetria encontrado nos cristais semicondutores - a exemplo silício ou arsenieto de gálio - e da quebra proposital desta simetria - a exemplo através da introdução de pequenas quantidades de elementos específicos - os dopantes - na rede. A introdução da massa efetiva tem um considerável valor teórico pois dentro dos cristais semicondutores a ausência de um elétron introduzida por um dopante com valência inferior à requisitada pela rede - a exemplo gálio em cristal de silício - gera um 'buraco', que efetivamente funciona como uma partícula positiva - um portador de carga que também contribui para a produção de corrente elétrica - e que, apesar de ter uma massa real nula (é literalmente um buraco - a falta de um elétron), move-se dentro da rede e sob ação de campos (forças) externos como se fosse uma partícula com massa real igual à sua massa efetiva. A origem da massa efetiva encontra-se no comportamento dual da matéria no mundo quântico, sendo os movimentos das partículas dentro dos cristais melhor descritos por ondas de matéria do que pelo clássico movimento de partículas em si. Quando se movem com determinadas velocidades (momentos) dentro da rede que lhes conferem comprimentos de onda de De Broglie próximos ou iguais aos dos parâmetros de rede - ou da periodicidade da rede na direção de seus movimentos - a interação entre estas partículas e as barreiras periódicas impostas pelos íons do cristal, ou seja, entre estas partículas e o cristal como um todo, aumentam consideravelmente. Ocorre um fenômeno de ressonância entre a partícula que se move e a rede, e nestas condições o cristal todo se opõe consideravelmente ao movimento do elétron com aquela determinada energia e momento. A tentativa de se aumentar a energia da partícula quando próximo a esta situação, digamos através da aplicação de um campo elétrico externo - de uma força externa - pode inclusive levar a uma resposta muito mais intensa da rede cristalina sobre esta partícula, que ao invés de realmente acelerar no sentido da força externa aplicada, acaba acelerando em sentido contrário ao desta: fala-se então em massa efetiva negativa, pois, em acordo com o senso clássico da lei de Newton, a aplicação da força externa à partícula causou uma aceleração no sentido contrário ao da força aplicada. Para situações em que o momento e a energia das partículas impliquem comprimentos de onda de De Broglie com valores bem diferentes dos comprimentos impostos pela periodicidade da rede, as massas efetivas têm valores praticamente iguais aos das massas reais destas partículas. As situações de ressonância para determinadas energias levam à existência de bandas de energias proibidas para as partículas dentro dos cristais. As bandas permitidas traduzem-se como as conhecidas camadas eletrônicas (K, L, M, etc.) dentro do estudo da química e física , e são bem visíveis em um diagrama de relação de dispersão para estas partículas quando em um determinado cristal. Um exemplo ilustrativo encontra-se na figura ao lado. Repara as regiões onde a massa efetiva é negativa. Em termos da relação de dispersão mostrada como exemplo, a massa efetiva de uma partícula na rede cristalina é definida como: 1 m ∗ = 1 ℏ 2 d 2 E d k 2 {\displaystyle {\frac {1}{m*}}={\frac {1}{\hbar ^{2}}}{\frac {d^{2}E}{dk^{2}}}} A massa efetiva liga-se à curvatura da relação de dispersão: 'boca' para cima implica massa efetiva positiva, 'boca' para baixo, massa efetiva negativa. Na transição, a massa efetiva é nula. [ 21 ] A situação representada na figura é unidimensional e portanto simplificada. Os cristais são geralmente tridimensionais , e quando necessária ao tratamento formal destes, a massa efetiva assume a forma de um tensor : ( 1 m ∗ ) i j = ( 2 π ) 2 h ∂ 2 E ( k ) ∂ k i ∂ k j {\displaystyle ({\frac {1}{m*}})_{ij}={\frac {(2\pi )^{2}}{h}}{\frac {\partial ^{2}E_{(\mathbf {k} )}}{\partial k_{i}\partial k_{j}}}} Maiores detalhes sobre esta definição e sobre fenômenos de transporte associados a elétrons e buracos em cristais tridimensionais fogem ao escopo deste artigo, mas sendo de interesse do leitor estes podem facilmente ser encontrados na literatura especializada. [ 22 ] Os modelos para o núcleo atômico [ editar | editar código-fonte ] Explosão de bomba nuclear de 1 quiloton . No estudo da física nuclear não se tem ainda um modelo completamente coerente com todas as informações experimentais disponíveis, e alguns modelos concorrem lado a lado - no velho estilo da complementaridade, a citar o modelo da gota líquida , o do gás de Fermi , o de Camadas e o Coletivo - para a compreensão do núcleo como parte integrante da matéria. No modelo do Gás de Fermi a modelagem é a mesma que a encontrada para um gás de elétrons , e nele cada nucleon do núcleo se move em um potencial efetivo atrativo, de valor médio essencialmente constante, criado pelos demais nucleons com o qual interage. Este potencial apresenta uma profundidade constante V o dentro de um raio equivalente ao do núcleo, e reduz-se imediatamente a zero fora destas dimensões. Com base em trabalhos experimentais para nucleons em diversas energias dentro do núcleo, evidenciou-se que não se poderia a rigor tratar o potencial V o como constante, pois este apresenta variações lentas e aproximadamente lineares com as energias dos nucleons. Em vista destes dados experimentais, optou-se por um tratamento onde V o permanecesse essencialmente constante, e as massas dos nucleons sofressem as correções necessárias para tornar o modelo condizente com os dados experimentais, havendo assim uma massa efetiva no modelo do Gás de Fermi em moldes essencialmente análogos à massa efetiva de elétrons e buracos em cristais. Dentro dos modelos atômicos há outras definições diretamente associadas à massa, como o conceito de ' massa semi-empírica ', existente dentro do modelo de Gota Líquida para o núcleo, e com validade geral o conceito de ' defeito de massa ', que retrata o quanto menor é a massa de um núcleo resultante da fusão de dois outros quando comparado à soma das massas dos núcleos que lhe deram origem. O 'defeito de massa' é facilmente compreensível, sendo composto por uma única parcela que retrata, em acordo com a equação da equivalência massa-energia ( E = M C 2 {\displaystyle E=MC^{2}} ), a energia que é liberada na fusão dos núcleos pais e que se traduz como uma redução da massa no núcleo filho. Já na equação de massa, que fornece a massa semi empírica no modelo de Gota Líquida, encontram-se seis parcelas, cada uma responsável por considerar a influência de um dado parâmetro físico relevante na determinação de uma massa efetiva dentro deste modelo, havendo um termo associado à massa de repouso dos núcleons isolados, um termo de volume proporcional ao número de massa A, um termo de superfície proporcional a A 2/3 , um termo coloumbiano proporcional a Z²/A 1/3 , um termo de assimetria proporcional a (Z-A/2)²/A onde Z é o número atômico e um termo de emparelhamento, geralmente proporcional a A 1/2 , que pode ser aditivo, nulo, ou subtrativo, sendo este subtrativo quando Z e N são ambos pares e aditivo se Z e N são ambos ímpares . Assim, a fórmula da massa semi-empírica no modelo da Gota Líquida, com resultado expresso em unidades de massa atômica (u), é: M Z A = [ 1 , 007825 Z + 1 , 008665 ( A − Z ) ] − a 1 A + a 2 A 2 / 3 + a 3 Z 2 A 1 / 3 + a 4 ( Z − A / 2 ) 2 A − 1 + ( − 1 , 0 , + 1 ) a 5 A − 1 / 2 {\displaystyle M_{ZA}=[1,007825Z+1,008665(A-Z)]-a_{1}A+a_{2}A^{2/3}+a_{3}Z^{2}A^{1/3}+a_{4}(Z-A/2)^{2}A^{-1}+(-1,0,+1)a_{5}A{-1/2}} onde os termos a 1 a a 5 são empiricamente obtidos a partir dos dados experimentais. Um conjunto capaz de fornecer bons resultados é obtido quando estes termos de proporcionalidade valem respectivamente (0,01691. 0,01911. 0,000763. 0,10175. 0,012). Maiores detalhes sobre os modelos nucleares fogem ao escopo deste artigo, e para mais informações sobre defeito de massa, massa semi-empírica e outros conceitos de massa dentro dos modelos nucleares sugerimos a leitura de bibliografia especializada. [ 23 ] Referências ↑ Introdução parcialmente traduzida da versão inglesa deste artigo na Wikipédia anglófona. ↑ Uma série com dois artigos apresentando não só as definições, mas também uma visão histórico-evolutiva dos vários conceitos de massa, pode ser encontrada na Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 15, 1983. [1] , [2] ↑ A quantidade de matéria é uma grandeza distinta da massa e que tem por unidade o mol . É, juntamente com a massa, uma das sete unidades base do Sistema Internacional de Unidades . A quantidade de matéria especifica a quantidade numérica de entidades elementares, a saber átomos , moléculas , íons , elétrons , e outros, existentes em uma amostra. 1 Mol equivale a aproximadamente 6,02x10 23 elementos, e 1 mol de elétrons tem uma massa muito inferior a de um mesmo mol de prótons. ↑ Um tratamento teórico rigoroso (e matemático) associado às leis de conservação tanto clássicas como relativísticas e também ao estudo destas teorias dinâmicas é encontrado em Classical Mechanics ( Goldstein, Herbert ). ↑ Para uma leitura não muito extensa sobre o Sistema Internacional de Unidades e sobre as unidades fundamentais (quilograma, metro e segundo), consulte Física 1- 4 a edição ( Halliday , Resnick , Krane ), cap. 1. ↑ TIPLER, Paul A. (1978). Física . 1 . Rio de Janeiro: Guanabara Dois. p. 355 ↑ A definição de massa inercial e uma introdução à às Leis de Newton podem ser encontradas em Física 1 - 4 a edição ( Halliday , Resnick , Krane ), cap. 5 (e outros). ↑ Para uma breve discussão sobre a equivalência das massas inercial e gravitacional, sobre as comprovações experimentais da mesma, sobre princípio da equivalência e sobre suas associações com a relatividade geral, consulte: Física 2 - 4 a edição ( Halliday , Resnick , Krane ), cap. 16(-4). ↑ Uma introdução ao estudo dos movimentos ondulatórios e oscilatórios bem como ao estudo dos pêndulos simples - mediante a apresentação da equação para o período T de um pêndulo - pode ser encontrado em: Física - ensino médio - Vol. 2 ( Máximo, Antônio . Alvarenga, Beatriz ), cap. 16 e Apêndice D ↑ O artigo original de Eötvös encontra-se publicado em Annalen der Physik vol. 68, 1922. ↑ Uma introdução formal à Teoria da Relatividade Restrita pode ser encontrada em Física Quântica - Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas ( Eisberg . Resnick ), Apêndice A ↑ Para uma introdução à Teoria da Relatividade Restrita consulte também: Física 2 - 4 a edição ( Halliday , Resnick , Krane ), cap. 21. ↑ A origem do desenvolvimento da Relatividade Restrita associa-se diretamente a incompatibilidades teóricas entre a mecânica newtoniana e a teoria clássica do eletromagnetismo . Visto que as equações de Maxwell não se mostram covariantes em relação às transformações de referencial galileanas adotas na mecânica clássica, a introdução da transformada de Lorentz como regra para mudanças de reverencial capazes de manter a covariância das equações de Maxwell leva à Relatividade Restrita como teoria covariante para a dinâmica da matéria e energia eletromagnética. Para uma visão mais detalhada da Relatividade Restrita como teoria dinâmica associada às leis do eletromagnetismo, consulte: Introduction to Eletrodynamics - Third Edition ( Griffths ). ↑ Conforme tradução do texto encontrado em Classical Dynamics of Particles and Systems ( Thornton . Marion ) seção 14.7, página 555 ↑ Encontram-se referências sobre o conceito de massas transversal e longitudinal na versão alemã do presente artigo na Wikipédia de 8 de junho de 2009 e na Revista Brasileira de ensino de Física, vol. 15 - 1983 [3] [4] ↑ Conforme traduzido da versão alemã (Masse) de 6 de junho de 2009 - 10:52 UTC ↑ Para mais informações sobre massa no âmbito da Relatividade Geral (em inglês), consulte: 'Mass in general relativity' na versão inglesa da Wikipédia . ↑ Massa quântica: conforme tradução da versão anglófona deste artigo (Mass) na Wikipédia. ↑ Para mais informações sobre massa reduzida favor consultar Classical Dynamics of particles and Systems ( Thornton . Marion ), cap. 8. ↑ Para mais informações sobre a constante de Rydelberg e sobre emprego de massa reduzida no estudo dos átomos consulte: Física Quântica - Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas ( Eisberg . Resnick ), Cap. 4 (seção 7) entre outros. ↑ Para maiores detalhes sobre massa efetiva consulte Física Quântica - Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas ( Eisberg . Resnick ), cap. 13 ↑ Para um tratamento (matemático) formal sobre massa efetiva, fenômenos de transporte e bandas de energia em sólidos cristalinos tridimensionais, consulte: Solid-State Physics - An introduction to Theory and Experiment ( Ibach . Lüth ) Cap. 9, entre outros. ↑ Para mais informações sobre massa efetiva, defeito de massa, massa semi-empírica bem como sobre os diversos modelos atômicos para o núcleo, consulte Física Quântica - Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas ( Eisberg . Resnick ), cap. 15 e 16. Bibliografia [ editar | editar código-fonte ] Em português [ editar | editar código-fonte ] Halliday, David. Resnick, Robert. Krane, Kenneth S. (1996). Física (volumes 1,2, 3 e 4) . Rio de Janeiro: LTD Livros Técnicos e Científicos Editora. ISBN 0 Verifique |isbn= ( ajuda ) !CS1 manut: Nomes múltiplos: lista de autores ( link ) Resnick, Robert. Eisberg, Robert (1979). Física Quântica. Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e partículas . Rio de Janeiro: Editora Campus. ISBN 85-7001-309-4 !CS1 manut: Nomes múltiplos: lista de autores ( link ) Máximo, Antônio. Alvarenga, Beatriz. (2007). Física - ensino médio (vol. 1,2 e 3) . São Paulo: Scipione. ISBN 978-85-262-6508-X Verifique |isbn= ( ajuda ) !CS1 manut: Nomes múltiplos: lista de autores ( link ) Revista Brasileira de Ensino de Física - Vol. 15 - n os 1 a 4 - 1993 - pag. 110. O conceito de Massa. I. Introdução Histórica. Valadares, José Antônio. ( http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/vol15a13.pdf ) Revista Brasileira de Ensino de Física - Vol. 15 - n os 1 a 4 - 1993 - pag. 118. O conceito de Massa. II. Introdução Histórica. Valadares, José Antônio. ( http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/vol15a14.pdf ) Wikipédia, A Enciclopédia Livre: Artigo(s) anterior(es) na Wikipédia lusófona. Em inglês [ editar | editar código-fonte ] Goldstein, Herbert (1980). Classical Mechanics Second Edition . Columbia University, Massachusets: Addson-Wesley Publishing Company. ISBN 0-201-02918-9 Marion, Jerry B.. Thornton, Stephen P. (1995). Classical Dynamics of Particles and Systems (4 ed.) . Philadelphia: Saunders College Publishing. ISBN 0-03-097302-3 !CS1 manut: Nomes múltiplos: lista de autores ( link ) Griffiths, David J. (1981). Introduction to Eletrodynamics Thirth Edition . New Jersey: Upper Saddle River. ISBN 0-13-805323-X Verifique |isbn= ( ajuda ) Ibach, Harald. Lüth, Hans (1991). Solid-State Physics: An introduction to theory and Experiment . New York: Springer-Verlag. ISBN 0-387-52207-7 !CS1 manut: Nomes múltiplos: lista de autores ( link ) Wikipedia, The Free Encyclopedia: Mass (last modified on 8 June 2009 at 08:28). [5] Mass in general relativity (last modified on 18 May 2009 at 01:21) [6] Em outras línguas [ editar | editar código-fonte ] R.V. Eötvös et al. , Ann. Phys. (Leipzig) 68 11 (1922) Wikipedia, Die Freie Encyclopedie: Masse (Physik) (6. Juni 2009 um 10:52) [7] Ver também [ editar | editar código-fonte ] Unidades de massa Unidade de massa atômica Massa atômica Diferenças entre massa e peso Massa molecular Massa específica Matéria Transferência de Massa Princípio de Mach Princípio da equivalência Força v • e Energias físico-químicas Energia em partícula(s) Energia cinética · Energia potencial · Energia potencial elétrica · Energia potencial gravitacional · Energia potencial elástica · Energia mecânica · Energia total · Massa Energias termodinâmicas Energia interna · Energia térmica · Energia de Fermi · Entalpia · Energia de Gibbs · Energia de Helmholtz · Grande potencial termodinâmico · Potencial químico · Entropia · Temperatura absoluta Energias em matéria densa Energia de Vácuo · Energia de ionização · Eletroafinidade · Eletronegatividade · Eletropositividade · Energia de ligação · Energia de ativação · Energia de Fermi · Função trabalho · Energia de limiar de fotoemissão · Energia nuclear Energia radiante Energia do fóton · Vetor de Poynting Transferência de energia Calor · Trabalho Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Massa&oldid=50533105 ' Categorias : Grandezas físicas Física atômica e molecular Física da matéria condensada Física de partículas Categorias ocultas: !Artigos que carecem de notas de rodapé desde julho de 2014 !Páginas com erros ISBN !CS1 manut: Nomes múltiplos: lista de autores Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Artigo Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Citar esta página Noutros idiomas Afrikaans Alemannisch አማርኛ Aragonés العربية অসমীয়া Asturianu Azərbaycanca Boarisch Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা Brezhoneg Bosanski Буряад Català Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ ᏣᎳᎩ کوردی Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Võro Français Nordfriisk Frysk Gaeilge 贛語 Gàidhlig Galego Avañe'ẽ ગુજરાતી Gaelg 客家語/Hak-kâ-ngî עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 Patois Basa Jawa ქართული Kabɩyɛ Қазақша ಕನ್ನಡ 한국어 Ripoarisch Kurdî Кыргызча Latina Lëtzebuergesch Limburgs Lingála Lietuvių Latviešu Македонски മലയാളം Монгол मराठी Bahasa Melayu မြန်မာဘာသာ Plattdüütsch नेपाली Nederlands Norsk nynorsk Norsk Novial Occitan ਪੰਜਾਬੀ Polski Piemontèis پنجابی Runa Simi Română Русский Русиньскый संस्कृतम् Sicilianu Scots Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina ChiShona Soomaaliga Shqip Српски / srpski Seeltersk Basa Sunda Svenska Kiswahili Ślůnski தமிழ் తెలుగు Тоҷикӣ ไทย Tagalog Türkçe Татарча/tatarça Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vèneto Tiếng Việt Winaray 吴语 ייִדיש Yorùbá 中文 Bân-lâm-gú 粵語 Editar ligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 16h54min de 20 de novembro de 2017. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttps://pt.wikipedia.org/wiki/Star_Wars%3A_O_Despertar_da_For%C3%A7a
  Star Wars: O Despertar da Força – Wikipédia, a enciclopédia livre Star Wars: O Despertar da Força Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Star Wars: The Force Awakens Star Wars: O Despertar da Força ( PT / BR ) Pôster promocional Estados Unidos 2015 • cor • 135 min Direção J. J. Abrams Produção Kathleen Kennedy J. J. Abrams Bryan Burk Roteiro Lawrence Kasdan J. J. Abrams ... Star Wars: O Despertar da Força – Wikipédia, a enciclopédia livre Star Wars: O Despertar da Força ... Star Wars: O Despertar da Força ( PT / BR ) Pôster promocional Estados Unidos 2015 • cor • 135 min ... : The Force Awakens (no Brasil e em Portugal , Star Wars: O Despertar da Força . também conhecido como Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força ) é uma space opera épica estadunidense de aventura ... Mayhew reprisando seus papéis dos filmes anteriores. O Despertar da Força se passa aproximadamente 30 CACHE

Star Wars: O Despertar da Força – Wikipédia, a enciclopédia livre Star Wars: O Despertar da Força Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Star Wars: The Force Awakens Star Wars: O Despertar da Força ( PT / BR ) Pôster promocional Estados Unidos 2015 • cor • 135 min Direção J. J. Abrams Produção Kathleen Kennedy J. J. Abrams Bryan Burk Roteiro Lawrence Kasdan J. J. Abrams História Michael Arndt Baseado em Star Wars de George Lucas Elenco Harrison Ford Mark Hamill Carrie Fisher Adam Driver Daisy Ridley John Boyega Oscar Isaac Lupita Nyong'o Andy Serkis Domhnall Gleeson Anthony Daniels Peter Mayhew Max von Sydow Gênero Épico Aventura Fantasia Ficção científica Space opera Música John Williams Efeitos especiais Industrial Light & Magic Figurino Michael Kaplan Cinematografia Daniel Mindel Edição Mary Jo Markey Maryann Brandon Companhia(s) produtora(s) Lucasfilm Ltd. Bad Robot Productions Distribuição Walt Disney Studios Motion Pictures Lançamento 14 de dezembro de 2015 ( Los Angeles ) 18 de dezembro de 2015 17 de dezembro de 2015 17 de dezembro de 2015 Idioma Inglês Orçamento US$ 200 milhões [ 1 ] Receita US$ 2.068.223.624 [ 2 ] Cronologia Return of the Jedi (1983) Star Wars: The Last Jedi (2017) Site oficial Página no IMDb (em inglês) Star Wars: The Force Awakens (no Brasil e em Portugal , Star Wars: O Despertar da Força . também conhecido como Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força ) é uma space opera épica estadunidense de aventura , fantasia e ficção científica de 2015 , dirigida por J. J. Abrams , que também contribuiu com o roteiro ao lado de Lawrence Kasdan , [ 3 ] sendo o sétimo filme da série e da ordem cronológica Star Wars , além de ser o primeiro da trilogia sequela . Abrams ainda fez parte da equipe de produção com Bryan Burk e Kathleen Kennedy , presidente da Lucasfilm e responsável pelos filmes da franquia. O elenco principal inclui Daisy Ridley , John Boyega , Adam Driver , Oscar Isaac , Andy Serkis , Domhnall Gleeson , e Max von Sydow , com Harrison Ford , Mark Hamill , Carrie Fisher , Anthony Daniels e Peter Mayhew reprisando seus papéis dos filmes anteriores. O Despertar da Força se passa aproximadamente 30 anos após os acontecimentos de Return of the Jedi , e acompanha a jornada de Rey , que acaba encontrando um droide, BB-8, com informações do paradeiro de Luke Skywalker que está desaparecido. Ela é acompanhada por Finn , um stormtrooper desertor da Primeira Ordem, uma organização que quer reaver o Império Galáctico e luta contra a Resistência, comandada por Leia Organa . A aventura inesperada leva Rey a descobrir sua forte conexão com a Força e enfrentar o Lado Negro . A trilogia sequela de Star Wars era especulada desde os anos 80. Mas apesar de George Lucas ter escrito esboços sobre, depois de fazer as prequelas ele negou que iria fazer uma nova trilogia. [ 4 ] Em 2012, Lucas vendeu a Lucasfilm para a The Walt Disney Company , que optou por criar uma nova história ao invés de seguir os esboços de Lucas. [ 5 ] Michael Arndt fez o tratamento original da história, mas tarde reescrito por Lawrence Kasdan e J. J. Abrams, também diretor e co-produtor do filme. Star Wars: O Despertar da Força foi amplamente aguardado, com a Disney promovendo o filme com várias campanhas de marketing. Teve a sua pré-estreia mundial em 14 de dezembro de 2015 em Los Angeles , quatro dias antes do lançamento oficial nos Estados Unidos . [ 6 ] O filme recebeu aclamação da crítica e do público, pelos seus personagens, história, direção, trilha sonora, efeitos visuais, sequências de ação e as atuações (em particular Ridley, Boyega, Ford e Driver), porém também foi criticado por ser derivado da trilogia original. Tornou-se a maior estreia da história, com US$ 529 milhões arrecadados no primeiro fim de semana em todo o mundo. Em apenas 12 dias, alcançou US$ 1 bilhão, o filme mais rápido da história a chegar a este valor. [ 7 ] É a maior receita de 2015 , a maior arrecadação da franquia Star Wars e a terceira maior bilheteria de todos os tempos , sem ajuste pela inflação. Também detém o recorde de maior abertura da história nos Estados Unidos e Canadá , registrando US$ 247,9 milhões. [ 8 ] O Despertar da Força teve cinco indicações ao Oscar 2016 nas categorias de Melhor Trilha Sonora , Melhor Edição de Som , Melhor Mixagem de Som , Melhor Edição e Melhores Efeitos Visuais , porém não ganhou qualquer prêmio. Índice 1 Enredo 2 Elenco 3 Produção 3.1 Pré-produção 3.2 Elenco 3.3 Filmagens 3.4 Pós-produção 3.5 Música 4 Relações com o Universo Expandido 4.1 Trilogia de Thrawn 5 Lançamento 6 Recepção 6.1 Bilheteria 6.2 Resposta da crítica 6.3 Prêmios, nomeações e honrarias 7 Impacto 8 Notas 9 Referências 10 Ligações externas Enredo [ editar | editar código-fonte ] Aviso: Este artigo ou se(c)ção contém revelações sobre o enredo . Aproximadamente 30 anos após a destruição da segunda Estrela da Morte em O Retorno de Jedi , a Aliança Rebelde conseguiu restaurar a República Galáctica , mas remanescentes do Império Galáctico reorganizaram-se como a Primeira Ordem, cujo crescimento é combatido pela Resistência da República. Poe Dameron , um piloto da Resistência, é mandado ao planeta Jakku pela General Leia Organa para obter um mapa que, acredita-se, indica a localização de Luke Skywalker , o último Jedi , que está desaparecido há anos. Kylo Ren , um poderoso conhecedor do Lado Negro da Força e discípulo do Supremo Líder Snoke, está tentando roubar o mapa. Poe viaja até o planeta Jakku para tentar reaver o mapa. Quando Kylo Ren o ataca, ele coloca o mapa em seu droide, BB-8 , e o manda fugir para longe. Kylo Ren captura Poe e ordena o assassinato de todos no vilarejo onde ele foi encontrado. Um stormtrooper fica ultrajado com a brutalidade da Primeira Ordem e deserta para ajudar Poe, que passa a chamá-lo de Finn , uma vez que o stormtrooper não tem um nome, apenas um número: FN-2187. Eles não conseguem escapar e caem de novo em Jakku, e Poe presumidamente morre. Enquanto isso, BB-8 fica na posse de Rey , uma jovem que sobrevive catando lixo e espera pelo retorno de seus pais. Após Finn encontrar Rey e BB-8, a Primeira Ordem os localiza e os três escapam do planeta numa velha nave, a Millennium Falcon , que pertenceu a Han Solo . Na fuga com a Millennium Falcon, esta é capturada por Han Solo e Chewbacca , de quem a nave havia sido roubada há alguns anos. Após escaparem de um ataque de piratas que demandam o pagamento de uma dívida, eles viajam ao planeta Takodana para encontrar Maz Kanata, uma velha pirata de mil anos de idade, que eles acreditam que pode ajudar. No castelo de Maz, Rey é atraída pela Força até o porão, onde acha o sabre de luz de Luke Skywalker e tem uma visão do passado e do futuro através da Força, da qual ela foge assustada. Finn pega o sabre de luz. Quando a Primeira Ordem ataca o castelo, Rey é capturada por Kylo Ren, enquanto os outros escapam graças à chegada das naves da Resistência, liderados por Poe, que havia de facto sobrevivido da queda em Jakku. Eles vão para a base da Resistência em D'Qar, onde descobrem que Han Solo e Leia se separaram após seu filho, Ben Solo, que estava sendo treinado por Luke para ser um Jedi, ter se voltado para o Lado Negro da Força e se tornado Kylo Ren. O mapa, entretanto, é apenas parcial. Enquanto isso, Kylo Ren tenta torturar Rey para obter o mapa direto de sua mente, mas é impedido pela forte conexão de Rey com a Força, que ela usa para escapar. A Primeira Ordem utiliza uma nova arma construída diretamente dentro de um planeta, a Starkiller, comandada pelo General Hux. A Starkiller absorve a energia de um sol e destrói um sistema de planetas, numa tentativa de minar a República. Eles planejam destruir também D'Qar. Han, Chewbacca e Finn são enviados para desativar o escudo, de modo que as naves da Resistência possam atacar. Finn, entretanto, apenas quer salvar Rey. Após encontrá-la, eles colocam explosivos para sabotar a arma da Starkiller. Han vê Kylo Ren e o confronta. Kylo Ren parece hesitante sobre abandonar o Lado Negro da Força, mas acaba matando Han Solo, fato que Leia sente através da Força. Em um acesso de fúria, Chewbacca atira em Kylo Ren, ferindo-o seriamente no torso. Os explosivos causam dano à arma da Starkiller, permitindo a Poe e os outros pilotos adentrarem os sistemas de defesa. O ataque a D'Qar é evitado e a Starkiller começa a entrar em colapso. Kylo Ren, ferido, confronta Finn, que usa o sabre de luz de Luke mas é derrotado e cai inconsciente. Kylo Ren tenta pegar o sabre de luz, mas é Rey que consegue atraí-lo, e eles entram em confronto. Rey chega perto de derrotá-lo, mas à medida em que o planeta entra em colapso, o chão abre-se e eles são separados. A Starkiller é destruída e ambos escapam: Kylo Ren e General Hux vão encontrar-se com Snoke, e os outros retornam a D'Qar, onde o mapa completo é composto com a ajuda de R2-D2 . Rey viaja com Chewbacca e R2-D2 na Millennium Falcon para encontrar Luke Skywalker, que vive isolado num planeta remoto. Ao encontrá-lo, Rey oferece-lhe o seu antigo sabre de luz. Aviso: Terminam aqui as revelações sobre o enredo . Elenco [ editar | editar código-fonte ] Ator/Atriz Personagem Dublagem Brasileira Harrison Ford Han Solo Guilherme Briggs Mark Hamill Luke Skywalker Mário Jorge de Andrade Carrie Fisher General Leia Organa Mabel Cezar Adam Driver Kylo Ren Sérgio Cantú Daisy Ridley Rey Adriana Torres John Boyega Finn Renan Freitas Oscar Isaac Poe Dameron Philippe Maia Lupita Nyong'o Maz Kanata Márcia Morelli Andy Serkis Líder Supremo Snoke Luiz Carlos Persy Domhnall Gleeson General Hux Mckeidy Lisita Anthony Daniels C-3PO Marco Antônio Costa Peter Mayhew Chewbacca Max von Sydow Lor San Tekka Daniel Craig Stormtrooper Produção [ editar | editar código-fonte ] George Lucas entregou o tratamento história para Episódios VII, VIII e IX do presidente da Disney, Bob Iger , quando a Lucasfilm foi vendida para a Disney em outubro de 2012. [ 9 ] O tratamento foi escrito por Michael Arndt , [ 10 ] que também foi contratado para escrever o roteiro. David Fincher [ 11 ] e Brad Bird foi abordado, como diretores, mas Bird estava comprometido com Tomorrowland . [ 12 ] Guillermo del Toro também foi considerado, mas ele estava ocupado com seus próprios projetos. [ 13 ] Em janeiro de 2013, J. J. Abrams foi anunciado como o diretor de Star Wars Episode VII, com Lawrence Kasdan e Simon Kinberg como consultores do projeto. [ 14 ] A produção anunciou a saída de Arndt do projeto em 24 de outubro de 2013 e a de Kasdan e Abrams assumindo a escrita do roteiro. [ 15 ] Abrams citou estar preocupado com a mudança de roteirista em cima da hora. [ 16 ] Mais tarde, ele expressou alívio quando a data de lançamento foi anunciada para dezembro de 2015, em vez do lançamento anterior anunciado para maio. [ 17 ] Ele disse que a chave para o filme seria ele voltar às raízes do primeiro filme Star Wars e basear-se mais na emoção do que na explicação. [ 18 ] Como consultor criativo do filme, o envolvimento de Lucas inclui participação em reuniões de história. ele disse ao Bloomberg Businessweek : 'Eu, principalmente, digo: 'Você não pode fazer isso, você pode fazer isso.'. Você sabe, 'Os carros não têm rodas. Eles voam com antigravidade.' Há um milhão de detalhes. Ou eu posso dizer: 'Ele não tem o poder de fazer isso, ou ele tem que fazer isso.' Eu sei todas essas coisas.' [ 9 ] Em janeiro de 2014, Abrams confirmou que o roteiro estava completo. [ 19 ] Em abril de 2014, Lucasfilm esclareceu que os Episódios VII-IX não contará com qualquer uma das histórias do Universo Expandido , embora outros elementos possam ser incluídos como Star Wars Rebels . [ 20 ] Pré-produção [ editar | editar código-fonte ] Em maio de 2013, a Disney confirmou que a produção do Episódio VII ocorreria no Reino Unido . Representantes da Lucasfilm reuniu-se com o Chanceler do Tesouro, George Osborne para ele aprovar a produção do filme no Reino Unido. [ 21 ] A partir de setembro de 2013, os galpões Bad Roboto foram convertidos para a produção do Episódio VII, porque uma pequena parte do filme seria filmada nos Estados Unidos . [ 22 ] O figurinista Michael Kaplan , que trabalhou com Abrams em seus filmes de Star Trek , realizou a função no Episódio VII. [ 23 ] Os editores de filmes, Maryann Brandon e Mary Jo Markey, também colaboradores antigos de Abrams, trabalharam no Episódio VII. [ 24 ] Em agosto de 2013, foi anunciado que o diretor de fotografia, Daniel Mindel , irá rodar o filme em 35 mm (especificamente Kodak 5219). [ 25 ] Em outubro de 2013, foram confirmados outros membros da equipe, incluindo o designer de som, Ben Burtt , diretor de fotografia, Daniel Mindel, os direitos de designer, Rick Carter e Darren Gilford , o figurinista Michael Kaplan, o supervisor de efeitos especiais Chris Corbould , Gary Rydstrom trabalhando na regravação do som, Matthew Wood como supervisor de som, Roger Guyett como supervisor de efeitos especiais, e Tommy Harper e Jason McGatlin como produtores executivos. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] Elenco [ editar | editar código-fonte ] A escolha do elenco começou por volta de agosto de 2013, com a reunião Abrams com potenciais atores, testando eles em leituras de roteiro e testes de tela. As audições foram realizadas no Reino Unido , na Irlanda , e nos Estados Unidos em novembro de 2013 para os papéis de 'Rachel' e 'Thomas'. [ 30 ] A escolha do elenco recomeçou em janeiro de 2014, devido a alterações no roteiro de Kasdan e Abrams. [ 31 ] Testes com os atores continuaram até, pelo menos, três semanas antes do anúncio oficial em 29 de abril de 2014, e o elenco final foi formado apenas algumas semanas antes. Testes de atores tiveram acordos de não divulgação rigorosos, impedindo-os, ou os seus agentes e publicitários, de comentar sobre o seu possível envolvimento com o filme. [ 32 ] Embora Lucas insinuou que o trio da trilogia original, Mark Hamill , Harrison Ford e Carrie Fisher voltariam para o novo filme, já em março de 2013, [ 9 ] a sua participação não foi confirmada até mais de um ano mais tarde. O elenco para novos papéis foi objeto de muita especulação desde o anúncio do filme. Saoirse Ronan , [ 33 ] Michael B. Jordan , e Lupita Nyong'o [ 34 ] fizeram testes para o filme. Jornais também informaram que Jesse Plemons estava sendo considerado para possivelmente um filho de Luke Skywalker . [ 35 ] Adam Driver para um vilão sem nome. [ 36 ] e Maisie Richardson-Sellers para um personagem desconhecido. [ 37 ] Em março de 2014, o ator Dominic Monaghan disse durante uma entrevista que Abrams estava procurando por três atores desconhecidos para interpretar os papéis principais do episódio VII e que os rumores de estrelas envolvidas eram falsos. [ 38 ] Daisy Ridley foi escolhida para o filme em fevereiro de 2014, e até o final desse mês um acordo havia sido feito com Driver para ele contornar sua agenda na série de televisão Girls . Em março de 2014, as negociações com Andy Serkis e Oscar Isaac começou e continuaram até abril de 2014. Também em abril, John Boyega começou uma conversa mais séria após a saída de Jesse Owens . [ 32 ] Denis Lawson , que interpretou Wedge Antilles na trilogia original, foi convidado para reprisar seu papel, mas recusou, afirmando que o papel o teria 'cansado' da série. [ 39 ] Em 29 de abril de 2014, o anúncio oficial do elenco foi feito, que incluía uma foto do elenco sentado em círculo no Pinewood Studios , perto de Londres para a sua primeira leitura do roteiro. [ 40 ] Em sentido horário, a partir do topo, à direita de Abrams estavam Ford, Daisy Ridley, Fisher, Peter Mayhew , o produtor Bryan Burk, presidente da Lucasfilm e produtora, Kathleen Kennedy , Domhnall Gleeson , Anthony Daniels , Hamill, Andy Serkis , Oscar Isaac , John Boyega , Driver, e o roteirista Lawrence Kasdan . Outros membros seriam anunciados como Max von Sydow e Kenny Baker . O anúncio foi inicialmente previsto para 4 de maio (Star Wars Day), no entanto, devido a temores de vazamentos de mídia, o estúdio decidiu fazer o anúncio alguns dias mais cedo. Novos membros do elenco era esperado, incluindo um papel feminino principal. [ 41 ] Detalhes oficiais para os novos personagens não estavam disponíveis com o anúncio, mas a Variety informou que Driver estaria desempenhando um papel vilão, o papel de Isaac seria um tipo de Han Solo, Boyega seria um Jedi, e Ridley poderia estar interpretando uma filha de Han e Leia. [ 42 ] Em 2 de junho de 2014, Lupita Nyong'o e Gwendoline Christie foram anunciadas no elenco. [ 43 ] Para se preparar para o papel, Hamill passou deixar crescer a barba, [ 44 ] e foi lhe atribuído um personal trainer e nutricionista, a pedido dos produtores, que queria que ele se assemelham ao antigo Luke. Fisher também recebeu um personal trainer e um nutricionista para se preparar para o papel. [ 45 ] A equipe de produção construiu um novo C-3PO para acomodar Daniels. [ 46 ] Em maio de 2014, a mãe de Fisher, Debbie Reynolds , afirmou que Fisher já havia perdido 20 quilos em preparação para o filme. [ 47 ] No set de Star Wars em Abu Dhabi , Abrams anunciou um concurso de doação para a UNICEF , através da qual o vencedor selecionado iria visitar o set, encontrar com os membros do elenco, e aparecer no filme. [ 48 ] Em outubro de 2014, Warwick Davis , que interpretou Wald e weazle em Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma e Wicket, o Ewok em O Retorno de Jedi , anunciou que ele vai aparecer no episódio VII embora não mencionou o papel que ele estaria interpretando. [ 49 ] Em novembro de 2014, a mãe de Fisher, Debbie Reynolds, confirmou que a filha de Fisher, Billie Lourd, iria aparecer no filme. [ 50 ] Filmagens [ editar | editar código-fonte ] Em fevereiro de 2014, Abrams disse que as filmagens começariam em maio e durariam cerca de três meses. [ 51 ] Fontes como HitFix , disseram que as filmagens começariam em setembro de 2014. [ 52 ] O anúncio oficial veio em 18 de março, quando a Disney e Lucasfilm anunciaram que a fotografia principal teria início em maio e ocorreira no Pinewood Studios, em Buckinghamshire , Inglaterra . [ 53 ] Em março, foi revelado que a pré-produção estaria ocorrendo na Islândia antes do começo oficial das filmagens em maio, composta por fotografias de paisagens que será utilizado para o cenário no filme. [ 54 ] Em 2 de abril, o presidente da Walt Disney Studios , Alan Horn, confirmou que as filmagens começaram, a ocorrer em segredo em Abu Dhabi , nos Emirados Árabes Unidos por uma segunda unidade. [ 55 ] Mais tarde naquele mês, foi revelado que, além de 35mm, os segmentos do filme estão sendo filmados no formato 65 milímetros em IMAX . [ 56 ] Em 8 de julho, Bad Robot informou no Twitter que o filme vai ser pelo menos parcialmente filmado em câmeras IMAX. [ 57 ] No início de maio de 2014, o estúdio postou uma selfie de Iger com Chewbacca. Iger afirmou que a foto tinha sido tirada duas semanas atrás, durante sua visita ao Pinewood Studios, para discutir as filmagens, que estavam prestes a começar com Abrams, Kennedy, e Horn. [ 58 ] A fotografia principal começou em Abu Dhabi em 16 de maio de 2014. [ 59 ] Abrams e membros do elenco foram para Abu Dhabi no início de maio, onde grandes conjuntos foram construídos no local, incluindo uma nave espacial, uma grande torre e um grande mercado, e explosivos foram usados para criar uma 'cratera'. Os membros do elenco foram vistos ao redor do local praticando com veículos que usarão durante as filmagens. [ 60 ] A produção mudou-se para Pinewood Studios, em junho. [ 61 ] Em 12 de junho, Harrison Ford fraturou a perna enquanto filmava em Pinewood depois de uma porta hidráulica ter caído sobre ele, e foi levado para um hospital. A produção foi suspensa por duas semanas por causa da lesão de Ford. [ 62 ] A nota oficial afirmou que o tornozelo de Ford provavelmente vai precisar de uma placa e parafusos e que as filmagens poderiam ser um pouco alterada, com elenco precisar ficar sem Ford por um curto tempo até que ele se recupere. [ 63 ] Jake Steinfeld, personal trainer de Ford, disse em julho que Ford estava se recuperando rapidamente. [ 64 ] Em 29 de julho de 2014 as filmagens ocorreram ao longo de três dias na ilha Skellig Michael, na costa do condado de Kerry , na Irlanda , com elenco que incluía Mark Hamill e Daisy Ridley. [ 65 ] A produção foi interrompida por duas semanas no início de agosto 2014, para Abrams poder retrabalhar a cena na ausência de Ford, e voltou com um Ford totalmente curado, em meados de agosto. As filmagens de Episódio VII estavam previstas para encerrar no final de 2014. [ 66 ] Em agosto, Adam Driver afirmou que não acreditou que Lucas estava presente no set. [ 67 ] A fotografia principal terminou em 3 de novembro de 2014. [ 68 ] Pós-produção [ editar | editar código-fonte ] Daniel Mindel , diretor de fotografia, afirmou que o filme iria contar com o uso de locações reais, maquetes e imagens geradas por computador para fazer o filme esteticamente similar ao da trilogia original de Star Wars . [ 69 ] Rian Johnson , diretor do Episódio VIII, reiterou que Abrams usará pouco CGI e mais efeitos especiais tradicionais, dizendo:.. 'Eu acho que as pessoas estão voltando-se para efeitos práticos parece que há uma espécie de gravidade que nos puxa para trás em direção a ela eu acho que mais e mais pessoas estão ficando crítica com uso exagerado de CGI em cenas de ação, levando a um tipo muito específico de cena de ação, onde a física sair pela janela e torna-se tão grande, tão rápido.' [ 70 ] Em fevereiro de 2014, a Industrial Light & Magic (ILM) anunciou planos para abrir uma academia em Londres, citando os filmes Star Wars da Disney como o catalisador para a expansão. A ILM de Vancouver também irá trabalhar nos efeitos especiais do filme. [ 71 ] Música [ editar | editar código-fonte ] John Williams foi confirmado para compor a trilha sonora para Episódio VII, em julho de 2013. [ 72 ] De acordo com vários relatórios, Williams era esperado viajar para Los Angeles em meados de novembro de 2014 e começar a trabalhar em novas músicas para o teaser trailer. [ 73 ] Relações com o Universo Expandido [ editar | editar código-fonte ] A trama do Episódio VII deverá ser original, sem se basear diretamente em nenhum dos vários livros, histórias em quadrinhos e outros materiais que foram lançados na franquia Star Wars , [ 74 ] ignorando personagens como Jaina e Jacen Solo. Como parte da aquisição, a Disney recebeu uma 'extensiva explanação do enredo' por Lucas. Em uma entrevista em vídeo que foi parte do anúncio da compra, Kennedy explicou que ela e Lucas já se reuniram com os roteiristas para discutir o roteiro do filme. [ 75 ] Dale Pollock, o biógrafo de Lucas que já leu as doze histórias originais escritas por ele, observou que os novos episódios devem mostrar o personagem Luke Skywalker em seus 30 ou 40 anos de idade. Em uma entrevista, Pollock declarou: 'As três histórias mais interessantes eram as 7, 8 e 9. Elas tinham uma ação propulsiva, mundos novos realmente interessantes e novos personagens. Eu lembro que pensei que queria ver aqueles 3 filmes.' [ 76 ] Pollock espera que os roteiros dos novos filmes sigam o texto escrito por Lucas. [ 76 ] Já se sabe que Rey, Finn e Poe Dameron serão os protagonistas do filme, interpretados, respectivamente, por Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac . Domnhall Glesson , Gwendoline Christie e Adam Driver interpretarão os vilões do filme: General Hux, Capitã Phasma e Kylo Ren. A base do General se chama 'Starkiller', em homenagem ao sobrenome de Luke em um dos primeiros roteiros da saga. Trilogia de Thrawn [ editar | editar código-fonte ] Timothy Zahn, o autor da Trilogia de Thrawn (série de livros pertencente ao universo expandido de Star Wars ), [ 77 ] foi informado por Lucas dos planos de várias trilogias de Star Wars durante as discussões de desenvolvimento da trilogia de Thrawn. Depois do anúncio da Disney, chegou a se especular que o material seria a base para a nova trilogia, mas Zahn declarou que a trilogia de Thrawn deve ficar na lacuna entre o Episódio VI e o Episódio VII . A terceira trilogia cinematográfica deve envolver os filhos de Luke, o que faria com que cada trilogia compreenda diferentes gerações dos Skywalkers. [ 78 ] Zahn também falou sobre a especulação de algum conflito lógico entre os filmes e o universo expandido, declarando que 'os livros sempre foram apenas os livros.' A trilogia de Thrawn introduziu noções que foram usadas depois nos livros e filmes de Star Wars , indicando que Lucas 'tem mantido um olhar atento sobre o que já foi feito.'. [ 78 ] Lançamento [ editar | editar código-fonte ] Em 6 de novembro de 2014, a Disney divulgou o subtítulo do Episódio VII, como sendo The Force Awakens . [ 79 ] Em 26 de novembro de 2014, a Disney Brasil divulgou o título brasileiro sendo O Despertar da Força . Em 28 de novembro, o primeiro teaser trailer oficial foi lançado nos cinemas americanos e na internet, mostrando a Millennium Falcon e os novos personagens principais. [ 80 ] Em 11 de dezembro, Entertainment Weekly divulgou fotos que revelam os nomes dos personagens de O Despertar da Força . As imagens parecem ser de cartões colecionáveis, semelhante aos lançados no lançamento do primeiro Star Wars em 1977, e mostram Poe Dameron (Oscar Isaac), Rey (Daisy Ridley) e Finn (John Boyega). O usuário do lado sombrio com o sabre de luz que aparece no primeiro teaser trailer do longa tem o nome de Kylo Ren e o androide em formato de bola se chama BB-8. [ 81 ] Nos materiais de divulgação o subtítulo 'Episódio VII' foi cortado, embora esteja presente na abertura do filme. A mesma coisa foi feita com O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi . Tirar o número dos episódios do material de divulgação tinha sido quebrado por Lucas nos anos 90 e com a trilogia de prequela , mas foi retomado pela Disney, provavelmente, para facilitar o marketing do filme entre o público que não viu os episódios anteriores. A pré-estreia mundial aconteceu no dia 14 de dezembro de 2015, simultaneamente, na sala Dolby e no Chinese Theatre, em Hollywood, para 5 mil pessoas (eleitas por concurso), incluindo George Lucas , Spike Lee , Geena Davis , Steven Spielberg , Sofia Vergara e Joseph Gordon-Levitt - fantasiado de Yoda . [ 82 ] Recepção [ editar | editar código-fonte ] Bilheteria [ editar | editar código-fonte ] Nas primeiras horas de estreia, o filme arrecadou 14 milhões de dólares, um recorde, e lucrou 100 milhões em ingressos antecipados. [ 83 ] O episódio 7 foi a maior bilheteria nos Estados Unidos para uma quinta-feira (57 milhões de dólares nas sessões de meia-noite) e abriu com 120 500 000 dólares na América do Norte , tornando-se o primeiro filme a arrecadar mais de 100 milhões em apenas um dia, superando o recorde anterior de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 , com 91 milhões. Em apenas um dia ele quebrou o recorde de maior abertura no fim de semana em dezembro, anteriormente detido por O Hobbit: Uma Jornada Inesperada . [ 7 ] Em 20 de dezembro, o sétimo episódio da saga chegou ao recorde de 247 966 675 dólares arrecadados nos estados Unidos em apenas três dias de exibição, superando Jurassic World (208 milhões de dólares), o que o torna a maior bilheteria de estreia da história nos Estados Unidos. [ 84 ] Na segunda 21, foi revelado que O Despertar da Força tinha quebrado o recorde mundial de Jurassic World (525 milhões de dólares) para um fim de semana, arrecadando 529 milhões de dólares mundialmente, o que o torna a estreia mais lucrativa de todos os tempos. [ 85 ] No Brasil , o filme teve uma estreia excelente, de acordo com os números provisórios do Filme B , mas ainda ficou atrás de outras franquias populares. Com dois milhões de espectadores no primeiro fim de semana, Star Wars perde apenas para os mais de 2 milhões de espectadores de Velozes e Furiosos 7 e de Vingadores: Era de Ultron e os 3 milhões de A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 . Mesmo assim, registra números impressionantes, como a média de 1364 espectadores por sala. [ 86 ] [ 87 ] O Despertar da Força acumulou 81,8 milhões de dólares na segunda-feira 21, em todo mundo, chegando a 610 milhões mundialmente. Na América do Norte, ele arrecadou 40,1 milhões de dólares na segunda-feira, passando o recorde de 27 milhões anteriores do Homem Aranha 2 . Os analistas já previam uma grande segunda-feira para Star Wars 7 , dado o fato de que 73% das escolas estarem em recesso de férias, bem como 87% faculdades nos Estados Unidos. [ 88 ] Na terça-feira 22, tornou-se o filme de maior bilheteria numa terça-feira na América do Norte , arrecadando 37 361 729 dólares, passando o recorde anterior de O Espetacular Homem-Aranha (35 016 884 dólares). [ 89 ] Na quinta-feira 24, tinha arrecado mais de 325 438 146 dólares na América do Norte e 765 938 146 ao redor do mundo, em apenas cinco dias, sendo o único filme da história a conseguir este valor em menos de uma semana. [ 90 ] Depois de uma semana de sua estreia, na sexta-feira 25, o filme chegou a 813 milhões ao redor do mundo. Na América do Norte fez 391 051 329 dólares em sua primeira semana, a maior bilheteria conquistada em sete dias. [ 7 ] Na sexta-feira 25, Star Wars VII disparou para 49,3 milhões em 4134 cinemas na sexta-feira, passando a melhor abertura para o natal que antes pertencia a Sherlock Holmes em 25 de dezembro de 2009 que fez 24 600 000, tornando-se o maior dia de Natal para um filme nos cinemas de todos os tempos. [ 91 ] Em seu segundo final de semana, tornou-se a maior bilheteria para no segundo final de semana de exibição, batendo o recorde anterior de Jurassic World (106 milhões de dólares), arrecadando 153,5 milhões. Em 12 dias de lançamento, o filme chegou a 1 086 058 914 dólares ao redor do mundo e 544 milhões na América do Norte, sendo o filme mais rápido a chegar a este valor, tanto nos países Estados Unidos/Canadá como no mundo. [ 7 ] Após uma segunda-feira 28 de quase 30 milhões de dólares, o filme arrecadou 29,3 milhões na terça 29 e possuiu uma bilheteria doméstica de 600,65 milhões de dólares. É o filme que arrecadou esse valor mais rapidamente. [ 92 ] No dia 2 de Janeiro de 2016, O Despertar da Força ultrapassou Titanic nas bilheterias da América do Norte, com estimativas de ter arrecadado 686 425 583 dólares (contra 658 672 302 de Titanic ) a segunda maior bilheteria de todos os tempos no Estados Unidos. [ 93 ] O Episódio VII fez mais 88 milhões de dólares nas bilheterias de final de semana dos Estados Unidos/Canadá (1 a 3 de janeiro). Com isso, o filme acumulou aproximadamente 740 milhões de dólares no mercado norte-americano, em apenas 18 dias. É o maior fim de semana de janeiro na América do Norte. [ 94 ] Na terça-feira 5, o episódio 7 chegou a 1 536 330 824 dólares ao redor do mundo, passando Os Vingadores e Velozes e Furiosos 7 , assumindo a 4.ª colocação nas maiores bilheterias de todos os tempos. [ 7 ] Depois de apenas 20 dias em cartaz, O Despertar da Força tornou-se a maior bilheteria americana de todos os tempos (não ajustada para a inflação), com mais de 761 milhões (764 408 684 de dólares no total, de acordo com o Box Office na quinta-feira 7 [ 7 ] ). O recorde anterior pertencia a Avatar (2009), com 760,5 milhões de dólares somados ao longo de sete meses. [ 95 ] Star Wars VII estreou na China em 9 de janeiro, arrecadando 33 milhões de dólares no sábado. Isso faz O Despertar da Força ter a maior abertura de um filme da Disney na China e a maior abertura em um sábado para um filme no país, que é o último território a receber o filme. [ 96 ] No dia 10 no domingo, O Despertar da Força passou Jurassic World (1,669 bilhão de dólares) e tornou-se a terceira maior bilheteria de todos os tempos com 1 733 411 043 dólares arrecadados, sendo mais de 800 milhões na América do Norte, primeiro filme a chegar a este valor. [ 7 ] O filme saiu do topo das bilheterias dos Estados Unidos no segundo fim de semana de Janeiro, após as 12 indicações ao Óscar de The Revenant o levarem ao 2.º lugar e a estreia da comédia Ride Along 2 que ficou em 1.º. No entanto, já arrecadou mais de 850 milhões de dólares nos Estados Unidos, indo chegar a 900 milhões nas bilheterias domésticas. Internacionalmente arrecadou mais de 1 bilhão de dólares, pertencendo a um grupo seleto de cinco filmes que passou de um bilhão no exterior. [ 97 ] Na sexta-feira 5 de fevereiro, Star Wars 7 chegou a 900 milhões de doláres arrecadados na América do Norte, também o primeiro filme a chegar a este valor. [ 98 ] No primeiro fim de semana de fevereiro, O Despertar da Força chegou a 2 bilhões ao redor do mundo em menos de dois meses. [ 99 ] Resposta da crítica [ editar | editar código-fonte ] O filme tem 93% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes e uma pontuação de 81 em 100 no Metacritic , indicando 'aclamação universal'. O consenso é esse: 'recheado de ação, e povoado por rostos conhecidos e novos, The Force Awakens traz de volta a antiga glória da saga com energia renovada.'. [ 100 ] Dana Stevens do Slate elogiou os personagens: 'Tal como os seus antepassados de Star Wars (1977), Finn de Boyega e Rey de Ridley são corajosos, engraçados, e admiráveis, mas também imperfeitos, inseguros, e às vezes com medo. Ou seja, eles são personagens multifacetados, genuínos, com motivações críveis.' Brian Butt do USA Today disse: 'Star Wars: O Despertar da Força, retorna a icônica franquia sci-fi para um lugar glorioso que não foi visto desde que os Ewoks fizeram sua dança da vitória em O Retorno de Jedi há 32 anos. Richard Roeper do Chicago Sun Times disse: ' The Force Awakens tem sequências memoráveis de batalha, que nos dá calafrios com as aparições das estrelas originais e introduz uma nova geração de personagens fantásticos.' [ 101 ] Mas o filme não ficou imune a críticas negativas que reclamaram da falta de originalidade da trama. Andrew O'Hehir do Salon.com argumentou que: 'Abrams fez uma cópia adoradora de Star Wars (1977), buscando corrigir suas falhas mais visíveis, sem compreender que nada sobre o contexto de Star Wars , seu significado ou enorme impacto cultural pode ser duplicado.' Kate Taylor do Globe and Mail disse: 'Alguns podem se emocionar com o reconhecimento de mais um espetacular duelo primal ao longo de um grande vazio. Porém outros devem saber que o verdadeiro teste de um mito, não reside na capacidade de se repetir, mas de se reinventar.' [ 101 ] Conforme relato de diversas publicações especializadas em cinema por toda a internet americana e britânica, [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] o filme é uma homenagem (ou refilmagem) do episódio IV. Luke Skywalker atua como se fosse o Obi-Wan Kenobi do episódio IV. Ele é um eremita que se isolou da sociedade depois de ter se frustado com a perda de seu aprendiz para o Lado Negro da Força. Ele, assim como o Obi-Wan do episódio IV, é perseguido pela Primeira Ordem (que assume o mesmo papel do Império do episódio IV). E ele, também, é procurado pela Resistência (que assume o papel dos rebeldes) para treinar um Jedi que é, na prática, uma órfã sem memória chamada Rey (assumindo papel similar ao do Luke do episódio IV). Kylo Ren é o aprendiz de Luke que se perdeu e foi ao Lado Negro da força (assim como foi com Darth Vader e Obi-Wan) e Starkiller Base é uma nova Estrela da Morte . Prêmios, nomeações e honrarias [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Lista de prêmios e indicações recebidos por Star Wars: O Despertar da Força O American Film Institute (AFI), elegeu O Despertar da Força como um dos 10 melhores filmes do ano de 2015. [ 108 ] Daisy Ridley foi honorada no dia 25 de fevereiro com o Oscar Wilde Awards que homenageia irlandeses - ou de ascendência irlandesa - que contribuirão de maneira notória com o cinema e televisão no ano. ela recebeu a honra com mais outros 4 irlandeses. [ 109 ] Foi nomeado para melhor filme no Critics' Choice Awards que ocorreu em 17 de janeiro de 2016, mas perdeu para Spotlight . [ 110 ] O figurino do filme foi indicado a melhor figurino em filme de fantasia no Costume Designers Guild Awards 2016, [ 111 ] os vencedores foram anunciados em 23 de fevereiro e Star Wars perdeu para o figurino de Mad Max: Fury Road . [ 112 ] O Despertar da Força foi indicado a quatro BAFTA [ desambiguação necessária ] 2016: Melhor Trilha Sonora Original ( John Williams ), Melhor Design de Produção, Melhor Som e Melhores Efeitos Visuais. Vencendo em melhores efeitos visuais e John Boyega ganhando em melhor ator revelação por seu papel como Finn , em 14 de fevereiro. [ 113 ] [ 114 ] O Episódio VII foi indicado a 5 prêmios no Oscar 2016 : Melhor Trilha Sonora , Melhor Edição de Som , Melhor Mixagem de Som , Melhor Edição e Melhores Efeitos Visuais , a premiação ocorreu em 28 de fevereiro mas Star Wars não levou nenhum. [ 115 ] [ 116 ] O filme venceu quatro prêmios das sete indicações no VES Awards , que reconhece os trabalhos mais notáveis em efeitos visuais e os artistas que os criaram. Venceu em Melhor Efeitos Visuais em um Filme Fotorealista, Melhor Cinematografia Virtual em um Projeto Fotorealista, Melhor Ambiente Criado em um Filme Fotorealista e Melhores Modelos em um Filme Fotorealista ou Animado (BB-8). [ 117 ] No dia 24, o Saturn Awards divulgou a lista dos nomeados para a premiação de 2016 e O Despertar da Força conseguiu o maior número de indicações: quinze ao todo, incluindo múltiplas nomeações nas categorias de atuação: melhor atriz para Daisy Ridley , melhor atriz coadjuvante para Lupita Nyong'o e Carrie Fisher , melhor ator para Harrison Ford e melhor ator coadjuvante para Adam Driver e John Boyega . A premiação ocorre em junho de 2016. [ 118 ] [ 119 ] Star Wars VII foi nomeado a quatro categorias no Kids Choice Awards 2016 e venceu em filme favorito do ano no dia 12 de março. [ 120 ] O Despertar da Força recebeu 11 nomeações ao MTV Movie Awards 2016, incluindo melhor filme do ano. [ 121 ] A premiação aconteceu em 9 de abril, e Star Wars VII venceu em filme do ano, atriz revelação (Daisy Ridley) e Melhor Vilão (Adam Driver). [ 122 ] O Despertar da Força venceu o Empire Awards 2016 de melhor filme de ficção-científica, melhor direção ( J. J. Abrams ), melhores efeitos visuais e John Boyega e Daisy Ridley venceram em melhor ator e atriz revelação, respetivamente, no dia 20 de março. [ 123 ] Impacto [ editar | editar código-fonte ] Foi divulgado um infográfico com um estudo da Seekr , empresa brasileira de monitoramento e relacionamento de marcas em redes sociais, realizado para o laboratório Mission Control, especialista em análise de dados sociais no Brasil, que aponta quais foram os assuntos mais comentados envolvendo o lançamento do filme. Em apenas três dias, foram aproximadamente 574.000 menções ao longa nas redes sociais, o que representa 28 postagens por segundo. Hashtags como #theforceawakens, #starwars e #starwarstheforceawakens também tomaram conta das plataformas. Foram criadas cerca de 653 teorias diferentes para o novo filme, sendo 91% delas publicadas no Twitter. Claro que os odiados spoilers não ficaram de fora do levantamento e foram citados por 33,8% dos internautas. [ 124 ] Notas Referências ↑ Holland, Luke (7 de abril de 2014). «Star Wars Episode VII: what we know as shooting starts» . The Guardian . UK . Consultado em 16 de dezembro de 2014 . Cópia arquivada em 27 de dezembro de 2015 ↑ «Star Wars: The Force Awakens (2015)» . Box Office Mojo . Consultado em 14 de maio de 2016 ↑ Rinzler, J.W. «The Long, Winding, and Shapeshifting Trail to Episodes VII, VIII & IX» . StarWars.com . Consultado em 30 de outubro de 2012 ↑ «New Video Series: A Discussion About the Future of Star Wars | StarWars.com» (em inglês) . Consultado em 2 de setembro de 2016 ↑ «How George Lucas' Star Wars 7 Ideas Were Used By Disney - CINEMABLEND» . 20 de janeiro de 2015 . Consultado em 2 de setembro de 2016 ↑ Portal Cinema (9 de Novembro de 2014). «Star Wars: Episode VII Recebe Título Oficial» . Portal Cinema . Consultado em 14 de Novembro de 2014 ↑ a b c d e f g « ' Star Wars: The Force Awakens' Shatters Opening Day Record» . Box Office Mojo . Consultado em 19 de Dezembro de 2015 ↑ « ' Star Wars ' » (em inglês). Box Office Mojo . Consultado em 20 de dezembro de 2017 ↑ a b c Leonard, Devin (7 de Março de 2013). «How Disney Bought Lucasfilm—and Its Plans for 'Star Wars ' » (em inglês). Business Week . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Update: Toy Story 3's Michael Arndt Confirmed As Star Wars: Episode VII Writer» (em inglês). Vulture . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «David Fincher discusses meeting Disney about Star Wars: Episode VII» (em inglês). Total Film . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Brad Bird on 'Incredibles' Sequel» (em inglês). Hollywood Reporter . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Guillermo Del Toro Says He Was Approached For 'Star Wars: Episode 7,' Would Have Loved To See Brad Bird Direct The Sequel» (em inglês). Indiewire . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Disney Plans Stand-Alone 'Star Wars' Films» (em inglês). CNBC . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Writer Michael Arndt Exits 'Star Wars: Episode VII ' » (em inglês). Hollywood Reporter . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «J.J. Abrams: Taking Over 'Star Wars' Writing Duties With Lawrence Kasdan A Matter Of Time» (em inglês). Deadline . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «J.J. Abrams Tells Us What Will Make 'Star Wars' 'Infinitely Better ' » (em inglês). MTV . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «J.J. ABRAMS UN LIVRE ET DES ÉTOILES» (em francês). Paris Match . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «J.J. Abrams Says 'Star Wars Episode VII' Script Done, Confirms Jesse Plemons Talks» (em inglês). TheWrap . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Lucasfilm Clarifies Star Wars Expanded Universe» (em inglês). IGN . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Star Wars Feature Film Production Returns to the U.K.» (em inglês). StarWars.com . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Source: J. J. Abrams Building 'Star Wars' Postproduction Facility in L.A. (Exclusive)» (em inglês). Hollywood Reporter . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Star Trek Costume Designer Joins Star Wars VII Crew» (em inglês). IGN . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Maryann Brandon and Mary Jo Markey on Cutting Star Trek Into Darkness» (em inglês). Studio Daily . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «J.J. Abrams Hires 'Star Trek' Cinematographer to Shoot 'Star Wars: Episode VII' on 35MM Film» (em inglês). The Wrap . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Star Wars: Episode VII': Lawrence Kasdan's big move» (em inglês). Los Angeles Times . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Master Filmmaking Team Announced for Star Wars: Episode VII» (em inglês). StarWars.com . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Master Filmmaking Team Announced for Star Wars: Episode VII» (em inglês). Hero Complex . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Abrams and Kasdan Take Over Writing of New 'Star Wars' Movie» (em inglês). New York Times . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ «Star Wars open auditions venue and dates change» (em inglês). BBC . Consultado em 2 de Dezembro de 2014 ↑ Breznican, Anthony (May 16, 2014). 'Star Wars Episode VII A New Hope (Really)'. Entertainment Weekly. ↑ a b «How 'Star Wars' Director J.J. Abrams Kept the Cast Secret» (em inglês). Hollywood Reporter . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «Saoirse Ronan Confirms She Did Audition For 'Star Wars: Episode VII' Role, But 'So Did Everyone ' » (em inglês). Huffington Post . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «Lupita Nyong'o Meets With J.J. Abrams for 'Star Wars: Episode VII ' » (em inglês). Hollywood Reporter . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «Breaking Bad's' Jesse Plemons Eyed for Lead in 'Star Wars: Episode VII' (Exclusive)» (em inglês). The Wrap . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «Star Wars': Adam Driver Near Deal to Play the Villain (EXCLUSIVE)» (em inglês). Variety . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «Star Wars: Episode VII' Speculation Centers on Unknown Oxford Actress» (em inglês). Hollywood Reporter . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «JJ Abrams looking at 'unknown actors' for Star Wars Episode VII like original trilogy cast» (em inglês). Express . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «New Star Wars films 'would have bored me', says Scots actor Denis Lawson» (em inglês). The Courier . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «STAR WARS: EPISODE VII CAST ANNOUNCED» (em inglês). StarWars.com . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «Star Wars: Episode VII director J.J. Abrams still has casting tricks up his sleeve» (em inglês). The Wrap . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ « ' Star Wars: Episode VII' Cast Revealed» (em inglês). Variety . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «Academy Award Winner Lupita Nyoung'o Joins the Cast of Star Wars: Episode VII» (em inglês). StarWars.com . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «And now we know that Luke Skywalker has a beard in 'Star Wars: Episode VII' -- PHOTO» (em inglês). PopWatch . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «Star Wars 7 actors Mark Hamill, Carrie Fisher 'told to lose weight ' » (em inglês). Digital Spy . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «Anthony Daniels' deep-dive 'Star Wars' interview: C-3PO's past, present and future» (em inglês) . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «Carrie Fisher dropped 40 pounds for 'Star Wars: Episode VII', proud mom Debbie Reynolds says» (em inglês). NY Daily News . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «Star Wars: Episode VII': J.J. Abrams Offers Fans a Chance to Be in Movie» (em inglês). Hollywood Reporter . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «Warwick Davis Will Return for Star Wars: Episode VII, Plus Darth Vader's Star Wars Rebels Appearance Revealed» (em inglês). Coming Soon . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «Debbie Reynolds Gives a Family-Filled Curtain Call, Vegas Style» (em inglês). Vegasseven.com . Consultado em 3 de Dezembro de 2014 ↑ «J.J. Abrams un livre et des etoiles» (em francês). Paris Match ↑ «Confirmed complete Star Wars EpisodeVII» . Hitfix ↑ «Episode VII filming to begin in UK in May» . BBC ↑ «Star Wars 7 Iceland rumours spark speculation of return to Hoth» . metro.co.uk ↑ «Abu Dhabi is First Location for Star Wars: Episode VII» (em inglês) ↑ « ' Film Renaissance'.» (em inglês) . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «Star Wars Episode VII' Is Filming In IMAX» (em inglês). Slash Film . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «CNBC Exclusive: CNBC Transcript: Disney Chairman & CEO Bob Iger Speaks with CNBC's David Faber on 'Squawk on the Street' Today» (em inglês). CNBC. 7 de maio de 2014 . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «It's Official: 'Star Wars: Episode VII' Filming in Abu Dhabi» (em inglês). Hollywood Reporter . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ « ' Star Wars filming to start on May 13 in Abu Dhabi desert» (em inglês). The National . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «Harrison Ford Injured on the Set of 'Star Wars: Episode VII ' » (em inglês). Variety . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «Harrison Ford's Leg Injury To Halt 'Star Wars: Episode VII' Production For 2 Weeks» (em inglês). Huffington Post . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «Harrison Ford's 'Star Wars' Injury: New Details!» (em inglês). Celebrity Yahoo! . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «Harrison Ford - Harrison Ford is recovering rapidly» (em inglês). Contact Music . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «And . . . action! New 'Star Wars' film shoot kicks off on Skellig Michael» (em inglês). Independent . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «Harrison Ford to return to 'Star Wars ' » (em inglês). Chron . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «A galaxy faraway, so close: Adam Driver on the intimacy of 'Star Wars: Episode VII ' » (em inglês). Inside Movies . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «Star Wars 7: 'Extraordinary' Cast and Crew Hailed As Film Wraps» (em inglês). Yahoo! . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «Star Wars Episode VII to Use Film, Be More Like Original Trilogy» (em inglês). Mashable . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «Rian Johnson Says Next 'Star Wars' Will Have Less CGI, More Practical Effects» (em inglês). Hollywood Reporter . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ « ' Star Wars,' 'Avengers' Spawn Industrial Light & Magic's London Expansion» (em inglês). Variety. 11 de Fevereiro de 2014 . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «John Williams Confirmed to Score 'Star Wars: Episode VII ' » (em inglês). Hollywood Reporter . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ «Episode VII' Trailer Music to be Recorded Nov. 15?» (em inglês). John Williams Fan Network . Consultado em 10 de Dezembro de 2014 ↑ Gornstein, Leslie (30 de outubro de 2012). «Star Wars 7 Plot Will Be 'an Original Story,' Says Lucasfilm Source» . E! Online . Consultado em 30 de outubro de 2012 ↑ Chitwood, Adam (30 de outubro de 2012). «George Lucas and Kathleen Kennedy Talk the Future of STAR WARS. Reveal They've Already Met with Writers for EPISODE VII» . Collider.com . Consultado em 1 de novembro de 2012 ↑ a b Waxman, Sharon (30 de outubro de 2012). « ' Star Wars' 7, 8 and 9 Are 'The Most Exciting,' Says George Lucas Biographer (Exclusive)» . The Wrap . Consultado em 1 de novembro de 2012 ↑ Página em inglês, visitada em 13 de agosto de 2014 ↑ a b Breznican, Anthony (2 de novembro de 2012). « ' Star Wars' sequel author Timothy Zahn weighs in on new movie plans -- EXCLUSIVE» . Entertainment Weekly . Consultado em 3 de novembro de 2012 ↑ «Título de 'Star Wars: Episódio VII' é revelado» . Globo. 6 de novembro de 2014 ↑ «Star Wars: The Force Awakens Official Teaser». Youtube Em falta ou vazio |url= ( ajuda ) ↑ «Nomes dos personagens do novo STAR WARS são revelados» . Cinema em Cena . Consultado em 11 de Dezembro de 2014 ↑ « ' Star Wars: O Despertar da Força' é recebido com empolgação pelos fãs» . Gazeta do Povo . Consultado em 26 de julho de 2016 ↑ «O Despertar da Força estreia com recordes» . Consultado em 18 de Dezembro de 2015 ↑ «Star Wars – O Despertar da Força supera Jurassic World e se torna a maior bilheteria de estreia da historia» . Consultado em 20 de Dezembro de 2015 ↑ « ' Star Wars' quebrou o recorde de 'Jurassic World' nas bilheterias mundiais» . Cinepop . Consultado em 22 de Dezembro de 2015 ↑ «Bilheterias Brasil: Star Wars - O Despertar da Força tem a terceira maior estreia de todos os tempos» . Adoro Cinema . Consultado em 21 de Dezembro de 2015 ↑ «O Despertar da Força tem a 4ª maior abertura da história no Brasil» . Frase de Star Wars . Consultado em 23 de Dezembro de 2015 ↑ « ' Force Awakens' Whips 'Spider-Man 2's Monday U.S. Record With $40.1M. Global B.O. At $610.8M – Update» . Deadline . Consultado em 22 de Dezembro de 2015 ↑ «Single Day Tuesday Gross» . Box Office Mojo . Consultado em 24 de Dezembro de 2015 ↑ «FASTEST TO $100–$500 MILLION» . Box Office Mojo . Consultado em 24 de Dezembro de 2015 ↑ «Star Wars: O Despertar da Força quebra mais um recorde se tornando a maior bilheteria para o natal da história» . Cabana do Leitor . Consultado em 26 de Dezembro de 2015 ↑ «O Despertar da Força quebra mais um recorde de bilheteria!» . Consultado em 30 de Dezembro de 2015 ↑ «All Time Domestic» . Box Office Mojo . Consultado em 2 de Janeiro de 2016 ↑ «O Despertar da Força é a maior bilheteria da história dos EUA» . Consultado em 4 de Janeiro de 2016 ↑ «Star Wars - O Despertar da Força passa Avatar e se torna o maior sucesso de todos os tempos nos EUA» . Adoro Cinema ↑ «O Despertar da Força estreia com 33 milhões de dólares na China!» . Consultado em 10 de Janeiro de 2016 ↑ « ' Ride Along 2' and 'Revenant' Look to Remove 'Star Wars' from Its Perch» . Box Office Mojo . Consultado em 17 de Janeiro de 2016 ↑ «The Force Awakens surpasses 900 million» . Star Wars Underworld . Consultado em 5 de Fevereiro de 2016 Verifique data em: |data= ( ajuda ) ↑ «Star Wars ultrapassa a barreira dos 2 bilhões de dólares na bilheteria mundial» . Consultado em 6 de Fevereiro de 2016 ↑ «The Force Awakens» . Rotten Tomatoes . Consultado em 18 de Dezembro de 2015 ↑ a b «Top critics» . Rotten Tomatoes . Consultado em 18 de Dezembro de 2015 ↑ «EW-A New Hope Similarities» ↑ «Collider-Force Awakens Review» ↑ «Movieplot Review» ↑ «Whatculture-10 Ways its a Remake of a New Hope» ↑ «GQ Magazine-Force Awakens Plot» ↑ «Looper-Biggest Complaints of Force Awakens» ↑ «AFI AWARDS 2015» . AFI . Consultado em 19 de Dezembro de 2015 ↑ «Oscar Wilde Awards Honor Quintet of Showbiz Stars at Insiders Event» . Variety . Consultado em 26 de Fevereiro de 2016 ↑ « ' The Force Awakens' Nominated for Best Picture at The Critics Choice Awards» . Consultado em 23 de Dezembro de 2015 ↑ «Indicados ao Costume Designers Guild Awards 2016» . Plano Critico . Consultado em 8 de Janeiro de 2016 ↑ «Winners Announced at the 18th Costume Designers Guild Awards with Presenting Sponsor LACOSTE» (em inglês). Costume Designers Guild . Consultado em 26 de fevereiro de 2016 ↑ «Bafta 2016: 'O regresso' e Leonardo DiCaprio ganham prêmio britânico» . Cinema . Consultado em 15 de fevereiro de 2016 ↑ «BAFTA 2016» . Consultado em 14 de Janeiro de 2016 ↑ «Oscar Nominations» . OSCAR . Consultado em 14 de Janeiro de 2016 ↑ «Oscars 2016: Complete coverage of the 88th Academy Awards. Spotlight wins best picture. Chris Rock's monologue. complete list of winners» . Washington Post. 28 de fevereiro de 2016 . Consultado em 29 de Fevereiro de 2016 ↑ «O Despertar da Força fatura 4 Visual Effects Society Awards» . JediCenter . Consultado em 3 de Fevereiro de 2016 ↑ «Saturn Awards» . site oficial . Consultado em 26 de fevereiro de 2016 ↑ « ' Star Wars,' 'Mad Max,' 'Walking Dead' Lead Saturn Awards Nominations» (em inglês). Variety . Consultado em 26 de fevereiro de 2016 ↑ «Star Wars: O Despertar da Força é nomeado a filme favorito do ano» . Sociedade Jedi . Consultado em 13 de Março de 2016 ↑ «STAR WARS: THE FORCE AWAKENS NOMINATED FOR 11 MTV AWARDS!» . Making Star Wars . Consultado em 8 de Março de 2016 ↑ «MTV Movie Awards 2016: Complete List of Winners» . E! Online. 10 de abril de 2016 . Consultado em 10 de Abril de 2016 ↑ Nugent, John. «Star Wars and Mad Max win big at the 2016 Jameson Empire Awards» . Empire Online . Consultado em 20 de Março de 2016 ↑ «Star Wars - O Despertar da Força 'quebrou' a internet. Confira em números» . Filmow . Consultado em 19 de Dezembro de 2015 Ligações externas [ editar | editar código-fonte ] Website oficial (em inglês ) Website oficial (em português ) Star Wars: O Despertar da Força (em inglês ) no Internet Movie Database Star Wars: O Despertar da Força (em inglês ) no Rotten Tomatoes Star Wars: O Despertar da Força (em inglês ) no Allmovie Star Wars: O Despertar da Força (em inglês ) no Box Office Mojo Star Wars: O Despertar da Força (em inglês ) no Metacritic v • e Star Wars Filmes principais Prequela Trilogia Episódio I: The Phantom Menace • Episódio II: Attack of the Clones • Episódio III: Revenge of the Sith Trilogia Original Episódio IV: A New Hope • Episódio V: The Empire Strikes Back • Episódio VI: Return of the Jedi Sequela Trilogia Episódio VII: The Force Awakens • Episódio VIII: The Last Jedi • Episódio IX Filmes spin-offs Caravan of Courage • The Battle for Endor • The Clone Wars • Rogue One: A Star Wars Story • Solo: A Star Wars Story • Fett: A Star Wars Story Séries de TV Droids • Ewoks • Star Wars: Clone Wars (2003) • Star Wars: The Clone Wars (2008) • Detours • Rebels Especiais de TV Holiday Special • The Great Heep Outras mídias Livros • Quadrinhos • Jogos • RPG • Shadows of the Empire • The Force Unleashed • Filmes da Lego Star Wars Artigos relacionados Conflitos • Dia de Star Wars • Estrela da Morte • Lugares • Personagens • Organizações • Raças • Veículos Categoria v • e J. J. Abrams Filmes Diretor Mission: Impossible III (2006) Star Trek (2009) Super 8 (2011) Star Trek Into Darkness (2013) Star Wars: The Force Awakens (2015) Produtor The Pallbearer (1996) The Suburbans (1999) Joy Ride (2001) Cloverfield (2008) Star Trek (2009) Morning Glory (2010) Super 8 (2011) Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011) Star Trek Into Darkness (2013) Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) Star Wars: The Force Awakens (2015) 10 Cloverfield Lane (2016) Star Trek Beyond (2016) God Particle (2017) Roteirista Taking Care of Business (1990) Regarding Henry (1991) Forever Young (1992) Gone Fishin' (1997) Armageddon (1998) Joy Ride (2001) Mission: Impossible III (2006) Super 8 (2011) Star Wars: The Force Awakens (2015) Televisão Produtor executivo Felicity Alias Lost What About Brian Six Degrees Fringe Undercovers Alcatraz Person of Interest Revolution Almost Human Believe Diretor convidado The Office Bad Robot Productions Portal do cinema Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Star_Wars:_O_Despertar_da_Força&oldid=50971745 ' Categorias : Filmes de Star Wars Filmes de ficção científica dos Estados Unidos Filmes dos Estados Unidos de 2015 Filmes em língua inglesa Filmes de ficção científica da década de 2010 Filmes gravados em Londres Filmes épicos Filmes de aventura dos Estados Unidos Filmes de aventura da década de 2010 Filmes da Lucasfilm Sequências de filmes Filmes gravados na Irlanda Prémio MTV Movie de melhor filme Filmes da Bad Robot Productions Filmes da Pinewood Studios Filmes gravados em Buckinghamshire Filmes gravados na Islândia Categorias ocultas: !CS1 inglês-fontes em língua (en) !CS1 francês-fontes em língua (fr) !Páginas com citações web sem URL !Páginas com erros CS1: datas !Artigos com ligações precisando de desambiguação !Website oficial diferente no Wikidata e na Wikipedia Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Artigo Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Citar esta página Noutros idiomas العربية Asturianu Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা Bosanski Català کوردی Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Français Gaeilge Galego עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Magyar Հայերեն Bahasa Indonesia Italiano 日本語 ქართული Қазақша 한국어 Кыргызча Latina Lietuvių Latviešu Bahasa Melayu Nederlands Norsk Polski Română Русский Scots Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Српски / srpski Svenska ไทย Türkçe Татарча/tatarça Українська Tiếng Việt 中文 粵語 Editar hiperligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 10h28min de 9 de janeiro de 2018. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttps://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_fundamental
  Força fundamental – Wikipédia, a enciclopédia livre Força fundamental Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Uma força fundamental é um mecanismo pelo qual as partículas interagem mutuamente, e que não pode ser explicado por nenhuma força mais fundamental. Cada fenômeno físico observado, desde uma colisão de galáxias até quarks agitando-se dentro de um próton , pode ... Força fundamental – Wikipédia, a enciclopédia livre Força fundamental Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Uma força fundamental é um mecanismo pelo qual as partículas interagem mutuamente, e que não pode ser explicado por nenhuma força mais fundamental. Cada ... , o físico moderno tem listado 4 interações: gravidade , eletromagnetismo , a força nuclear fraca , e a força forte . Suas magnitudes e comportamentos variam muito, como pode ser visto na tabela CACHE

Força fundamental – Wikipédia, a enciclopédia livre Força fundamental Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Uma força fundamental é um mecanismo pelo qual as partículas interagem mutuamente, e que não pode ser explicado por nenhuma força mais fundamental. Cada fenômeno físico observado, desde uma colisão de galáxias até quarks agitando-se dentro de um próton , pode ser explicado por estas interações. Devido a sua importância fundamental, a compreensão destas interações ocupou a atenção dos físicos por meio século e continua ocupando até hoje. Tradicionalmente, o físico moderno tem listado 4 interações: gravidade , eletromagnetismo , a força nuclear fraca , e a força forte . Suas magnitudes e comportamentos variam muito, como pode ser visto na tabela abaixo. Ainda, existe uma crença muito forte que 3 destas interações sejam a manifestação de uma única interação, mais fundamental, tal como a eletricidade e o magnetismo são agora entendidos como dois aspectos de uma interação eletromagnética. Eletromagnetismo e forças nucleares fracas têm se mostrado como dois aspectos da força eletrofraca . De forma mais especulativa, a força eletrofraca e a força nuclear forte podem vir a ser combinadas usando as teorias da grande unificação . Como combinar a quarta interação, a gravidade, com as outras três ainda é um tópico para a pesquisa em gravitação quântica . Teoria Interação mediador Magnitude relativa Comportamento Faixa Cromodinâmica força nuclear forte gluon 10 41 1/ r 7 1.4 x 10 -15 m Eletrodinâmica força eletromagnética fóton 10 39 1/ r 2 infinito Flavordinâmica força nuclear fraca Bósons W e Z 10 29 1/ r 5 até 1/ r 7 10 -18 m Geometrodinâmica Gravidade graviton 10 1/ r 2 infinito Estas interações são algumas vezes chamadas de 'forças fundamentais', embora muitos achem que esta terminologia seja enganosa porque uma delas, gravidade, não é totalmente explicada por uma 'força' no sentido Newtoniano : nenhuma 'força gravitacional' está atuando à distância para levar um corpo a se acelerar (como era o que se acreditava até o século anterior com a teoria da gravitação Newtoniana). Ao invés disto, a relatividade geral explicou a gravitação pela a curvatura do espaço-tempo (composta da dilatação gravitacional do tempo e da curvatura do espaço ). A visão da mecânica quântica moderna das três forças fundamentais (todas exceto a gravidade) é que as partículas da matéria ( férminos ) não se interagem mutuamente mas pela troca de partículas virtuais ( bósons ) chamadas de condutores de interação ou mediadores de interação. Esta dupla de matéria ( férminos ) com as partículas mediadoras ( bósons ) são entendidas como sendo resultado de alguma simetria fundamental da natureza. Índice 1 As interações 1.1 Gravidade 1.2 Electromagnetismo 1.3 Força nuclear fraca 1.4 Força forte 2 Desenvolvimentos atuais 3 Referências 4 Ver também As interações [ editar | editar código-fonte ] Gravidade [ editar | editar código-fonte ] Artigo principal: Gravidade A Gravidade é tida como a mais fraca das interações, mas esta é a interação que tem o mais longo alcance. O termo longo alcance refere-se tecnicamente ao decaimento da interação com a distância r a uma razão igual a 1/ r 2 . Diferente de outras interações, a gravidade atua universalmente em toda matéria e energia. Devido ao seu longo alcance, e da propriedade de depender somente da massa dos objetos e independente de sua carga etc., a maioria das interações entre objetos separados por escala de distância maiores que de um planeta, por exemplo, são predominantemente devidas à gravidade. Devido ao seu longo alcance, a gravidade é responsável por fenômenos de larga-escala como galáxias, buracos negros e a hipotética expansão do universo , como também os mais elementares fenômenos astronômicos como a órbita dos planetas , e a experiências do dia a dia com a queda de objetos. A Gravitação foi o primeiro tipo de interação explicada por uma teoria matemática, Aristóteles teorizava que objetos de massas diferentes deveriam cair a velocidades diferentes. Durante a Revolução Cientifica , Galileo Galilei determinou experimentalmente que isto não era verdade – se a fricção devido ao ar fosse negligenciada todos objetos acelerariam em direção ao solo com a mesma razão. A Lei da Gravitação Universal de Isaac Newton ( 1687 ) foi uma boa aproximação do comportamento geral da gravidade. Em 1915 , Albert Einstein completou a Teoria Geral da Relatividade , uma descrição mais acurada da gravidade em termos da geometria do tempo-espaço . Uma área de pesquisa atualmente ativa envolve a fusão da teoria da relatividade geral e mecânica quântica em uma teoria mais geral da gravitação quântica . É largamente aceito que em uma teoria da gravitação quântica, a gravidade seria mediada por uma partícula conhecida como gráviton . Grávitons são partículas hipotéticas que ainda não foram observadas. Embora a teoria da relatividade geral represente atualmente uma apurada teoria da gravidade no limite não quântico, existem inúmeras teorias alternativas da gravidade. Aquelas sobre considerações sérias por toda comunidade científica diminuem a teoria geral da relatividade em algum limite, e o foco do trabalho observacional é estabelecer limites em que os desvios da relatividade geral são possíveis. Electromagnetismo [ editar | editar código-fonte ] Artigo Principal: Electromagnetismo Eletromagnetismo é a força que atua entre partículas carregadas . Estas incluem força eletrostática , atuando entre cargas em repouso, e o efeito combinado das forças elétrica e magnética entre cargas em movimento relativo. Eletromagnetismo é uma interação de longo alcance que é relativamente forte, e além disto está presente na maioria de nossos fenômenos diários — uma gama de fenômenos que vão desde o laser e o rádio , à estrutura dos átomos e o arco-íris . Fenômenos elétricos e magnéticos têm sido observado desde tempos antigos, mas somente em 1800 é que foi descoberto que eles eram dois aspectos de uma interação mais fundamental. Em 1864 , através das equações de Maxwell pôde-se quantificar e unificar rigorosamente o fenômeno. Em 1905 , a relatividade restrita resolveu a questão da constância da velocidade da luz, e Einstein explicou o efeito fotoelétrico pela teorização que a luz era transmitida em pacotes, denominados de 'quanta', que agora denominamos de fótons . Por volta de 1927 , Paul Dirac unificou a mecânica quântica com a relatividade especial dando origem à Teoria Quântica de Campos . a teoria quântica de campos do eletromagnetismo é a eletrodinâmica quântica que foi completada na década de 1940s . Theodor Kaluza em 1919 notou uma curiosa propriedade do eletromagnetismo, ou seja que a teoria clássica de Maxwell (não quântica) do eletromagnetismo surge naturalmente das equações relatividade geral com suposição que exista uma quarta dimensão extra do espaço. Esta propriedade é a base da teorias Kaluza-Klein a qual tem sido usada para formular a gravitação quântica. Força nuclear fraca [ editar | editar código-fonte ] Artigo principal: Força nuclear fraca A força nuclear fraca é responsável por alguns fenômenos na escala do núcleo atômico, tais como o decaimento beta . O eletromagnetismo e a força nuclear fraca são teoricamente entendidos como dois aspectos de força eletrofraca unificada – este foi o primeiro passo na formulação teórica de um modelo conhecido como modelo padrão . Na teoria eletrofraca, os condutores da força fraca são gauge bóson massivos chamados de bósons W e Z . A força fraca é um exemplo de uma teoria física em que a paridade não é conservada isto é na qual direito e esquerdo são assimétricos. (Mas a simetria CPT é conservada.) Força forte [ editar | editar código-fonte ] Artigo principal: Força forte Nucleons são mantidos juntos no núcleo atômico pela força nuclear forte . Esta força não é relacionada a carga elétrica . Um dos principais efeitos desta força é a forte união dos dois prótons do núcleo do Hélio, a despeito da sua tremenda repulsão eletromagnética. A teoria quântica da força forte é conhecida como cromodinâmica quântica ou QCD. Em QCD, a força forte é mediada por partículas chamadas glúons e atua entre partículas que contém uma 'carga de cor ', isto é quarks e glúons. Partículas compostas tais como os nucleons ou mésons são construídas de quarks. Desenvolvimentos atuais [ editar | editar código-fonte ] O modelo padrão é um modelo unificador da mecânica quântica —eletromagnetismo, interacções fracas e interacções fortes. Atualmente, não há um candidato aceito para a teoria da gravitação quântica . A busca por uma teoria aceitável da gravitação quântica , e uma teoria da grande unificação da mecânica quântica, são áreas importantes das pesquisas cientificas actuais. Até que estas pesquisas tenham sucesso, a interacção gravitacional não pode ser considerada uma força porque ela é mais de natureza geométrica do que dinâmica. Os movimentos das partículas são explicados porque a curvatura do espaço tempo direcciona este movimento, e não porque elas são puxadas ou empurradas por forças resultantes da troca de gravitons. Um importante aspecto da mecânica quântica, contudo, são as diferentes formas de ver as coisas, tais como a gravidade. Uma forma de encarar a gravidade é como um campo de força, outra forma é como uma curvatura do espaço tempo e uma última forma é através da troca de grávitons. As equações podem ser rearranjadas para representar diferentes pontos de vista. Uma exótica quinta força tem sido proposta por alguns físicos de tempos em tempos. A maior parte destas explicações divergem entre predição e medição dos valores da constante gravitacional . Até o inicio de 2004, todos os experimentos que indicavam uma quinta força têm sido explicados em termos de erros experimentais. Entretanto, em 2016, um experimento de laboratório na Hungria detectou uma anomalia no decaimento radioativo . Referências [ editar | editar código-fonte ] Feynman, Richard P. (1967). The Character of Physical Law . MIT Press. ISBN 0-262-56003-8 Weinberg, S. (1993). The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe . Basic Books. ISBN 0-465-02437-8 Weinberg, S. (1994). Dreams of a Final Theory . Vintage Books USA. ISBN 0-679-74408-8 Padmanabhan, T. (1998). After The First Three Minutes: The Story of Our Universe . Cambridge University Press. ISBN 0-521-62972-1 Ver também [ editar | editar código-fonte ] Física História da Física Mecânica Quântica Física de partículas Partículas elementares Acelerador de partículas Lista de partículas Modelo Padrão Força eletrofraca Força forte Gravitação Gravitação quântica Big Bang Pessoas : Isaac Newton , James Clerk Maxwell , Albert Einstein , Abdus Salam , Steven Weinberg , Gerardus 't Hooft , David Gross , Edward Witten Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Força_fundamental&oldid=49405412 ' Categoria : Física Categoria oculta: !Páginas que usam links mágicos ISBN Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Artigo Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Citar esta página Noutros idiomas Afrikaans Alemannisch العربية Azərbaycanca Boarisch Беларуская Български বাংলা Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Esperanto Español Eesti فارسی Suomi Français עברית Hrvatski Magyar Հայերեն Bahasa Indonesia Íslenska Italiano 日本語 ქართული 한국어 Lumbaart Lietuvių Latviešu മലയാളം Plattdüütsch नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk ਪੰਜਾਬੀ Polski Română Русский Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina Српски / srpski Svenska தமிழ் తెలుగు ไทย Tagalog Türkçe Татарча/tatarça Українська اردو Tiếng Việt 中文 Bân-lâm-gú 粵語 Editar hiperligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 04h51min de 26 de julho de 2017. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttp://fsindical.org.br/forca-sindical-nos-estados/sergipe/
  Sergipe | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical ... Sergipe | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do ... Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva Direção CACHE

Sergipe | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva Direção Nacional Jornal da Força Força Mail Links Úteis < Institucional Força Sindical nos Estados Centro-oeste Distrito Federal Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul < Centro-oeste Nordeste Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe < Nordeste Norte Acre Amapá Amazonas Pará Rondônia Roraima Tocantins < Norte Sudeste Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo < Sudeste Sul Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina < Sul < Força Sindical nos Estados Secretarias Assuntos Agrários Assuntos Raciais Criança e Adolescente Direitos Humanos e Cidadania Formação Sindical Juventude Meio Ambiente Motociclistas Profissionais, Mototaxista e Motofrete Mulher Pesca Pessoas com Deficiência Relações Institucionais Relações Internacionais Saúde e Segurança Servidor Público Educação Geral Previdência Saúde Segurança < Servidor Público < Secretarias Participação nos Conselhos Presidência da República Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Secretaria Geral da Presidência da República Secretaria de Política para as Mulheres < Presidência da República Conselhos Interministeriais Ministérios Trabalho e Emprego Previdência Social Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Meio-Ambiente Educação Saúde Desenvolvimento Social Ciência e Tecnologia Cidades < Ministérios Agências Reguladoras Nacionais Mercosul Relações Internacionais Força Sindical Organismos, Conselhos, GTS. Intersindicais Sistema S < Participação nos Conselhos Notícias 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 < Notícias Plenárias da Força Sindical 1º de Maio 8º Congresso Imagem do dia Fechar Pesquisar: Noticías RUA ROCHA POMBO, 94 LIBERDADE / SP - BRASIL CEP 01525-010 55 11 3348 9000 HOME Institucional Força Sindical nos Estados Força Sindical nos Estados Sexta-feira, 21 de Novembro de 2014 Sergipe 0 Bandeira do Sergipe Presidente: Willian Roberto Cardoso Arditti Avenida Barão do Muruim, 425 - São José Cep: 49015-040 – Aracajú - SE Tel/Fax.: (79) 3214-2265 forcasindse@yahoo.com.br sindhotreaju@yahoo.com.br Bandeira do Sergipe Presidente: Willian Roberto Cardoso Arditti Avenida Barão do Muruim, 425 - São José Cep: 49015-040 – Aracajú - SE Tel/Fax.: (79) 3214-2265 forcasindse@yahoo.com.br sindhotreaju@yahoo.com.br Ver comentários ( 0 ) X Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus Últimas de Força Sindical nos Estados Tudo de Força Sindical nos Estados 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Acre 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Alagoas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amapá 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amazonas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Bahia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Ceará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Distrito Federal 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Espirito Santo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Goiás 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Maranhão 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Minas Gerais 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraíba 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraná 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pernambuco 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Piauí 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio de Janeiro 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Norte 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rondônia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Roraima 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Santa Catarina 21/11/2014 Força Sindical nos Estados São Paulo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Sergipe 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Tocantinshttp://fsindical.org.br/forca-sindical-nos-estados/ceara/
  Ceará | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical ... Ceará | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do ... Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva Direção CACHE

Ceará | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva Direção Nacional Jornal da Força Força Mail Links Úteis < Institucional Força Sindical nos Estados Centro-oeste Distrito Federal Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul < Centro-oeste Nordeste Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe < Nordeste Norte Acre Amapá Amazonas Pará Rondônia Roraima Tocantins < Norte Sudeste Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo < Sudeste Sul Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina < Sul < Força Sindical nos Estados Secretarias Assuntos Agrários Assuntos Raciais Criança e Adolescente Direitos Humanos e Cidadania Formação Sindical Juventude Meio Ambiente Motociclistas Profissionais, Mototaxista e Motofrete Mulher Pesca Pessoas com Deficiência Relações Institucionais Relações Internacionais Saúde e Segurança Servidor Público Educação Geral Previdência Saúde Segurança < Servidor Público < Secretarias Participação nos Conselhos Presidência da República Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Secretaria Geral da Presidência da República Secretaria de Política para as Mulheres < Presidência da República Conselhos Interministeriais Ministérios Trabalho e Emprego Previdência Social Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Meio-Ambiente Educação Saúde Desenvolvimento Social Ciência e Tecnologia Cidades < Ministérios Agências Reguladoras Nacionais Mercosul Relações Internacionais Força Sindical Organismos, Conselhos, GTS. Intersindicais Sistema S < Participação nos Conselhos Notícias 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 < Notícias Plenárias da Força Sindical 1º de Maio 8º Congresso Imagem do dia Fechar Pesquisar: Noticías RUA ROCHA POMBO, 94 LIBERDADE / SP - BRASIL CEP 01525-010 55 11 3348 9000 HOME Institucional Força Sindical nos Estados Força Sindical nos Estados Sexta-feira, 21 de Novembro de 2014 Ceará 0 Bandeira do Ceara Presidente: Raimundo Nonato Gomes Rua Salon Pinheiros, 1782 - Fátima Cep: 60050-040 – Fortaleza - CE Tel.: (85) 3231-9797 Email: valdelene@gmail.com www.fsindical-ce.org.br Bandeira do Ceara Presidente: Raimundo Nonato Gomes Rua Salon Pinheiros, 1782 - Fátima Cep: 60050-040 – Fortaleza - CE Tel.: (85) 3231-9797 Email: valdelene@gmail.com www.fsindical-ce.org.br Ver comentários ( 0 ) X Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus Últimas de Força Sindical nos Estados Tudo de Força Sindical nos Estados 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Acre 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Alagoas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amapá 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amazonas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Bahia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Ceará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Distrito Federal 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Espirito Santo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Goiás 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Maranhão 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Minas Gerais 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraíba 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraná 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pernambuco 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Piauí 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio de Janeiro 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Norte 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rondônia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Roraima 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Santa Catarina 21/11/2014 Força Sindical nos Estados São Paulo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Sergipe 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Tocantinshttp://fsindical.org.br/forca-sindical-nos-estados/espirito-santo/
  Espirito Santo | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força ... Espirito Santo | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais ... Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva CACHE

Espirito Santo | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva Direção Nacional Jornal da Força Força Mail Links Úteis < Institucional Força Sindical nos Estados Centro-oeste Distrito Federal Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul < Centro-oeste Nordeste Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe < Nordeste Norte Acre Amapá Amazonas Pará Rondônia Roraima Tocantins < Norte Sudeste Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo < Sudeste Sul Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina < Sul < Força Sindical nos Estados Secretarias Assuntos Agrários Assuntos Raciais Criança e Adolescente Direitos Humanos e Cidadania Formação Sindical Juventude Meio Ambiente Motociclistas Profissionais, Mototaxista e Motofrete Mulher Pesca Pessoas com Deficiência Relações Institucionais Relações Internacionais Saúde e Segurança Servidor Público Educação Geral Previdência Saúde Segurança < Servidor Público < Secretarias Participação nos Conselhos Presidência da República Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Secretaria Geral da Presidência da República Secretaria de Política para as Mulheres < Presidência da República Conselhos Interministeriais Ministérios Trabalho e Emprego Previdência Social Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Meio-Ambiente Educação Saúde Desenvolvimento Social Ciência e Tecnologia Cidades < Ministérios Agências Reguladoras Nacionais Mercosul Relações Internacionais Força Sindical Organismos, Conselhos, GTS. Intersindicais Sistema S < Participação nos Conselhos Notícias 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 < Notícias Plenárias da Força Sindical 1º de Maio 8º Congresso Imagem do dia Fechar Pesquisar: Noticías RUA ROCHA POMBO, 94 LIBERDADE / SP - BRASIL CEP 01525-010 55 11 3348 9000 HOME Institucional Força Sindical nos Estados Força Sindical nos Estados Sexta-feira, 21 de Novembro de 2014 Espirito Santo 0 Bandeira do Espírito Santo Presidente: Alexandro Martins Costa Rua: Deocleciano de Oliveira, 18 - Centro Cep: 29015-320 – Vitória - ES Tel/Fax.: (27)3073-6434 Emails: alexandrofsindical@hotmail.com / fsindical-es@hotmail.com Bandeira do Espírito Santo Presidente: Alexandro Martins Costa Rua: Deocleciano de Oliveira, 18 - Centro Cep: 29015-320 – Vitória - ES Tel/Fax.: (27)3073-6434 Emails: alexandrofsindical@hotmail.com / fsindical-es@hotmail.com Ver comentários ( 0 ) X Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus Últimas de Força Sindical nos Estados Tudo de Força Sindical nos Estados 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Acre 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Alagoas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amapá 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amazonas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Bahia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Ceará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Distrito Federal 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Espirito Santo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Goiás 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Maranhão 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Minas Gerais 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraíba 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraná 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pernambuco 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Piauí 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio de Janeiro 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Norte 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rondônia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Roraima 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Santa Catarina 21/11/2014 Força Sindical nos Estados São Paulo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Sergipe 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Tocantinshttp://fsindical.org.br/forca-sindical-nos-estados/parana/
  Paraná | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical ... Paraná | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do ... Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva Direção CACHE

Paraná | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva Direção Nacional Jornal da Força Força Mail Links Úteis < Institucional Força Sindical nos Estados Centro-oeste Distrito Federal Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul < Centro-oeste Nordeste Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe < Nordeste Norte Acre Amapá Amazonas Pará Rondônia Roraima Tocantins < Norte Sudeste Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo < Sudeste Sul Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina < Sul < Força Sindical nos Estados Secretarias Assuntos Agrários Assuntos Raciais Criança e Adolescente Direitos Humanos e Cidadania Formação Sindical Juventude Meio Ambiente Motociclistas Profissionais, Mototaxista e Motofrete Mulher Pesca Pessoas com Deficiência Relações Institucionais Relações Internacionais Saúde e Segurança Servidor Público Educação Geral Previdência Saúde Segurança < Servidor Público < Secretarias Participação nos Conselhos Presidência da República Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Secretaria Geral da Presidência da República Secretaria de Política para as Mulheres < Presidência da República Conselhos Interministeriais Ministérios Trabalho e Emprego Previdência Social Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Meio-Ambiente Educação Saúde Desenvolvimento Social Ciência e Tecnologia Cidades < Ministérios Agências Reguladoras Nacionais Mercosul Relações Internacionais Força Sindical Organismos, Conselhos, GTS. Intersindicais Sistema S < Participação nos Conselhos Notícias 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 < Notícias Plenárias da Força Sindical 1º de Maio 8º Congresso Imagem do dia Fechar Pesquisar: Noticías RUA ROCHA POMBO, 94 LIBERDADE / SP - BRASIL CEP 01525-010 55 11 3348 9000 HOME Institucional Força Sindical nos Estados Força Sindical nos Estados Sexta-feira, 21 de Novembro de 2014 Paraná 0 Bandeira do Paraná Presidente: Sérgio Butka Rua: Lamenha Lins, 981 - Rebouças CEP: 80250-020 - Curtiba - PR Tel.: (41) 3219-6450 forcaparana@simec.com.br marines@simec.com.br www.fsindical.com.br Bandeira do Paraná Presidente: Sérgio Butka Rua: Lamenha Lins, 981 - Rebouças CEP: 80250-020 - Curtiba - PR Tel.: (41) 3219-6450 forcaparana@simec.com.br marines@simec.com.br www.fsindical.com.br Ver comentários ( 0 ) X Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus Últimas de Força Sindical nos Estados Tudo de Força Sindical nos Estados 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Acre 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Alagoas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amapá 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amazonas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Bahia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Ceará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Distrito Federal 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Espirito Santo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Goiás 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Maranhão 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Minas Gerais 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraíba 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraná 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pernambuco 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Piauí 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio de Janeiro 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Norte 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rondônia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Roraima 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Santa Catarina 21/11/2014 Força Sindical nos Estados São Paulo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Sergipe 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Tocanhttp://fsindical.org.br/forca-sindical-nos-estados/goias/
  Goiás | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical ... Goiás | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do ... Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva Direção CACHE

Goiás | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva Direção Nacional Jornal da Força Força Mail Links Úteis < Institucional Força Sindical nos Estados Centro-oeste Distrito Federal Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul < Centro-oeste Nordeste Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe < Nordeste Norte Acre Amapá Amazonas Pará Rondônia Roraima Tocantins < Norte Sudeste Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo < Sudeste Sul Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina < Sul < Força Sindical nos Estados Secretarias Assuntos Agrários Assuntos Raciais Criança e Adolescente Direitos Humanos e Cidadania Formação Sindical Juventude Meio Ambiente Motociclistas Profissionais, Mototaxista e Motofrete Mulher Pesca Pessoas com Deficiência Relações Institucionais Relações Internacionais Saúde e Segurança Servidor Público Educação Geral Previdência Saúde Segurança < Servidor Público < Secretarias Participação nos Conselhos Presidência da República Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Secretaria Geral da Presidência da República Secretaria de Política para as Mulheres < Presidência da República Conselhos Interministeriais Ministérios Trabalho e Emprego Previdência Social Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Meio-Ambiente Educação Saúde Desenvolvimento Social Ciência e Tecnologia Cidades < Ministérios Agências Reguladoras Nacionais Mercosul Relações Internacionais Força Sindical Organismos, Conselhos, GTS. Intersindicais Sistema S < Participação nos Conselhos Notícias 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 < Notícias Plenárias da Força Sindical 1º de Maio 8º Congresso Imagem do dia Fechar Pesquisar: Noticías RUA ROCHA POMBO, 94 LIBERDADE / SP - BRASIL CEP 01525-010 55 11 3348 9000 HOME Institucional Força Sindical nos Estados Força Sindical nos Estados Sexta-feira, 21 de Novembro de 2014 Goiás 0 Bandeira do Estado de Goiás Presidente: Rodrigo Alves Carvelo, Avenida Pires Fernandes, Qd.29-A, Lt.12, nº39, Ed. Passaglia, sala 301, Setor Aeroporto - Cep: 74070-030 – Goiânia - GO Tel/Fax.: (62) 3639-5009 forcasindicalgo@forcasindicalgo.org.br www.forcasindicalgo.org.br Bandeira do Estado de Goiás Presidente: Rodrigo Alves Carvelo, Avenida Pires Fernandes, Qd.29-A, Lt.12, nº39, Ed. Passaglia, sala 301, Setor Aeroporto - Cep: 74070-030 – Goiânia - GO Tel/Fax.: (62) 3639-5009 forcasindicalgo@forcasindicalgo.org.br www.forcasindicalgo.org.br Ver comentários ( 0 ) X Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus Últimas de Força Sindical nos Estados Tudo de Força Sindical nos Estados 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Acre 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Alagoas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amapá 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amazonas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Bahia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Ceará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Distrito Federal 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Espirito Santo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Goiás 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Maranhão 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Minas Gerais 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraíba 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraná 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pernambuco 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Piauí 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio de Janeiro 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Norte 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rondônia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Roraima 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Santa Catarina 21/11/2014 Força Sindical nos Estados São Paulo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Sergipe 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Tocantinshttp://fsindical.org.br/forca-sindical-nos-estados/para/
  Pará | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos ... Pará | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do ... Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva Direção CACHE

Pará | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva Direção Nacional Jornal da Força Força Mail Links Úteis < Institucional Força Sindical nos Estados Centro-oeste Distrito Federal Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul < Centro-oeste Nordeste Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe < Nordeste Norte Acre Amapá Amazonas Pará Rondônia Roraima Tocantins < Norte Sudeste Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo < Sudeste Sul Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina < Sul < Força Sindical nos Estados Secretarias Assuntos Agrários Assuntos Raciais Criança e Adolescente Direitos Humanos e Cidadania Formação Sindical Juventude Meio Ambiente Motociclistas Profissionais, Mototaxista e Motofrete Mulher Pesca Pessoas com Deficiência Relações Institucionais Relações Internacionais Saúde e Segurança Servidor Público Educação Geral Previdência Saúde Segurança < Servidor Público < Secretarias Participação nos Conselhos Presidência da República Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Secretaria Geral da Presidência da República Secretaria de Política para as Mulheres < Presidência da República Conselhos Interministeriais Ministérios Trabalho e Emprego Previdência Social Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Meio-Ambiente Educação Saúde Desenvolvimento Social Ciência e Tecnologia Cidades < Ministérios Agências Reguladoras Nacionais Mercosul Relações Internacionais Força Sindical Organismos, Conselhos, GTS. Intersindicais Sistema S < Participação nos Conselhos Notícias 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 < Notícias Plenárias da Força Sindical 1º de Maio 8º Congresso Imagem do dia Fechar Pesquisar: Noticías RUA ROCHA POMBO, 94 LIBERDADE / SP - BRASIL CEP 01525-010 55 11 3348 9000 HOME Institucional Força Sindical nos Estados Força Sindical nos Estados Sexta-feira, 21 de Novembro de 2014 Pará 0 Bandeira do Pará Presidente: Ivo Borges de Freitas Passagem Ana Deusa, 51 - Altos – Bairro Souza Cep: 66610-290 - Belém - PA Tel./Fax: (91) 3276-6326 fsindicalpara@yahoo.com.br Bandeira do Pará Presidente: Ivo Borges de Freitas Passagem Ana Deusa, 51 - Altos – Bairro Souza Cep: 66610-290 - Belém - PA Tel./Fax: (91) 3276-6326 fsindicalpara@yahoo.com.br Ver comentários ( 0 ) X Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus Últimas de Força Sindical nos Estados Tudo de Força Sindical nos Estados 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Acre 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Alagoas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amapá 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amazonas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Bahia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Ceará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Distrito Federal 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Espirito Santo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Goiás 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Maranhão 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Minas Gerais 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraíba 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraná 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pernambuco 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Piauí 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio de Janeiro 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Norte 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rondônia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Roraima 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Santa Catarina 21/11/2014 Força Sindical nos Estados São Paulo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Sergipe 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Tocantinshttps://pt.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9trica
  Carga elétrica – Wikipédia, a enciclopédia livre Carga elétrica Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Esta página ou secção cita fontes confiáveis e independentes , mas que não cobrem todo o conteúdo, comprometendo a sua verificabilidade (desde abril de 2017) . Por favor, adicione mais referências inserindo-as no texto . Material sem fontes poderá ser removido . — ... o magnetismo Força magnética Eletrodinâmica Espaço livre Força de Lorentz Força eletromotriz ... desprezadas, visto que a massa de uma partícula é ínfima. A força gravitacional só é perceptível ... negativa, será criada uma outra partícula com carga positiva. Índice 1 Lei de Coulomb 2 Força entre cargas ... código-fonte ] Ver artigo principal: Lei de Coulomb Essa lei estabelece que 'a força de atração ou ... pontuais de 1 coulomb separadas de um metro exercem uma sobre a outra uma força de 9 × 10 9 N , isto é CACHE

Carga elétrica – Wikipédia, a enciclopédia livre Carga elétrica Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Esta página ou secção cita fontes confiáveis e independentes , mas que não cobrem todo o conteúdo, comprometendo a sua verificabilidade (desde abril de 2017) . Por favor, adicione mais referências inserindo-as no texto . Material sem fontes poderá ser removido . — Encontre fontes: Google ( notícias , livros e acadêmico ) Eletromagnetismo Representação do vetor campo elétrico de uma onda eletromagnética circularmente polarizada . Eletrostática Carga elétrica Eletricidade Lei de Coulomb Campo elétrico Fluxo elétrico Lei de Gauss Potencial elétrico Potência elétrica Indução eletrostática Momento do dipolo elétrico Densidade de polarização Lei de Ohm História História da Física Magnetostática Lei de Ampère Corrente elétrica Campo magnético Magnetismo Magnetização Fluxo magnético Lei de Biot–Savart Momento magnético Polarização dielétrica Lei de Gauss para o magnetismo Força magnética Eletrodinâmica Espaço livre Força de Lorentz Força eletromotriz Indução eletromagnética Lei da indução de Faraday Lei de Lenz Corrente de deslocamento Equações de Maxwell Campo eletromagnético Radiação eletromagnética Potenciais de Liénard-Wiechert Tensor de Maxwell Circuitos elétricos Circuito elétrico Circuito RC Circuito RLC Circuito LC Frequência de ressonância Condução elétrica Resistência elétrica Capacitância Indutância Impedância elétrica Cavidade ressonante Guias de onda Fasor Capacitor Físicos James Clerk Maxwell Heinrich Hertz Alessandro Volta Michael Faraday Charles de Coulomb Hans Christian Ørsted Nikola Tesla André-Marie Ampère Carl Friedrich Gauss Hendrik Lorentz v • e sabor em física de partículas Números quânticos de sabor: Isospin : I ou I 3 Charme : C estranheza (física) : S superioridade (física) : T inferioridade : B ′ Números quânticos relatados: Número bariônico : B Número leptônico : L Isospin fraco : T or T 3 Carga elétrica : Q Carga X : X Combinações: Hipercarga : Y Y = ( B + S + C + B ′ + T ) Y = 2 ( Q − I 3 ) Hipercarga fraca : Y W Y W = 2 ( Q − T 3 ) X + 2 Y W = 5 ( B − L ) Mistura de sabores Matrix CKM Matrix PMN Complementaridade de sabor Esta caixa: ver • editar Carga elétrica ( AO 1945 : carga eléctrica) é uma propriedade física fundamental que determina as interações eletromagnéticas . Esta carga está armazenada em grande quantidade nos corpos ao nosso redor, mas a percepção dela não ocorre facilmente. Convenciona-se a existência de dois tipos de carga, a positiva e a negativa, que, em equilíbrio, são imperceptíveis. Quando há tal igualdade ou equilíbrio de cargas num corpo, diz-se que está eletricamente neutro, ou seja, está sem nenhuma carga líquida para interagir com outros corpos. Um corpo está carregado eletricamente quando possui uma pequena quantidade de carga desequilibrada ou carga líquida. Objetos carregados eletricamente interagem exercendo forças , de atração ou repulsão, uns sobre os outros. A unidade de medida da grandeza carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o coulomb , representado por C, que recebeu este nome em homenagem ao físico francês Charles Augustin de Coulomb . [ 1 ] Entre partículas elétricas existem forças gravitacionais de atração devido às suas massas e forças elétricas devidas às suas cargas elétricas. Nesse caso, as forças gravitacionais podem ser desprezadas, visto que a massa de uma partícula é ínfima. A força gravitacional só é perceptível quando há a interação entre corpo de massas de grandes proporções, como a Terra e a Lua , por exemplo. Os átomos são constituídos por prótons , elétrons e nêutrons . Os prótons e os elétrons possuem cargas elétricas iguais em módulo, enquanto que os nêutrons e os fótons são eletricamente neutros. Por mera convenção define-se que os prótons possuem uma carga elétrica elementar de uma unidade positiva, representada por +e, e também que os elétrons têm uma carga elétrica negativa, expressa por -e. Quantização da carga . Nas colisões entre partículas a altas energias são produzidas muitas outras novas partículas, diferentes dos eletrões, protões e neutrões. Todas as partículas observadas têm sempre uma carga que é um múltiplo inteiro da carga elementar e = 1.602 × 10 − 19 C {\displaystyle e=1.602\times 10^{-19}C} Assim, a carga de qualquer objeto é sempre um múltiplo inteiro da carga elementar. Nas experiências de eletrostática, as cargas produzidas são normalmente equivalentes a um número muito elevado de cargas elementares. Por tanto, nesse caso é uma boa aproximação admitir que a carga varia continuamente e não de forma discreta. Conservação da carga . Em qualquer processo, a carga total inicial é igual à carga final. No caso dos fenómenos em que existe transferência de eletrões entre os átomos, isso é claro que tenha que ser assim. No caso da criação de novas partículas não teria que ser assim, mas de facto em todos os processos observados nos raios cósmicos, e nos aceleradores de partículas, existe sempre conservação da carga. se uma nova partícula for criada, com carga negativa, será criada uma outra partícula com carga positiva. Índice 1 Lei de Coulomb 2 Força entre cargas 3 Campo elétrico 4 Carga por indução 5 Referências 6 Ver também Lei de Coulomb [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Lei de Coulomb Essa lei estabelece que 'a força de atração ou repulsão entre dois corpos carregados é diretamente proporcional ao produto de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância'. [ 2 ] Pela lei de Coulomb , duas cargas elétricas pontuais de 1 coulomb separadas de um metro exercem uma sobre a outra uma força de 9 × 10 9 N , isto é, aproximadamente o peso de 900 000 toneladas . O coulomb é, portanto, uma unidade de ordem de grandeza elevada para exprimir quantidades de cargas estáticas e utilizam-se geralmente seus sub-múltiplos microcoulomb (μC) ou nanocoulomb (nC). Outras unidades de medida de carga elétrica, usadas em situações especiais, são: Carga elementar (e). Ampère-hora (Ah). Abcoulomb (AbC). Statcoulomb (StC). Força entre cargas [ editar | editar código-fonte ] Duas cargas pontuais, separadas por uma distância r. No século XVIII Benjamin Franklin descobriu que as cargas elétricas colocadas na superfície de um objeto metálico podem produzir forças elétricas elevadas nos corpos no exterior do objeto, mas não produzem nenhuma força nos corpos colocados no interior. No século anterior Isaac Newton já tinha demonstrado de forma analítica que a força gravítica produzida por uma casca oca é nula no seu interior. Esse resultado é consequência da forma como a força gravítica entre partículas diminui em função do quadrado da distância. [ 3 ] Concluiu então Franklin que a força elétrica entre partículas com carga deveria ser também proporcional ao inverso do quadrado da distância entre as partículas. No entanto, uma diferença importante entre as forças elétrica e gravítica é que a força gravítica é sempre atrativa, enquanto que a força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva: A força elétrica entre duas cargas com o mesmo sinal é repulsiva. A força elétrica entre duas cargas com sinais opostos é atrativa. Vários anos após o trabalho de Franklin, Charles de Coulomb fez experiências para estudar com precisão o módulo da força eletrostática entre duas cargas pontuais. Uma carga pontual é uma distribuição de cargas numa pequena região do espaço. A lei de Coulomb estabelece que o módulo da força elétrica entre duas cargas pontuais é diretamente proporcional ao valor absoluto de cada uma das cargas, e inversamente proporcional à distância ao quadrado F = k | q 1 | | q 2 | K r 2 {\displaystyle F={\frac {k|q_{1}||q_{2}|}{K\.r^{2}}}} onde r {\displaystyle r} é a distância entre as cargas, q 1 {\displaystyle q_{1}} e q 2 {\displaystyle q_{2}} são as cargas das duas partículas, k {\displaystyle k} é uma constante de proporcionalidade designada de constante de Coulomb , e K {\displaystyle K} é a constante dielétrica do meio que existir entre as duas cargas. A constante dielétrica do vácuo é exatamente igual a 1, e a constante do ar é muito próxima desse valor. assim, se entre as cargas existir ar, K {\displaystyle K} pode ser eliminada na equação. [ 4 ] No sistema internacional de unidades , o valor da constante de Coulomb é: k = 9 × 10 9 N ⋅ m 2 C 2 {\displaystyle k=9\times 10^{9}\ \mathrm {\frac {N\cdot m^{2}}{C^{2}}} } Outros meios diferentes do ar têm constantes dielétricas K sempre maiores que o ar. consequentemente, a força elétrica será mais fraca se as cargas pontuais forem colocadas dentro de um meio diferente do ar. [ 4 ] Campo elétrico [ editar | editar código-fonte ] Uma forma diferente de explicar a força eletrostática entre duas partículas com carga consiste em admitir que cada carga elétrica cria à sua volta um campo que atua sobre outras partículas com carga. Se colocarmos uma partícula com carga q 0 {\displaystyle q_{0}} num ponto onde existe um campo elétrico, o resultado será uma força elétrica F → {\displaystyle {\vec {F}}} . o campo elétrico E → {\displaystyle {\vec {E}}} define-se como a força por unidade de carga: [ 5 ] E → = F → q 0 {\displaystyle {\vec {E}}={\frac {\vec {F}}{q_{0}}}} Consequentemente, o campo elétrico num ponto é um vetor que indica a direção e o sentido da força elétrica que sentiria uma carga unitária positiva colocada nesse ponto. Campo elétrico produzido por uma carga pontual positiva Q e representação do campo usando linhas de campo. De forma inversa, se soubermos que num ponto existe um campo elétrico E → {\displaystyle {\vec {E}}} , podemos calcular facilmente a força elétrica que atua sobre uma partícula com carga q {\displaystyle q} , colocada nesse sítio: a força será F → = q E → {\displaystyle {\vec {F}}=q\,{\vec {E}}} . Precisamos apenas de conhecer o campo para calcular a força. não temos de saber quais são as cargas que deram origem a esse campo. [ 4 ] No sistema SI, o campo elétrico tem unidades de newton sobre coulomb (N/C). Como vimos, a força elétrica produzida por uma carga pontual positiva Q {\displaystyle Q} sobre uma segunda carga de prova q 0 {\displaystyle q_{0}} positiva é sempre uma força repulsiva, com módulo que diminui proporcionalmente ao quadrado da distância. Assim, O campo elétrico produzido por uma carga pontual positiva Q {\displaystyle Q} são vetores com direção e sentido a afastar-se da carga, como se mostra no lado esquerdo da figura ao lado. Uma forma mais conveniente de representar esse campo vetorial consiste em desenhar alguma linhas de campo, como foi feito no lado direito da figura anterior. Em cada ponto, a linha de campo que passa por esse ponto aponta na direção do campo. O módulo do campo é maior nas regiões onde as linhas de campo estão mais perto umas das outras. [ 4 ] Para calcular o valor do campo elétrico produzido pela carga pontual Q {\displaystyle Q} num ponto, coloca-se uma carga de prova q 0 {\displaystyle q_{0}} nesse ponto e divide-se a força elétrica pela carga q 0 {\displaystyle q_{0}} . Usando a lei de Coulomb , obtemos o módulo do campo elétrico produzido pela carga Q {\displaystyle Q} : E = k | Q | r 2 {\displaystyle E={\frac {k\,|Q|}{r^{2}}}} onde r {\displaystyle r} é a distância desde a carga Q {\displaystyle Q} , que produz o campo, até o ponto onde se calcula o campo. O sinal da carga Q {\displaystyle Q} indicará se o campo é repulsivo ( Q > 0 ) {\displaystyle (Q>0)} ou atrativo ( Q < 0 ) {\displaystyle (Q<0)} . O campo elétrico criado por uma única carga pontual é muito fraco para ser observado. Os campos que observamos mais facilmente são criados por muitas cargas. seria preciso somar vetorialmente todos os campos de cada carga para obter o campo total. [ 4 ] As linhas de campo elétrico produzidas por um sistema de muitas cargas já não serão retas, como na figura anterior, mas poderão ser curvas. Carga por indução [ editar | editar código-fonte ] Procedimento usado para carregar dois condutores com cargas iguais mas de sinais opostos. Um método usado para carregar dois condutores isolados, ficando com cargas idênticas mas de sinais opostos, é o método de carga por indução ilustrado na figura. Os dois condutores isolados são colocados em contato. A seguir aproxima-se um objeto carregado, como se mostra na figura abaixo. O campo elétrico produzido pelo objeto carregado induz uma carga de sinal oposto no condutor que estiver mais próximo, e uma carga do mesmo sinal no condutor que estiver mais afastado. [ 4 ] A seguir, separam-se os dois condutores mantendo o objeto carregado na mesma posição. Finalmente, retira-se o objeto carregado, ficando os dois condutores carregados com cargas opostas. em cada condutor as cargas distribuem-se pela superfície, devido à repulsão entre elas, mas as cargas dos dois condutores já não podem recombinar-se por não existir contato entre eles. Na máquina de Wimshurst, usa-se esse método para separar cargas de sinais opostos. Os condutores que entram em contato são duas pequenas lâminas metálicas diametralmente opostas sobre um disco isolador, quando passam por duas escovas metálicas ligadas a uma barra metálica. [ 4 ] As duas lâminas permanecem em contato apenas por alguns instantes, devido a que o disco roda. Se no momento em que duas das lâminas de um disco entram em contato uma lâmina do disco oposto estiver carregada, essa carga induzirá cargas de sinais opostos nas duas lâminas que entraram em contato. Essas cargas opostas induzidas em duas regiões do disco induzem também cargas no disco oposto, porque nesse disco também há uma barra que liga temporariamente as lâminas diametralmente opostas. Em cada disco, após induzirem cargas no disco oposto, as cargas saltam para dois coletores ligados a duas garrafas metálicas. uma das garrafas armazena carga positiva e a outra carga negativa. Quando as cargas acumuladas nas garrafas forem elevadas produz-se uma descarga elétrica entre as pontas de duas barras ligadas às garrafas, ficando descarregadas. Essa descarga elétrica é um pequeno trovão com uma faísca bastante luminosa. [ 4 ] Os dois discos rodam em sentidos opostos e as duas barras que estabelecem o contato em cada disco e os dois coletores estão colocados de forma a que na rotação de cada lâmina no disco, primeiro seja induzida uma carga que a seguir induz carga oposta no disco oposto e logo passe para o coletor, ficando descarregada e pronta para iniciar outro ciclo. A cada ciclo as cargas induzidas aumentam, porque cada lâmina é induzida pelas cargas de várias lâminas no disco oposto. Para iniciar o processo basta com que uma das lâminas tenha acumulado alguma pequena carga por contato com outro corpo como, por exemplo, o ar à volta. A localização inicial dessa lâmina com carga determinará qual das garrafas acumula carga positiva e qual negativa. [ 4 ] Referências ↑ http://scienceworld.wolfram.com/physics/Charge.html Charge -- from Eric Weisstein's World of Physics ↑ http://www.physnet.org/modules/pdf_modules/m114.pdf Coulomb's Law ↑ TIPLER, Paul A. (1978). Física . 1 . Rio de Janeiro: Guanabara Dois. p. 389-394 ↑ a b c d e f g h i Villate, Jaime E. (2012). Física 2, Eletricidade e Magnetismo (PDF) . 1 1ª ed. Porto, Portugal: [s.n.] ISBN 978-972-99396-2-4 . Consultado em 8 de julho de 2013 ↑ WALKER, Jearl (2009). Fundamentos de física: eletromagnetismo . 3 . Rio de Janeiro: LTC. p. 24. ISBN 978-85-216-1607-8 Ver também [ editar | editar código-fonte ] O wikilivro Eletromagnetismo tem uma página intitulada Cargas elétricas Lei de Coulomb Linhas de força Potencial elétrico Campo Elétrico v • e Física de partículas Elementar Férmions Quarks u · d · c · s · t · b · u · d · c · s · t · b Léptons e − · e + · μ − · μ + · τ − · τ + · ν e · ν e · ν μ · ν μ · ν τ · ν τ Bósons Gauge γ · g · W ± · Z Escalar H 0 Outras Fantasma de Faddeev–Popov Hipotéticas S-partículas Gauginos Gluino · Gravitino Outras Axino · Chargino · Higgsino · Neutralino · Sfermion Outras A 0 · Dilaton · G · J · m · Táquion · X · Y · W' · Z' · Neutrino estéril Composta Hádrons Bárions / Híperons N ( p · n ) · Δ · Λ · Σ · Ξ · Ω Mésons / Quarkónio π · ρ · η · η′ · φ · ω · J/ψ · ϒ · θ · K · B · D · T Outros Núcleo atómico · Átomos · Diquarks · Átomos exóticos ( Positrónio · Tauônio · Muónio · Ónio ) · Superátomos · Moléculas Hipotéticas Hádrons exóticos Bárions exóticos Dibárion · Pentaquark · Skyrmion Mésons exóticos Glueball · Tetraquark Outras Molécula mesônica · Pomeron Quase-partículas Sóliton de Davydov · Excíton · Elétron-buraco · Magnon · Fônon · Plasmaron · Plasmon · Polariton · Polaron · Roton · Trion Listas Lista de partículas · Lista de quasipartículas · Lista de bárions · Lista de mésons · Cronologia da descoberta de partículas Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Carga_elétrica&oldid=50489760 ' Categorias : Grandezas físicas Eletromagnetismo Eletricidade Leis de conservação Categoria oculta: !Artigos que carecem de notas de rodapé desde abril de 2017 Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Artigo Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Citar esta página Noutros idiomas Afrikaans አማርኛ العربية Asturianu تۆرکجه Boarisch Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা Bosanski Català Cebuano کوردی Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Français Nordfriisk Gaeilge 贛語 Galego עברית हिन्दी Hrvatski Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Íslenska Italiano 日本語 ქართული Qaraqalpaqsha Қазақша ភាសាខ្មែរ ಕನ್ನಡ 한국어 Kurdî Latina Limburgs Lietuvių Latviešu Олык марий Македонски മലയാളം Монгол मराठी Bahasa Melayu مازِرونی नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk ਪੰਜਾਬੀ Polski Piemontèis پنجابی Runa Simi Română Русский Scots Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina Soomaaliga Shqip Српски / srpski Basa Sunda Svenska Kiswahili தமிழ் ไทย Türkmençe Tagalog Türkçe Татарча/tatarça Українська اردو Vèneto Tiếng Việt Winaray Wolof Yorùbá 中文 Bân-lâm-gú 粵語 Editar ligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 00h01min de 16 de novembro de 2017. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttps://ca.wikipedia.org/wiki/Massa
  Massa - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Massa De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Aquest article tracta sobre una propietat física de la matèria. Vegeu-ne altres significats a « Massa (desambiguació) ». Massa Imatge generada per ordinador del prototip internacional del quilogram, que és fet d'un aliatge amb el 90% de platí i el 10% d'iridi en forma d'un cilindre de 39,17 mm. El prototip es ... quilogram força com una mesura de la força que equival al pes d'un quilogram de massa, però aquest ... : la massa i la força són dues magnituds físiques conceptualment diferents, amb diferents unitats de mesura, respectivament el quilogram per a la massa i el newton per a la força. I cal subratllar el fet que el pes d'un objecte és una força. no es tracta d'una propietat física intrínseca de l'objecte ... quan se li aplica una força . Un objecte amb poca massa inercial canvia el seu moviment fàcilment CACHE

Massa - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Massa De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Aquest article tracta sobre una propietat física de la matèria. Vegeu-ne altres significats a « Massa (desambiguació) ». Massa Imatge generada per ordinador del prototip internacional del quilogram, que és fet d'un aliatge amb el 90% de platí i el 10% d'iridi en forma d'un cilindre de 39,17 mm. El prototip es conserva a la seu de l'Oficina Internacional de Pesos i Mesures, a Sèvres. Tipus scalar magnitude , propietat física extensiva i ISQ base quantity Símbol m La massa és una magnitud física que expressa la noció comuna de quantitat de matèria . És un concepte fonamental de la mecànica i la física en general. En el sistema internacional , la massa es mesura en quilograms i els seus múltiples i submúltiples (tones, grams, micres, etc.), segons el que resulti més còmode. Contingut 1 Unitats de mesura 1.1 Massa de Planck 2 Mecànica newtoniana 2.1 Massa inercial 2.2 Massa gravitacional 2.2.1 Equivalència entre massa gravitacional activa i passiva 2.3 Equivalència de la massa inercial i massa gravitacional 2.3.1 Pèndol 2.3.2 Balança de torsió 2.4 Principi de conservació de la massa 2.5 Massa electromagnètica 3 Massa i energia en la relativitat especial 3.1 Correspondència entre massa i energia 3.2 L'equació energia-quantitat de moviment 4 Notes i referències 5 Vegeu també 6 Bibliografia 7 Enllaços externs Unitats de mesura [ modifica ] La massa es mesura en quilograms en el sistema internacional . En l'antic sistema CGS , la unitat de massa també és el gram . En la física de partícules, la massa en repòs o invariant d'una partícula s'expressa mitjançant el seu equivalent en energia (amb la famosa fórmula de E=mc² ) expressada en electró volts (eV). Per exemple, un electró té una massa aproximada de: m e − = 9,109 × 10 − 31 k g = 9,109 × 10 − 31 k g × c 2 / c 2 ≃ 511 k e V / c 2 {\displaystyle m_{\mathrm {e^{-}} }=9{,}109\times 10^{-31}\,\mathrm {kg} =9{,}109\times 10^{-31}\,\mathrm {kg} \,\times c^{2}/c^{2}\simeq 511\,\mathrm {keV} /c^{2}} . Habitualment, es diu que l'electró té una massa de 511 keV, [1] especialment en l'àmbit de la física nuclear i la de partícules , en què no s'utilitzen les unitats de SI, sinó d'altres, com les unitats naturals , en les quals la velocitat de la llum és una constant adimensional que val 1. En física, el quilogram és la unitat de massa, però la utilització en la vida corrent de quilogram és una abreviatura pel pes d'un cos que té la massa d'un quilogram a nivell del mar . habitualment, s'utilitza en moltes situacions quotidianes el quilogram força com una mesura de la força que equival al pes d'un quilogram de massa, però aquest ús és incompatible amb el sistema internacional d'unitats i s'ha d'evitar en contextos científics. Aquests termes poden ser fàcilment confosos i, per això, és important destacar la distinció següent: la massa i la força són dues magnituds físiques conceptualment diferents, amb diferents unitats de mesura, respectivament el quilogram per a la massa i el newton per a la força. I cal subratllar el fet que el pes d'un objecte és una força. no es tracta d'una propietat física intrínseca de l'objecte com sí que ho és la massa. Massa de Planck [ modifica ] Max Planck proposà el seu sistema d'unitats naturals l'any 1899 , amb la idea de simplificar els càlculs i les equacions de tal manera que les cinc constants físiques fonamentals prenguessin el valor 1. Segons aquest sistema, la massa de Planck ( m p ) té el valor: m p = ℏ c / G {\displaystyle m_{p}={\sqrt {\hbar c/G}}} en què m p és la massa de Planck, ℏ {\displaystyle \hbar } és la constant de Plack dividida per 2π, c és la velocitat de la llum en el buit , (en termes de les unitats del SI ) G = (6,674215 ± 0,000092) · 10 -11 N·m 2 /kg 2 . Aquest quant de massa té un valor de 2,177 · 10 -8 kg. La massa de Planck és d'una escala més o menys humana, perquè ve a ser el pes d'una puça . Mecànica newtoniana [ modifica ] En mecànica clàssica o newtoniana, estrictament parlant, la massa es refereix a dos conceptes: La massa inercial és una mesura de la inèrcia d'un objecte, que és la seva resistència a canviar el seu estat de moviment quan se li aplica una força . Un objecte amb poca massa inercial canvia el seu moviment fàcilment, mentre que un objecte amb gran massa, no. La massa gravitativa és una mesura de la força d'interacció d'un objecte amb la força gravitatòria . En un mateix camp gravitacional, un objecte amb menor massa gravitatòria experimenta una força menor que un objecte de major massa gravitatòria (aquesta quantitat es confon de vegades amb el pes ). Hom ha demostrat experimentalment, amb la màxima precisió amb què es pot mesurar, que la massa inercial i la gravitatòria d'un objecte són iguals, encara que conceptualment es consideren diferents. A continuació, es discuteixen les definicions i implicacions de cadascuna d'aquestes dues magnituds . Massa inercial [ modifica ] La massa inercial es determina usant la segona i tercera lleis del moviment de Newton . Donat un objecte amb una massa inercial coneguda, podem obtenir la massa inercial de qualsevol altre objecte si aconseguim que tots dos objectes exerceixin una força entre si. Segons la tercera llei de Newton , les forces experimentades per cada objecte tindran la mateixa magnitud . Així, podem estudiar com una força actua sobre dos objectes diferents. Suposem que tenim dos objectes, A i B, amb masses inercials m A (coneguda) i m B (que volem determinar.) Si suposem les masses constants i aïllem el sistema format pels dos objectes de la resta de l' univers , de manera que les úniques forces existents siguin les de A sobre B, que denotarem F AB , i la força de B sobre A, que denotarem F BA . Segons la segona llei de Newton, F A B = m A a A {\displaystyle F_{AB}=m_{A}a_{A}\,} F B A = m B a B {\displaystyle F_{BA}=m_{B}a_{B}\,} en què a A i a B són les acceleracions que experimenten A i B, respectivament. Per a continuar, cal assegurar que les acceleracions no siguin zero , és a dir, que les forces entre els objectes no siguin nul·les. Això es pot aconseguir, per exemple, fent col·lidir els dos objectes i fent mesures durant la col·lisió . La tercera llei de Newton estableix que les dues forces són iguals i oposades, és a dir, F A B = − F B A {\displaystyle F_{AB}=-F_{BA}\,} Així, la massa de B (m B ) és igual a: m A = − a B a A m B {\displaystyle m_{A}=-{\frac {a_{B}}{a_{A}}}\,m_{B}} Així, mesurant a A i a B podem determinar m B en termes de m A . S'ha suposat que les masses A i B són constants. Aquesta és una suposició fonamental: la conservació de la massa, i es basa en el fet que suposadament la massa no es pot ni crear ni destruir. En realitat, la massa es pot transformar en energia : això és una implicació de la teoria de la relativitat especial . De vegades, és útil tractar la massa d'un objecte variant en el temps : per exemple, la massa d'un coet decreix en anar-se cremant el combustible . Massa gravitacional [ modifica ] Una pilota en caiguda lliure, cada imatge ha estat presa amb l'ajuda d'un estroboscopi amb una freqüència de 20 flaixos per segon. La velocitat de caiguda és independent de la massa de l'objecte. Considerem un cos, com per exemple una pilota de tennis. Si es deixa la pilota a l'aire, serà atreta cap avall amb una força anomenada força pes . Amb l'ajut d'una balança , es pot veure que els diferents cossos, en general, són atrets per la força pes de manera diferent, és a dir, pesen diferent. La balança es pot utilitzar per a donar una definició operativa de la massa gravitacional: s'assigna una massa unitària a un objecte patró i els altres objectes tindran una massa igual a la quantitat de patrons necessaris per a equilibrar la balança. La massa gravitacional passiva és una magnitud física proporcional a la interacció de cada cos amb el camp gravitacional . En el mateix camp gravitacional, un cos amb massa gravitacional petita experimenta una força inferior a la d'un cos amb massa gravitacional gran: la massa gravitacional és proporcional al pes, però mentre que el pes depèn del camp gravitatori, la massa roman constant. Per definició, podem expressar la força pes P com el producte de la massa gravitacional m g per un vector g , anomenat acceleració de la gravetat , depenent del lloc en què es fa la mesura i les seves unitats de mesura dependran de la massa gravitacional. La direcció del vector g és la vertical . La massa gravitacional activa d'un cos és proporcional a la intensitat del camp gravitatori que genera. Com més gran sigui la massa gravitacional activa d'un cos, més gran serà el camp gravitatori generat per aquest, i per tant la força exercida pel seu camp sobre un altre cos. per exemple, el camp gravitatori generat per la Lluna és menor que el generat per la Terra perquè la seva massa és menor. La mesura de la massa gravitatòria activa es pot realitzar, per exemple, amb una balança de torsió com la utilitzada per Henry Cavendish per a la determinació de la constant gravitacional . Equivalència entre massa gravitacional activa i passiva [ modifica ] L'equivalència entre la massa gravitacional activa i la passiva és una conseqüència directa de la tercera llei de Newton (llei d'acció i reacció): si anomenem F 12 el mòdul de la força que el cos 1 exerceix sobre el cos 2, F 21 el mòdul de la força que el cos 2 exerceix sobre el cos 1 i m 1A , m 2A , m 1P i m 2P les masses gravitacionals, actives i passives, dels dos cossos. Tenim: F 12 = G m 2 P m 1 A r 2 = G m 1 P m 2 A r 2 = F 21 {\displaystyle F_{12}=G{\frac {m_{2P}m_{1A}}{r^{2}}}=G{\frac {m_{1P}m_{2A}}{r^{2}}}=F_{21}} d'on: m 2 P m 1 A = m 1 P m 2 A {\displaystyle m_{2P}m_{1A}=m_{1P}m_{2A}\,\!} Tenint en compte l'arbitrarietat dels cossos, les lleis de la mecànica clàssica determinen l'equivalència substancial entre la massa gravitacional activa i passiva, moltes proves experimentals s'han acumulat amb el temps, com per exemple la de D. F. Bartlett i D. Van Buren del 1986 , obtinguda utilitzant la diferent composició de l'escorça i el mantell de la Lluna, amb una precisió sobre la igualtat de la proporció entre la massa gravitacional activa / massa gravitacional passiva de 4×10 -12 . [2] D'aquí en endavant, la massa gravitatòria activa i passiva seran identificades per l'únic terme massa gravitacional . La massa gravitacional és a tots els efectes de la càrrega del camp gravitacional, exactament en el mateix sentit que la càrrega elèctrica és la càrrega del camp elèctric : al mateix temps genera i pateix els efectes del camp gravitacional. Cal fer notar que un eventual objecte amb massa gravitacional nul·la (com per exemple els fotons ) no patirien els efectes del camp: de fet, una conseqüència de la relativitat general és que qualsevol cos segueix una trajectòria a causa del camp gravitacional. Equivalència de la massa inercial i massa gravitacional [ modifica ] Els experiments han demostrat que les massa inercials i gravitacionals coincideixen, amb un altíssim nivell de precisió. Aquests experiments són essencialment el conegut fenomen, observat per primera volta per Galileu , que un objecte cau amb una acceleració que no depén de la seua massa (suposant que no existisca fricció ). Suposem que tenim un objecte amb masses inercials i gravitacionals m i i m g , respectivament. Si la gravetat és l'única força que hi actua, la combinació de la segona llei de Newton i l'acceleració de la gravetat dóna: F → = m i a → = m g g → {\displaystyle {\vec {F}}=m_{i}{\vec {a}}=m_{g}{\vec {g}}} i d'aquí tenim: a → = m g m i g → {\displaystyle {\vec {a}}={\frac {m_{g}}{m_{i}}}{\vec {g}}} Llavors, tots els objectes en el mateix camp gravitatori cauen a la mateixa velocitat si, i només si, la relació entre les masses inercials i gravitacionals és sempre igual a una constant fixa. Podem prendre aquesta constant igual a 1, per definició. Experiment de caiguda lliure a la Lluna ( informació ) L'astronauta de l'Apollo 15 David Randolph Scott deixa caure un martell i una ploma a la superfície de la lluna demostrant la universalitat de la caiguda lliure. Si teniu problemes per visualitzar el vídeo, vegeu Ajuda:Àudio i vídeo . La verificació experimental de l'equivalència entre massa inercial i gravitacional i de la universalitat de la caiguda lliure s'ha realitzat mitjançant l'ús de plans inclinats (Galileu), pèndols ( Isaac Newton ) o la balança de torsió ( Eötvös Loránd ). Pèndol [ modifica ] Un pèndol està format per un fil llarg i lleuger (de massa negligible i inextensible), lligat a un punt superior. a l'extrem inferior s'acobla a un cos, com per exemple una bola metàl·lica. Una mesura del període del pèndol proporciona una mesura de la relació entre la massa gravitatòria i la massa inercial del cos: repetint la mesura amb cossos de diferents materials, densitats i mides, es pot verificar si aquesta relació es manté constant o no. La mesura serà més precisa com més petit sigui l'angle màxim d'oscil·lació θ max . [3] L'equació de moviment del pèndol vindrà donada per: m i l 2 θ ¨ = m g g l s e n θ {\displaystyle m_{i}l^{2}{\ddot {\theta }}=m_{g}gl\,\mathrm {sen} {\theta }} Si θ és prou petita tenim: θ ¨ = m g m i g l θ = ω 2 θ {\displaystyle {\ddot {\theta }}={\frac {m_{g}}{m_{i}}}{\frac {g}{l}}\theta =\omega ^{2}\theta } en què ω és la velocitat angular del pèndol. El període d'oscil·lació vindrà donar per: T = 2 π ω = 2 π m i m g ⋅ l g {\displaystyle T={\frac {2\pi }{\omega }}=2\pi {\sqrt {\frac {m_{i}}{m_{g}}}}\cdot {\sqrt {\frac {l}{g}}}} d'on: m i m g = g T 2 4 π 2 l {\displaystyle {\frac {m_{i}}{m_{g}}}={\frac {gT^{2}}{4\pi ^{2}l}}} Experimentalment, T és constant per a qualsevol massa utilitzada, per això per a qualsevol cos la relació m i / m g ha de ser constant. Balança de torsió [ modifica ] Un experiment molt més precís va ser dut a terme per Loránd Eötvös a partir del 1895 [4] [5] utilitzant una balança de torsió inventada per Henry Cavendish per mesurar la constant gravitacional . Una balança de torsió està formada per un braç amb dues masses iguals en els extrems, lligada a un punt superior per un fil d'un material apropiat (per exemple, quars). En aplicar una força a les masses, s'aplica un parell de forces al braç pel fet que la força pes de les masses també té un component relacionat amb la força centrífuga causat per la rotació de la Terra sobre el seu eix, és possible correlacionar la massa inercial i gravitacional, que experimentalment resulten tenir una proporcionalitat directa. Si el braç de la balança es dirigeix inicialment en direcció est-oest, podem definir un sistema de referència amb l'eix x de sud a nord, l'eix y d'oest a est i l'eix z de baix cap a dalt. α és la latitud en què té lloc l'experiment. Projectant les forces gravitatòria i centrífuga sobre l'eix z, en el punt d'equilibri tindrem: m g 1 g − m i 1 ω 2 R T cos 2 ⁡ α = m g 2 g − m i 2 ω 2 R T cos 2 ⁡ α {\displaystyle m_{g1}g-m_{i1}\omega ^{2}R_{T}\cos ^{2}{\alpha }=m_{g2}g-m_{i2}\omega ^{2}R_{T}\cos ^{2}{\alpha }\,\!} que també es pot escriure com: m i 1 [ m g 1 m i 1 g − ω 2 R T c o s 2 α ] = m i 2 [ m g 2 m i 2 g − ω 2 R T c o s 2 α ] {\displaystyle m_{i1}\left[{\frac {m_{g1}}{m_{i1}}}g-\omega ^{2}R_{T}cos^{2}{\alpha }\right]=m_{i2}\left[{\frac {m_{g2}}{m_{i2}}}g-\omega ^{2}R_{T}cos^{2}{\alpha }\right]} Si la relació de la massa gravitacional i la massa inercial fos diferent, això implicaria que les masses inertes dels dos cossos serien diferents, però això provocaria una rotació en el pla xy ,' a causa de la component horitzontal de la força centrífuga. Els moments de les forces, projectats sobre l'eix horitzontal donen: m i 1 ω 2 R T cos ⁡ α s e n α = m i 2 ω 2 R T cos ⁡ α s e n α {\displaystyle m_{i1}\omega ^{2}R_{T}\cos {\alpha }\,\mathrm {sen} {\alpha }=m_{i2}\omega ^{2}R_{T}\cos {\alpha }\,\mathrm {sen} {\alpha }\,\!} Si aquesta relació no tingués verificació, tindríem un parell de forces actuant sobre la balança i, en conseqüència, amb una rotació de l'aparell experimental, invertint les masses, s'obtindria una rotació en la direcció oposada. Eötvös no va notar cap torsió del fil entre els errors experimentals, i va poder establir l'equivalència entre les masses inercials i gravitacionals amb precisió. [6] Principi de conservació de la massa [ modifica ] En la mecànica clàssica , s'aplica la llei de conservació de la massa amb diverses formulacions. En general, donat un volum fix de control V , la variació de la massa continguda en aquest és igual al flux de massa a través de la frontera ∂ V {\displaystyle \partial V} , és a dir, a través de la superfície tancada que delimita el volum V . En altres paraules, el canvi en la massa d'un sistema és igual a la massa entrant menys la massa sortint, cosa que implica, per exemple, que la massa no pot ser creada ni destruïda, sinó simplement traslladada d'un lloc a un altre. En química , Antoine Lavoisier va establir al segle XVIII que, en una reacció química , la massa dels reactius és igual a la massa dels productes de la reacció. El principi de conservació de la massa és aplicable amb una bona precisió a l'experiència quotidiana, però deixa de ser vàlid en les reaccions nuclears i, en general, en tots els fenòmens que involucren energies relativistes . en aquest cas, s'emmarca en el principi de conservació de l'energia. Massa electromagnètica [ modifica ] Els objectes amb càrrega elèctrica tenen una inèrcia més gran que els cossos similars sense carregar. Això s'explica per la interacció de les càrregues elèctriques en moviment amb el camp generat per si mateixes. l'efecte es pot interpretar com un augment de la massa inercial del cos i es pot calcular a partir de les equacions de Maxwell . La interacció de càrregues elèctriques amb el camp depèn de la geometria del sistema: la inèrcia d'un cos carregat pren un caràcter tensorial , en contradicció amb la mecànica clàssica, i per això hem de distingir entre un component paral·lel al moviment i dos components transversals. Això demostra que es pot dividir la massa inercial d'un cos carregat en dues parts, la massa electromagnètica i la massa no electromagnètica . Mentre la massa electromagnètica depèn de la geometria del sistema, la massa no electromagnètica tindria les mateixes característiques 'estàndards' d'invariància que la massa inercial, i seria la massa inercial si el cos no té càrrega. El concepte de massa electromagnètica existeix en la teoria de la relativitat especial i en la teoria quàntica de camps . [7] La massa electromagnètica va tenir una gran importància en la història de la física entre els segles XIX i XX a causa de la temptativa, duta a terme principalment per Max Abraham i Wilhelm Wien , sobre el treball experimental previ de Walter Kaufmann , per obtenir la massa inercial només de la inèrcia electromagnètica. aquesta interpretació de la inèrcia va ser abandonada més endavant amb l'acceptació de la teoria de la relativitat . experiments més precisos, realitzats per primera vegada per A. H. Bucherer el 1908, van mostrar que les relacions correctes per a la massa longitudinal i transversal no eren les indicades per Abraham, sinó per Hendrik Lorentz (vegeu l'apartat següent). Massa i energia en la relativitat especial [ modifica ] En la relativitat especial , el terme massa es refereix habitualment a la massa en repòs de l'objecte, que és la seva massa newtoniana tal com la mesura un observador que es mou amb l'objecte. La massa invariant és un altre nom per a la massa en repòs de partícules individuals. Tanmateix, la massa invariant, més general (i que es calcula amb una fórmula més complicada), també es pot aplicar a sistemes de partícules en moviment relatiu, i a causa d'això, sovint es reserva a sistemes que consisteixen en partícules d'alta energia molt elevades. La massa invariant d'un sistema és la mateixa per a tots els observadors i sistemes de referència inercials, i no es pot destruir, i per tant es conserva sempre que el sistema romangui tancat. En aquest cas, 'tancat' significa que es traça un límit idealitzat al voltant del sistema, i no es permet que ni la massa ni l'energia el travessin. En la mateixa mesura en què l' energia és conservada en els sistemes tancats, les definicions relativistes de la massa són quantitats que també es conserven. no canvien amb el temps, encara que alguns tipus de partícules es converteixin en d'altres. En sistemes compostos, l' energia d'enllaç sovint ha de ser restada de la massa del sistema no compost, simplement perquè aquesta energia té massa, i aquesta massa és restada del sistema quan és alliberada en el moment de la unió. La massa no es conserva en aquest procés perquè el sistema no roman tancat durant el procés d'unió. Un exemple familiar és l'energia d'enllaç dels nuclis atòmics , que apareix com a altres tipus d'energia (com ara, rajos gamma) quan es formen els nuclis, i (després de ser alliberada) resulta en núclids que tenen menys massa que les partícules lliures ( nucleons ) de les quals es componen. Mentre la velocitat del cos sigui molt menor que la de la llum, és possible determinar la massa d'un objecte com la relació entre la força i l'acceleració, Però a altes velocitats, la relació entre la força F i l'acceleració a del cos depèn en gran mesura de la seva velocitat en el sistema de referència escollit, o més aviat del factor de Lorentz relatiu a la velocitat a la qual es troba el cos: sobretot, si fem tendir la velocitat cap a l'infinit, la relació divergeix. La relació entre la força F i l'acceleració A d'un cos amb massa en repòs no nul·la m ≠ 0 {\displaystyle m\neq 0} , amb velocitat v al llarg de l'eix x en un sistema de referència inercial, s'obté mitjançant l'expressió dels components espacials de la quadriacceleració i quadriforça del sistema de referència: K α = m A α , K α = γ F α , A α = γ 2 a α + γ 4 c 2 ( v → ⋅ a → ) v α {\displaystyle K_{\alpha }=mA_{\alpha },\quad K_{\alpha }=\gamma F_{\alpha },\quad A_{\alpha }=\gamma ^{2}a_{\alpha }+{\frac {\gamma ^{4}}{c^{2}}}({\vec {v}}\cdot {\vec {a}})v_{\alpha }} γ F α = m ( γ 2 a α + γ 4 c 2 ( v → ⋅ a → ) v α ) α = x , y , z {\displaystyle \gamma F_{\alpha }=m\left(\gamma ^{2}a_{\alpha }+{\frac {\gamma ^{4}}{c^{2}}}({\vec {v}}\cdot {\vec {a}})v_{\alpha }\right)\qquad \alpha =x,y,z} Substituint v → = ( v , 0 , 0 ) {\displaystyle {\vec {v}}=(v,0,0)} , amb passos simples, obtenim les relacions següents, degudes a Hendrik Lorentz : { F x = γ 3 m a x F y = γ m a y F z = γ m a z {\displaystyle \qquad {\begin{cases}F_{x}=\gamma ^{3}ma_{x}\,\!\\F_{y}=\gamma ma_{y}\,\!\\F_{z}=\gamma ma_{z}\,\!\end{cases}}} Si la velocitat del cos és molt menor que la velocitat de la llum c , el factor de Lorentz γ tendirà a 1. per això, la massa en repòs del cos és exactament equivalent a la massa inercial. Més enllà del concepte de massa en repòs , en el context de la relativitat especial , hi ha hagut històricament altres definicions de la massa. També s'utilitza el terme massa relativista M = γ m {\displaystyle M=\gamma m} , que és la quantitat total d'energia en un cos o sistema, la relació entre la quantitat de moviment i la velocitat. La massa relativista (d'un cos o sistema de cossos) inclou una contribució de l'energia cinètica del cos, i és més gran com més ràpidament es mogui el cos, de manera que, a diferència de la massa invariant, la massa relativista depèn del sistema de referència de l'observador. Tanmateix, en un sistema de referència donat i en un sistema tancat, la massa relativista també és una magnitud que es conserva. Si tractem d'identificar la massa com una relació entre la força i l'acceleració, cal distingir entre massa longitudinal M L = γ 3 m {\displaystyle M_{L}=\gamma ^{3}m} i massa transversal M T = γ m {\displaystyle M_{T}=\gamma m} , conceptes introduïts pel físic alemany Max Abraham . [8] cal fer notar que aquesta distinció entre els components de la massa és anàloga al cas de la massa electromagnètica. Tant la massa relativista de les masses longitudinal i transversal no són considerades una bona definició de la massa en tant que depenen del sistema de referència en què es mesura la massa, i avui dia són considerats obsolets. Utilitzant aquests conceptes, el sistema d'equacions de dalt es converteix en: { F x = γ 2 M a x F y = M a y F z = M a z { F x = M L a x F y = M T a y F z = M T a z {\displaystyle \qquad {\begin{cases}F_{x}=\gamma ^{2}Ma_{x}\,\!\\F_{y}=\,\,\,Ma_{y}\,\!\\F_{z}=\,\,\,Ma_{z}\,\!\end{cases}}\qquad {\begin{cases}F_{x}=M_{L}a_{x}\,\!\\F_{y}=M_{T}a_{y}\,\!\\F_{z}=M_{T}a_{z}\,\!\end{cases}}} Correspondència entre massa i energia [ modifica ] Diagrama de la reacció nuclear de fusió entre un àtom de deuteri i un de triti : els productes resultants són un àtom d' heli i un neutró d'alta energia. L ' energia E es defineix en la relativitat especial com el producte de la velocitat de la llum c i del component temporal P 0 del quadrimoment (o quadrivector de la quantitat de moviment). Matemàticament: E := c P 0 = c ⋅ γ m c = γ m c 2 {\displaystyle E:=cP_{0}=c\cdot \gamma mc=\gamma mc^{2}} en què γ és el factor de Lorentz relatiu a la velocitat del cos. Si mesurem l'energia d'un cos immòbil, anomenada energia de repòs E 0 , obtenim: E 0 = m c 2 {\displaystyle E_{0}=mc^{2}\,\!} Aquesta equació estableix una correspondència entre la massa en repòs d'un cos i la seva energia: en altres paraules, cada cos amb massa en repòs té una energia de repòs no nul·la E 0 deguda únicament al fet de tenir massa. Aquesta equació també permet incorporar el principi de conservació de la massa al de conservació de l'energia : per exemple, l'energia de la Sol es deu a les reaccions termonuclears en les quals la massa en repòs dels àtoms que participen en la reacció és major que la massa dels productes de la reacció, però es conserva l'energia total pel fet que el defecte de massa es converteix en energia ( cinètica ) i és alliberada successivament en forma de fotons i neutrins , o en les col·lisions amb altres àtoms. L'equació implica que la massa inercial total d'un sistema aïllat, en general, no es conserva. [9] La conservació de la massa en la mecànica clàssica pot ser interpretada com a part de la conservació d'energia quan no es produeixen reaccions nuclears o subnuclears que impliquin canvis significatius en la suma de les masses en repòs del sistema. per contra, donada la petita mida del defecte de massa en enllaços químics, la massa gairebé es conserva en les reaccions químiques. L'equació energia-quantitat de moviment [ modifica ] En la mecànica relativista, tenim una extraordinària relació que lliga la massa en repòs d'un cos, la seva energia i la seva quantitat de moviment . De la definició de l'energia s'obté: E = c P 0 = γ m c 2 = m c 2 1 − v 2 c 2 ⇒ P 0 = E c {\displaystyle E=cP_{0}=\gamma mc^{2}={\frac {mc^{2}}{\sqrt {1-{\frac {v^{2}}{c^{2}}}}}}\quad \Rightarrow \quad P_{0}={\frac {E}{c}}} en què γ és el factor de Lorentz . Els components espacials P α del quadrimoment són: P α = γ m v α {\displaystyle P_{\alpha }=\gamma mv_{\alpha }\,\!} D'altra banda, el vector és un escalar m per una quadrivelocitat : la norma de Minkowski d'un vector com aquest sempre val -m 2 c 2 , [10] per tant, anomenant p la norma euclidiana del vector tridimensional quantitat de moviment (és a dir, la intensitat de la quantitat de moviment habitual multiplicat pel factor γ): | P | 2 = − P 0 2 + ∑ α P α 2 = − P 0 2 + p 2 = − m 2 c 2 {\displaystyle |\mathbf {P} |^{2}=-P_{0}^{2}+\sum _{\alpha }P_{\alpha }^{2}=-P_{0}^{2}+p^{2}=-m^{2}c^{2}} Substituint la darrera equació obtenim la que busquem: − E 2 c 2 + p 2 = − ( m c ) 2 → E 2 − ( p c ) 2 = ( m c 2 ) 2 → m = E 2 − ( p c ) 2 c 4 {\displaystyle -{\frac {E^{2}}{c^{2}}}+p^{2}=-(mc)^{2}\quad \rightarrow \quad E^{2}-(pc)^{2}=(mc^{2})^{2}\quad \rightarrow \quad m={\sqrt {\frac {E^{2}-(pc)^{2}}{c^{4}}}}} A partir d'aquesta equació, es pot observar que les partícules sense massa no poden tenir una energia/quantitat de moviment diferent de zero. En canvi, en la mecànica clàssica , una petita força produiria una acceleració infinita a una partícula hipotètica de massa nul·la. però, tant la seva energia cinètica com la quantitat de moviment seguirien sent nul·les. En la relativitat especial , quan m = 0 , la relació se simplifica en: E = p c {\displaystyle E=pc\,\!} . Per exemple, per a un fotó tindríem E = h ν {\displaystyle E=h\nu } , en què ν és la freqüència del fotó: la quantitat de moviment del fotó seria igual a: p = h ν c {\displaystyle p={\frac {h\nu }{c}}} . Notes i referències [ modifica ] ↑ Més aviat hauríem de dir que l'energia corresponent a la massa de l'electró és de 511 keV. ↑ (en anglès) D. F. Bartlett, Dave Van Buren, Equivalence of active and passive gravitational mass using the moon , Phys. Rev. Lett. 57, 21 - 24 (1986). ↑ Si l'amplitud de l'oscil·lació θ m a x {\displaystyle \theta _{\mathrm {max} }} no és petita, és possible considerar algunes correccions a la fórmula del període en funció de θ max . La fórmula exacta del període, vàlida per a qualsevol angle, és: T = 4 m i m g ⋅ l g K ( s e n θ m a x 2 ) {\displaystyle T=4{\sqrt {\frac {m_{i}}{m_{g}}}}\cdot {\sqrt {\frac {l}{g}}}K\left(\mathrm {sen} {\frac {\theta _{\mathrm {max} }}{2}}\right)} on K {\displaystyle K} és la integral el·líptica completa de primera espècie. ↑ (en alemany) R. v. Eötvös, Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn , 8, 65, 1890. ↑ (en alemany) R. v. Eötvös, in Verhandlungen der 16 Allgemeinen Konferenz der Internationalen Erdmessung , G. Reiner, Berlín, 319, 1910. ↑ (en anglès) Geodetic applications of torsion balance mesurements in Hungary , PDF . ↑ (en anglès) V.A. Kuligin, G.A. Kuligina, M.V. Korneva, The Electromagnetic Mass of a Charged Particle . Revista: Apeiron, vol. 3 núm. 1, Gener 1996 ↑ (en anglès) Lorentz, H.A. (1899), ' Simplified Theory of Electrical and Optical Phenomena in Moving Systems ', Proc. Roy. Soc. Amst.: 427-442 ↑ Però es conserva, la massa relativista. Si E és una constant, aleshores també ho és m rel = E / c 2 . Aquesta és una de les raons per la que alguns científics prefereixen utilitzar el concepte de massa relativista. Vegeu per exemple l'article Mass & Energy de Q. ter Spill. ↑ Aquí fem servir la convenció de la signatura mètrica (-,+,+,+). Vegeu també [ modifica ] Unitats de Planck . Ordres de magnitud de massa . Composició centesimal . Bibliografia [ modifica ] Joaquim Agulló i Batlle, Mecànica de la partícula i del sòlid rígid , Publicacions OK Punt, 1995, ISBN 84-920850-0-2 R. V. Eötvös et al ., Ann. Phys. (Leipzig) 68 11 (1922) E. F. Taylor & J.A. Wheeler. Spacetime Physics . Nova York: W.H. Freeman, 1992. ISBN 0-7167-2327-1 . Enllaços externs [ modifica ] A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Massa Canvia la massa amb la velocitat? (en anglès). Quina és la massa d'un fotó? (en anglès). L'origen de la massa i la feblesa de la gravetat , conferència del Premi Nobel Frank Wilczek (en anglès). Registres d'autoritat BNE : XX554196 BNF : cb11973906k GND : 4169025-4 LCCN : sh85081853 SUDOC : 027767027 NDL : 00571299 Viccionari Obtingut de « https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Massa&oldid=19199858 » Categories : Massa Propietats termodinàmiques Categories ocultes : Pàgines amb enllaç commonscat des de Wikidata 1.000 articles fonamentals Ciència (Els 1000 de META) Control d'autoritats Pàgines que usen enllaços màgics d'ISBN Menú de navegació Eines personals Sense sessió iniciada Discussió per aquest IP Contribucions Crea un compte Inicia la sessió Espais de noms Pàgina Discussió Variants Vistes Mostra Modifica Mostra l’historial Més Cerca Navegació Portada Article a l'atzar Articles de qualitat Comunitat Portal viquipedista Canvis recents La taverna Contacte Xat Donatius Ajuda Eines Què hi enllaça Canvis relacionats Pàgines especials Enllaç permanent Informació de la pàgina Element a Wikidata Citau aquest article Imprimeix/exporta Crear un llibre Baixa com a PDF Versió per a impressora En altres projectes Commons En altres idiomes Afrikaans Alemannisch አማርኛ Aragonés العربية অসমীয়া Asturianu Azərbaycanca Boarisch Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা Brezhoneg Bosanski Буряад Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ ᏣᎳᎩ کوردی Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Võro Français Nordfriisk Frysk Gaeilge 贛語 Gàidhlig Galego Avañe'ẽ ગુજરાતી Gaelg 客家語/Hak-kâ-ngî עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 Patois Basa Jawa ქართული Kabɩyɛ Қазақша ಕನ್ನಡ 한국어 Ripoarisch Kurdî Кыргызча Latina Lëtzebuergesch Limburgs Lingála Lietuvių Latviešu Македонски മലയാളം Монгол मराठी Bahasa Melayu မြန်မာဘာသာ Plattdüütsch नेपाली Nederlands Norsk nynorsk Norsk Novial Occitan ਪੰਜਾਬੀ Polski Piemontèis پنجابی Português Runa Simi Română Русский Русиньскый संस्कृतम् Sicilianu Scots Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina ChiShona Soomaaliga Shqip Српски / srpski Seeltersk Basa Sunda Svenska Kiswahili Ślůnski தமிழ் తెలుగు Тоҷикӣ ไทย Tagalog Türkçe Татарча/tatarça Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vèneto Tiếng Việt Winaray 吴语 ייִדיש Yorùbá 中文 Bân-lâm-gú 粵語 Modifica els enllaços La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 19 nov 2017 a les 13:32. El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual . es poden aplicar termes addicionals. Vegeu les Condicions d'ús . Wikipedia® (Viquipèdia™) és una marca registrada de Wikimedia Foundation, Inc . Política de privadesa Quant al projecte Viquipèdia Renúncies Desenvolupadors Declaració de cookies Versió per a mòbilshttps://pt.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-17
  Sukhoi Su-17 – Wikipédia, a enciclopédia livre Sukhoi Su-17 Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Sukhoi Su-17\Su-20\Su-22 ( OTAN : Fitter-B ) Um Su-22 polonês Descrição Tipo / Missão Ataque ao solo País de origem União Soviética Rússia Fabricante Sukhoi Desenvolvido de Sukhoi Su-7 Primeiro voo em 1965 (53 anos) Introduzido em 1967 Tripulação 1 ou 2 Especificações ... ejetável K-36DM . Foram produzidos 231 unidades entre 1983 e 1990, e está ainda ativo na Força Aérea da ... Kippur (1973) [ editar | editar código-fonte ] Su-17 foram usados pela Força Aérea Síria na Guerra do Yom Kippur , sendo vários abatidos pela Força Aérea Israelense . [ 12 ] [ 13 ] Guerra Civil Angolana ... Phantom II e 3 por Northrop F-5 pela Força Aérea do Irã em todo o conflito. [ 18 ] Incidente no Golfo de ... dos primeiros dias da campanha, quando a Força Aérea do Iraque tentava levar aeronaves ao Irã como CACHE

Sukhoi Su-17 – Wikipédia, a enciclopédia livre Sukhoi Su-17 Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Sukhoi Su-17\Su-20\Su-22 ( OTAN : Fitter-B ) Um Su-22 polonês Descrição Tipo / Missão Ataque ao solo País de origem União Soviética Rússia Fabricante Sukhoi Desenvolvido de Sukhoi Su-7 Primeiro voo em 1965 (53 anos) Introduzido em 1967 Tripulação 1 ou 2 Especificações (Modelo: Su-17M4) Dimensões Comprimento 19,02 m (62,4 ft ) Envergadura 9,34 m (30,6 ft ) Altura 5,12 m (16,8 ft ) Área das asas 36,6 m² (394 ft² ) Alongamento 2.4 Peso(s) Peso vazio 12 160 kg (26 800 lb ) Peso máx. de decolagem 16 400 kg (36 200 lb ) Propulsão Motor(es) 1 motor turbojato de pós-combustão Lyulka AL-21F-3 Empuxo: Empuxo seco: 7 790 kgf (76 400 N ) Empuxo em pós-combustão: 11 196 kgf (110 000 N ) Performance Velocidade máxima 1 860 km/h (1 000 kn ) Velocidade de cruzeiro 1 400 km/h (755 kn ) Velocidade máx. em Mach 1.70 Ma Alcance bélico 1 150 km (715 mi ) Teto máximo 14 200 m (46 600 ft ) Armamentos Metralhadoras / Canhões 2x Nudelman-Rikhter NR-30 Mísseis R-60 , K-13 Bombas 4.000 kg em 10 pilones aeronáuticos . Compatível com Kh-23 Grom , Kh-25 , Kh-29 , Kh-58 , bomba guiada por laser , bombas de fragmentação e arma nuclear de uso tático Notas Sukhoi, [ 1 ] Wilson [ 2 ] Aviso ver O Sukhoi Su-17 ( Russo : Сухой Су-17) ( OTAN : Fitter-B ), denominação Su-20/Su-22 para exportação, é um avião russo de ataque ao solo. Foi o primeiro avião soviético com asas de geometria variável , sendo altamente exportado para países do Bloco do Leste , o qual continua em serviço até hoje. Foi exportado para países do Oriente Médio , América Latina e África com a denominação Su-20 e Su-22 referente a suas variantes. Foram produzidos ao todo 2,867 unidades entre 1969 e 1990, sendo 1,165 exportados a 15 países. [ 3 ] [ 4 ] Índice 1 Desenvolvimento 1.1 Protótipo 2 Design - Características 3 Variantes 3.1 Su-17 (Fitter-B) 3.2 Su-17M - Su-20 (Fitter-C) 3.3 Su-17M2 - Su-22 (Fitter-D) 3.4 Su-17UM (Fitter-E) 3.5 Su-17M3 (Fitter-H) 3.6 Su-17M4 (Fitter-K) 4 História Operacional 4.1 Guerra do Yom Kippur (1973) 4.2 Guerra Civil Angolana (1975-2002) 4.3 Guerra do Afeganistão (1979-1989) 4.4 Conflito entre Chade e Líbia (1978-1987) 4.5 Guerra Irã-Iraque (1980-1989) 4.6 Incidente no Golfo de Sidra (1981) 4.7 Guerra do Golfo (1990-1991) 4.8 Primeira Guerra da Chechênia (1994-1996) 4.9 Guerra de Cenepa (1995) 4.10 Operação Scorched Earth (2009-2010) 4.11 Guerra Civil Síria (2011-presente) 5 Operadores 5.1 Ex-operadores 6 Especificações (Su-17M4) 6.1 Características Gerais 6.2 Performance 6.3 Armamentos 7 Referências 7.1 Bibliografia 8 Ver também 9 Ligações externas Desenvolvimento [ editar | editar código-fonte ] Protótipo [ editar | editar código-fonte ] Su-17 a esquerda e Su-7 a direita Devido a problemas nas características de decolagens e aterrissagens do Sukhoi Su-7B ( STOL ), a Sukhoi coloca em projeto um caça-bombardeiro com asas de geometria variável , tendo como elemento primo não modificar pesadamente o projeto do Su-7B. O desenvolvimento do protótipo denominado S-22I começou em 1963, possuindo como ponto central porções fixas das asas nas partes internas e moveis externamente, podendo mudar entre 30º e 63º, sendo posteriormente atualizada com um ângulo intermediário de 45º. [ 5 ] Com a parte interna das asas fixas, possibilitou a melhoria no centro da massa e pressão frente ao sistema de decolagem e aterrissagem , além de uso em baixas velocidades (TOLC). Ao passar por extensos testes em túneis de vento, foram colocados três variáveis nas asas dianteiras, com uma aba de inclinação na traseira. [ 3 ] [ 4 ] Dois Su-17 demonstrando ângulos de abertura das asas, caso de asas de geometria variável No ano de 1965 o projeto conceitual passou ao protótipo físico, decorrendo por testes para funcionamento do sistema de asas. O S22l tornou-se o primeiro avião soviético com sistema de asas de geometria variável, sendo o projeto várias vezes melhorado pelos testes, para aprimoramento da segurança, STOL, velocidade de pouso em torno de 60 Km/h e APC. Com a aprovação do projeto, ocorre o início da produção em novembro de 1967, sobre o nome de Su-17 (designação S-32 pela fábrica). [ 3 ] [ 4 ] Design - Características [ editar | editar código-fonte ] Medidor laser óptico montado sobre a entrada de ar do turbojato. O Su-17 possui asas de geometria variável, sendo o primeiro avião soviético com essa característica, o que seria constante no desenvolvimento de outras aeronaves, caso do Sukhoi Su-24 , Tupolev Tu-22M e Tu-160 . Quatro pilones aeronáuticos ficavam embaixo das asas, sendo dois em de cada seção de mudança da geometria das asas, juntamente com wing fence para melhor sustentabilidade e estabilidade. A geometria variável possibilitava velocidade final mais alta em comparação a asa tipo delta, porém sacrificava o pouso e manobrabilidade em voo, além de serem apenas três posições de possíveis de uso. [ 4 ] A mudança de ângulo era feita manualmente pelo punho do piloto. Sobre a fuselagem central do avião existia 4 pilones aeronáuticos, tanto para armamentos quanto para tanques de combustível. Várias versões de motores estiveram presentes no Su-17, dependendo da versão apresentada, mas uma característica constante continuou sendo apenas um, com uma entrada Inlet para o turbojato , fazendo a fuselagem e estrutura ter forma de cilindro, similar ao MiG-21 e o antecessor Su-7B . Na frente há o tubo de Pitot , além do sistema de radar e uma nova canopy , com fuselagem dorsal para combustível e aviônicas adicionais. [ 3 ] Com a atualização do turbojato nas versões posteriores do Fitter C, ocorre uma otimização significativa na quantidade de armamentos, tamanho de tanques e raio operacional, melhorando em torno de 50% a eficiência. [ 4 ] A evolução do modelo foi constante ao passar dos anos, tanto devido a melhoria de equipamentos, tecnologia quanto pela experiência adquirida em campo. Assim, o Su-17 possuiu várias versões com características diferentes, do motor a aviônica e fuselagem. Variantes [ editar | editar código-fonte ] Su-17 (Fitter-B) [ editar | editar código-fonte ] Produzido com base no Su-7BM ( Fitter A ), essa variante foi a primeira versão do Su-17, sendo testado em 1966 por Vladimir Ilyushin , entrando em produção entre 1967 e 1973. Possuía um novo sistema de aviônica, possibilitando uso de piloto automático , motor AL-7F-1 e sistema de mísseis de ataque ao solo Kh-23 . [ 3 ] Su-17M - Su-20 (Fitter-C) [ editar | editar código-fonte ] Su-17M pousando Sendo produzido entre 1972 e 1975, no total de 253 unidades construídas, com motor AL-21F-3 para maior eficiência de consumo e menor tamanho, possibilitou modificações na fuselagem e aumento de raio de alcance de combate. Outro ponto foi o novo sistema de navegação mais moderno, APC, com rádios Spot-3 SIREN-10 de aviso e piloto automático Arábia 22-1, fatores que aumentaram a velocidade máxima e de subida. No sistema de armamentos, houve a introdução de novos sistemas de mísseis e bombas, Kh-25 , Kh-29L , Kh-28 ar-radar e K-60 para ar-ar em pequenas distâncias [ 6 ] bombas FAB. além de uso de tanques adicionais de combustível de 1150 litros. Ocorreu a atualização na possibilidade de uso de ângulo das asas com geometria variável, de 30º ou 63º para a possibilidade de uso na posição intermediária de 45º graus. Essa versão foi exportada para países sobre o nome Su-20, sobretudo para Síria , Iraque e Egito . [ 3 ] [ 7 ] [ 6 ] Su-17M2 - Su-22 (Fitter-D) [ editar | editar código-fonte ] Com o desenvolvimento do MiG-23B e MiG-27 ocorre a necessidade de melhorias de equipamentos já ultrapassados no Su-17, sobretudo os sistemas de aviônica e armamentos. A variante Su-17M2 foi produzida entre 1974 e 1977, buscando melhorar os pontos antes ressaltados. Teve a frente da aeronave aumentada para introduzir o sistema de ataque laser Fon-1400, ataque terrestre ADO-17 e PBK-3-17, comunicação Gyelta-NM e de navegação DISS-7 Doppler. No caso do design, houve mudança do motor para o tipo Tumansky/Khatchaturov R-29BS-300 , mesmo que equipava o rival Mig-23, além de aumento de capacidade de combustível de 4590 para 4705 litros. A versão de exportação teve o nome de Su-22, sendo exportados ao Iraque , Líbia , Peru , Iêmen e Angola , no total de 268 unidades produzidas. Essa versão possuía opção de mísseis R-13 ar-ar e bombas H-23 a H-25L, H-29L e 25L-W. [ 3 ] [ 8 ] Su-17UM (Fitter-E) [ editar | editar código-fonte ] Similar à essa versão Su-17UM, era a versão de treinamento com dois lugares, possuindo sistema de aviônica diferente, com maior fuselagem e alguns problemas de estabilidade comprovados. Teve o ângulo do nariz da aeronave modificado para melhor visão para treinamento. Possuí sistema de armas simples, HP-30. [ 3 ] [ 9 ] Su-17M3 (Fitter-H) [ editar | editar código-fonte ] Su-17M3 O Su-17M3 ( Fitter-H ) teve sua introdução em 1976 possuindo novo sistema Klyon-P de alvo a laser e similaridades com o projeto de design do Su-17UM, mas no lugar do navegador, foram implantados sistemas eletrônicos e maior capacidade de combustível. Essa variante possuí sistema de detecção Vjuga 17, aviso de interceptação tipo Berjoza-L-15, sistema de disparo ASP-17B e possibilidade de usar mísseis ar-ar R-60. Essa versão foi produzida entre 1976 e 1984, foram construídas 488 unidades, sendo exportados para Líbia , Síria , Iraque , Peru , Iêmen , Vietnã , Afeganistão e Hungria . [ 3 ] [ 10 ] Su-17M4 (Fitter-K) [ editar | editar código-fonte ] Su-17M4 A versão final foi o Su-17M4 (S-54, Fitter-K ), com motor turbofan AL-31F , novo sistema de canhões TKB-687, ataque e navegação A&NS PrNK-54 e piloto automático 54-type Kljon, e uma extensão maciça de uso mísseis e possibilidades. Com os novos sistemas a radome foi remodelada, diminuindo a velocidade máxima da aeronave para Mach 1.7. Teve remodelamento da calda, com novas entradas de ar em baixa velocidade. Possui o sistema Orlan de laser/tv para mísseis guiados e assento ejetável K-36DM . Foram produzidos 231 unidades entre 1983 e 1990, e está ainda ativo na Força Aérea da Polônia . [ 3 ] [ 7 ] [ 11 ] História Operacional [ editar | editar código-fonte ] Guerra do Yom Kippur (1973) [ editar | editar código-fonte ] Su-17 foram usados pela Força Aérea Síria na Guerra do Yom Kippur , sendo vários abatidos pela Força Aérea Israelense . [ 12 ] [ 13 ] Guerra Civil Angolana (1975-2002) [ editar | editar código-fonte ] Su-17 esteve presente na Guerra Civil Angolana , no qual foram enviados pela URSS 12 Su-20M entre 1982 e 1983 para apoiar o Movimento Popular de Libertação de Angola , MPLA. Desses foram perdidos 10 até uma nova leva de 14 Su-22M-4K e 2 Su-22UM-3K serem incorporados entre 1989 e 1990, além de mais 6 da Bielorrússia e 11 da Eslováquia em 1999-2001. Foram aviões bastante ativos no uso contra a UNITA ( União Nacional para a Independência Total de Angola ) durante grande período do conflito. [ 12 ] [ 14 ] Dois incidentes importantes ocorreram em 1987 e 1994, naquele um Su-20M número C510 foi abatido, e neste um Su-22 com base em Catumbela foi abatido por um sistema SAM disparado pela UNITA durante um ataque em Huambo . [ 15 ] [ 16 ] Guerra do Afeganistão (1979-1989) [ editar | editar código-fonte ] O Su-17 foi altamente usado na Guerra do Afeganistão (1979-1989) , sendo utilizado tanto pela URSS quanto pelo governo do Afeganistão contra os Mujahideen . Devido as difíceis condições do Afeganistão, altas temperaturas durante o dia, elevada altitude e quantidade de areia, demonstraram serem em fatores determinantes em falhas nos componentes eletrônicos dos aviões. Isso foi constante também para modelos Su-24 e Su-25 , fatores que trouxeram futuras modificações na aviônica destes posteriormente. O motor AL-21F provou-se confiável para as condições apresentadas, porém problemas de manobrabilidade e falta de blindagem complacente com fogo antiaéreo provou ser um problema do Su-17. O uso de MANPADS , caso de 9K32 Strela-2 , FIM-43 Redeye e FIM-92 Stinger , pelos Mujahideen demonstrou-se efetivo contra o Su-17, tornando o flare um dispositivo eficiente e necessário para proteção do avião. Mesmo com a superioridade aérea das forças soviéticas e uso de mecanismos de defesa, o Su-17 foi forçado a operar em entre 3500-4000 metros de distância sobre o solo para não ter problemas com o fogo antiaéreo, utilizando-se de bombas não guiadas enquanto os ataques precisos ficavam para os Su-25. No final da guerra o Su-17 foi substituto pelo Mikoyan MiG-27 . [ 12 ] Foram abatidos 29 Su-17 no Afeganistão. [ 12 ] Conflito entre Chade e Líbia (1978-1987) [ editar | editar código-fonte ] Uso do Su-17 pela Líbia foi constante no Conflito entre Chade e Líbia . Um incidente importante ocorreu quando um Su-22MK foi abatido por um FIM-92 Stinger. [ 12 ] Guerra Irã-Iraque (1980-1989) [ editar | editar código-fonte ] Entre 1980 e 1989 o Iraque usou versões Su-20 e Su-22 juntamente com Su-7 na Guerra Irã-Iraque , como parte de táticas de apoio aéreo e ataque solo . [ 17 ] Foram abatidos cerca de 21 Su-20/22 por F-14 Tomcat , mais 18 por F-4 Phantom II e 3 por Northrop F-5 pela Força Aérea do Irã em todo o conflito. [ 18 ] Incidente no Golfo de Sidra (1981) [ editar | editar código-fonte ] Su-22M da Líbia Um evento importante foi o Incidente no Golfo de Sidra (1981) , no qual dois Fitters for abatidos por F-14 Tomcats usando AIM-9 Sidewinder na costa da Líbia em 19 de Agosto de 1981. [ 19 ] Guerra do Golfo (1990-1991) [ editar | editar código-fonte ] Su-22 Iraquiano danificado na Operação Tempestade no Deserto Foram pouco usados na Guerra do Golfo , isso devido a superioridade aérea das forças da coalizão. Um incidente importante ocorreu quando dois Su-20/22 e um Su-7 foram abatidos por um F-15C dos Estados Unidos da América em um dos primeiros dias da campanha, quando a Força Aérea do Iraque tentava levar aeronaves ao Irã como local seguro. A maioria dos Su-17 foram destruídos em solo. Entre 20 e 22 de março, outros dois Su-20/22 foram abatidos por um F-15C na Operação Provide Comfort. [ 20 ] Com a queda do regime de Saddam Hussein , a força aérea Iraquiana foi totalmente destruída ou sem capacidade de manutenção das aeronaves existentes, não havendo mais Su-17 e variantes no inventário. [ 17 ] [ 12 ] Primeira Guerra da Chechênia (1994-1996) [ editar | editar código-fonte ] Seu uso continuou na Primeira Guerra da Chechênia (1994-1996) , sobretudo como avião de ataque e reconhecimento junto aos Su-24 e Su-25. Em 1998 a Rússia o retirou de sua força aérea , aposentando-o oficialmente. [ 12 ] Guerra de Cenepa (1995) [ editar | editar código-fonte ] Su-22 Fitter Peruano A Força Aérea Peruana utilizou na Guerra de Cenepa em 1995, na qual 2 Su-22 Peruanos foram perdidos. O Equador alega que foram abatidos por Dassault Mirage F1 da Força Aérea Equatoriana. [ 21 ] [ 22 ] Tal afirmação é negada pela Força Aérea Peruana, afirmando que um foi danificado devido a fogo antiaéreo da artilharia do Equador em uma missão de ataque ao solo em baixa altitude e outro foi por um problema de motor, causado um incêndio. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] Ao total os Su-22 fizeram 45 sorties na zona de combate. Operação Scorched Earth (2009-2010) [ editar | editar código-fonte ] A Força Aérea do Iêmen usou Su-17 para atacar posições dos Houthis . Foram vários incidentes relacionados ao Su-17 e outras aeronaves do Iêmen durante a operação, sendo duas quedas por falha mecânica e um por uma batida no ar com outra aeronave. [ 26 ] Posteriormente a operação, um Su-22 foi abatido por tribos contrárias ao governo de Ali Abdullah Saleh e dois caíram por motivos desconhecidos. [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] Guerra Civil Síria (2011-presente) [ editar | editar código-fonte ] Su-22 são usados na Guerra Civil Síria pela Força Aérea Síria . [ 30 ] Um Su-22 foi abatido por Jihadistas dos grupos Jabhat Al-Nusra e Ahrar Al-Sham perto do vilarejo de Tal Al-‘Eiss no sul de Alepo em abril de 2016. há indicativos de uso de MANPADS. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] Operadores [ editar | editar código-fonte ] Operadores militares do Su-17: Operadores Ex-operadores Angola Força Aérea Nacional de Angola opera 11 unidades de diferentes variantes em 2012. [ 34 ] Iêmen Foram comprados 25 unidades de Su-22 e Su-22M4 pelo Iêmen do Norte . Devido aos intensos conflitos relacionados a separação do Iêmen e a atual Guerra Civil , os números de aeronaves existentes e operacionais são inexistentes. [ 35 ] Polónia Su-22М4 da Força Aérea da Polônia Estima-se que a Força Aérea da Polônia possui 6 Su-22M4K e 6 Su-22UM3K em estado operacional em 2014. [ 36 ] [ 37 ] A Polônia recebeu 27 Su-20 no ano de 1974, estando operacionais em Powidz, substituindo os já ultrapassados Ilyushin Il-28 . Entre os anos de 1984 e 1988 foram entregues 90 das variantes Su-20, Su-22M4K e 22UM3K. [ 38 ] [ 39 ] Desde 2014, a Polônia está reformulando e atualizando 18 de seus Su-22 como projeto de melhoria de suas capacidades. O custo de atualização individual é estimado em 2,6 milhões de dólares por unidade, tendo em vista o serviço dessas aeronaves até 2024-2026. [ 37 ] Síria A Síria comprou 15 Su-20K na época da Guerra do Yom Kippur , sendo comprados mais 70 unidades das variantes Su-22M3 e Su-22M4 posteriormente devido a Guerra do Líbano de 1982 . [ 40 ] [ 41 ] Com a Guerra Civil Síria , não existem possibilidades de conhecimento correto referentes a quantos Su-17 estão no inventário e operacionais. Vietnã Estima-se que a Força Aérea do Vietnã possua entre 45 e 150 de variantes Su-22M3, Su-22M4 e Su-22UM. [ 42 ] Sendo 53 operacionais. [ 43 ] Ex-operadores [ editar | editar código-fonte ] Afeganistão A República Democrática do Afeganistão possuía 60 unidades de Su–20M e Su–22M3K que foram implantadas pela URSS na década de 1980 na Guerra do Afeganistão (1979-1989), para substituir os Su-7 já obsoletos. Nenhum desses Su-20 e Su-22 sobreviveram ao Emirado Islâmico do Afeganistão . Alemanha Oriental Fitter em Peenemünde na Alemanha A Alemanha Oriental possuía cerca de 23 Su-22M4 e 4 Su-22UM3K em 1987. Com a unificação da Alemanha, a Deutsche Luftwaffe incorporou os Su-22 ao seu inventário, porém só foi usado para testes. [ 44 ] Argélia Possui 32 aeronaves, sendo todas fora de operação. Armênia Admite-se que possuem um número significativo, porém inexato. Azerbaijão Possuem 2 aeronaves. Bielorrússia A Bielorrússia recebeu Su-17 com o desmantelamento da URSS, porém todos já foram retirados de serviço. Bulgária Possuía 18 Su-22M4 e 3 Su-22UM3 em 1983, sendo adquiridos mais 6 Su-22M4 em 1988. Foram colocados no aeroporto de Dobrich , sendo regimentos de reconhecimento e bombardeio. Em 1999 foram realocados para Bezmer para retirada de operação. A maioria das aeronaves foram retiradas em 2002, sobrando poucas ainda ativas em 2004. Atualmente todas foram retiradas de operação pela Força Aérea Búlgara . Egito Em 1972 o Egito possuía 8 Su-20, estando presentes na Guerra do Yom Kippur. Com o passar do tempo os Su-20 foram sendo retirados e vendidos, caso de 2 para o EUA e mais 2 para a Alemanha Ocidental para serem testados. Eslováquia A Força Aérea da Eslováquia herdou 21 aeronaves com a divisão da Tchecoslováquia em 1993, sendo 18 Su-22M4 e 3 Su-22UM3K. Foram vendidos 10 Su-22M4 e 1 Su-22UM3K para Angola entre 1999 e 2000, [ 45 ] sendo os restantes guardados, colocados em museus ou usados para treinamento. [ 46 ] Hungria Su-22M3 exposto no Museu Aeronáutico de Szolnok na Hungria A Força Aérea Húngara mantinha 12 Su-22M3 e 3 Su-22UM3 no ano de 1983. Duas aeronaves de um tripulante e uma de treinamento caíram em incidentes. Com a reformulação da Força Aérea Hungara, todos os Su-22 forma retirados de serviço em 1997. [ 47 ] Irão A Força Aérea do Irã recebeu em torno de 22 Su-20 e 22 do Iraque em 1991. Eles ficaram não operacionais por muitos anos, apenas em 2013 entrando em um programa de reformas. [ 48 ] [ 49 ] Iraque A Força Aérea Iraquiana possuía em torno de 160 Su-20, Su-20M, Su-22M3 e Su-22M4 comprados para a Guerra Irã Iraque. Pelo menos metade foram destruídos ao proceder do conflito. Com a Guerra do Golfo, 24 fugiram para o Irã na tentativa de achar um local seguro, sendo dois abatidos por mísseis AIM-7 Sparrow disparados por F-15C dos EUA. Ao proceder da Guerra do Iraque , todos os Su-20 e Su-22 Iraquianos que restavam foram destruídos, deixando a Força Aérea Iraquiana sem qualquer aeronave em seu inventário. [ 12 ] [ 17 ] Líbia Su-22M3 da Líbia A Força Aérea da Líbia operava pelo menos 40 Su-22, sendo variantes Su-22M3 e Su-22UM3K, no ano de 2011 quando começou a Guerra Civil Líbia (2011) . [ 50 ] Peru Su-22 da Força Aérea Peruana O Peru foi o único país da América Latina a possuir exemplares de Su-22MK e Su-22UM3K em seu inventário, contabilizando 30 aeronaves. Estavam no quadragésimo décimo primeiro esquadrão de bombardeio da Força Aérea Peruana na base Militar de La Joya. Utilizavam mísseis R-3SZ e R-13 para combate aéreo e possuíam adaptações de equipamento, como a tentativa de fazer um sistema de reabastecimento aéreo e outros tipo de sistemas de aviônica. [ 51 ] Todos os Su-22 do Peru foram retirados do inventário. República Checa Com a divisão da Tchecoslováquia , a República Tcheca recebeu 31 Su-22M4 e 5 Su-22UM3K. Todas as aeronaves foram retiradas de operação em 2002. Rússia Su-17 da Força Aérea Russa Todos os exemplares de Su-17 e variantes da Força Aérea Russa foram retirados de operação no ano de 1998, sendo oficialmente aposentado. [ 12 ] [ 52 ] Turquemenistão Um número desconhecido de Su-17 estão no inventário da Força Aérea do Turquemenistão , porém nunca ficaram ativos. Ucrânia A Força Aérea da Ucrânia possuía 30 Su-17 em seu inventário em 1992, tendo recebidos durante a existência da URSS. [ 53 ] As aeronaves foram retiradas de operação com o tempo, restando apenas uma unidade em operação para treinamentos em Zaporizhzhya . [ 54 ] Uzbequistão Um número desconhecido de aeronaves estavam no inventário do Exército do Urberquistão , estando todos guardados em Chirchiq. [ 55 ] Especificações (Su-17M4) [ editar | editar código-fonte ] Desenho de linha do Sukhoi Su-17M4 Informações retiradas de Sukhoi, [ 56 ] Wilson [ 57 ] Características Gerais [ editar | editar código-fonte ] Tripulação: 1 (piloto) Comprimento: 19.02 m (62 ft 5 in) Envergadura: 9.34 m (30 ft 7 in) Aberta: 13.68 m (44 ft 11 in) Fechada: 10.02 m (32 ft 10 in) Altura: 5.12 m (16 ft 10 in) Área alar: 36.6 m² (394 ft²) Aberta: 38.5 m 2 (414 sq ft) Fechada: 34.5 m² (370 ft²) Peso vazio: 12,160 kg(12.2t) (26,810 lb) Peso c/ carga máx.: 16,400 kg(16.5t) (36,155 lb) Motor: 1 turbojato Lyulka AL-21F-3 pós-combustão Performance [ editar | editar código-fonte ] Velocidade máxima: Nível do Mar: 1,400 km/h (755 knots, 870 mph) Altitude: 1,860 km/h (1,005 knots, 1,156 mph, Mach 1.7) Velocidade de cruzeiro: 770 km/h. Raio de ação: 1,150 km (620 nmi, 715 mi) com 2,000 kg (4,400 lb) de carga. Alcance de travessia: 2,300 km (1,240 nmi, 1,430 mi) Teto de serviço: 14,200 m (46,590 ft) Taxa de subida: 230 m/s (45,275 ft/min) Armamentos [ editar | editar código-fonte ] 2 canhões 30 mm Nudelman-Rikhter NR-30, 80 projeteis. Dois pilones aeronáuticos sobre as asas para mísseis R-60 (AA-8 'Aphid') ou mísseis ar-ar K-13 (AA-2 'Atoll') para autodefesa. Capacidade de 4000 kg (8,800 lb) e total de dez pilones aeronauticos na aeronave, para bombas não guiadas, foguestes, bombas de fragmentação, cahões SPPU-22-01, ECM, napalm e armas nucleares. Compatível com mísseis guiados Kh-23 (AS-7 'Kerry'), Kh-25 (AS-10 'Karen'), Kh-29 (AS-14 'Kedge'), e Kh-58 (AS-11 'Kilter') além de bombas a laser e eletro-opticas. Referências ↑ Sukhoi. «Sukhoi Su-17M4» ↑ Wilson 2000, p. 130. ↑ a b c d e f g h i j Sukhoi. «Sukhoi Museum - Su-17» ↑ a b c d e «Sukhoi - Su-17» . Airwar.ru ↑ Green, William and F. Gordon Swanborough. The Great book of Fighters . St. Paul, Minnesota: MBI Publishing, 2001. ISBN 0-7603-1194-3 . ↑ a b «Su 17M Airwar.ru» ↑ a b «Su-17 Military Factory» ↑ «SU-17M2 Airwar.ru» ↑ «SU-17 UM Airwar.ru» ↑ «SU-17 M3 Airwar.ru» ↑ «SU-17 M4 Airwar.ru» ↑ a b c d e f g h i «Su-17 Air Vectors.net» ↑ Ejection-history.org.uk. «Syrian - Losses & Ejections» ↑ «Acig - African Migs» ↑ «ASN Wikibase Occurrence # 58437» . Aviation-safety.net ↑ «Ejection Year 1994» . Ejection-history.org.uk ↑ a b c «Iraq Air Force Equipament» ↑ Cooper and Bishop, 2004, pp. 85–88. ↑ «New York Times - Us Reports Shooting two libya jets» ↑ Herbert A. Friedman (Ret.). «Operation Provide Comfort» . Psywarrior.com ↑ «Ministerio de Defensa Nacional» ↑ «AeroFlight» ↑ Diario 'El Mundo', edición N° 114 del 4-5 de Marzo de 1995, p. 2 ↑ Cruz, Cesar. 'Peruvian Fitters Unveiled'. Air Forces Monthly , August 2003. ↑ Warnes, Alex and Cesar Cruz. 'Tiger Sukhois Frogfoots & Fitters in Peru'. Air Forces Monthly , March 2006, p.48. ↑ BBC. «Yemen rebels 'down fighter jet ' » ↑ «Yemen fighter plane crashes in Sanaa, killing at least 12» . Globalpost.com ↑ «Sukhoi Su 22 Fighter Jet Shot Down by Anti-Saleh Fighters- Yemen» . Liveleak.com ↑ «Yemeni tribesmen shoot down army warplane» . Telegraph.co.uk ↑ «Air Force Multiplier: Courageous Warplane Pilots Helped Syria Survive» . Sputniknews.com. 28 de fevereiro de 2016 . Consultado em 6 de julho de 2016 ↑ Fadel, Leith (5 de Abril de 2016). «Jihadist forces use anti-aircraft missile to down Syrian jet: government» . Al masdar news ↑ Fadel, Leith (8 de Abril de 2016). «Jabhat Al-Nusra transfer captured pilot to allied rebel group» . Al Masdar News ↑ Cenciotti, David (5 de abril de 2016). «Syrian Su-22 Fitter shot down by rebels over Aleppo» . The Aviationist . Consultado em 6 de julho de 2016 ↑ «Order of Battle - National Air Force of Angola» . Milaviapress.com ↑ «Order of Battle - Yemen Air Force» . Milaviapress.com ↑ «Польша передумала списывать истребители Су-22» . Lenta.ru ↑ a b «Польша продлит срок службы истребителей Су-22 на десять лет» . Lenta.ru ↑ «Su-22UM3K użytkowane w Polsce» . Pspbis.fm.interiowo.pl ↑ «Su-22M4 użytkowane w Polsce» . pspbis.fm.interiowo.pl ↑ «Горячий июнь 1982-го» . Airwar.ru ↑ Marco Dijkshoorn. «Syria» . Scramble.nl ↑ A különböző források teljesen eltérő adatokat adnak meg, a 2000-es években használtan vásárolt nagyszámú gép miatt ↑ «Order of Battle - Vietnam People's Air Force» . Milaviapress.com ↑ «JBG-77 - Su-22» . Home.snafu.de ↑ «Survival of the Fitter» . Airheadsfly.com ↑ Dutch Aviation Support (Agosto de 2003). «Slovak Air Force Today» (PDF) ↑ «Volt egyszer egy Fürkészdarázs század» . Jetfly.hu ↑ David Axe. «This Is How Iran Maintains Its Bizarre Air Force Resurrection of Iraqi Su-22s is a window into Tehran's desperate air power industry» . War is Boring ↑ «Иранский Су-22 после кап.ремонта» . Imp-navigator ↑ Milaviapress.com. «Order of Battle - Libya» ↑ http://www.jetfly.hu/rovatok/jetfly/honap/november_04.10.26./szu17makett_05.01.11./su22p.jpg ↑ «Истребитель-бомбардировщик Су-17» . 3v-soft.clan.su ↑ «Военно-воздушные силы Украины: трудный путь в будущее.» . Artofwar.ru ↑ «Результаты поиска» . Spotters.net.ua ↑ «Order of Battle - Uzbekistan» . Milaviapress.com ↑ Sukhoi. «Sukhoi Su-17M4» ↑ Wilson 2000, p. 130. Bibliografia [ editar | editar código-fonte ] Cooper, Tom and Farzad Bishop. Iranian F-14 Tomcat Units in Combat. Oxford, UK: Osprey Publishing, 2004. ISBN 1-84176-787-5. Green, William and F. Gordon Swanborough. The Great book of Fighters . St. Paul, Minnesota: MBI Publishing, 2001. ISBN 0-7603-1194-3 . Sharpe, Michael. 'Attack and Interceptor Jets.' Amber Books, 1999. ISBN 1-84013-335-X . Wilson, Stewart. Combat Aircraft since 1945 . Fyshwick, Australia: Aerospace Publications, 2000. ISBN 1-875671-50-1 . Ver também [ editar | editar código-fonte ] Sukhoi Ligações externas [ editar | editar código-fonte ] List of all Su-17 (Su-20 and Su-22) fighters used by Polish Air Force from Russian Military Analysis from FAS Outros projetos Wikimedia também contêm material sobre este tema: Imagens e media no Commons Commons v • e Aviões da Sukhoi Caças / interceptadores Su-9 Su-11 Su-15 Su-27 Su-30 ( MKK / MKI / MKM ) Su-33 Su-35 PAK FA (T-50) Bombardeios / ataque Su-2 Su-4 Su-7 Su-17 Su-20 Su-22 Su-24 Su-25 Su-32 Su-34 Su-39 Reconhecimento Su-12 Treino Su-26 Su-28 Su-29 Su-31 Transporte Su-38 Su-80 S-21 KR-860 Superjet 100 Superjet 130 Experimentais Su-1 Su-3 Su-5 Su-6 Su-7 (1944) Su-8 Su-9 (1946) Su-10 Su-11 (1946) Su-13 Su-15 (1949) Su-17 (1949) Su-37 Su-47 P-1 T-3 T-4 T-405 T-431 Agriculturais Su-38 Projetos cancelados KR-860 T-60S Portal da aviação Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sukhoi_Su-17&oldid=50416720 ' Categorias : Aeronaves da Sukhoi Aviões produzidos na União Soviética e Rússia Aviões militares de suporte aéreo Aviões militares a jato Aviões monoplanos Aviões monomotor Categorias ocultas: !Páginas que usam links mágicos ISBN !Artigos que utilizam a infocaixa Info/Aeronave Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Artigo Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Citar esta página Noutros idiomas العربية Azərbaycanca Български Čeština Dansk Deutsch English Español فارسی Suomi Français עברית हिन्दी Hrvatski Magyar Bahasa Indonesia Italiano 日本語 Bahasa Melayu Nederlands Norsk Polski پښتو Română Русский Scots Simple English Slovenčina Slovenščina Српски / srpski Svenska ไทย Українська Tiếng Việt 中文 Editar ligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 14h18min de 8 de novembro de 2017. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttps://ca.wikipedia.org/wiki/Estat_%28pol%C3%ADtica%29
  Estat (política) - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Estat (política) De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Aquest article tracta sobre la definició general d'estat. Vegeu-ne altres significats a « Estat (desambiguació) ». Portada de l'obra ' Leviatan ' de Thomas Hobbes , considerat el primer tractat modern de filosofia política . Un estat és una unitat política que pot presentar diferents característiques, ... de la força. no és el regne del ben comú, sinó de l'interès parcial. no té com a fi el benestar de ... legítima i específica. És la força bruta legitimada com a 'última ràtio', que manté el monopoli de la ... , mitjançant el monopoli de la força pública. Internacionalment, representava i obligava al seu Estat. I ... dediqui a formar defensa per a ell. Monopoli de la força legal : per poder ser un estat és necessari que estats moderns i contemporanis desenvolupin l'ús exclusiu i legítim del la força per poder CACHE

Estat (política) - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Estat (política) De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Aquest article tracta sobre la definició general d'estat. Vegeu-ne altres significats a « Estat (desambiguació) ». Portada de l'obra ' Leviatan ' de Thomas Hobbes , considerat el primer tractat modern de filosofia política . Un estat és una unitat política que pot presentar diferents característiques, una de les característiques que poden tenir els estats és la de ser sobirans en termes del Dret Internacional [1] (vegeu estat ), però també pot haver-hi altres tipologies amb diversos graus de dependència respecte d'una entitat política superior, com per exemple seria el cas dels estats federats que constitueixen un estat federal . Els termes país , estat i nació estan relacionats i se sobreposen de manera que tot sovint s'utilitzen com a sinònims, però estrictament es refereixen a conceptes diferents: un país és una àrea geogràfica. una nació és un grup humà. un estat és una estructura política. Molts dels estats del món es consideren estats nació , formats per un grup nacional més o menys homogeni, o amb una nació clarament predominant i que ha imposat la seva llengua, cultura i sentiment nacional com a pròpia de l'Estat (per exemple, Portugal , Israel o França ). Altres estats, amb més o menys reticències, reconeixen l'existència de diverses nacions (com Bèlgica i Suïssa ), o si més no part de la població s'identifica amb un grup nacional diferent del majoritari sense que estigui malvist del tot (per exemple, el Regne Unit ). El terme país també s'utilitza en molts casos per a referir-se a entitats territorials, nacionalitàries o no, que no constitueixen estats independents (per exemple, Escòcia , Gal·les i Anglaterra són països que depenen administrativament del Regne Unit . Els estats federals (com ara com Alemanya , els Estats Units d'Amèrica i els Estats Units de Mèxic ) estan formats per unitats administratives més menudes anomenades estats federats , o, en el cas d'Alemanya, Länder . Els emblemes bàsics dels estats són la bandera , l' escut i l' himne estatals, generalment qualificats com a 'nacionals', dins la lògica de l'Estat-nació. Contingut 1 Definició 1.1 Definicions dels clàssics 1.2 Definicions de tractadistes moderns 2 Origen i evolució del concepte d'Estat 3 Conceptes similars 4 Formació dels Estats i estatidad 5 Atributs de l'Estat que ho distingeixen d'altres institucions 6 El problema de la fi de l'Estat 7 Tipus i formes d'estats 7.1 Estats i nacions-estats 8 Teories del funcionament de l'estat 9 Reconeixement d'Estats 10 Crítica a l'Estat 10.1 Anarquisme 10.2 Marxisme 10.3 Liberalisme 10.3.1 Integrisme 11 La 'Raó d'Estat' 12 Estats del món 13 Referències 13.1 Bibliografia 14 Vegeu també 15 Enllaços externs 16 Referències Definició [ modifica ] No hi ha un consens acadèmic sobre la definició més apropiada d'estat. El terme es refereix a un conjunt de diferents teories sobre una certa gamma de fenòmens polítics, aquestes teories no només es troben relacionades entre elles sinó que sovint se superposen. L'acte de definir aquest terme pot ser vist com a part d'un conflicte ideològic, perquè definicions diferents porten a diferents teories sobre la funció de l'estat, i, per tant, serveixen per a validar diferents estratègies polítiques. Definicions dels clàssics [ modifica ] Ciceró : És una multitud d'homes lligats per la comunitat del dret i de la utilitat. Sant Agustí : És una reunió d'homes dotats de raó i enllaçats en virtut de la comuna participació de les coses que estimen. J. Bodino : És un conjunt de famílies i les seves possessions comunes governades per un poder de comandament segons la raó. F. C. von Savigny : És la representació material d'un poble. I. Kant : És una varietat d'homes sota lleis jurídiques. F. Oppenheimer : És la institució social imposada pel grup victoriós al derrotat, amb el propòsit de regular el seu domini i d'agrupar-se contra la rebel·lió interna i els atacs de l'exterior. F. Lasalle : L'Estat és la gran associació de les classes pobres. T. Hobbes : Una persona dels actes de la qual una gran multitud, per pactes mutus realitzats entre si, ha estat instituïda per cadascun com a autor, a fi que pugui utilitzar la fortalesa i mitjans de tots, com la jutgi oportú, per assegurar la pau i la defensa comuna. L. Duguit : És una corporació de serveis públics controlada i dirigida pels governants. G. W. F. Hegel : L'Estat és la consciència d'un poble. H. Grocio : L'associació perfecta d'homes lliures units per gaudir dels seus drets i per a la utilitat comuna. És l'associació política sobirana que disposa d'un territori propi, amb una organització específica i un suprem poder facultat per crear el dret positiu. Karl Marx : L'Estat no és el regne de la raó, sinó de la força. no és el regne del ben comú, sinó de l'interès parcial. no té com a fi el benestar de tots, sinó dels quals posseeixen el poder. no és la sortida de l'estat de naturalesa, sinó la seva continuació sota una altra forma. Abans al contrari, la sortida de l'estat de naturalesa coincidirà amb la finalitat de l'Estat. D'aquí la tendència a considerar tot Estat una dictadura i a qualificar de rellevant només el problema de qui governa (burgesia o proletariat) i no el com. Definicions de tractadistes moderns [ modifica ] Jellinek: És una associació d'homes sedentaris dotada d'un poder de comandament originari. Bluntschli: És la personificació d'un poble. Spengler: L'estat és la història considerada sense moviment. La història és l'Estat pensat en el moviment d'influència. Kelsen: L'Estat és l'àmbit d'aplicació del dret. L'Estat és el dret com a activitat normativa. El dret és l'Estat com una activitat normada. 'En l'Estat aconsegueix la seva personalitat jurídica.' Carré de Malberg: És la comunitat política amb un territori propi i que disposa d'una organització. És la comunitat d'homes sobre un territori propi i organitzats en una potestat superior d'acció i coerció. Adolfo Posada: Són els grups socials territorials amb poder suficient per mantenir-se independents. Herman Heller: L'Estat és la connexió dels quefers socials. El poder de l'Estat és la unitat d'acció organitzada a l'interior i l'exterior. La sobirania és el poder d'ordenació territorial exclusiva i suprema. Herman Heller: L'Estat és l'organització política sobirana de dominació territorial. És la connexió dels poders socials. Groppali: És l'agrupació d'un poble que viu permanentment en un territori amb un poder de comandament suprem representat aquest al govern. Max Weber : L'Estat és la coacció legítima i específica. És la força bruta legitimada com a 'última ràtio', que manté el monopoli de la violència. Definició ahistórica: Estat és la forma política suprema d'un poble. Origen i evolució del concepte d'Estat [ modifica ] En els Diàlegs de Plató , es narra l'estructura de l'Estat ideal, però és Maquiavel qui va introduir la paraula Estat en la seva cèlebre obra El Príncep : usant el terme de la llengua italiana «Stato» , evolució de la paraula «Status» de l' idioma llatí . « Els Estats i sobiranies que han tingut i tenen autoritat sobre els homes, van ser i són, o repúbliques o principats. » — Maquiavel , El Príncep . Si bé pot considerar-se que el desig de manar és innat, l'ésser humà ha civilitzat l'instint de dominació, transformant-ho en l'autoritat. I ha creat l'Estat per legitimar-la. Les societats humanes, des que es té notícia, s'han organitzat políticament. Tal organització pot cridar-se Estat, en tant i quan correspon a l'agregació de persones i territori entorn d'una autoritat, no sent, no obstant això, encertat entendre la noció d'estat com a única i permanent a través de la història. D'una manera general, llavors, pot definir-se-li com l'organització en la qual conflueixen tres elements, l'autoritat, la població i el territori. Però, aquesta noció ambigua obliga a deixar constància que, si bé l'Estat ha existit des de l'antiguitat, només pot ser definit amb precisió tenint en compte el moment històric. De l'estat de l'Antiguitat no és predicable la noció de legitimitat, puix que sorgia del fet que un determinat cap (rei, tirà, príncep) s'apoderés de cert territori, moltes vegades mal determinat, sense importar el sentiment de vinculació de la població, generalment invocant una investidura divina i comptant amb la lleialtat de caps i jefezuelos regionals. Així van ser els imperis de l'antiguitat, l'egipci i el persa, entre ells. La civilització grega va aportar una nova noció d'estat. Atès que la forma d'organització política que la va caracteritzar corresponia a la ciutat, la polis, s'acordava a la població una participació vinculant, més enllà del sentiment religiós i sense poders senyorials intermedis. A més, estant cada ciutat dotada d'un petit territori, la seva defensa concernia a tots els ciutadans, que s'ocupaven del que avui es diu l'interès nacional. En el règim feudal van prevaler els vincles d'ordre personal, desapareixent tant la delimitació estricta del territori com la noció d'interès general. El poder central era legítim però feble i els caps locals forts, al punt que aquests exercien atributs propis del príncep, com administrar justícia, recaptar impostos, encunyar moneda i reclutar exèrcits. I, finalment, l'estat modern incorpora a la legitimitat, heretada del feudal, la noció de sobirania, un concepte revolucionari, tal com assenyala Jacques Huntzinger, [2] qui atribueix el pas històric d'una societat desagregada i desmigajada, però cimentada en la religió, a una societat d'estats organitzats i independents uns d'uns altres. Però, aquest estat modern, sorgit de l'aspiració dels reis a desembarassar-se dels llaços feudals i de la jerarquia eclesiàstica, l'estat ? nació, la unió d'un poder central, un territori i una població al voltant del concepte revolucionari de la sobirania, hauria de conèixer dues formes, dues definicions diferents, la primera, l'estat principesco i la segona, l'estat democràtic. L'estat principesco, es va caracteritzar pel poder personal exercit uniformement sobre un territori estrictament delimitat. El príncep era el sobirà, amb atribucions internes i externes. Dins del seu territori, cobrava impostos i produïa lleis de caràcter general, aplicades coercitivament, mitjançant el monopoli de la força pública. Internacionalment, representava i obligava al seu Estat. I l'estat democràtic, sorgit de les revolucions anglesa, nord-americana i francesa, va traslladar la sobirania del príncep a la nació. Els seus poders van ser assumits per organismes sorgits de consultes a la població, mitjançant regles de joc prèvia i clarament definides. I igual que en les polis gregues, el sentiment patriòtic es va desenvolupar i amb ell els de pertinença, civisme i interès nacional. Aquesta és la forma d'organització política d'Occident, en l'anomenat primer món. Donat l'èxit econòmic d'aquestes nacions, semblés raonable afirmar que és digne d'imitar. Per això, els països perifèrics, els del tercer món, excepte alguns que mantenen l'estat principesco, es propaga la democràcia, amb major o menor rigor. Sigui que es practiqui la democràcia o només s'adhereixi verbalment a ella, el procés històric descrit ha portat a l'extensió de l'estat - nació com a forma política. Els principis desenvolupats a Europa i Amèrica del Nord es van propagar amb la descolonització produïda durant el segle XX i així, tal com afirma Huntzinger, s'ha arribat a universalizar el model d'estat ? nació de tal manera que el planeta, ara, es troba poblat d'estats.? Conceptes similars [ modifica ] No ha de confondre's amb el concepte de govern , que seria només la part generalment encarregada de dur a terme les funcions de l'Estat delegant en altres institucions les seves capacitats. El Govern també pot ser considerat com el conjunt de governants que, temporalment, exerceixen càrrecs durant un període limitat dins del conjunt de l'Estat. Tampoc equival totalment al concepte, de caràcter més ideològic, de ' Nació ', ja que es considera possible l'existència de nacions sense Estat i la possibilitat que diferents nacions o nacionalitats s'agrupin entorn d'un sol Estat. Comunament els Estats formen ens denominats ' Estat Nació ' que aúnan tots dos conceptes, sent habitual que cada nació posseeixi o reivindiqui el seu propi Estat. Existeixen diferents formes d'organització d'un Estat, podent abastar des de concepcions 'centralistes' a les 'federalistes' o les 'autonomistes', en les quals l'Estat permet a les federacions, regions o a altres organitzacions menors a l'Estat, l'exercici de competències que li són pròpies però formant un únic Estat, la qual cosa succeeix per exemple en Suïssa , Alemanya , EUA ) Formació dels Estats i estatidad [ modifica ] (Nota: ' estatidad ' s'utilitza aquí com a equivalent a ' estatalidad ' o ' estatalismo ') thumb|400px|right|El Capitoli dels Estats Units. No tots els Estats actuals van sorgir de la mateixa manera. tampoc van seguir d'una evolució , un camí inexorable i únic. Això és així perquè els Estats són construccions històriques de cada societat . En alguns casos van sorgir primerencament, com per exemple l' Estat Nacional anglès. En altres casos, ho van fer més tardanament, com l' Estat Nacional alemany. Els Estats poden ser examinats dinàmicament usant el concepte de estatidad , aportat per Oscar Oszlak . Des d'aquest punt de vista, ells van adquirint amb el pas del temps certs atributs fins a convertir-se en organitzacions que compleixen la definició d'Estat. Aquestes característiques d'estatidad enunciades en un ordre arbitrari, en el sentit que cada Estat pot adquirir aquestes característiques no necessàriament en la seqüència indicada, són les següents: Capacitat d'externalitzar el seu poder: és a dir, obtenir el reconeixement d'altres Estats. Capacitat d'institucionalitzar la seva autoritat : significa la creació d'organismes per imposar la coerció , com per exemple, les forces armades , escolas i tribunalés . Capacitat de diferenciar el seu control: això és, comptar amb un conjunt d'institucions professionalitzades per a aplicacions específiques, entre les quals són importants aquelles que permeten la recaptació d' imposts i altres recursos de forma controlada. Capacitat d'internalizar una identitat col·lectiva: creant símbols generadors de pertinença i identificació comuna, diferenciant-la d'aquella d'un altre Estat, per exemple, tenint himne i bandera pròpia. Així, tots els territoris travessen un llarg procés fins a aconseguir aquesta qualitat d'Estat ple. Que solament serà tal en la mesura que aquest Estat hagi aconseguit amb èxit tots aquests requisits. Requisits que són mínims i necessaris per parlar d'un veritable Estat Nacional. Tot això fa que l'Estat sigui una de les més importants formes d'organització social al món. Ja que a cada país i en gran part de les societats es postula l'existència real o fictícia d'un Estat, encara que la creació d'ens supra-estatals com la Unió Europea , ha modificat el concepte tradicional d'Estat, car aquest delega gran part de les seves competències essencials en les superiors instàncies europees (econòmiques, fiscals, legislatives, defensa, diplomàcia, ...) minvant-se així la sobirania original dels Estats. Altres grups socials que es consideren en l'actualitat com a Estats no són tals per tenir tan minvades les seves capacitats i funcions en favor d'altres formes d'organització social. Atributs de l'Estat que ho distingeixen d'altres institucions [ modifica ] ↑ Shaw , Malcolm Nathan. International law . Cambridge University Press, 2003, p. 178. « Article 1 of the Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1933 lays down the most widely accepted formulation of the criteria of statehood in international law. It note that the state as an international person should possess the following qualifications: (a) a permanent population. (b) a defined territory. (c) government. and (d) capacity to enter into relations with other states . (L'article 1 de la Convenció de Montevideo de drets i deures dels estats de 1933 estableix la formulació més àmpliament acceptada dels criteris de la condició d'estat en el dret internacional . Indica que un estat com un subjecte jurídic internacional ha de reunir els requisits següents: (a) una població permanent, (b) un territori definit, (c) un govern, i (d) capacitat d'establir relacions amb d'altres estats.)» ↑ Huntzinger, Jacques. Introduction aux relations internationales. París : Seuil, 1987 Funcionaris estables i Burocràcia : vital per al seu funcionament administratiu i maneig eficaç del seu Nació . És necessari que existeixi un cos de funcionaris que estigui abocat de ple a la tasca. Monopoli fiscal : és necessari que posseeixi el complet control de les rendes, impostos i altres ingressos, pel seu sustento. Utilitza la seva Burocràcia per a aquesta fi. Exèrcit permanent : requereix una institució armada que ho protegeixi davant amenaça estrangera, interna i es dediqui a formar defensa per a ell. Monopoli de la força legal : per poder ser un estat és necessari que estats moderns i contemporanis desenvolupin l'ús exclusiu i legítim del la força per poder assegurar l'ordre intern. És per això que el Poder Legislatiu crea lleis que són obligatòries, el Poder Executiu controla amb l'ús de mecanismes coactius el seu compliment i Poder Judicial les aplica i executa amb l'ús de la força, que és legitimo. El Poder mostra dues facetes diferents aquí en sentit estricte i legitimo en l'altra cara. En el primer és conegut com a Poder estricte quan és al·ludit com en sentit de força coactiva, o sigui aplicació pura de la força legitima. Mentre que en el segon l'hi concep quan és fruit del reconeixement dels dominats. D'aquesta manera el poble reconeix com a autoritat a una institució per excel·lència i li delega el seu poder. Sobirania : facultat de ser reconegut com la institució de major prestigi i poder en un territori determinat. Avui dia també es parla de sobirania en l'àmbit extern, és a dir internacional, quedant aquesta limitada al Dret Internacional , organismes internacionals i al reconeixement dels Estats del món Territori : Determina el límit geogràfic sobre el qual es desembolica l'Estat. És un dels factors que ho distingeix de Nació . Est ha d'estar delimitat clarament. Actualment el concepte no engloba una porció de terra, sinó que aconsegueix a doll, rius, llacs, espais aeris, etc. Població : és la societat sobre el qual s'exerceix dit poder compost d'institucions, que no són una altra cosa que el mateix estat que està present en molts aspectes de la vida social. El problema de la fi de l'Estat [ modifica ] 'La praxi en general s'orienta cap a la realització del sentit en la pròpia existència. La praxi política, quan praxi, també es troba exigida per aquesta realització, sota les condicions que determinen la situació política. Però què ocorre aquí amb l'Estat? L'Estat és, en definitiva, el producte de l'acció humana: pot ser considerat com a expressió de la praxi política. Quan tal, està determinat no només pels criteris específicament polítics, sinó que també pels criteris pràctics generals. És a dir, els qui exerceixin funcions polítiques han d'actuar buscant políticament, a saber, atenent a la pròpia forma d'existència, conforme als criteris pròpiament polítics, desplegar als seus membres. No obstant això, cal preguntar-se encara, què passa amb els Estats que actuen contrariant els principis pràctics generals. Són pròpiament Estats? Pot ser definit l'Estat, com a forma política de praxi, per una fi determinada, de tal manera que quan una organització humana ho realitzi sigui considerada com a Estat i no quan s'allunyi d'ell o ho frustri? Les indicacions generals sobre la fi de l'Estat no semblen bastar per a l'estudi del que podríem cridar la política en concret o la política tal com de fet té lloc. Hi ha autors que, basant-se en el que de fet ocorre en la pràctica, neguen que pugui identificar-se necessàriament a l'Estat amb una fi determinada. Els Estats han realitzat i perseguit els més diverses finalitats. No hi hauria, d'aquesta manera, una fi pròpia estatal, que permetés definir-ho i distingir així què és Estat i què no. L'Estat seria un mitjà apte per a la realització de qualsevol fi. Aquesta és la posició de Max Weber i Hans Kelsen . Per Weber, ja que no hi ha ?gairebé cap tasca que no hagi assumit aquí o allà una associació política, i que d'altra banda tampoc hi ha tasca alguna de la qual un pugui dir que sempre i que en plenitud hagi estat pròpia exclusivament d'aquelles associacions que es designen com a polítiques, avui com a Estats, o que hagi estat històricament antecessora de l'Estat modern?, l'Estat només pot ser definit per ?un mitjà específic que és propi d'ell com de qualsevol associació política: la violència física?. Kelsen coincideix amb Weber en l'afirmació de la impossibilitat de definir a l'Estat per una fi determinada. ?A l'essència de l'Estat no li correspon alguna fi específica?, l'Estat és mitjà ?per a la realització de qualsevol fi social?. Tots dos autors criden l'atenció sobre la distància entre la pretensió de vincular a la unitat política o Estat amb un o més finalitats que li serien propis, que ho definirien, i el que ocorre en la pràctica. A partir del que l'experiència ens mostra, resulta perfectament possible concebre l'existència d'un Estat que no respecti els principis fonamentals de la praxi, la justícia i el ben. Molts Estats, de fet, vulneren aquests principis. Però no per això és possible afirmar que deixin d'existir. Com més es podrà dir que l'Estat és injust, però sembla exagerat negar-li l'existència com a Estat. No obstant això, tampoc la posició de Weber i Kelsen està exempta de problemes. Si s'atén de manera acurada a l'assumpte, són ells els que semblen distanciar-se del que realment esdevé. Doncs en sostenir que és Estat també l'organització dotada de força que no respecta els principis pràctics fonamentals, en concret, el desplegament humà mitjançant la justícia, es podria dir que fan aparèixer com Estat alguna cosa que, en realitat, no és tal. Una vella història tal vegada serveixi per il·lustrar el que es vol indicar. Agustín d'Hipona relata a la Ciutat de Déu una anècdota referida a Alejandro Magne : ?En actitud de broma, però amb veritat? ?ens explica? ?va respondre un pirata pres a Alejandro Magne, que li preguntava què li semblava del sobresalt en què tenia el mar. Ell, amb arrogant llibertat, li va dir: ?I què et sembla el tenir tu torbada tota la terra. Només que a mi, per fer-ho amb un petit navili, em criden lladre, i a tu, per fer-ho a gran escala, emperador??. I agrega Agustín : ?Bandejada la justícia, què són els regnes sinó grans latrocinios? I aquests, què són sinó petits regnes? També aquests són una junta d'homes governada pel seu príncep, lligada per un pacte de societat, que es reparteix el seu botí conforme a les lleis que van establir?. El que tracta de mostrar Agustín és que existeix una diversitat d'agrupacions humanes que empren la força. Només que algunes d'elles són Estats (?regnes?) i unes altres, en canvi, no són tals, sinó més aviat, per exemple, latrocinios . es pot agregar: agrupacions de pirates, de conqueridors, de banquers armats, d'esclavistes o, en general, agrupacions no estatals dotades de força. Atès que totes elles es recolzen en l'ús de la força, el criteri per distingir unes d'unes altres no pot ser només la força com a mitjà d'acció, sinó que també la fi que persegueixen i els principis segons els quals actuen. Si es prescindeix d'aquests criteris no serà possible ja distingir unes d'unes altres, sinó que hi haurà confusió. I això significa una identificació falsa del que és diferent, ocultamiento. Els qui objecten la caracterització de l'Estat com a agrupació que persegueix com a fi el desplegament de les capacitats humanes fonamentals i que s'ajusta a la justícia i al bé, passen, precisament, per sobre de la realitat, en uniformar, en ocultar, al no distingir el diferent, a saber, la qual cosa diferencia a l'Estat, en un sentit propi, d'una agrupació d'éssers humans que s'organitza a gran escala i es recolza, en últim terme, en la força per portar endavant finalitats diferents a la justícia i el bé, per exemple, la mera utilitat del grup dominant. La posició més realista sembla ser la que distingeix el diferent: si una agrupació d'éssers humans dotada de força no s'ajusta a principis fonamentals de justícia i bondat, si no s'orienta a desplegar les capacitats humanes bàsiques, sinó només, per exemple, a realitzar el benestar material del grup dominant, llavors no hi haurà pròpiament Estat, sinó que un altre tipus d'agrupació, de les quals corresponen al gènere ?agrupacions humanes dotades de força?, però no estatal. Aquestes no són pròpiament un Estat, no obstant això que puguin, en la pràctica, adquirir l'aparença d'Estat, perquè es recolzen també en la força i, per exemple, estan organitzades a gran escala. No obstant això, que una organització humana dotada de força adquireixi l'aparença d'Estat, torna a enfortir, d'alguna manera, la posició de Weber, de Kelsen i de tots els que sostenen que no correspon a la definició de l'Estat una fi determinada. Doncs, què ocorre amb una organització que no només és gran, sinó complexa, sedentàriament operant, reconeguda internacionalment, dotada d'un territori fix, de població i d'un poder exercit establement? Pot deixar de ser qualificada com a Estat només perquè deixa de complir amb la justícia i el ben? No s'està imposant aquí una definició d'Estat, una definició que no es fa càrrec del que de fet apareix i és tractat com a Estat?'. [1] 'L'Estat es mostra com l'única forma d'organització de la força capaç de desplegar les capacitats humanes fonamentals, de sobreposar-se a l'agressivitat i a l'egoisme humans i realitzar comunitàriament sentit. Una agrupació de mera utilitat, per exemple, encara que empri la força, serà abans econòmica que política. i si bé la hi pot cridar ?Estat?, aquesta designació és impròpia, perquè també la hi podria cridar ?empresa?. Donats els supòsits identificats, el propi estatal apareix només quan l'hi distingeix de l'útil o el plaent. Fins i tot l'afany de poder pur no és pròpiament estatal, sinó que cap més aviat dins de l'útil o el plaent. També s'ha de distingir el polític del moral. El polític és en cert sentit moral i l'Estat, quan desplegante i forma d'existència disposada a la defensa armada, és moral. Però no és purament moral, sinó, per dir-ho d'alguna manera, moral encarnada. Per això s'està disposat a la seva defensa i realització mitjançant força. En sentit propi, llavors, serà Estat aquella organització que realitzi la fi estatal (superació de l'agressivitat i de l'egoisme, realització de la comunitariedad). No obstant això, cal precisar encara, que aquesta afirmació no ha de ser aplicada pura i simplement respecte de les organitzacions concretes dotades de força. Una aplicació així presentaria efectivament, com ja hem suggerit, el risc de simplificar, de condemnar en bloc, d'imposar merament criteris sense atendre de manera adequada a la realitat que es vol qualificar. Perquè el caràcter estatal d'una agrupació s'aconsegueix només en graus. No existeixen Estats que realitzin plenament el desplegament de tots els seus membres. Sempre hi ha un grau de frustració. ?La idea? ?diu Joseph Conrad? ?és un rei la trista sort del qual és desconèixer l'obediència dels seus súbdits, excepte al cost de la seva degradació?. L'important aquí és determinar fins a on arriba la degradació, assumpte complex que, com tota aplicació de regles a casos, requereix observacions detingudes d'aquests i les seves circumstàncies. A més, el caràcter estatal o polític d'una agrupació humana pot augmentar o disminuir. Un grup conqueridor pugues, en un moment de la història, començar a exercir el poder no només en favor dels seus membres, sinó que de la totalitat, d'acord amb principis fonamentals de justícia, buscant, en definitiva, el desplegament dels governants i dels súbdits. En aquest cas, l'agrupació adquireix el caràcter d'Estat respecte de la totalitat. Al contrari, si un Estat comença a atemptar greument contra els béns humans fonamentals, mata, roba i oprimeix als febles, en ell els poderosos governen per a profit propi, llavors es pot dir que aquesta agrupació perd, parcialment o totalment, el seu caràcter d'Estat, fins a arribar a tornar-se un altre tipus d'agrupació dins del gènere ?agrupacions humanes dotades de força?. D'aquesta manera, la qualificació d'una agrupació dotada de força com a estatal importarà determinar la preponderància de la realització del desplegament humà enfront de la frustració. Es pot dir més precisament: en la mesura que frustri, una organització dotada de força no serà estatal. en la mesura que desplegament, serà estatal. sobre un cert grau de desplegament pot ser cridada Estat en propietat, sota aquest grau, cridar-la Estat importaria una atribució impròpia del terme. Si es té present l'assenyalat i es miren les coses detingudament, sembla dificultosa l'existència d'una organització com la que s'ha descrit en plantejar el problema (complexa, sedentària, de grans dimensions, amb territori fix, població i poder estable), que s'allunyi completament del concepte teleológico d'Estat al que al·ludim, és a dir, que sigui totalment frustrant i incapaç en grau summe d'establir pau. Ja la presència d'una força estable importa un cert ordre i que aquesta força no sigui completament opresiva, sinó en cert grau almenys desplegante. Sembla veritat el que diu Hannah Arendt: ?no hi ha hagut mai un Estat que s'hagi pogut recolzar exclusivament en mitjans violents?. caldrà determinar, en tot cas, si l'organització descrita és estatal en grau preponderant, i si en conseqüència pot ser cridada Estat en sentit propi, o si només ho és en un grau menor. [2] Tipus i formes d'estats [ modifica ] Els estats poden ser classificats com a sobirans si no són dependents ni són sota cap altre poder o estat. D'altra banda, hi ha estats que són sota una sobirania o depenen d'una hegemonia externa, és a dir, la sobirania última resideix en un altre estat. Molts estats són estats federats que participen en una unió federal. L'estat federat és una comunitat territorial i constitucional que forma part d'una federació . Aquests estats es diferencien dels estats sobirans en que han transferit una part dels seus poders sobirans a un govern federal. El dret internacional permet classificar dels estats segons la seva capacitat d'obrar en les relacions internacionals: Estats sobirans : són els estats amb plena capacitat d'obrar, és a dir, que poden exercir totes les seves capacitats com a estat sobirà i independent. [3] En aquest cas es troben gairebé tots els estats del món, i la gran majoria són membres de l' ONU . Estats amb limitacions de sobirania : són estats que tenen limitacions en la seva capacitat d'obrar per diferents motius. Dins d'aquesta tipologia podem trobar: Estats neutrals : són aquells que s'abstenen de participar en conflictes internacionals. Aquesta neutralitat pot ser una neutralitat absoluta per disposició constitucional, com en el cas de Suïssa i també el de Suècia entre 1807 i 1993 quan va mantenir una neutralitat absoluta en assumptes internacionals. Però també hi ha estats neutralitzats, es tracta d'una neutralitat imposada per un tractat internacional , una disposició constitucional imposada o per sanció internacional, va ser el cas d' Àustria , que en 1956 , després de la retirada de les forces ocupants de França , Regne Unit , Estats Units i la Unió Soviètica , van redactar una constitució on es va disposar que Àustria havia de ser neutral respecte a les quatre potències signants. Estats sobirans que renuncien a exercir les seves competències internacionals i són dependents en matèries de relacions internacionals . Sol ser el cas de microestats que cedeixen les relacions internacionals a un tercer estat, bé circumdant, bé amb els quals mantingui bones relacions. És el cas de San Marino , que encomana les relacions internacionals a Itàlia . el de Liechtenstein , que les cedeix a Suïssa , o el de Mònaco a França . Estats lliures associats : es tracta d'un estat independent però en el qual un altre estat assumeix una part de les seves competències exteriors i d'altres matèries com la defensa, l' economia o la representació diplomàtica i consular . És el cas de Puerto Rico respecte als Estats Units . Estats fideïcomissaris : són una espècie d'estat tutelat d'una forma semblant al que foren els mandats i els protectorats de la Societat de Nacions que protegia o assumia la tutela d'un estat com a mesura cautelar o transitòria en temps de crisi. L' estat fideïcomissari és un territori sobre el que s'estableix un fideïcomís o tutela encarregant l'administració a un estat fiduciari sota la supervisió del Consell Fideïcomitent de les Nacions Unides. Va ser el cas dels Estats Federats de Micronèsia , tutelats pels Estats Units fins al 1986 o el de Papua Nova Guinea que va ser administrada per Austràlia fins a l'any 1975 . Estats sobirans no reconeguts internacionalment : són estats sobirans i independents però que, en no ser reconeguts per cap altre estat, tenen molt limitada la seva capacitat d'obrar. La manca de reconeixement pot ser deguda a una sanció internacional, a pressions d'un tercer estat (és el cas de l'oposició grega al reconeixement de la República de Macedònia , i també el de Taiwan que no és reconegut per evitar enfrontaments amb la República Popular Xina , encara que manté una gran activitat internacional) o per desinterès (és el cas de Somalilàndia ). Un altre cas van ser els bantustans entre el 1940 i el 1994 , únicament reconeguts per Sud-àfrica i rebutjats per la resta de la comunitat internacional. Estats i nacions-estats [ modifica ] Els estats no són necessàriament assimilables a nacions , el terme estat es refereix a una entitat política mentre que el terme nació fa referència a un col·lectiu humà que es considera en possessió d'una identitat comuna basant-se en la llengua, la cultura, la història, l'ascendència o l'ètnia. Tanmateix, moltes nacions acaben per dotar-se d'institucions polítiques pròpies fins a constituir-se en estats. Teories del funcionament de l'estat [ modifica ] Articles principals: Corporativisme i Elitisme La majoria de les teories polítiques de l'estat es poden classificar en dues categories. El primer grup és el de les teories «liberals» o «conservadores», que donen el capitalisme per descomptat i estudien el funcionament de l'estat al si d'una societat capitalista. Aquestes teories tendeixen a veure l'estat com una entitat neutral distinta de la societat i l'economia. El segon grup és el de les teories marxistes, que consideren que la política i les relacions econòmiques estan íntimament relacionades, i es concentren en la relació entre el poder econòmic i el poder polític . Veuen l'estat com un instrument partisà que es preocupa principalment de servir els interessos de la classe alta. [4] Reconeixement d'Estats [ modifica ] El reconeixement és un acte discrecional que emana de la predisposició dels subjectes preexistents. Aquest acte té efectes jurídics, sent considerats tots dos subjectes internacionals, el reconeixedor i el reconegut, d'igual a igual lloc que es crea un vincle entre els dos. Avui dia la doctrina acceptada per al reconeixement dels Estats és la doctrina Estrada , pragmàtica mentre un subjecte no sigui molest per a la societat internacional no va a tenir dificultat per ser reconegut. S'entén que si un subjecte reconeix a un altre es va a produir contactes entre tots dos, per la qual cosa al moment que s'inicien els tràmits per a l'establiment de relacions diplomàtiques se suposa que existeix un reconeixement internacional mutu. No obstant això, la ruptura d'aquestes relacions diplomàtiques no suposa la pèrdua del reconeixement. Igualment, una simple declaració formal també és vàlida per reconèixer a un altre Estat malgrat no iniciar relacions diplomàtiques. Crítica a l'Estat [ modifica ] Article principal: Antiestatisme L'Estat és un dels pocs éssers institucionals que sobreviuen sense una evolució important en la seva estructura i funcionament, amb excepció del seu creixement. L'Estat modern va ser creat amb la revolució industrial , però el món i la dinàmica de la societat ha canviat molt des del segle XIX al segle XXI . Per exemple, mentre les empresas modernes, que van ser creades durant la revolució industrial, canvien àgilment la seva dinàmica cada vegada que el mercat ho demanda, els Estats no canvien les seves lleis de la mateixa forma en què la societat ho demanda (vegeu: càlcul econòmic ). L'enfocament crític difereix a més entre l' institucionalisme i el classisme com a factor determinant de la naturalesa de l'Estat. Algunes concepcions com l' anarquisme consideren convenient la total desaparició dels Estats, en favor de l'exercici sobirà de la llibertat individual a través d'associacions i organitzacions lliures. Altres concepcions accepten l'existència de l'Estat, amb major o menor autoritat o potestat, però difereixen quan com hagués de ser la seva forma d'organització i l'abast de les seves facultats: Anarquisme [ modifica ] EL' anarquisme sosté que l'Estat és l'estructura de poder que pretén tenir el monopoli de l'ús de la força sobre un territori i la seva població, i que és reconegut com a tal pels estats veïns. Els elements més aparents que assenyalen del poder de l'estat són: el control de fronteres la recaptació d'impostos l'emissió de moneda Un cos de policia i un exèrcit de bandera comuna Un sistema burocràtic administrat per treballadors funcionaris Se li critica la falsa ostentació de la seguretat, defensa, protecció social i justícia de la població. exercint en realitat un govern obligatori i violentando la sobirania individual i la no coacció . Els anarquistes assenyalen que l'Estat és una institució repressora per mantenir un ordre econòmic i de poder concret vinculat al poder públic . Li atribueixen a l'Estat bona part dels mals que afligeixen a la humanitat contemporània com la pobresa, crisis econòmiques, les guerres, la injustícia social, etc. [5] [6] Marxisme [ modifica ] Article principal: Concepció marxista de l'Estat Per la seva banda els marxistes afirmen que qualsevol Estat té un caràcter de classe , i que no és més que l'aparell armat i administratiu que exerceix els interessos de la classe social dominant. [7] Per tant aspiren a la conquesta del poder polític per part de la classe treballadora , la destrucció de l' Estat burgès i la construcció d'un necessari Estat obrer com a pas de transició cap al socialisme i el comunisme , una societat on a llarg termini no haurà Estat per haver-se superat les contradiccions i lluites entre les classes socials. [8] Es discuteix sobre la viabilitat de l'eliminació de les condicions de l'existència burgesa, suposat per al pas de la societat alienada a la comunista. [9] Liberalisme [ modifica ] Des del liberalisme s'advoca per la reducció del paper de l'Estat al mínim necessari ( Estat mínim ), des d'un sentit civil per al respecte de les llibertats bàsiques , és a dir l'Estat hauria d'encarregar-se de la seguretat (exèrcit i policia per garantir les llibertats ciutadanes) i de la justícia (poder judicial independent del poder polític). En cap cas l'Estat ha de servir per exercir la coacció de llevar a uns individus per donar a uns altres, i han de ser els agents privats els que regulin el mercat a través del sistema de preus , assignant a cada cosa el valor que realment té. [10] Bastiat va exposar dues formes possibles d'entendre l'Estat: Un estat que fa molt però ha de prendre molt, o bé un estat que fa poc però també pren poc dels seus ciutadans. La tercera possibilitat d'un estat que fa molt pels seus ciutadans però els demana poc a canvi ( tercera via ) és, segons Bastiat, una invenció d'alguns polítics irresponsables. Integrisme [ modifica ] Les ideologies integristes defensen la concepció de l'Estat supeditada a la religió que professen. La 'Raó d'Estat' [ modifica ] En defensa del ben comú de la totalitat de la població que engloba l'Estat o de la pervivència d'aquest, s'utilitza freqüentment la trucada ' Raó d'Estat ', terme encunyat per Nicolás Maquiavel , per la qual aquest Estat, perjudica o afecta d'una o una altra forma a persones o grups de persones, en pro de la resta d'individus que ho conformen, generalment obviant les mateixes normes legals o morals que ho regeixen. Tal és l'argument esgrimit, per exemple, en certs assassinats selectius o en certs casos de ' Terrorisme d'Estat '. Estats del món [ modifica ] Article principal: Llista d'estats independents i territoris dependents Hi ha 206 estats sobirans al món. Entre aquests, n'hi ha 194 que gaudeixen d'un ampli reconeixement internacional, els 193 estats membres de l' Organització de les Nacions Unides (ONU) [11] i la Ciutat del Vaticà . A més hi ha 12 estats que tot i no tenir un reconeixement internacional general ni ser membres de les Nacions Unides, poden ser considerats com a estats sobirans segons la Convenció de Montevideo : Abkhàzia , Alt Karabagh , [12] Illes Cook , Kosovo , Niue , [13] Ossètia del Sud , Palestina , República Àrab Sahrauí Democràtica , República Turca de Xipre del Nord , República de la Xina i Somalilàndia . Referències [ modifica ] ↑ Herrera, Hugo Eduardo , De què parlem quan parlem d'Estat? Assaig filosòfic de justificació de la praxi política, Institut d'Estudis de la Societat , Santiago de Xile, 2009, pàg. 67 ss. ↑ ibidem ↑ « Sovereign State Law & Legal Definition » (en anglès). USLegal. [Consulta: 2 maig 2013]. ↑ Flint i Taylor, 2007: pàg. 137 ↑ L'Estat , per Piotr Kropotkin ↑ Anatomia de l'Estat , per Murray Rothbard ↑ L'Estat democràtic - Crítica de la sobirania burgesa , de Karl Held i Emilio Muñoz ↑ L'Estat i la Revolució de Lenin ↑ Herrera, Hugo Eduardo , De què parlem quan parlem d'Estat? Assaig filosòfic de justificació de la praxi política Op. cit., pàg. 27 ss. ↑ L'Estat de Frédéric Bastiat . ↑ « Member States of the United Nations » (en anglès). Organització de les Nacions Unides , 03-07-2006. [Consulta: 22 març 2012]. ↑ Krüger, Heiko. The Nagorno-Karabakh Conflict: A Legal Analysis (en anglès). Springer, 2010, p. 55. ISBN 978-3-642-11787-9 . ↑ « Art. 102, Suppl. 8, Vol. VI (1989 - 1994) » ( PDF ) (en anglès). [Consulta: 26 abril 2013]. Bibliografia [ modifica ] Flint, Colin. Taylor, Peter. Political Geography: World Economy, Nation-State, and Locality (en anglès). 5a ed.. Pearson/Prentice Hall, 2007. ISBN 978-0-13-196012-1 . Barrow, Clyde W.. «The Miliband-Poulantzas Debate: An Intellectual History». A: Aronowitz, Stanley & Bratsis, Peter. Paradigm lost: state theory reconsidered . University of Minnesota Press, 2002. ISBN 978-0-8166-3293-0 . «The State». A: Bottomore, T. B.. A Dictionary of Marxist thought . 2a ed.. Wiley-Blackwell, 1991. ISBN 978-0-631-18082-1 . Bratsis, Peter. Everyday Life and the State . Paradigm, 2006. ISBN 978-1-59451-219-3 . Faulks, Keith. «Classical Theories of the State and Civil Society». A: Political sociology: a critical introduction . NYU Press, 2000. ISBN 978-0-8147-2709-6 . Feldbrugge, Ferdinand J. M.. The law's beginning . Martinus Nijhoff Publishers, 2003. ISBN 978-90-04-13705-9 . Fisk, Milton. The state and justice: an essay in political theory . Cambridge University Press, 1989. ISBN 978-0-521-38966-2 . Friedeburg, Robert von. State Forms and State Systems in Modern Europe . Institute of European History ,, 2011. Green, Penny & Ward, Tony. «Violence and the State». A: State, Power, Crime . SAGE, 2009. ISBN 978-1-4129-4805-0 . Hall, John A.. The state: critical concepts (Vol. 1 & 2) . Taylor & Francis, 1994. ISBN 978-0-415-08683-7 . States of imagination: ethnographic explorations of the postcolonial state . Duke University Press, 2001. ISBN 978-0-8223-2798-1 . Hoffman, John. Beyond the state: an introductory critique . Polity Press, 1995. ISBN 978-0-7456-1181-5 . Hoffman, John. Citizenship beyond the state . SAGE, 2004. ISBN 978-0-7619-4942-8 . Jessop, Bob. State theory: putting the Capitalist state in its place . Penn State Press, 1990. ISBN 978-0-271-00735-9 . Jessop, Bob. «Redesigning the State, Reorienting State Power, and Rethinking the State». A: Leicht, Kevin T. & Jenkins, J. Craig. Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective . Springer, 2009. ISBN 978-0-387-68929-6 . Lefebvre, Henri. State, space, world: selected essays . University of Minnesota Press, 2009. ISBN 978-0-8166-5317-1 . Long, Roderick T. & Machan, Tibor R.. Anarchism/minarchism: is a government part of a free country? . Ashgate Publishing, 2008. ISBN 978-0-7546-6066-8 . Mann, Michael. «The Autonomous Power of the State: It's Origins, Mechanisms, and Results». A: Hall, John A.. The State: critical concepts, Volume 1 . Taylor & Francis, 1994. ISBN 978-0-415-08680-6 . Oppenheimer, Franz. The state . Black Rose Books, 1975. ISBN 978-0-919618-59-6 . Pulantzàs , Nikos . Camiller , Patrick . State, power, socialism (en anglès). Verso, 2000. ISBN 978-1-85984-274-4 . Sanders, John T. & Narveson, Jan. For and against the state: new philosophical readings . Rowman & Littlefield, 1996. ISBN 978-0-8476-8165-5 . Scott, James C.. Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed . Yale University Press, 1998. ISBN 978-0-300-07815-2 . Taylor, Michael. Community, anarchy, and liberty . Cambridge University Press, 1982. ISBN 978-0-521-27014-4 . Zippelius, Reinhold. Allgemeine Staatslehre, Politikwissenschaft . 16a ed.. C.H. Beck, Munich, 2010. ISBN 978-3-406-60342-6 . Uzgalis, William. « John Locke ». Stanford Encyclopedia of Philosophy , 05-05-2007. Vegeu també [ modifica ] Absolutisme Centralisme Ciutat estat Estat Nació Estat policia Enllaços externs [ modifica ] A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Estat (política) El Estado y sus elementos (castellà) Concepto de Estado (castellà) Referències [ modifica ] Registres d'autoritat GND : 4056618-3 NDL : 00566274 Viccionari Obtingut de « https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Estat_(política)&oldid=19422248 » Categories : Política Geografia política Categories ocultes : Pàgines amb enllaç commonscat des de Wikidata 1.000 articles fonamentals Societat (Els 1000 de META) Control d'autoritats Menú de navegació Eines personals Sense sessió iniciada Discussió per aquest IP Contribucions Crea un compte Inicia la sessió Espais de noms Pàgina Discussió Variants Vistes Mostra Modifica Mostra l’historial Més Cerca Navegació Portada Article a l'atzar Articles de qualitat Comunitat Portal viquipedista Canvis recents La taverna Contacte Xat Donatius Ajuda Eines Què hi enllaça Canvis relacionats Pàgines especials Enllaç permanent Informació de la pàgina Element a Wikidata Citau aquest article Imprimeix/exporta Crear un llibre Baixa com a PDF Versió per a impressora En altres projectes Commons En altres idiomes Afrikaans Alemannisch Aragonés العربية ܐܪܡܝܐ مصرى Asturianu Авар Azərbaycanca تۆرکجه Башҡортса Boarisch Žemaitėška Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা Brezhoneg Bosanski Буряад Нохчийн Cebuano ᏣᎳᎩ کوردی Corsu Čeština Kaszëbsczi Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki Dolnoserbski Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara Estremeñu فارسی Fulfulde Suomi Võro Français Furlan Frysk Gaeilge Galego Avañe'ẽ Hawaiʻi עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Hornjoserbsce Magyar Հայերեն Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 Basa Jawa ქართული Адыгэбзэ Қазақша ភាសាខ្មែរ ಕನ್ನಡ 한국어 Перем Коми Къарачай-малкъар Kurdî Коми Кыргызча Latina Ladino Lëtzebuergesch Limburgs Ligure Lumbaart Lingála ລາວ Lietuvių Latviešu Basa Banyumasan Malagasy Олык марий Māori Македонски മലയാളം Монгол मराठी Bahasa Melayu Mirandés Napulitano Plattdüütsch Nedersaksies नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Nouormand Occitan Ирон ਪੰਜਾਬੀ Pälzisch Polski Piemontèis پنجابی Ποντιακά پښتو Português Runa Simi Romani Română Armãneashti Русский Русиньскый Саха тыла Sicilianu Scots سنڌي Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina Soomaaliga Shqip Српски / srpski Basa Sunda Svenska Kiswahili Ślůnski தமிழ் Тоҷикӣ ไทย Tagalog Tok Pisin Türkçe Xitsonga Татарча/tatarça Удмурт Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vèneto Vepsän kel’ Tiếng Việt Winaray Wolof მარგალური ייִדיש Zeêuws 中文 文言 Bân-lâm-gú 粵語 Modifica els enllaços La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 3 gen 2018 a les 15:12. El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual . es poden aplicar termes addicionals. Vegeu les Condicions d'ús . Wikipedia® (Viquipèdia™) és una marca registrada de Wikimedia Foundation, Inc . Política de privadesa Quant al projecte Viquipèdia Renúncies Desenvolupadors Declaració de cookies Versió per a mòbilshttps://ca.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_episodi_VII%3A_El_despertar_de_la_for%C3%A7a
  Star Wars episodi VII: El despertar de la força - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Star Wars episodi VII: El despertar de la força De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Star Wars episodi VII: El despertar de la força Star Wars Episode VII: The Force Awakens Caràtula de la pel·lícula Fitxa tècnica Direcció J.J. Abrams Protagonistes Harrison Ford Mark Hamill Carrie Fisher Adam Driver Daisy Ridley ... Star Wars episodi VII: El despertar de la força - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Star Wars episodi VII: El despertar de la força De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Star Wars episodi VII: El despertar de la força Star Wars Episode VII: The Force Awakens Caràtula de la pel·lícula Fitxa ... VII: El despertar de la força [5] (títol original en anglès Star Wars Episode VII: The Force Awakens ... poden obtenir mentalment a través de la Força. D'altra banda: en Finn, en Solo i en Chewbacca CACHE

Star Wars episodi VII: El despertar de la força - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Star Wars episodi VII: El despertar de la força De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Star Wars episodi VII: El despertar de la força Star Wars Episode VII: The Force Awakens Caràtula de la pel·lícula Fitxa tècnica Direcció J.J. Abrams Protagonistes Harrison Ford Mark Hamill Carrie Fisher Adam Driver Daisy Ridley John Boyega Oscar Isaac Lupita Nyong'o Andy Serkis Domhnall Gleeson Anthony Daniels Peter Mayhew Max von Sydow Producció Kathleen Kennedy (producció executiu) [1] J. J. Abrams Bryan Burk [2] Disseny de producció Rick Carter Guió George Lucas (idea original) [3] Michael Arndt [4] Música John Williams Fotografia Daniel Mindel Muntatge Mary Jo Markey i Maryann Brandon Vestuari Michael Kaplan Productora Lucasfilm Bad Robot [2] Distribuïdora Walt Disney Pictures Dades i xifres País Estats Units Data d'estrena 18 de desembre de 2015 Durada 136 minuts [6] Idioma original Anglès Doblada al català Sí [5] Lloc de rodatge comtat de Kerry , Islàndia , República d'Irlanda , Emirats Àrabs Units , Berkshire , Buckinghamshire i Estudis Pinewood Color color Pressupost 200 milions de $ [7] [8] Ingressos 2.068 milions de $ [9] Temàtica Gènere Ciència-ficció Qualificació MPAA PG-13 Lloc de la narració Jakku i Takodana Sèrie Star Wars i Star Wars sequel trilogy ← Star Wars episodi III: La venjança dels Sith Star Wars episodi VIII → Palmarès Nominacions Oscar a la millor banda sonora () Oscar al millor muntatge () Oscar al millor so () Oscar a la millor edició de so () Oscar als millors efectes visuals () Més informació IMDb Fitxa FilmAffinity Fitxa AlloCiné Fitxa Rotten Tomatoes Fitxa Box office Mojo Fitxa All Movie Fitxa TCM Fitxa Metacritic Fitxa Lloc web Lloc web oficial Star Wars episodi VII: El despertar de la força [5] (títol original en anglès Star Wars Episode VII: The Force Awakens ) [10] és una pel·lícula estatunidenca de ciència-ficció dirigida i escrita per J.J. Abrams , [2] que es va estrenar el 18 de desembre de 2015. [11] És la setena pel·lícula de la saga Star Wars , tant en cronologia interna (transcorre trenta anys després dels esdeveniments d' El retorn del Jedi ) [12] com externa. [nota 1] És la primera pel·lícula de la tercera trilogia, [13] i és també la primera pel·lícula de la saga en ser produïda després del retir de George Lucas , tot i treballar com a consultor. [14] El repartiment principal de la pel·lícula està compost pels actors: Daisy Ridley , Adam Driver , John Boyega , Domhnall Gleeson , Oscar Isaac , Andy Serkis i Max von Sydow , amb Mark Hamill , Harrison Ford , Carrie Fisher , Anthony Daniels , Peter Mayhew i Kenny Baker reprenent els papers que ja havien interpretat en els episodis anteriors. [15] Va ser anunciada el 30 d'octubre de 2012 després de la compra de Lucasfilm per part de Walt Disney Company . [13] [16] El rodatge s'ha realitzat en format 35mm [17] en estudis i exteriors repartits entre el Regne Unit , Islàndia i Emirats Àrabs Units . [18] [19] Va començar a Abu Dhabi el 16 de maig de 2014 [20] [21] i va acabar al Regne Unit, en els estudis Pinewood el 3 de novembre del mateix any. [22] El 13 de febrer de 2016 la pel·lícula va arribar a ingressar més de 2.000 milions de dòlars, es va convertir d'aquesta manera en la tercera pel·lícula més taquillera de la història després de Titanic i Avatar . [23] [24] Les seves seqüeles Episodi VIII o Episodi IX s'estrenaran el 2017 i el 2019 respectivament. Contingut 1 Dates de Llançament 2 Argument 3 Repartiment 4 Producció 4.1 Desenvolupament 4.2 Preproducció 4.3 Càsting 4.4 Rodatge 4.5 Postproducció 4.6 Música 5 Estrena 5.1 Edició domèstica 6 Màrqueting 6.1 Marxandatge 7 Recepció 7.1 Ingressos 7.2 Crítica 7.3 Premis 7.3.1 Top ten 8 Notes 9 Referències 10 Enllaços externs Dates de Llançament [ modifica ] País Llançament Bèlgica 16 desembre 2015 Bahrain 16 desembre 2015 Suïssa 16 desembre 2015 (Regió francoparlante) Suïssa 16 desembre 2015 (Regió italoparlante) Dinamarca 16 desembre 2015 Finlàndia 16 desembre 2015 França 16 desembre 2015 Itàlia 16 desembre 2015 Luxemburg 16 desembre 2015 Marroc 16 desembre 2015 Països Baixos 16 desembre 2015 Noruega 16 desembre 2015 Suècia 16 desembre 2015 Sud-àfrica 16 desembre 2015 Emirats Àrabs Units 17 desembre 2015 Armènia 17 desembre 2015 Argentina 17 desembre 2015 Àustria 17 desembre 2015 Austràlia 17 desembre 2015 Azerbaidjan 17 desembre 2015 Bòsnia i Hercegovina 17 desembre 2015 Brasil 17 desembre 2015 Bielorússia 17 desembre 2015 Suïssa 17 desembre 2015 (Regió germanoparlante) Xile 17 desembre 2015 Colòmbia 17 desembre 2015 República Txeca 17 desembre 2015 Alemanya 17 desembre 2015 República Dominicana 17 desembre 2015 Egipte 17 desembre 2015 Fiji 17 desembre 2015 Regne Unit 17 desembre 2015 Grècia 17 desembre 2015 Guatemala 17 desembre 2015 Hong Kong 17 desembre 2015 Croàcia 17 desembre 2015 Irlanda 17 desembre 2015 Israel 17 desembre 2015 Islàndia 17 desembre 2015 Corea del Sud 17 desembre 2015 Kuwait 17 desembre 2015 Kazakhstan 17 desembre 2015 Líban 17 desembre 2015 ARI Macedònia 17 desembre 2015 Mèxic 17 desembre 2015 Malàisia 17 desembre 2015 Nova Zelanda 17 desembre 2015 Perú 17 desembre 2015 Filipines 17 desembre 2015 Portugal 17 desembre 2015 Sèrbia 17 desembre 2015 Rússia 17 desembre 2015 Singapur 17 desembre 2015 Eslovènia 17 desembre 2015 Eslovàquia 17 desembre 2015 Tailàndia 17 desembre 2015 Turquia 17 desembre 2015 Taiwan 17 desembre 2015 Ucraïna 17 desembre 2015 Uruguai 17 desembre 2015 Bulgària 18 desembre 2015 Bolívia 18 desembre 2015 Canadà 18 desembre 2015 Estònia 18 desembre 2015 Espanya 18 desembre 2015 Hongria 18 desembre 2015 Indonèsia 18 desembre 2015 Japó 18 desembre 2015 Cambodja 18 desembre 2015 Lituània 18 desembre 2015 Letònia 18 desembre 2015 Nepal 18 desembre 2015 Polònia 18 desembre 2015 Romania 18 desembre 2015 Tunísia 18 desembre 2015 Estats Units 18 desembre 2015 Veneçuela 18 desembre 2015 Vietnam 18 desembre 2015 Grècia 24 desembre 2015 Bangla Desh 25 desembre 2015 Xipre 25 desembre 2015 Índia 25 desembre 2015 Sri Lanka 25 desembre 2015 Pakistan 25 desembre 2015 Xina 9 gener 2016 Argument [ modifica ] Advertiment: A partir d'aquí, pot haver-hi informació detallada sobre l'argument. Més informació . Aproximadament uns trenta anys després de la Batalla d'Endor, la galàxia no ha pogut acabar amb la tirania i l'opressió. L' Aliança Rebel s'ha transformat en la Resistència, braç militar de la Nova República , que combat el Primer Orde , un grup marcial nascut i influenciat per les restes de l' Imperi Galàctic . [25] [26] En Poe Dameron , el millor pilot de la galàxia i de la Resistència, obté un fragment del mapa galàctic on es traça el camí per trobar en Luke , qui fa anys que està desaparegut. Immediatament, apareixen les forces del Primer Orde, liderades per en Kylo Ren i el capturen. No obstant això, aconsegueix donar el mapa al seu droide BB-8 perquè fugi amb ell. En Poe és portat a un destructor imperial i torturat per en Ren, però aconsegueix escapar amb l'ajuda de FN-2187, posteriorment conegut com a Finn , un stormtrooper desertor que s'adona de la maldat del Primer Orde en la seva última incursió. Tots dos roben un TIE Fighter i aquest s'estavella a la superfície del planeta desèrtic Jakku. En Finn sembla ser-ne l'únic supervivent, atès que en Poe desapareix. Després d'hores de caminada, aconsegueix donar amb un llogarret on coneix la Rey , una jove drapaire amb alts coneixements en mecànica i tecnologia que ha trobat el BB-8. Tots dos es veuen obligats a fugir del planeta en una nau abandonada, el Falcó Mil·lenari , en ser atacats per una nova incursió del Primer Orde. Un cop han fugit a l'espai i creuen que estan salvats, són interceptats per una nau de càrrega. En ella hi ha en Chewbacca i en Han Solo , els quals feia anys que buscaven la nau per recuperar-la. Explicada la situació, tots quatre es posen en direcció al planeta Takodana, on es troba la pirata intergalàctica Maz Kanata, qui pot ajudar el BB-8 a trobar la Resistència. El Primer Orde, que continua perseguint els protagonistes per aconseguir el mapa, fa una nova incursió al planeta i capturen la Rey, que ja ha vist el mapa i per tant el poden obtenir mentalment a través de la Força. D'altra banda: en Finn, en Solo i en Chewbacca aconsegueixen contactar amb la Resistència i tracen un pla per abordar la base enemiga i rescatar la Rey. Després de destruir la base principal del Primer Orde, l' R2D2 , que havia estat inactiu durant anys es reactiva mostrant la part del mapa que faltava per trobar en Luke. Ajuntant els dos fragments del mapa, troben el punt exacte on es troba i hi van, on li tornen la seva espasa làser. Repartiment [ modifica ] Personatge Veu en català [27] Han Solo Camilo García Leia Organa María Luisa Solá Kylo Ren Masumi Mutsuda Rey Nerea Alfonso Finn Roger Isasi-Isasmendi Poe Dameron Claudi Domingo Maz Kanata Noemí Bayarri Líder Suprem Snoke Xavier Fernández Ruiz Gereral Hux Sergio Zamora C-3PO Alberto Mieza Capitana Phasma Marta Ullod Lor San Tekka Ricard Solans Els actors nous de la saga: Adam Driver com el guerrer del costat fosc Kylo Ren , Daisy Ridley com la drapaire Rey , John Boyega com l'ex stormtrooper Finn i Oscar Isaac com el pilot de X-wing Poe Dameron . Harrison Ford com a Han Solo : [28] Ford va dir sobre Han: 'No aspiro a reemplaçar Obi-Wan , d'igual forma tampoc aspiro a ser un nou Alec Guinness . El seu desenvolupament és consistent amb el seu caràcter, i hi ha elements emocionals que han ocasionat el seu creixement... No obstant això, hi ha un munt de trets que el caracteritzen, hi ha coses que no canvien.' [29] Mark Hamill com a Luke Skywalker : [28] Sobre Luke, Han i Leia, Abrams digué: 'Estem davant de l'antiga i tan mítica història del rei Artús . Són personatges que des de la perspectiva dels nous personatges, pot ser que creguin en ells o pot ser que no. Són personatges que poden haver existit o que simplement fossin d'un conte de fades. [30] Carrie Fisher com a general Leia Organa : [31] En aquesta entrega és coneguda com a general Organa, en comptes de princesa Leia, i es mostra com encara té coneixements de La Força . [32] Després dels esdeveniments d' El retorn del Jedi , es va descriure el seu personatge com 'una mica més bregada en la batalla, afligida sentimentalment.' [33] Fisher va descriure a Leia com a 'solitària. Sota molta pressió. Compromesa com sempre amb la causa però ja està cansada i afligida. Abrams va dir: 'Els riscos són molt grans en la seva vida, per tant no hi ha temps per fer moltes bromes per part seva.' [34] Adam Driver com a Kylo Ren : [28] Cavaller fosc amb un gran poder de La Força, membre original dels Cavallers de Ren i comandant del Primer Orde . [35] [36] Driver digué que l'equip 'no pensa en ell com si fos el dolent. Alguna cosa que era més que tres dimensions. És perillós i impredictible, i moralment justificat amb el que es pensa que és correcte.' [37] Daisy Ridley com a Rey : [28] [38] Una buscadora de ferralla al planeta desèrtic Jakku, que descobreix que La Força és molt forta dins seu. [39] Ridley digué: És completament autosuficient, i tot ho fa tota sola, fins que coneix en Finn i comença l'aventura. [39] John Boyega com a Finn : [28] [38] Un stormtrooper desertor del Primer Orde. [39] [40] Boyega va dir que es va assabentar que havia aconseguit el paper mentre esmorzava a Mayfair , quan Abrams li va dir: 'tu seràs la nova estrella d' Star Wars .' [41] Boyega va dir: 'Quan trobem en Finn, està en un gran perill. La forma amb la qual reacciona a aquest perill canvia la seva vida, i entra dins l'univers d' Star Wars d'una manera molt singular. [39] En una altra entrevista va dir: En Finn ha estat educat sobre en Luke. Per ell, quan es va unir a l'exèrcit, era un dels grans enemics.' [30] Oscar Isaac com a Poe Dameron: [28] [38] Pilot de X-wing de la resistència. [39] [42] Segons Isaac: 'és el millor pilot boig de la galàxia... Comença que és en una missió enviada per certa princesa i acaba trobant-se amb en Finn, els seus destins estan lligats per a sempre.' [39] Lupita Nyong'o com a Maz Kanata: [43] Una pirata. [42] Nyong'o diu que Kanata 'ha viscut més de mil anys, i ha tingut aquest antre durant més de cent anys, i és com qualsevol altre bar de qualsevol racó de l'Univers d' Star Wars . [44] Andy Serkis com a Líder Suprem Snoke: [28] Mestre de Kylo Ren [45] i poderosa figura del costat fosc. [46] Serkis descriu Snoke com 'una figura enigmàtica, i estranyament vulnerable, al mateix temps que poderosa... És gran, aparenta ser alt. Només s'ha dissenyat la seva cara. Té una estructura òssia i facial molt particular.' [47] Domhnall Gleeson com a General Hux: [28] Líder del Primer Orde. [48] Gleeson descriu el personatge com 'una persona bastant cruel. Una disciplina forta seria quedar-se curt... Té moltes discrepàncies amb Kylo Ren. Tenen la seva pròpia relació individual i inusual. Cada un té la seva força de diferents maneres. Competeixen pel poder.' [49] Anthony Daniels com a C-3PO : [28] Daniels va dir que als actors se'ls va permetre experimentar amb els seus personatges, i que Abrams 'va crear un camp on se'm va donar el meu temps i fer suggeriments.' [50] Peter Mayhew com a Chewbacca [28] Max von Sydow com a Lor San Tekka [28] [51] Tim Rose i Mike Quinn van repetir els seus papers com a Ackbar i Nien Nunb respectivament. Quinn va treballar en el paper de Nien Nunb abans que Richard Bonehill morís, amb Kipsang Rotich donant veu al personatge. [52] [53] [54] Kenny Baker va ajudar com a consultor per a l' R2-D2 . [28] [55] Gwendoline Christie fa de capitana Phasma, oficial del Primer Orde. [56] Dave Chapman i Brian Herring van assistir com a titellaires per al BB-8 , [57] i amb Bill Hader i Ben Schwartz acreditats com a consultors vocals. [58] Ken Leung és Statura, almirall de la Resistència. [59] Simon Pegg és Unkar Plutt, un distribuïdor de ferralla a Jakku. [48] [60] Greg Grunberg és Snap Wexley, pilot d'un X-wing. [61] Kiran Shah és Teedo, un drapaire de Jakku que vol desmontar el BB-8. [62] Jessica Henwick és Jessika 'Jess Testor' Pava, una pilot de X-wing. [63] [64] Yayan Ruhian, Iko Uwais i Cecep Arif Rahman són Tasu Leech, Razoo Qin-Fee i Crokind Shand respectivament, membres del Kanjiklub Gang, una organització criminal. [65] [66] [67] Warwick Davis és Wollivan, un client de la taverna Maz Kanata. [68] [69] Thomas Sangster és Thanisson, un suboficial del Primer Orde. [70] Billie Lourd és Connix, una tinent de la Resistència. [71] [72] Ewan McGregor dóna veu a un cameo d' Obi-Wan Kenobi . [73] [74] Daniel Craig , Michael Giacchino i Nigel Godrich fan cameos com a stormtroopers. [75] [76] L'assistent d'Abrams, Morgan Dameron, surt com a oficial de la Resistència, [77] mentre que el seu pare, Gary Abrams, és el capità Cypress. [78] Més a més, Emun Elliott , Crystal Clarke, Mark Stanley, Pip Andersen, [79] Christina Chong, [80] Miltos Yerolemou, [81] Maisie Richardson-Sellers , [82] Amybeth Hargreaves, [83] Leanne Best, [84] Harriet Walter, [85] Judah Friedlander [86] i Kevin Smith [87] van fer càstings per papers secundaris. Abrams fa un cameo donant la seva veu. [88] [89] Altres actors de veu de Star Wars: The Clone Wars i Star Wars Rebels com són: Dee Bradley Baker, Matt Lanter, Tom Kane, Meredith Salenger i Dave Filoni apareixen al llarg de la pel·lícula. [90] L'encarregat de dirigir el doblatge en català va ser Quim Roca, mentre que la traducció va quedar a càrrec de Lluís Comes. [27] Producció [ modifica ] Desenvolupament [ modifica ] George Lucas , el creador de la saga La guerra de les galàxies , en diverses ocasions va donar idees per a una trilogia seqüela, però sempre s'havia negat a fer-la. [91] A l'octubre de 2012 va vendre la seva companyia productora, Lucasfilm , i amb ella la franquícia de La guerra de les galàxies a Disney . [92] Parlant sobre la nova presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy , Lucas digué: 'Jo sempre he dit que no faria res més, i això és veritat, perquè no faré res més. Però això no vol dir que no estigui disposat a passar-li el testimoni a la Kathy.' [93] Com a consultor creatiu per a la pel·lícula, Lucas va assistir a diferents entrevistes per donar detalls sobre l' univers expandit . [92] Entre el material que va lliurar hi havia els seus escrits per als episodis VII i IX. tot i que més tard va anunciar que Disney havia descartat les seves idees [94] [95] i que aquí es va acabar la seva participació en el film. [96] El fill de Lucas, Jett, explicà a The Guardian que al seu pare el va afectar molt haver venut els drets de la franquícia, tot i tenir una bona sintonia amb Abrams a l'hora de dirigir i poder-lo guiar, ell vol 'deixar-ho anar i convertir-lo en una nova generació'. [97] El novembre de 2015, Lucas digué a Disney que 'ja no tenia prou entusiasme' per involucrar-s'hi novament i va admetre que: 'Si continuo aquí, només causaré problemes, ja que no van fer el que jo volia fer i ja no tornaré a tenir aquest control mai més. Tot el que faria seria contraproduent.' [98] El primer guió d' El despertar de la força va ser escrit per Michael Arndt . [99] [100] [101] David Fincher [102] i Brad Bird van ser proposats com a directors, tot i que Bird ja estava compromès amb Tomorrowland . [103] Guillermo del Toro també va ser considerat, però estava massa ocupat amb els seus propis projectes. [104] El gener de 2013, J. J. Abrams va ser anunciat com a director de la pel·lícula, juntament amb Lawrence Kasdan i Simon Kinberg com a consultors del projecte. [105] [106] La producció va anunciar que Arndt deixava el projecte el 24 d'octubre de 2013 per dipositar-lo a les mans de Kasdan i Abrams. [107] Fet que li causà certes preocupacions a Abrams durant un temps. [108] Segons Abrams, la clau per a l'èxit estava a tornar a l'origen de la primera pel·lícula i basar-se molt més en les emocions que en les explicacions. [109] El gener de 2014, Abrams anuncià que el guió estava complet. [110] A l'abril d'aquell mateix any, Lucasfilms va aclarir que tant aquesta pel·lícula com l'episodi IX no contindrien les històries de l'univers expandit, tot i que hi podrien aparèixer certs elements com en la sèrie Star Wars Rebels . [111] (Esquerra a dreta) La productora Kathleen Kennedy , l'escriptor i director J. J. Abrams i l'escriptor Lawrence Kasdan parlant en la San Diego Comic-Con International de 2015. Preproducció [ modifica ] El maig de 2013 es va confirmar que l'episodi VIII es rodaria al Regne Unit . [112] Els representants de Lucasfilm es van reunir amb el ministre d'hisenda George Osborne per arribar a un acord amb la producció d' El despertar de la força . [112] A principis de setembre de 2013, Bad Robot va cedir part de les seves instal·lacions per al rodatge de la pel·lícula en benefici de reduir les escenes rodades als Estats Units. [113] Michael Kaplan va ser escollida com a dissenyadora de vestuari, que ja havia treballat amb Abrams en les pel·lícules de Star Trek . [114] També es van contractar a Mary Jo Markey i Maryann Brandon com a editores de la pel·lícula. [115] L'agost de 2013, es va anunciar que Daniel Mindel va ser escollit com a director de fotografia la qual es rodaria en 35 mm (concretament en Kodak 5219). [116] A l'octubre de 2013, es van confirmar altres membres de l'equip, incloent-hi el dissenyador de so Ben Burtt , el director de fotografia Daniel Mindel, els dissenyadors de producció Rick Carter i Darren Gilford, el supervisor d'efectes especials Chris Corbould , el mesclador de re-gravació de Gary Rydstrom , el supervisor d'edició de so Matthew Wood , el supervisor d'efectes visuals Roger Guyett , i els productors executius Tommy Harper i Jason McGatlin. [117] [118] [119] [120] Càsting [ modifica ] El repartiment de Star Wars: El despertar de la força a la Comic Con de San Diego de 2015 (D'esquerra a dreta: John Boyega , Daisy Ridley , Oscar Isaac , Adam Driver , Domhnall Gleeson , Gwendoline Christie , Carrie Fisher , Mark Hamill i Harrison Ford ). El càsting va començar l'agost de 2013 amb Abrams amb diferents actors per a lectures de guió i proves de pantalla. Les audicions van tenir lloc al Regne Unit , Irlanda i als Estats Units el novembre del 2013 pels papers de la Rachel i en Thomas. [121] [122] [123] Arran d'un canvi de guió per part de Kasdan i Abrams es va tornar a fer una nova roda de càstings. [124] Tot i que Lucas ja va donar a entendre el març de 2014 que els actors de la primera saga Carrie Fisher , Harrison Ford i Mark Hamill tornarien en aquesta nova pel·lícula, [92] no va ser fins pràcticament un any més tard que la productora ho va confirmar. [28] Saoirse Ronan , [125] Michael B. Jordan , [126] i Lupita Nyong'o [127] van fer audicions per a nous personatges. la productora va considerar el fet que Jesse Plemons fos un possible fill de Luke Skywalker. [128] Adam Driver per un dolent que no tenia ni nom. [129] i Maisie Richardson-Sellers per un personatge sense definir. [130] El març del 2014, l'actor Dominic Monaghan va dir que Abrams buscava tres actors desconeguts per protagonitzar la pel·lícula, i que els rumors sobre fitxar grans estrelles eren falsos. [131] Daisy Ridley va ser escollida per la pel·lícula el febrer de 2014, i gràcies a un acord aconseguit pel seu representant va poder compaginar aquesta feina amb la gravació de la sèrie Girls . Denis Lawson , qui va interpretar a Wedge Antilles en la trilogia original, va dir que no volia tornar a interpretar el seu personatge perquè se n'havia cansat. [132] Per preparar el seu paper, Hamill es va deixar créixer la barba [133] i va contractar un entrenador personal i un nutricionista a petició dels productors, els quals volien que fos un Luke envellit. [134] Fisher, qui també va contractar un entrenador personal i un nutricionista es va preparar el seu paper. [134] L'equip de producció va fer construir un nou C-3PO per encabir a en Daniels. [135] El maig del 2014, la mare de la Fisher, Debbie Reynolds , va dir que la seva filla havia arribat a perdre fins a 18 quilos per fer el paper. [136] El maig, Abrams va anunciar un concurs de donacions per a UNICEF des del set d' Star Wars d' Abu Dhabi . Al guanyador se li va permetre visitar els platós, conèixer els actors i sortir a la pel·lícula. [137] A l'octubre de 2014, Warwick Davis , qui va interpretar a Wald i Wealze a L'amenaça fantasma i l' ewok Wicket a El retorn del Jedi va anunciar que tornaria a aparèixer en aquesta nova entrega, tot i que no va especificar el paper. [138] El novembre de 2014, Reynolds va confirmar que la filla de la Fisher, Billie Lourd , apareixeria a la pel·lícula. [71] Rodatge [ modifica ] Skellig Michael a Irlanda (a dalt) i i l'ex RAF Greenham Common a Anglaterra van ser alguns dels llocs on es va rodar la pel·lícula. El febrer del 2014, Abrams va dir que el rodatge començaria el maig i duraria tres mesos. [109] L'anunci oficial va ser el 18 de març, quan Disney i Lucasfilm van anunciar que la fotografia principal començaria el maig als estudis Pinewood a Buckinghamshire , Anglaterra . [139] Aquell mateix mes es va revelar que la preproducció s'estava rodant a Islàndia , abans no comences el rodatge oficial. Consistia en gravacions de paisatges per ser usats de fons. [140] El 2 d'abril, Walt Disney Studios presidit per Alan Horn va confirmar que el rodatge havia començat, [141] i ho estava fent a Sbu Dhabi . [142] [143] Al cap d'un mes, es va revelar que, a part del format 35 mm , també s'estava gravant en format 70 mm IMAX . [144] El 8 de juliol, Bad Robot va tuitar que la pel·lícula estava sent en part rodada amb càmeres IMAX. [145] A principis de maig de 2014, l'estudi va publicar una selfie de l'Iger amb Chewbacca. Iger explicà que la foto s'havia pres durant la seva visita als estudis Pinewood dues setmanes abans de començar amb el rodatge. [146] El rodatge principal va començar a Abu Dhabi el 16 de maig de 2014. [147] [148] [149] No obstant això, gran part de l'equip es va posar a treballar a Abu Dhabi a principis de maig. Es necessitava construir gran part del set, incloent-hi: naus especials, una gran torre, un mercat i explosius per crear un gran cràter. Els membres de l'elenc se'ls va veure practicant la conducció dels vehicles que havien d'usar durant el rodatge. [150] La producció es va traslladar als estudis Pinewood al juny. [151] El 12 de juny, Harrison Frod es va trencar la cama durant el rodatge a Pinewood després que li caigues una porta hidràulica, va ser portat a l'hospital. La producció es va aturar durant dues setmanes fins que es va recuperar. [152] El seu fill, Ben Ford explicà que el turmell del seu pare possiblement necessitaria una placa i caragols. Fet que podria endarrerir el rodatge, l'equip l'havia de gravat de cintura cap amunt. [153] Jake Steinfeld , l'entrenador personal de Ford, va dir el juliol que en Ford s'estava recuperant ràpidament. [154] Abrams també es va lesionar (l'esquena) quan va intentar d'aixecar la porta que va accidentar a en Ford. No obstant això, ho va mantenir en secret i no li ho va dir a ningú fins al cap d'un mes. [155] El 29 de juliol de 2014 el rodatge es va dur a terme durant tres dies a l'illa Skellig Michael , davant la costa del comtat de Kerry a Irlanda amb un elenc que incloïa Mark Hamill i Daisy Ridley. [156] [157] La producció es va aturar durant dues setmanes a principis d'agost de 2014, en les quals Abrams va haver de reelaborar l'ordre del rodatge fent primer les escenes sense en Ford per després rodar totes les seves d'una tacada. [158] [159] El setembre de 2014, la base militar de RAF Greenham Common a Berkshire , prop dels estudis Pinewood, va ser usada per rodar un hangar on es construeixen diverses naus espacials. [160] [161] El rodatge principal va acabar el 3 de novembre. [162] Postproducció [ modifica ] Seu de Bad Robot Productions , on Abrams va supervisar la producció de la pel·lícula. El cinematògraf Daniel Mindel explicà que per El despertar de la força utilitzaria molt més les maquetes amb fons reals que no pas les imatges generades per ordinador , d'aquesta manera l'estètica és més similar a la de la trilogia preqüela. [163] Rian Johnson , director de l' Episodi VIII , li va reiterar a Abrams que farà servir poc les imatges generades per ordinador, que es basarà en les efectes especials tradicionals, basant-se que: 'Crec que la gent li està retornant als efectes pràctics. Sembla que hi ha un tipus de gravetat que ens arrossega com a ella. Crec que cada vegada més persones estan arribant una mena de massa crítica pel que fa a les escenes d'acció generades per ordinador, que es presta a un tipus molt concret d'escena d'acció, on la física surt per la finestra i es fa enorme massa ràpid. [164] La intenció d'Abrams en prioritzar els efectes especials pràctics era per recrear l'autenticitat i l'originalitat d' Star Wars . [165] Amb aquesta finalitat, el robot BB-8 era un suport físic que va ser desenvolupat per Disney Research . [166] Va ser creat per l'especialista en efectes especials Neal Scanlan i va ser operat en directe al plató pels actors. [167] [168] L'agost del 2015, Abrams va estimar que la pel·lícula duraria entre 124 i 125 minuts. [169] El febrer de 2014, l' Industrial Light & Magic (ILM) va anunciar els plans d'obrir un centre a Londres. Es va citar pel·lícules de Star Wars de Disney com un catalitzador per a l'expansió. La delegació de Vancouver d'ILM també va treballar en els efectes especials. [170] Música [ modifica ] « Tot és una continuació d'un seguit d'idees. És una mica com l'addició de paràgrafs en una carta que s'ha anat escrivint al llarg dels anys. A partir d'una nova pel·lícula, una història que no sé, personatges que no he conegut, tot el meu acostament a la música escrita és completament diferent, tractant de trobar una identitat, tractant de trobar les identificacions melòdiques si és que és necessari pels personatges, i així successivament. » — John Williams [171] El juliol de 2013, John Williams va anunciar que seria novament el compositor de la banda sonora de la saga. [172] Va ser també l'encarregat de compondre la música dels dos primers anuncis. [173] [174] Va començar a treballar-hi a principis del 2015, i al juny, quan ja s'havia rodat la majoria de les escenes, va començar a treballar amb una rutina diària. [175] El maig de 2015, Williams va anunciar que tornarien a sonar alguns dels temes de les entregues anteriors, com els temes principals d'en Luke, la Leia i en Han entre altres. 'D'aquesta manera el canvi de trilogia és molt més natural i correcte. No hi ha molts temes però crec que els pocs que hi ha són importants i formen part d'una manera positiva i constructiva.' Williams digué que treballar amb Abrams va ser similar a com ho va fer amb Lucas. [171] La banda sonora d' El despertar de la força va començar a gravar-se el juny de 2015 al Sony Pictures Studios a Culver City amb William Ross realitzant la major part de la música. [176] El primer dia de gravació va ser l'1 de juny de 2015. [177] Williams va assistir a les sessions i va dur a terme la resta de les gravacions. [178] [179] Va ser orquestrat per una orquestra independent durant diversos mesos amb sessions contínues durant l'estiu i la tardor del 2015. L'últim dia de l'enregistrament va ser el 14 de novembre del mateix any. [180] [181] [174] La banda sonora va sortir a la venda el 18 de desembre de 2015 per Walt Disney Records . [182] Estrena [ modifica ] La pel·lícula va ser preestrenada a Los Angeles al Grauman's Chinese Theatre , a El Capitan Theatre i al Dolby Theatre el 14 de desembre de 2015. [183] Una carpa blanca es va estendre al llarg del Hollywood Boulevard des d'Orange Drive fins a Highland Avenue, per rebre a les més de cinc mil persones que van assistir a l'esdeveniment. [184] La seva estrenar va començar l'11 països el 16 de desembre ( França , Itàlia , Suïssa , Suècia , Dinamarca , Bèlgica , Països Baixos , Noruega , Finlàndia , Filipines i Tailàndia ). El 17 de desembre es va estrenar a 14 països més ( Regne Unit , Alemanya , Àustria , Rússia , Corea del Sud , Malàisia , Hong Kong , Singapur , Taiwan , Mèxic , Brasil , Argentina , Austràlia i Nova Zelanda ). No obstant això, a la majoria de països (com Estats Units , Japó i Catalunya entre molts altres) l'estrena de la pel·lícula va ser el 18 de desembre, [185] tant en 3D com en IMAX 3D . [186] En altres països com l' Índia la pel·lícula no es va estrenar fins al 25 de desembre, [187] i a la Xina el 9 de gener del 2016. [185] Als Estats Units, va tenir l'estrena més gran en un desembre amb 4.134 cinemes, dels quals 3.300 van ser en format 3D i 392 en format IMAX . [188] [189] [190] A tot el món fins a 940 cinemes van emetre en format IMAX, aconseguint un nou rècord. [189] El 18 de desembre de 2015, la pel·lícula va començar a emetre en totes les pantalles IMAX dels Estats Units durant quatre setmanes consecutives fins al 14 de gener de 2016. Juntament amb la trilogia del Hòbbit és l'única pel·lícula que ha tingut aquesta difusió. [191] Edició domèstica [ modifica ] La pel·lícula es va alliberar en via descàrrega l'1 d'abril de 2016 i el 5 del mateix mes per a Blu-ray i DVD . [192] Aquests lliuraments s'han posat a la venda amb continguts extres. [193] El 23 de març, es va filtrar una còpia a internet en qualitat Blu-ray la qual en menys de dotze hores va tenir més de dos milions de descàrregues. [194] Màrqueting [ modifica ] EL 28 de novembre de 2014 Lucasfilm va emetre un anunci de 90 segons de la pel·lícula. Va ser emès en molts cinemes dels Estats Units i del Canadà, el desembre es va emetre a la resta del món. També es va emetre a Youtube i iTunes Store , [195] va generar un total de 58,2 milions de visites a Youtube la primera setmana. [196] The Hollywood Reporter va dir que era 'nostàlgicament molt potent', lloant la barreja feta entre el nou i el vell. [197] La revista cinematogràfica Empire va quedar impressionada per la continuïtat de les primeres pel·lícules, 'La sensació de les pel·lícules clàssiques de Star Wars ' però es noten les absències de Hamill, Ford i Fisher envers la incorporació dels nous personatges. [198] The Guardian va escriure que la participació de John Williams reforça la lleialtat de la saga per als aficionats. [199] L'11 de desembre de 2014 Abrams i Kennedy van llançar una sèrie de vuit targetes Topps col·leccionables on es revelaven noms de diferents personatges. [38] El 16 d'abril de 2015 es va emetre un segon anunci, aquest amb una durada de dos minuts, en un panell gegant a l' Star Wars Celebration d' Anaheim , Califòrnia . La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, va quedar gratament sorpresa amb la recepció, 'gairebé vuit mil persones es va posar a cridar, tret d'un concert de rock, no recordo cap altre lloc així. [200] L'anunci va ser vist fins a 88 milions de vegades en les següents 24 hores, batent el rècord de Furious 7 de 62 milions del novembre de 2014. [201] [202] No obstant això, segons el Guinness World Records , aquest segon anunci va registrar 30,65 milions en 24 hores, i va aconseguir el rècord 'anunci més vist en les seves primeres 24 hores a Youtube'. [203] L'esdeveniment va ser retransmès per Verizon a Youtube, StarWars.com i en diversos cinemes. L'anunci presenta molts dels nous personatges i ensenyen per primera vegada el retorn de Chewbacca i Han Solo. Graham Milne del The Huffington Post va escriure sobre l'anunci: 'Era una afirmació d'una cosa que sempre havíem dit i que mai passava. Va ser un regal. Va ser una recompensa a la fe. Sobre el maleït temps.' [204] Vanity Fair va ser la primera revista a treure en portada una exclusiva sobre la pel·lícula. Es va publicar el 7 de maig de 2015 i conté diverses entrevistes i fotografies fetes per Annie Leibovitz . [205] [206] Walt Disney Studios i Lucasfilm van presentar El despertar de la força a l' Expo D23 l'agost de 2015. [207] Drew Struzan , qui va dissenyar les anteriors caràtules de la saga, va fer-ne una de commemorativa i la va regalar als assistents de l'esdeveniment. [208] Tot i així, no va ser fins a l'octubre que Lucasfilm va presentar la caràtula de la pel·lícula juntament amb un tercer anunci. [209] El pòster omet a en Luke i mostra una nau molt similar a l'estrella de la mort. [210] Duran el descans de la Monday Night Football es va emetre un nou anunci, abans no es pugés a internet. [211] La resposta dels fans no es va fer esperar i la van categoritzar de frenètica. Lizo Mzimba de la BBC va escriure: 'potser el més significatiu sobre l'últim anunci és que realment revela molt poc de la història'. [212] Robbie Collins, del The Daily Telegraph digué: 'és una barreja perfecta entre l'antic i el vell, queda perfectament lligat amb l'estètica d' Star Wars . [213] L'anunci va rebre 128 milions de visites en 24 hores, un nou rècord de visites en el primer dia. 16 milions d'aquestes visites van ser en directe en la pausa de Monday Night Football . [214] Marxandatge [ modifica ] Disney Publishing Worldwide i Lucasfilm han publicat una sèrie de 20 llibres i e-books , anomenats Journey to Star Wars: The Force Awkens , els quals es van començar a vendre a finals de 2015, una mica abans de la pel·lícula. La sèrie inclou llibres de les editorials Del Rey i Disney-Lucasfilm publisher, així com còmics de Marvel Comics . Tots els llibres estan dins del cànon de l' univers expandit . [215] [216] La primera novel·la, Star Wars: Aftermath , posada a la venda el setembre de 2015 va ser escrita per Chuck Wendig. La història es desenvolupa poc després d' El retorn del Jedi i tracta sobre les conseqüències de la mort de Palpatine i Darth Vader , així com el buit de poder format al govern de l'Imperi sobre la galàxia i les accions de la Rebel·lió durant els següents mesos. És la primera novel·la d'una trilogia que explica els esdeveniments entre El retorn del Jedi i El despertar de la força . [217] Alan Dean Foster escriurà la novel·lització d'aquesta pel·lícula. [218] Disney Consumer Products i Lucasfilm van anunciar el 4 de setembre de 2015 seria conegut com el 'Force Friday' i en ell es va posar a la venda la totalitat del marxandatge. A partir de les 12:01 am, els fans van poder comprar: joguines, llibres, roba així com una alta varietat de productes a Disney Stores i altres botigues. [219] Disney i Maker Studios van fer un flux de dades multimèdia de 18 hores a Youtube , mostrant diversos productes que posarien a la venda a partir del 3 de setembre del mateix any. [220] [221] Entre altres coses es va posar a vendre un BB-8 a control remot construït per Sphero. [166] Sphero va participar amb Disney a arrencar el marxandatge el juliol de 2014, van ser convidats a una reunió privada amb el conseller delegat de Disney, Bob Iger, on van ser presentats en el set de fotos i imatges de BB-8 abans de la seva presentació pública. [222] [223] Molts minoristes van ser incapaços de satisfer la demanda de productes de Star Wars. [224] Recepció [ modifica ] Ingressos [ modifica ] El despertar de la força es va estrenar en molts països el 18 de desembre. La nit del dijous, passades les 12 de la nit, es va recaptar fins a 57 milions de dòlars, dins d'aquests 57 milions hi ha els aconseguits per ' Star Wars Marathon Event', que es va fer en 135 cinemes, en els quals es va emetre les 7 pel·lícules per 59,99 dòlars, donant un preu de 8,57 dòlars per cada una. [225] [226] [227] dels quals 5,7 van ser en format IMAX repartit en 391 cinemes. [228] En el seu primer dia va recaptar 119,1 milions de dòlars repartits en 14.300 cinemes. Va batre el rècord de major recaptació en el dia de la seva estrena. [229] També ha estat la primera vegada que una pel·lícula ha superat els 100 milions en el dia de l'estrena. [230] També va batre el rècord de major recaptació en el seu primer cap de setmana, amb uns ingressos de 247.966,675 dòlars, que són uns 28,8 milions d'entrades venudes. [231] [232] Altres rècords establerts per la pel·lícula inclouen: una major recaptació mitjana per cinema a l'estrena de l'alliberament. amb 59.982 dòlars per cinema, [233] major estrena d'unes vacances, [234] major obertura d'una pel·lícula classificada per majors de 13 anys [235] i major obertura d'un desembre. [236] Al cap de cinc dies la pel·lícula ja havia recaptat 529 milions de dòlars, l'obertura més gran de la història fins al moment, juntament amb Jurassic World les úniques pel·lícules en arribar als 500 milions en tan sols 5 dies. [237] [238] Els ingressos del segon cap de setmana van disminuir un 39.8% als Estats Units i Canadà, guanyant 149,2 milions de dòlars, va romandre com la pel·lícula més taquillera un cop més, [239] va registrar el major segon cap de setmana de la història. [240] A nivell internacional, la pel·lícula va patir un fort descens, del 51%, amb uns ingressos de 136,9 milions. [241] A l' Índia , la pel·lícula no va tenir l'èxit esperat, ja que només va recaptar 1,51 milions a la seva estrena, sent la tercera pel·lícula més taquillera. [242] El despertar de la força va superar els 1.000 milions d'ingressos al dotzè dia de la seva estrena, és la pel·lícula més ràpida en arribar a aquesta fita. En el moment de l'estrena va ser la trenta-quatrena pel·lícula en arribar a aquesta xifra, el cinquena del 2015. [243] La pel·lícula va experimentar una altra disminució dels ingressos en el seu tercer cap de setmana. Va caure un 40,8%, ingressant 88,2 milions de dòlars als Estats Units. Tot i així va ser la pel·lícula més taquillera, [244] va batre igualment un nou rècord. [245] El 2 de gener, 16 dies després de la seva estrena, el film es va convertir en la segona pel·lícula més taquillera dels Estats Units i Canada amb uns ingressos superiors als 700 milions. [246] El 6 d'aquell mes, 20 dies després de l'estrena es va convertir amb la més taquillera. [247] Aquella mateixa setmana es va estrenar a la Xina i va batre un nou rècord, la major recaptació en el cap de setmana de l'estrena, amb 52,6 milions de dòlars. [248] El 17 de gener es va convertir en la primera pel·lícula de Disney en ingressar més de 1.000 milions fora dels Estats Units, la tercera del 2015 i la cinquena de tota la història. [249] Crítica [ modifica ] El lloc web Rotten Tomatoes , ha concedit a la pel·lícula el 'Certified Fresh' amb un índex d'aprovació del 94%, amb més de 300 crítiques i una qualificació mitjana de 8,2 sobre 10. El consens crític diu sobre la pel·lícula: 'Està plena d'acció i és portada tant per cares conegudes com a noves, El despertar de la Força recorda l'èxit de l'antiga glòria al mateix temps que injecta energia renovada.' [250] A Metacritic , la pel·lícula té una puntuació de 81 sobre 100, basat en 51 crítiques i indica una 'aclamació universal'. [251] A Cinemascore , l'audiència li va donar una nota de A en una escala d'A + a F. Les dones i els menors de 25 li van atorgar l'A + , mentre que 98% de l'audiència li va donar una A o una B. [252] Robbie Collin del The Daily Telegraph va donar cinc estrelles sobre cinc i va escriure: 'es proposava estrènyer Star Wars de la seva letargia, i tornar a connectar la sèrie amb el seu passat. Això s'ha aconseguit tan immediata i joiosament que potser és l'únic gran motiu per anar al cinema aquest any.' [253] Peter Bradshaw del The Guardian també li va atorgar un cinc sobre cinc, i va escriure 'tant per una progressió narrativa de les tres pel·lícules anteriors com per un reinici astutament afectuós de nova generació... ridícul i melodramàtica i sentimental, és clar, però emocionant i ple d'energia i el seu propi tipus de generositat'. [254] Justin Chang del Variety va escriure: 'té el suficient estil, impuls, amor i cura, resulta irresistible per a qualsevol que alguna vegada s'ha considerat un fan.' [255] Richard Roeper del Chicago Sun-Times li va donar quatre estrelles sobre quatre i va escriure: 'preciosa i emocionant, alegre, sorprenent i amb uns batecs d'aventurer.' [256] Tom Long del The Detroit News va escriure que creia que la pel·lícula és massa similar a l'original i però va afegir: 'la sapastra, desmanegada i innecessària de les preqüeles posteriors, han estat recapultades per l'energia, l'humor i la senzillesa de la direcció.' [257] Per l' Associated Press la pel·lícula és 'bàsicament el mateix' que l'original, però 'no és justament el que tothom esperava veure?' [258] Ann Hornaday, del The Washington Post , diu que tot i que la pel·lícula té 'prou novetat per a crear de nou una altra cohort d'admiradors acèrrims... El despertar de la força prem totes les cordes correctes, emocionals i narratives, per sentir-la tant familiarment com estimulantment nova.' [259] Christopher Orr, de The Atlantic , qualifica la pel·lícula d''obra mestra popurri' que 'pot ser que no tingui completament d'originalitat, però és una delícia.' [260] Lawrence Toppman de The Charlotte Observer va dir que Abrams 'havia tirat endavant un delicat acte d'equilibri, rendint un intel·ligent homenatge al passat.' [261] Mick LaSalle del San Francisco Chronicle va donar a la pel·lícula la seva qualificació més alta i va dir 'la millor seqüela de Star Wars i una de les millors pel·lícules de 2015.' [262] Brian Viner, del Daily Mail , va donar a la pel·lícula quatre estrelles de cinc i va escriure que és 'la pel·lícula més excitant fins ara d'aquesta gran franquícia.' [263] Frank Pallotta, en la crítica de la pel·lícula per a CNN Money , considera que és la millor pel·lícula des de la trilogia original i que 'segur serà una expeciencia cinematogràfica llargament recordada pels admiradors i els no admiradors per igual.' [264] Premis [ modifica ] Premis i nominacions Associacions Data de la cerimònia Categoria Nominat(s) Resultat Ref. Oscar 28 de febrer de 2016 Millor banda sonora John Williams Nominat [265] Millor edició de so Matthew Wood , David Acord Nominat Millor so Andy Nelson , Christopher Scarabosio , Stuart Wilson Nominat Millor muntatge Maryann Brandon , Mary Jo Markey Nominat Millors efectes visuals Roger Guyett , Patrick Tubach , Neal Scanlan , Chris Corbould Nominat American Cinema Editors 29 de gener de 2016 Millor edició dramàtica Maryann Brandon, Mary Jo Markey Nominat [266] American Film Institute 12 de desembre de 2015 Millor pel·lícula de l'any — Guanyador [267] Art Directors Guild 31 de gener de 2016 Excel·lència en disseny de producció Rick Carter , Darren Gilford Nominat [268] BAFTA 14 de febrer de 2016 Millor música John Williams Nominat [269] Millor so David Acord, Andy Nelson, Christopher Scarabosio, Matthew Wood, Stuart Wilson Nominat Millor disseny de producció Rick Carter, Darren Gilford, Lee Sandales Nominat Millors efectes visuals Chris Corbould, Roger Guyett, Paul Kavanagh , Neal Scanlan Guanyador Casting Society of America 21 de gener de 2016 Gran pressupost - Drama Nina Gold, April Webster , Alyssa Weisberg, Jessica Sherman Nominat [270] Central Ohio Film Critics Association 7 de gener de 2016 Millor fotografia — Guanyador [271] Actor de l'any Domhnall Gleeson (També per Brooklyn , Ex Machina i The Revenant ) Guanyador Millor direcció artística Daisy Ridley Nominat Millor muntatge Maryann Brandon, Mary Jo Markey Nominat Critics' Choice Movie Awards 17 de gener de 2016 Millor fotografia Kathleen Kennedy , J. J. Abrams , Bryan Burk Nominat [272] Denver Film Critics Society 11 de gener de 2016 Millor pel·lícula de ciència-ficció Kathleen Kennedy, J. J. Abrams, Bryan Burk Nominat [273] Millors efectes especials Roger Guyett, Patrick Tubach, Neal Scanlan, Chris Corbould Nominat Millor banda sonora John Williams Nominat Florida Film Critics Circle 23 de desembre de 2015 Millors efectes especials Roger Guyett, Patrick Tubach, Neal Scanlan, Chris Corbould Guanyador [274] Millor banda sonora John Williams Nominat Millor direcció artística Daisy Ridley Guanyador Georgia Film Critics Association 8 de gener de 2016 Millor producció de direcció Rick Carter, Darren Gilford, Alastair Bullock, Gary Tomkins Nominat [275] Millor elenc Nominat Millor banda sonora John Williams Nominat Millor direcció artística Daisy Ridley Nominat Makeup & Hairstyling Guild Awards 20 de febrer de 2016 Millors efectes especials amb maquillatge Neal Scanlan Nominat [276] Visual Effects Society 2 de febrer de 2016 Efectes visuals excel·lents en una característica fotoreal Roger Guyett, Luke O'Byrne, Patrick Tubach, Paul Kavanagh, Chris Corbould Guanyador [277] Medi ambient excel·lent en una característica fotoreal Yanick Dusseault, Mike Wood, Justin van der Lek, Quentin Marmier Guanyador Rendiment animat excel·lent en una característica fotoreal Joel Bodin, Arslan Elver, Ian Comley, Stephen Cullingford Nominat Cinematografía virtual excel·lent en una característica fotoreal Paul Kavanagh, Colin Benoit, Susumu Yukuhiro, Greg Salter Guanyador Composició excel·lent en una característica fotoreal Jay Cooper, Marian Mavrovic, Jean Lapointe, Alex Prichard Nominat Models destacats en una foto real o projecte d'animació Joshua Lee, Matthew Denton, Landis Fields, Cyrus Jam Guanyador Simulació d'efectes excel·lents en una característica fotoreal Rick Hankins, Dan Bornstein, John Doublestein, Gary Wu (for Starkiller Base) Nominat Premis Saturn Juny de 2016 Millor pel·lícula de ciència-ficció — Guanyador [278] [279] Millor direcció J. J. Abrams Nominat Millor guió Lawrence Kasdan , J. J. Abrams i Michael Arndt Guanyador Millor actor Harrison Ford Nominat Millor actriu Daisy Ridley Guanyador Millor actor secundari John Boyega Nominat Adam Driver Guanyador Millor actriu secundària Carrie Fisher Nominat Lupita Nyong'o Nominat Millor banda sonora John Williams Guanyador Millor muntatge Maryann Brandon i Mary Jo Markey Guanyador Millor direcció artística Rick Carter i Darren Gilford Nominat Millor bestuari Michael Kaplan Nominat Millor maquillatge Neal Scanlan Guanyador Millors efectes especials Roger Guyett, Patrick Tubach, Neal Scanlan i Chris Corbould Guanyador Visual Effects Society 2 de febrer de 2016 Efectes visuals excel·lents en una característica fotoreal Roger Guyett, Luke O'Byrne, Patrick Tubach, Paul Kavanagh i Chris Corbould Guanyador [277] Ambient excepcional creat en una característica fotoreal Yanick Dusseault, Mike Wood, Justin van der Lek i Quentin Marmier (per a Falcon Chase/Graveyard) Guanyador Rendiment animat excepcional en una característica fotoreal Joel Bodin, Arslan Elver, Ian Comley i Stephen Cullingford (per a Maz Kanata) Nominat Cinematografia virtual excepcional en un projecte fotoreal Paul Kavanagh, Colin Benoit, Susumu Yukuhiro, Greg Salter (per a Falcon Chase/Graveyard) Guanyador Composició excepcional en una característica fotoreal Jay Cooper, Marian Mavrovic, Jean Lapointe i Alex Prichard Nominat Models en circulació en una foto real o projecte d'animació Joshua Lee, Matthew Denton, Landis Fields, Cyrus Jam (per a BB-8 ) Guanyador Simulacions d'efectes pendents en una característica fotoreal Rick Hankins, Dan Bornstein, John Doublestein, Gary Wu (per a Starkiller Base) Nominat Top ten [ modifica ] A més de diversos premis i nominacions, El despertar de la força va aparèixer en les llistes de les deu millors pel·lícules del 2015 segons diversos crítics. [280] 1st – Peter Howell, The Toronto Star 2nd – Bob Thompson, The Vancouver Sun 3rd – Total Film 4th – Digital Spy 4th – Rod Pocowatchit, The Wichita Eagle 4th – Troy L. Smith, The Plain Dealer 5th – Empire 5th – Wired 5th – Collin Souter, RogerEbert.com 6th - Michael Smith, Tulsa World 6th - Twitch Film 7th – Matthew Jacobs , The Huffington Post 7th – Peter Debruge, Variety 8th – Matt Fagerholm, RogerEbert.com 9th – Sean P. Means, The Salt Lake Tribune 9th – Christopher Orr , The Atlantic 9th – Richard Roeper , The Chicago Sun-Times 9th – Peter Travers , Rolling Stone 10th – Robbie Collin , The Daily Telegraph 10th – Mick LaSalle , San Francisco Chronicle Top 10 (ordenat alfabèticament) – American Film Institute Top 10 (ordenat alfabèticament) – Peter Bradshaw , The Guardian Top 10 (ordenat alfabèticament) – Joe Leydon , Variety Top 10 (ordenat alfabèticament) – Nell Minow , RogerEbert.com Top 10 (ordenat alfabèticament) – Joe Morgenstern , The Wall Street Journal Top 10 (ordenat alfabèticament) – Katherine Tulich, RogerEbert.com Top 10 (ordenat alfabèticament) – Calvin Wilson, St. Louis Post-Dispatch Top 10 (ordenat alfabèticament) – Brian Truitt, USA Today Notes [ modifica ] ↑ Les pel·lícules amb numeració IV, V i VI es van estrenar abans de les pel·lícules I, II i III. Referències [ modifica ] ↑ Disney compra Lucasfilm y anuncia el estreno de la séptima entrega de Star Wars en 2015 ↑ 2,0 2,1 2,2 « STAR WARS IS BEING KICK-STARTED WITH DYNAMITE J. J. ABRAMS TO DIRECT STAR WARS: EPISODE VII » (en anglès). StarWars.com , 26-01-2013. [Consulta: 3 agost 2016]. ↑ « «Star Wars VII» abordará los problemas «morales y filosóficos» de los Jedi ». ABC . [Consulta: 20 abril 2016data= 31 octubre 2012]. (castellà) ↑ Brodesser-Akner, Claude. « Update: Toy Story 3's Michael Arndt Confirmed As Star Wars: Episode VII Writer » (en anglès). Vulture, 08-11-2012. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ 5,0 5,1 « Star Wars. El despertar de la força. T'agradarà sentir-la en català » (en català), 11-11-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ McMillan , Graeme. « 'Star Wars: The Force Awakens' Will Run 136 Minutes ». The Hollywood Reporter , 30-11-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Holland , Luke. « Star Wars Episode VII: what we know as shooting starts ». The Guardian , 07-04-2014. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ David Lieberman. « ‘Star Wars VII’ Could Become The 3rd Highest Grossing Film Ever – Analyst ». ' Deadline.com' . (Penske Media Corporation), 23-06-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Star Wars: The Force Awakens (2015) ». Internet Movie Database . [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Títol català ↑ Breznican , Anthony. « 'Star Wars: Episode VII': Release set for December 18, 2015 ». Inside Movies, 07-11-2013. [Consulta: 20 febrer 2014]. ↑ Star Wars: Episode VII Set to Roll Cameras May 2014 ↑ 13,0 13,1 « Star Wars: Episode VII to open december 18, 2015 ». Starwars.com , 07-11-2013 [Consulta: 23 novembre 2015]. ↑ Star Wars: Episodio VII: primeros detalles de la primera secuela de Disney ↑ « Anunciado el elenco de Star Wars: Episode VII ». BitácoraCinética , 29-04-2014. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ En 2015 se estrenará Star Wars episodio 7 ↑ http://www.ecartelera.com/noticias/14893/star-wars-episodio-vii-estara-rodada-35mm/ ↑ Westbrook , Caroline. « Star Wars 7 Iceland rumours spark speculation of return to Hoth ». Metro , 22-03-2014. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Star Wars: Episode VII Shares a Behind-the-Scenes Photo from the First Day of Filming! » (en anglès). ComingSoon . [Consulta: 16 maig 2014]. ↑ ‘Star Wars: Episode VII’ Begins Filming: First-Look Photo ) ↑ It's Official: 'Star Wars: Episode VII' Filming in Abu Dhabi ↑ Star Wars 7: 'Extraordinary' Cast and Crew Hailed As Film Wraps ↑ Hodak , Brittany. « 'The Force Awakens' Is Now The Top-Grossing 'Star Wars' Film Ever ». Forbes , 28-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ McClintock , Pamela. « Box Office: 'Star Wars: Force Awakens' Tops 'Avatar' to Become No. 1 Film of All Time in North America ». The Hollywood Reporter , 06-01-2016. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Faraci , Devin « The Galactic Empire Becomes The First Order In Star Wars: The Force Awakens ». , 16-04-2015 [Consulta: 29 novembre 2015]. ↑ « What's The Political Situation Like in The Force Awakens? ». , 18-04-2015 [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ 27,0 27,1 « Repartiment a eldoblatge.com » (en català). [Consulta: 31 gener 2016]. ↑ 28,00 28,01 28,02 28,03 28,04 28,05 28,06 28,07 28,08 28,09 28,10 28,11 28,12 « Star Wars: Episode VII cast announced ». StarWars.com, 29-04-2014. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Harrison Ford IS Han Solo ». Entertainment Weekly , 11-11-2015 [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ 30,0 30,1 « Where is Luke Skywalker? J.J. Abrams and Mark Hamill grapple with the question ». Entertainment Weekly , 12-11-2015 [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Leia Organa Gets a New Title for The Force Awakens ». SuperHeroHype.com. ↑ « Entertainment Weekly's new Star Wars: The Force Awakens issue – 10 things we learned ». The Guardian [UK], 11-11-2015 [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Leia's Return ». Entertainment Weekly , 11-11-2015 [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « She's not called 'Princess' Leia anymore ... ». Entertainment Weekly , 11-11-2015 [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Breznican , Anthony. « Star Wars: The Force Awakens: Kylo Ren's shroud is pulled back at last, but... ». Entertainment Weekly , 12-08-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Databank: Kylo Ren ». StarWars.com. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Breznican , Anthony. « Everything that happened during the Star Wars: The Force Awakens press conference ». Entertainment Weekly , 06-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ 38,0 38,1 38,2 38,3 Breznican , Anthony. « 'Star Wars: The Force Awakens' character names revealed (in coolest way possible) -- exclusive ». Entertainment Weekly , 11-12-2014. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ 39,0 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 Abrams , Natalie. « 10 things we learned from the Star Wars: The Force Awakens panel ». Entertainment Weekly , 16-04-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Databank: Finn ». StarWars.com. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « 'Star Wars' Star John Boyega: I'm Being Mentored by Robert Downey Jr. ». The Hollywood Reporter , 07-10-2015 [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ 42,0 42,1 Robinson , Joanna. « Adam Driver and Lupita Nyong'o's Characters Revealed in Exclusive Star Wars: The Force Awakens Photos ». Vanity Fair , 04-05-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Academy Award Winner Lupita Nyoung'o Joins the Cast of Star Wars: Episode VII ». StarWars.com, 02-06-2014. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Star Wars: The Force Awakens: J.J. Abrams reveals backstory of alien Maz Kanata ». Entertainment Weekly , 13-11-2015 [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Capturing a Galaxy: An Interview with Annie Leibovitz – Exclusive ». StarWars.com. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Dyer , James. « Kylo Ren Is Not A Sith ». Empire , 25-08-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Supreme Leader Snoke: Andy Serkis on the 'damaged' villain of Star Wars: The Force Awakens ». Entertainment Weekly , 12-11-2015 [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ 48,0 48,1 Davis , Edward. « 'Star Wars: The Force Awakens': Domhnall Gleeson Revealed To Be On The Dark Side As General Hux ». Indiewire , 10-07-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Starkiller Base and General Hux: New details on the dark side of The Force Awakens ». Entertainment Weekly , 13-11-2015 [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Artoo and Threepio, Chilling ». Entertainment Weekly , 11-11-2015 [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « New Star Wars: The Force Awakens Planet Name And Other Plot Details Revealed By Children's Book! ». StarWarsNewsNet.com, 21-11-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ McGrane , Danielle. « Tim Rose frustrated at Star Wars secrecy ». The Australian , 25-09-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Star Wars legend Mike Quinn returns as nien nunb in star wars the force awakens ». makingstarwars.net. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Kevin Tunoi. « We have found Bill Kipsang Rotich of Hollywood ‘Star Wars’ movie », 14-11-2014. ↑ Marston , George. « J.J. Abrams: Rey and Finn's Last Names in Star Wars: The Force Awakens Are Purposely Secret ». Newsarama.com, 12-08-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Petty , Jared. « Game of Thrones ' Gwendoline Christie Revealed as Star Wars' Chrome Trooper Captain Phasma ». IGN.com , 04-05-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Brooks , Dan. « DROID DREAMS: HOW NEAL SCANLAN AND THE STAR WARS: THE FORCE AWAKENS TEAM BROUGHT BB-8 TO LIFE ». StarWars.com , 26-08-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Wait a minute... who played the voice of BB-8 in Star Wars: The Force Awakens? ». HitFix , 15-12-2015. ↑ Breznican , Anthony. « 'Star Wars: The Force Awakens': A collection of cameos and Easter eggs: Lost Meets Star Wars ». Entertainment Weekly , 18-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Breznican , Anthony. « 'Star Wars: The Force Awakens': A collection of cameos and Easter eggs: Simon Pegg ». Entertainment Weekly , 18-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « J.J. Abrams' good luck charm Greg Grunberg reveals his 'Force Awakens' character Snap Wexley ». Los Angeles Times , 16-12-2015 [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Databank: Teedo ». StarWars.com. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Lovett , Jamie. « Star Wars: The Force Awakens Adds Jessica Henwick To Cast ». Comicbook.com, 26-11-2014. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « 13 ‘Star Wars: The Force Awakens’ Cameos You Might Have Missed ». mtv.com, 18-12-2015. ↑ Husada , T.R. « 'Misteri Karakter Iko Uwais dan Yayan Ruhian di Film Star Wars: The Force Awakens Akhirnya Terungkap' ». Cinemags.id, 12-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Cinemags , id. « 'Cecep Arif Rahman Melengkapi Trio The Raid di Star Wars: The Force Awakens' ». Cinemags.id, 12-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Brown , Todd. « 'The Raid' Trio To Appear In 'Star Wars: Episode 7 - The Force Awakens ». TwitchFilm.com, 05-01-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Jagernauth , Kevin. « Warwick Davis aka Wicket Returns For 'Star Wars: Episode 7' ». The Playlist ( Indiewire.com ), 16-10-2014. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Breznican , Anthony. « 'Star Wars: The Force Awakens': A collection of cameos and Easter eggs: Ewok No More ». Entertainment Weekly , 18-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Breznican , Anthony. « 'Star Wars: The Force Awakens': A collection of cameos and Easter eggs: Newt Joins The Dark Side ». Entertainment Weekly , 18-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ 71,0 71,1 Rodgers , Lisa. « Debbie Reynolds Gives a Family-Filled Curtain Call, Vegas Style ». Vegas Seven , 11-11-2014. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Breznican , Anthony. « 'Star Wars: The Force Awakens': A collection of cameos and Easter eggs: Friend of the General ». Entertainment Weekly , 18-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « James Arnold Taylor on Twitter: 'it was me originally but they replaced me with some guy named Ewan McSomething...' ». Twitter, 19-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « James Arnold Taylor on Twitter: 'yes, it was me originally but they replaced my version with Ewan. I guess if I'm gonna be replaced it should be him!' ». Twitter, 19-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Chris Lee. « Daniel Craig's Star Wars: The Force Awakens cameo revealed ». Entertainment Weekly , 17-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Breznican , Anthony. « 'Star Wars: The Force Awakens': A collection of cameos and Easter eggs: Musical Troopers ». Entertainment Weekly , 18-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Breznican , Anthony. « 'Star Wars: The Force Awakens': A collection of cameos and Easter eggs: The Real Dameron ». Entertainment Weekly , 18-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Breznican , Anthony. « 'Star Wars: The Force Awakens': A collection of cameos and Easter eggs: Join Me, Father... ». Entertainment Weekly , 18-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « Star Wars Episode VII Production Update ». StarWars.com, 06-07-2014. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Kroll , Justin. « 'Star Wars Episode VII' Casts Newcomer Christna Chong ». Variety , 17-07-2014. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Mzimba , Lizo. « Game of Thrones swordsman joins Star Wars film ». BBC News, 01-09-2014. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Vincent , Alice. « Maisie Richardson-Sellers confirms Star Wars The Force Awakens role ». The Daily Telegraph , 18-12-2014. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Upkins , Dennis. « Star Wars The Force Awakens To Introduce Female Stormtrooper ». ComicBook.com, 18-01-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Butler , Tom. « Star Wars 7 News: Woman In Black 2's Leanne Best Outed As Castmember ». Yahoo! UK , 20-01-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Ward , Jason. « Christopher Lee’s niece Dame Harriet Mary Walter cast in Star Wars: The Force Awakens? ». Making Star Wars , 06-12-2015. ↑ Breznican , Anthony. « 'Star Wars: The Force Awakens': A collection of cameos and Easter eggs: Galactic Barstools ». Entertainment Weekly , 18-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Breznican , Anthony. « 'Star Wars: The Force Awakens': A collection of cameos and Easter eggs: Plantilla:Em Kevin Smith». Entertainment Weekly , 18-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Lovece , Frank « J.J. Abrams talks ‘Star Wars: The Force Awakens’: I nearly turned it down ». Newsday [New York], 09-12-2015 [Consulta: 20 abril 2016]. «Well, my voice is somewhere in the movie.» (subscripció necessària) ↑ Breznican , Anthony. « 'Star Wars: The Force Awakens': A collection of cameos and Easter eggs: Musical Troopers ». Entertainment Weekly , 18-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ « David Collins on Twitter: 'Surreal this is. #IVoicedAStormtrooper #TheForceAwakens ». Twitter, 19-12-2015. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ Boucher , Geoff. « George Lucas: 'Star Wars' won't go beyond Darth Vader ». Los Angeles Times, 07-05-2008. [Consulta: 20 abril 2016]. ↑ 92,0 92,1 92,2 Leonard , Devin. « How Disney Bought Lucasfilm—and Its Plans for 'Star Wars' ». Bloomberg Businessweek , 07-03-2013. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « New Video Series: A Discussion About the Future of Star Wars ». StarWars.com , 30-10-2012. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Chitwood , Adam « George Lucas Says His Treatments for the New STAR WARS Films Were Discarded ». Collider , 21-01-2015 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Nick Romano. « How George Lucas' Star Wars 7 Ideas Were Used By Disney » (Written coverage /Video interview). Cinema Blend, 2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars Creator George Lucas Doesn't Know Force Awakens Story -/Film » (en en). https://plus.google.com/115566387354234721983/posts.+ [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Child, Ben. « Star Wars sequels: George Lucas 'constantly talking' to JJ Abrams ». The Guardian , 09-10-2013. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars: George Lucas and Disney Disagreed on New Films » (en en-us). https://plus.google.com/104101817592325028893.+ [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Brodesser-Akner , Claude. « Update: Toy Story 3's Michael Arndt Confirmed As Star Wars: Episode VII Writer ». Vulture , 08-11-2012. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Kit , Borys « New 'Star Wars' Movie Has Treatment by 'Toy Story 3' Writer ». The Hollywood Reporter , 08-11-2012 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Kit , Borys « Lucasfilm Confirms Michael Arndt to Write 'Star Wars: Episode VII' ». The Hollywood Reporter , 09-11-2012 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Staff « David Fincher discusses meeting Disney about Star Wars: Episode VII ». Total Film , 29-09-2014 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Bernardin , Marc. « Brad Bird on 'Incredibles' Sequel: 'I Would Probably Wanna Do That' (Q&A) ». The Hollywood Reporter , 16-05-2013. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Kevin Jagernauth « Guillermo Del Toro Says He Was Approached For 'Star Wars: Episode 7,' Would Have Loved To See Brad Bird Direct The Sequel ». Indiewire , 01-07-2013 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars Is Being Kick-Started with Dynamite ». StarWars.com, 25-01-2013. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ 'Disney Plans Stand-Alone 'Star Wars' Films' , CNBC , February 5, 2013. Retrieved May 26, 2013. ↑ Kit , Borys « Writer Michael Arndt Exits 'Star Wars: Episode VII' ». The Hollywood Reporter , 24-10-2013 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Patten , Dominic « J.J. Abrams: Taking Over ‘Star Wars’ Writing Duties With Lawrence Kasdan A Matter Of Time ». Deadline , 07-11-2013 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ 109,0 109,1 Micke , Sébastien. « J.J. ABRAMS UN LIVRE ET DES ÉTOILES ». Paris Match , 22-02-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Molloy , Tim. « J.J. Abrams Says 'Star Wars Episode VII' Script Done, Confirms Jesse Plemons Talks ». The Wrap , 19-01-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Nicholson , Matt. « Lucasfilm Clarifies Star Wars Expanded Universe ». IGN, 25-04-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ 112,0 112,1 « Star Wars Feature Film Production Returns to the U.K. ». starwars.com , 10-05-2013. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Abramian , Alexandria « Source: J. J. Abrams Building 'Star Wars' Postproduction Facility in L.A. (Exclusive) ». The Hollywood Reporter , 11-09-2013 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Butler , Tom. « Star Trek Costume Designer Joins Star Wars VII Crew », 19-05-2013. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ 'Maryann Brandon and Mary Jo Markey on Cutting Star Trek Into Darkness' , Studio Daily , May 22, 2013. Retrieved May 26, 2013. ↑ Jeff Sneider. « J.J. Abrams Hires 'Star Trek' Cinematographer to Shoot 'Star Wars: Episode VII' on 35MM Film ». The Wrap, 22-08-2013. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Olsen , Mark « 'Star Wars: Episode VII': Lawrence Kasdan's big move ». The Los Angeles Times , 24-10-2013 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Master Filmmaking Team Announced for Star Wars: Episode VII ». StarWars.com, 24-10-2013. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ McIntyre , Gina « 'Star Wars: Episode VII': J.J. Abrams, Lawrence Kasdan to pen script ». Los Angeles Times , 24-10-2013 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Barnes , Brooks « Abrams and Kasdan Take Over Writing of New 'Star Wars' Movie ». New York Times , 24-10-2013 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars open auditions venue and dates change ». BBC News , 12-11-2013. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Smith , Jeanie. « Disney holds St. Louis call for upcoming movie ». KSDK , 09-11-2013. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Worldwide Search For Two Major Roles in Star Wars ». [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Breznican , Anthony «Star Wars Episode VII A New Hope (Really)». Entertainment Weekly , 16-05-2014. ↑ Jacobs , Matthew « Saoirse Ronan Confirms She Did Audition For 'Star Wars: Episode VII' Role, But 'So Did Everyone' ». The Huffington Post , 01-10-2013 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Michael B. Jordan Confirms 'Star Wars' Rumor ». The Huffington Post , 10-10-2013. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Kit , Borys « Lupita Nyong'o Meets With J.J. Abrams for 'Star Wars: Episode VII' ». The Hollywood Reporter , 14-03-2014 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Sneider , Jeff « ‘Breaking Bad's’ Jesse Plemons Eyed for Lead in ‘Star Wars: Episode VII’ (Exclusive) ». The Wrap , 10-01-2014 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Kroll , Justin « 'Star Wars': Adam Driver Near Deal to Play the Villain (EXCLUSIVE) ». Variety , 26-02-2014 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Kit , Borys « 'Star Wars: Episode VII' Speculation Centers on Unknown Oxford Actress ». The Hollywood Reporter , 09-04-2014 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Dassanayake , Dion. « JJ Abrams looking at 'unknown actors' for Star Wars Episode VII like original trilogy cast ». Express , 30-03-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Topping , Kirsty. « New Star Wars films 'would have bored me', says Scots actor Denis Lawson ». The Courier , 05-05-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Franich , Darren. « And now we know that Luke Skywalker has a beard in 'Star Wars: Episode VII' -- PHOTO ». Entertainment Weekly , 06-06-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ 134,0 134,1 Earnes , Tom. « 'Star Wars 7' actors Mark Hamill, Carrie Fisher 'told to lose weight' ». DigitalSpy , 26-06-2013. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Hibberd , James. « Anthony Daniels' deep-dive 'Star Wars' interview: C-3PO's past, present and future ». Entertainment Weekly , 16-09-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Sacks , Ethan. « Carrie Fisher dropped 40 pounds for 'Star Wars: Episode VII', proud mom Debbie Reynolds says ». New York Daily News , 09-05-2013. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ THR Staff . « 'Star Wars: Episode VII': J.J. Abrams Offers Fans a Chance to Be in Movie ». The Hollywood Reporter , 21-05-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Warwick Davis Will Return for Star Wars: Episode VII, Plus Darth Vader's Star Wars Rebels Appearance Revealed ». ComingSoon.net, 16-10-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Episode VII filming to begin in UK in May ». BBC News , 18-03-2014 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Westbrook , Caroline. « Star Wars 7 Iceland rumours spark speculation of return to Hoth ». Metro , 22-03-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Appelo , Tim « Disney Chief Reveals 'Star Wars: VII' Casting Almost Complete, Says Film Is Already Shooting (Video) ». The Hollywood Reporter , 05-04-2014 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Abu Dhabi is First Location for Star Wars: Episode VII ». twofour54 , 21-03-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Newbould , Chris. « Disney confirms that Star Wars: Episode 7 is filming in Abu Dhabi desert ». The National , 23-04-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Fordham , Joe. « Film Renaissance ». Cinefex Blog , 20-04-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Lussier , Germain. « 'Star Wars Episode VII' Is Filming In IMAX ». /Film.com, 08-07-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Faber , David. « Disney Chairman & CEO Bob Iger Speaks with CNBC's David Faber on 'Squawk on the Street' Today ». Squawk on the Street . CNBC, 07-05-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Ford , Rebecca. « It's Official: 'Star Wars: Episode VII' Filming in Abu Dhabi ». The Hollywood Reporter, 21-05-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Hamad , Marwa. « ‘Star Wars’ begins filming on Friday in Abu Dhabi ». GulfNews, 15-05-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars: 'Day one' filming begins ». BBC News, 16-05-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Newbould , Chris. « Star Wars filming to start on May 13 in Abu Dhabi desert ». The National , 10-05-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Harrison Ford Injured on the Set of 'Star Wars: Episode VII' ». Variety , 12-06-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Harrison Ford's Leg Injury To Halt 'Star Wars: Episode VII' Production For 2 Weeks ». The Huffington Post , 07-07-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Ford , Rebecca. « Harrison Ford's 'Star Wars' Injury: New Details! ». Yahoo!, 14-06-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Harrison Ford is recovering rapidly ». ContactMusic.com, 04-07-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Lewis , Hilary. « J.J. Abrams Broke His Back While Filming 'Star Wars: The Force Awakens' ». The Hollywood Reporter . Prometheus Global Media , 31-07-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « And. .. action! New 'Star Wars' film shoot kicks off on Skellig Michael ». Irish Independent , 29-07-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « An island far, far away: Filming for Star Wars Episode 7 takes place on remote Irish island under veil of secrecy ». Daily Mail , 29-07-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « 'Star Wars: Episode VII' to resume filming ». CNN , 13-08-2014 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Harrison Ford to return to 'Star Wars' ». Chron , 14-08-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars surprise: Millennium Falcon and X-Wing pictured ». BBC News , 10-09-2014 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Ward , Jason. « Close up photos of the Star Wars: Episode VII Greenham Common set ». MakingStarWars.net, 21-09-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Butler , Tom. « Star Wars 7: 'Extraordinary' Cast and Crew Hailed As Film Wraps ». Yahoo! UK, 03-11-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars Episode VII to Use Film, Be More Like Original Trilogy ». mashable.com . [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ McMillan , Graeme. « Rian Johnson Says Next 'Star Wars' Will Have Less CGI, More Practical Effects ». The Hollywood Reporter , 18-08-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star wars celebration: why star wars 7 uses practical effects ». IGN.com, 16-04-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ 166,0 166,1 « Disney just developed the most adorable walking robot ». Fortune , 26-05-2015 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Mark Hamill Says Star Wars: The Force Awakens' BB-8 Is a Prop, Not CGI ». IGN.com, 13-12-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Watch Awesome ‘The Force Awakens’ Droid BB-8 Appear Live on Stage ». /Film.com, 16-04-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Chitwood , Adam « ‘Star Wars: The Force Awakens’ — Current Runtime Revealed ». Collider.com , 15-08-2015 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Cohen , David « 'Star Wars,' 'Avengers' Spawn Industrial Light & Magic's London Expansion ». Variety , 11-02-2014 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ 171,0 171,1 Handy , Bruce. « John Williams Says His New Star Wars Score Will Include the Original Themes ». Vanity Fair , 21-05-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Hayden , Erik « John Williams Confirmed to Score 'Star Wars: Episode VII' ». The Hollywood Reporter , 27-07-2013 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Star Wars. « Yes, that’s new John Williams score in #TheForceAwakens teaser. ». Twitter, 28-11-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ 174,0 174,1 Pine , Rachel. « International Musician John Williams ». American Federation of Musicians. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « John Williams :: Official Website of the American Federation of Musicians ». Afm.org. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Scoring ». ↑ « John Williams has started scoring STAR... ». ↑ « John Williams is recording Star Wars: The Force Awakens in LA ». Nerd Reactor . ↑ « John Williams to Record Star Wars: The Force Awakens Score in Los Angeles ». StarWars.com . [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ https://twitter.com/scorecordist/status/665602111208472577 ↑ « Doug Adams ». Twitter . ↑ « Walt Disney Records Announces Star Wars: The Force Awakens Original Motion Picture Soundtrack From Oscar®-winning Composer John Williams » (Press release). PR Newswire [Burbank, California], 04-09-2015 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ . Sage , Alyssa« ‘Star Wars’ Premiere: Fans, Security to Bring the Force ». Variety , 11-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ . Kit , Borys« Inside the Star Wars: The Force Awakens World Premiere and Party ». The Hollywood Reporter , 15-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ 185,0 185,1 McClintock , Pamela. « 'Star Wars: The Force Awakens': When the Film Opens Around the World ». The Hollywood Reporter , 07-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Disney to Release Avengers: Age of Ultron, Star Wars: Episode VII in IMAX ». ComingSoon.net, 20-03-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ McLan , Sean. « Why ‘Star Wars’ Arrives a Week Late in India ». The Wall Street Journal , 11-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ McClintock , Pamela. « Box-Office Preview: 'Star Wars: Force Awakens' Gets Widest December Release of All Time ». The Hollywood Reporter , 14-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ 189,0 189,1 . Tartaglione , Nancy« Planet Earth Braces For ‘Star Wars: The Force Awakens’ To Make Intergalactic B.O. History ». Deadline.com , 14-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Giardina , Carolyn. « 'Star Wars' Dolby Cinema Release Could Push Forward the New Format ». The Hollywood Reporter , 16-11-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Kilday , Gregg. « 'Star Wars: The Force Awakens' Set to Take Over Imax for a Month ». The Hollywood Reporter , 26-08-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Breznican , Anthony « Star Wars: The Force Awakens Blu-ray release date and bonus features revealed ». Entertainment Weekly , 03-03-2016 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Hibberd , James. « Star Wars: The Force Awakens DVD will have deleted scenes, but no extended cut ». Entertainment Weekly , 09-01-2016. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Spangler , Todd. « 'Star Wars: The Force Awakens' Pirated Blu-ray Copies Leak Online ». Variety , 23-03-2016. [Consulta: 24 març 2016]. ↑ Chmielewski , Dawn. « 'Star Wars: The Force Awakens' Trailer Debuts Friday on Apple’s iTunes ». Re/code, 26-11-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Lewis , Andy. « Trailer Report: 'Star Wars' Teaser Beats 'Age of Ultron' In Debut ». The Hollywood Reporter , 01-12-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « 'Star Wars: The Force Awakens' Teaser: Perfectly Potent Nostalgia Strikes Back ». Hollywood Reporter , 28-11-2014 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « The Teaser Trailer For Star Wars: The Force Awakens Arrives ». Empire , 28-11-2014. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars: The Force Awakens trailer - a classic recipe trailed across the taste buds ». The Guardian [UK], 01-12-2014 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars executive 'staggered' by teaser reaction ». BBC News. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars: The Force Awakens Trailer Viewed 88 Million Times In 24 Hours ». ComicBook.com , 19-04-2015 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « This Weekend, 'Star Wars' 88 Million Views Made 'Superman' Bleed ». Forbes , 20-04-2015 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Swatman , Rachel. « Star Wars: The Force Awakens second trailer sets YouTube world record ». Guinness World Records , 16-06-2015. [Consulta: 17 juny 2015]. ↑ « Chewie, We're Home. ». TheHuffingtoPost , 20-04-2015 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars Cover: J.J. Abrams Reveals His Idea to Kill Jar Jar Binks ». Vanity Fair . Condé Nast [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Adam Driver’s and Lupita Nyong’o’s Characters Revealed in Exclusive Star Wars: The Force Awakens Photos ». Vanity Fair . Condé Nast , 04-05-2015 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Disney To Tease ‘Captain America: Civil War’, ‘The Force Awakens’, More At D23 Expo 2015 ». Deadline.com , 21-07-2015 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « New ‘Star Wars: The Force Awakens’ Poster Highlights Aging Han Solo, New Jedi (Photo) ». The Wrap , 15-08-2015 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « 'Star Wars: The Force Awakens' Theatrical Poster First Look, In-Theater Exclusives and More ». StarWars.com, 18-10-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ . Miller , Ross« Every new scene in the third Star Wars: The Force Awakens trailer, analyzed ». The Verge , 20-10-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars: The Force Awakens – six things we learned from the new trailer ». The Guardian , 20-10-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars: The Force Awakens: Frenzied social media reaction to trailer ». BBC News [London], 20-10-2015 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars: The Force Awakens trailer: 'evokes the spirit of the original trilogy' ». [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Ford , Rebecca. « 'Star Wars: Force Awakens' Trailer Viewed 112 Million Times in 24 Hours ». The Hollywood Reporter , 23-10-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Breznican , Anthony. « Star Wars to release 20 books in journey to The Force Awakens ». Entertainment Weekly , 10-03-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ StarWars.com (10 març 2015). ' 'JOURNEY TO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS' PUBLISHING PROGRAM COMING FALL 2015 '. Nota de premsa. Consulta: 12 març 2015. ↑ StarWars.com (17 març 2015). ' What Happened After Endor? Find Out in Star Wars: Aftermath '. Nota de premsa. Consulta: 24 març 2015. ↑ Osborn , Alex. « Star Wars Celebration: Alan Dean Foster Writing The Force Awakens Novelization ». IGN.com, 18-04-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars: The Force Awakens Products Coming on September 4 ». ComingSoon.net, 03-05-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Disney Sets Massive ‘Star Wars’ Toy Promotion ». Variety , 26-08-2015 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « 'Star Wars: The Force Awakens' Toys to Be Unveiled During 18-Hour YouTube Marathon ». The Hollywood Reporter , 26-08-2015 [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « The Story (And Tech) Behind That Awesome Star Wars BB-8 Toy ». Wired [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Nakashima , Ryan. « Disney’s support for start-ups led to one new company winning a dream Star Wars contract ». The National , 15-08-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Lussier , Germain. « Force Friday Was A Disaster For Many Star Wars Fans ». io9.com , 04-09-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Brevet , Brad. « 'Star Wars: The Force Awakens' Targets Record Breaking $100M+ Opening Day ». Box Office Mojo , 18-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Schwartz , Nick. « This is why you shouldn't buy a Star Wars marathon ticket ». USA Today , 20-10-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Star Wars: The Force Awakens Theatrical Poster First Look, In-Theater Exclusives and More ». StarWars.com. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ . Ford , Rebecca« Box Office: 'Star Wars: The Force Awakens' Hits Record $57 Million Thursday Night ». The Hollywood Reporter , 18-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ . Ford , Rebecca« Box Office: 'Star Wars: The Force Awakens' Blazes to Record $120.5M Friday, Crosses $250M Globally ». The Hollywood Reporter , 17-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Brevet , Brad. « 'Star Wars: The Force Awakens' Shatters Opening Day Record ». Box Office Mojo , 19-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Mendelson , Scott. « 'Star Wars: The Force Awakens': 3 Reasons Its Box Office Blowout Is Good News ». Forbes , 22-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ D'Alessando , Anthony. Busch , Anita. « 'Force Awakens' Rises On Saturday Night. Opening Weekend Record Now At $241M-$246M – Sunday AM Update ». ' Deadline.com ' , 20-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Top Weekend Theater Averages ». Box Office Mojo . [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Opening Weekends by Season (Holiday) ». Box Office Mojo . [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Top Opening Weekends by MPAA Rating (PG-13) ». Box Office Mojo . [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Top Opening Weekends by Month (December) ». Box Office Mojo . [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Hoad , Phil. « What Star Wars: The Force Awakens has to do to beat Avatar ». The Guardian , 21-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Brevet , Brad. « 'Star Wars: The Force Awakens' Crushes Records, Topping Largest Box Office Weekend of All Time ». Box Office Mojo , 20-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Brevet , Brad. « 'Star Wars: Force Awakens' Crosses $1 Billion Worldwide, Topping Christmas Weekend ». Box Office Mojo , 27-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Top Second Weekends ». Box Office Mojo . [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ . Busch , Anita« 'Daddy', 'Joy' & 'Hateful Eight' Reap Fortune As 'Star Wars' Hits $540M+ … Can 'Force Awakens' Hit $1 Billion In U.S.? ». Deadline.com , 27-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Tartaglione , Nancy. « 'Star Wars' Crosses $1B Global Box Office To Break 'World' Record. Offshore Cume Rises To $550.3M – Monday Update ». Box Office Mojo , 27-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ . Busch , Anita« 'Daddy', 'Joy' & 'Hateful Eight' Reap Fortune As 'Star Wars' Hits $540M+ … Can 'Force Awakens' Hit $1 Billion In U.S.? ». Deadline.com , 27-12-2015. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ . Busch , Anita« With $88.3M-$90M Weekend, 'Force Awakens' Will Claim All-Time Domestic Crown This Week ». Deadline.com , 03-01-2016. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ « Top Third Weekends ». Box Office Mojo . [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ Brevet , Brad. « 'Star Wars' Crosses $700 Million Domestically as 2016 is Off to a Strong Start ». Box Office Mojo , 03-01-2016. [Consulta: 24 abril 2016]. ↑ D'Alessandro , Anthony. « 'Force Awakens' Beats 'Avatar' As Highest-Grossing Film Of All-Time At Domestic B.O. In Jaw-Dropping 20 Days ». Deadline.com , 06-01-2016. [Consulta: 7 gener 2016]. ↑ Tartaglione , Nancy. « 'The Force Awakens' Has $53M China Launch. Overtakes 'Jurassic World' As #3 Movie Ever At Global Box Office ». Deadline.com , 10-01-2016. [Consulta: 10 gener 2016]. ↑ . Busch , Anita« 'Force Awakens' $100M In China. Oscar Fave 'The Revenant' Opens Big In UK, Korea – Intl B.O. Update ». Deadline.com , 19-01-2016. [Consulta: 21 gener 2015]. ↑ « Star Wars: The Force Awakens (2015) ». Rotten Tomatoes . [Consulta: 25 desembre 2015]. ↑ « Star Wars: The Force Awakens (2015) ». Metacritic . [Consulta: 18 desembre 2015]. ↑ . Busch , Anita« ‘Star Wars’ Stomps On Dinos & Witch-Slaps ‘Potter’ As ‘Force Awakens’ Flies Toward $251M-$255M Opening Record – Late Night Update ». Deadline.com , 18-12-2015. [Consulta: 19 desembre 2015]. ↑ « Star Wars: The Force Awakens review: 'the magic is back' » (en en-gb). The Daily Telegraph . [Consulta: 16 desembre 2015]. ↑ Bradshaw , Peter. « Star Wars: The Force Awakens review – a spectacular homecoming ». The Guardian . [Consulta: 16 desembre 2015]. ↑ Chang , Justin « J. J. Abrams' hugely anticipated blockbuster brings welcome jolts of energy, warmth and excitement back to the biggest franchise in movie history. ». Variety , 15-12-2015 [Consulta: 16 desembre 2015]. ↑ Roeper , Richard . « Star Wars: The Force Awakens: The thrills are strong with this one ». Chicago Sun-Times , 15-12-2015. [Consulta: 16 desembre 2015]. ↑ Long , Tom. « Movie review: The Force is back, baby ». The Detroit News , 16-12-2015. [Consulta: 16 desembre 2015]. ↑ Bahr , Lindsey « Review: Star Wars: The Force Awakens Is Fun Fan Service ». Associated Press . ABC News , 16-12-2015 [Consulta: 16 desembre 2015]. ↑ Hornaday , Ann « ‘Star Wars: The Force Awakens’ gets the nostalgia-novelty mix just right ». The Washington Post , 16-12-2015, p. T29. ↑ Orr , Christopher « Star Wars: The Force Awakens Is a Mashup Masterpiece ». The Atlantic , 15-12-2015 [Consulta: 16 desembre 2015]. ↑ Toppman , Lawrence « The force is strong with new ‘Star Wars’ installment, ‘The Force Awakens’ ». The Charlotte Observer , 16-12-2015, p. 5C. ↑ Viner , Brian . « After all the hype, you're in for a Jedi night to remember: Mail critic gets first glimpse of new Star Wars blockbuster and says it's the best one yet ». The Daily Mail , 15-12-2015. [Consulta: 16 desembre 2015]. ↑ LaSalle , Mick « Star Wars: The Force Awakens is the best sequel yet ». San Francisco Chronicle , 16-12-2015 [Consulta: 15 desembre 2015]. ↑ Pallotta , Frank. « 'Star Wars: The Force Awakens' is best film since original trilogy ». CNN Money , 15-12-2015. [Consulta: 16 desembre 2015]. ↑ The Hollywood Reporter Staff . « Oscar Nominations: The Complete List ». The Hollywood Reporter , 14-01-2016. [Consulta: 14 gener 2016]. ↑ Giardina , Carolyn. « 'Star Wars' Among Nominees for ACE Eddie Awards for Film Editing ». The Hollywood Reporter , 04-01-2016. [Consulta: 4 gener 2016]. ↑ AFI Editors . « AFI Awards 2015 ». American Film Institute , 22-12-2015. [Consulta: 22 desembre 2015]. ↑ Giardina , Carolyn. « 'Star Wars,' 'Mad Max: Fury Road' Among Art Directors Guild Award Nominees ». The Hollywood Reporter , 05-01-2016. [Consulta: 5 gener 2016]. ↑ « Bafta nominations 2016: Carol and Bridge of Spies lead the pack ». The Guardian , 08-01-2016 [Consulta: 8 gener 2016]. ↑ Gray , Tim. « ‘Star Wars,’ ‘The Big Short,’ ‘Carol’ Among Casting Society of America Nominees ». Variety , 04-01-2016. [Consulta: 4 gener 2016]. ↑ Adam , Ryan. « Central Ohio Film Critics nominations ». Awards Daily, 03-01-2016. [Consulta: 3 gener 2016]. ↑ Feinberg , Scott. « Critics' Choice Awards: 'Star Wars' Added as 11th Best Pic Nominee ». The Hollywood Reporter , 22-12-2015. [Consulta: 22 desembre 2015]. ↑ Denver Film Critics Society Editors . « DFCS Nominates 'Mad Max: Fury Road,' 'Spotlight' as Year's Best Films ». Denver Film Critics Society , 05-01-2016. [Consulta: 5 gener 2016]. ↑ Florida Film Critics Circle Editors . « 'Mad Max: Fury Road' Dominates 2015 Florida Film Critics Awards ». Florida Film Critics Circle, 04-01-2016. [Consulta: 4 gener 2016]. ↑ Georgia Film Critics Association Editors . « Georgia Film Critics Association 2015 Awards ». Georgia Film Critics Association, 04-01-2016. [Consulta: 4 gener 2016]. ↑ Tapley , Kristopher. « ‘Mad Max,’ ‘American Horror Story’ Lead Makeup and Hair Stylists Guild Nominations ». Variety , 13-01-2016. [Consulta: 13 gener 2016]. ↑ 277,0 277,1 « 14th Annual VES Awards Nominees ». Visual Effects Society , 12-01-2016. ↑ « Saturn Award nominations ». Saturn Awards, 24-02-2016. ↑ « Saturn Award nominations on YouTube ». Saturn Awards, 24-02-2016. ↑ « Best of 2015: Film Critic Top Ten Lists ». Metacritic. [Consulta: 15 desembre 2015]. Enllaços externs [ modifica ] A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Star Wars episodi VII: El despertar de la força Star Wars episodi VII: El despertar de la força a Internet Movie Database (anglès) Star Wars episodi VII: El despertar de la força a Allmovie (anglès) Star Wars episodi VII: El despertar de la força a FilmAffinity (anglès) Star Wars episodi VII: El despertar de la força a Youtube La guerra de les galàxies Trilogia original Una nova esperança , L'Imperi contraataca , El retorn del Jedi Trilogia preqüela The Phantom Menace , L'atac dels clons , La venjança dels Sith Trilogia seqüela El despertar de la força , Els últims jedi Sèries de televisió Clone Wars (2003) , Clone Wars (2008) Altres The Clone Wars , Rogue One: A Star Wars Story Registres d'autoritat WorldCat BNE : XX5637975 BNF : cb17049192w GND : 1105702448 LCCN : no2015119524 VIAF : 87146824615707630670 SUDOC : 195505212 Bases d'informació IMDb : tt2488496 Obtingut de « https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Star_Wars_episodi_VII:_El_despertar_de_la_força&oldid=19149803 » Categories : Pel·lícules de La Guerra de les Galàxies Pel·lícules dels Estats Units del 2015 Pel·lícules del 2015 doblades al català Categories ocultes : Pàgines que enllacen a contingut de subscripció Pàgines amb enllaç commonscat des de Wikidata Control d'autoritats Llista d'articles de qualitat Articles de qualitat d'art Traduccions que són articles de qualitat Menú de navegació Eines personals Sense sessió iniciada Discussió per aquest IP Contribucions Crea un compte Inicia la sessió Espais de noms Pàgina Discussió Variants Vistes Mostra Modifica Mostra l’historial Més Cerca Navegació Portada Article a l'atzar Articles de qualitat Comunitat Portal viquipedista Canvis recents La taverna Contacte Xat Donatius Ajuda Eines Què hi enllaça Canvis relacionats Pàgines especials Enllaç permanent Informació de la pàgina Element a Wikidata Citau aquest article Imprimeix/exporta Crear un llibre Baixa com a PDF Versió per a impressora En altres projectes Commons En altres idiomes العربية Asturianu Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা Bosanski کوردی Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Français Gaeilge Galego עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Magyar Հայերեն Bahasa Indonesia Italiano 日本語 ქართული Қазақша 한국어 Кыргызча Latina Lietuvių Latviešu Bahasa Melayu Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Scots Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Српски / srpski Svenska ไทย Türkçe Татарча/tatarça Українська Tiếng Việt 中文 粵語 Modifica els enllaços La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 8 nov 2017 a les 19:27. El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual . es poden aplicar termes addicionals. Vegeu les Condicions d'ús . Wikipedia® (Viquipèdia™) és una marca registrada de Wikimedia Foundation, Inc . Política de privadesa Quant al projecte Viquipèdia Renúncies Desenvolupadors Declaració de cookies Versió per a mòbilshttp://ca.wikipedia.org/wiki/Escarapel%C2%B7la_aeron%C3%A0utica
  Escarapel·la aeronàutica - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Escarapel·la aeronàutica De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Avió francès Nieuport 10 utilitzat a la I Guerra Mundial amb grans escarapel·les a l'ala. L' escarapel·la aeronàutica o emblema militar aeronàutic és l'emblema aeronàutic militar de nacionalitat , generalment de forma circular, i s'utilitza en les diverses forces aèries com ... . Escarapel·les actuals de forces aèries nacionals [ modifica ] Afganistan. Força Aèria Afganesa . Albània. Força Aèria Albanesa . Alemanya. Luftwaffe . Angola. Força Nacional Aèria . Aràbia Saudita. Reial Força Aèria Saudita . Algèria. Força Aèria Argelina . Argentina. Força Aèria Argentina . Argentina. Comandament de l'Aviació Naval . Armènia. Força Aèria d'Armènia . Austràlia. Reial Força Aèria Australiana . Àustria. Força Aèria Austríaca . Azerbaidjan. Força Aèria de l'Azerbaidjan . Bahames. Reial CACHE

Escarapel·la aeronàutica - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Escarapel·la aeronàutica De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Avió francès Nieuport 10 utilitzat a la I Guerra Mundial amb grans escarapel·les a l'ala. L' escarapel·la aeronàutica o emblema militar aeronàutic és l'emblema aeronàutic militar de nacionalitat , generalment de forma circular, i s'utilitza en les diverses forces aèries com a distintiu per a indicar la nacionalitat en els avions o aeronaus , que, a causa de la velocitat a què arriben, no poden enarborar banderes en la forma tradicional. El nom prové de l' exèrcit de l'aire francès , el primer a estandarditzar els emblemes d'aeronau, cosa que féu el 1912 tot basant-se en l' escarapel·la nacional francesa tradicional. [1] Una minoria d'estats usen o han usat escarapel·les aeronàutiques de forma altra que circular, com estels, creus, quadres o triangles. Escarapel·les actuals de forces aèries nacionals [ modifica ] Afganistan. Força Aèria Afganesa . Albània. Força Aèria Albanesa . Alemanya. Luftwaffe . Angola. Força Nacional Aèria . Aràbia Saudita. Reial Força Aèria Saudita . Algèria. Força Aèria Argelina . Argentina. Força Aèria Argentina . Argentina. Comandament de l'Aviació Naval . Armènia. Força Aèria d'Armènia . Austràlia. Reial Força Aèria Australiana . Àustria. Força Aèria Austríaca . Azerbaidjan. Força Aèria de l'Azerbaidjan . Bahames. Reial Força de Defensa de les Bahames Bahrain. Reial Força Aèria de Bahrain . Bangla Desh. Força Aèria de Bangla Desh . Bèlgica. Component Aeri de l'Exèrcit Belga . Belize. Força de Defensa de Belize . Benín. Bhutan. Bielorússia. Força Aèria i Defensa Aèria de Bielorússia . Bolívia Força Aèria Boliviana . Bòsnia i Hercegovina. Força Aèria i Defensa antiaèria de Bòsnia i Hercegovina . Botswana. Força de Defensa de Botswana Ala Aèria . Brasil. Força Aèria Brasilera . Brasil. Aviació Naval Brasilera . Brasil. Aviació de l' Exèrcit del Brasil . Brunei. Reial Força Aèria de Brunei . Bulgària. Força Aèria de Bulgària . Burkina Faso. Força Aèria de Burkina Faso . Burundi. Cambodja. Reial Força Aèria de Cambodja . Camerun. Força Aèria del Camerun . Canadà. Reial Força Aèria Canadenca . Colòmbia. Força Aèria Colombiana . Colòmbia. Aviació naval . Congo, República del. Força Aèria Congolesa . Congo, República Popular del. Força Aèria de la República Popular del Congo Corea del Nord. Força Aèria de l'Exèrcit Popular de Corea . Corea del Sud. Força Aèria de la República de Corea . Costa d'Ivori. Forces Armades de la República de Costa d'Ivori . Croàcia. Força Aèria i Defensa Aèria Croata . Cuba. Forces Armades Revolucionàries de Cuba Dinamarca. Reial Força Aèria de Dinamarca . Djibouti. Força Aèria de Djibouti . Equador. Força aèria equatoriana . Equador. Aviació naval . Egipte. Força Aèrea Egipcia . El Salvador. Força Aèria Salvadorenya . Emirats Àrabs Units. Força Aèria dels Emirats Àrabs Units . Eritrea. Força Aèria d'Eritrea . Eslovàquia. Força Aèria Eslovaca . Eslovènia. Brigada d'Aviació i Defensa Aèria de l'Exèrcit Eslovè . Espanya. Exèrcit de l'Aire espanyol . Estats Units d'Amèrica. Forces Aèries dels Estats Units d'Amèrica . Estònia. Força Aèria d'Estònia . Etiòpia. Força Aèria d'Etiòpia . Filipines. Força Aèria Filipina . Finlàndia. Força Aèria Finlandesa . França. Exèrcit de l'aire francès . França. Força Marítima de l'Aeronàutica Naval . Gabon. Forces Armades Gaboneses . Geòrgia. Força Aèria Georgiana . Ghana. Força Aèria de Ghana . Grècia. Força Aèria Hel·lena . Guatemala. Força Aèrea Guatemalteca . Guinea. Forces Armades de la República de Guinea . Guinea-Bissau Forces Armades de Guinea-Bissau . Guinea Equatorial. Forces Armades de Guinea Equatorial Guyana. Força de Defensa de Guyana . Hondures. Força Aèria Hondurenya . Hongria. Força Aèria Hongaresa . Iemen. Força Aèria Iemenita . Índia. Força Aèria Índia . Indonèsia. Força Aèria de l'Exèrcit Nacional d'Indonèsia . Indonèsia. Exèrcit Indonesi , aviació de l'exèrcit de terra. Indonèsia. Marina Indonèsia , aviación naval. Iraq. Força Aèria Iraquiana . Iran. Força Aèria de la República Islàmica de l'Iran . Irlanda. Cos Aèri Irlandès . Islàndia. Israel. Força Aèria Israeliana . Itàlia. Aeronautica Militare Italiana . Jamaica. Fprça de Defensa Jamaicana . Japó. Força Aèria d'Autodefensa del Japó . Jordània. Reial Força Aèria Jordana . Kazakhstan Forces Armades de la República del Kazakhstan . Kènia. Força Aèria de Kènia . Kirguizistan. Forces Armades de la República del Kirguizistan . Kuwait. Força Aèria de Kuwait . Laos. Lesotho. Força de Defensa de Lesotho . Letònia. Força Aèria Letona . Líban. Forces Armades del Líban . Libèria. Líbia. Força Aèria de Líbia . Líbia. Força Aèria Líbia Lliure . Lituània. Força Aèria Lituana . Macedònia. Força Aèria Macedònia . Malawi. Força de Defensa de Malawi . Malàisia. Reial Forçaa Aèria de Malàsia . Malàisia. Reial Armada de Malàisia , aviació naval. Mali. Força Aèria de la República de Mali . Maldives. Força de Defensa Nacional de Maldives . Malta. Ala Aèria de les Forces Armades de Malta . Marroc. Reial Força Aèria Marroquina . Maurici, República de. Mauritània. Força Aèria Islàmica de Mauritània . Mèxic. Força Aèria Mexicana . Mèxic. Aviació Naval Mexicana . Moldàvia. Força Aèria Moldava . Mongòlia. Força Aèria Mongola . Montenegro. Força Aèria Montenegrina . Moçambic. Forces Armades de Defensa de Moçambic Myanmar. Força Aèria de Myanmar . Nepal. Servei Aeri de l'Exèrcit de Nepal . Nicaragua. Forces Armades de Nicaragua . Níger. Forces Armades de Níger . Nigèria. Força Aèria Nigeriana . Nigèria. Armada Nigeriana , aviación naval. Noruega. Reial Força Aèria Noruega . Nova Zelanda. Reial Força Aèria de Nova Zelanda . Oman. Reial Força Aèria d'Oman . Oman. Reial Força Aèria d'Oman , alternatiu. Pakistan. Força Aèria del Pakistan . Països Baixos. Reial Força Aèriaa dels Països Baixos . Panamà. Servei Nacional Aeronaval . Papua Nova Guinea. Força de Defensa de Papua Nova Guinea . Paraguai. Força Aèria Paraguaia . Perú. Força Aèria del Perú . Perú. Armada peruana , aviació naval. Polònia. Força Aèria Polonesa . Portugal. Força Aèria Portuguesa . Qatar. Força Aèria de Qatar . Regne Unit. Reial Força Aèria . República Centreafricana. Força Aèria de la República Centreafricana . República Dominicana. Força Aèria Dominicana . República Txeca. Força Aèria de l'Exèrcit de la República Txeca . Romania. Força Aèria Romanesa . Rússia. Força Aèria russa . Ruanda. Forces Ruandeses de Defensa . Senegal. Exèrcit de l'Aire del Senegal . Sèrbia. Força Aèria i Defensa Aèria Sèrbia . Seychelles. Força de Defensa Popular de Seychelles . Sierra Leone. Forces Armades de la República de Sierra Leone . Síria. Força Aèria Àrab Siriana . Somàlia. Sri Lanka. Força Aèria de Sri Lanka . Sud-àfrica. Força Aèria Sud-africana . Sudan. Força Aèria Sudanesa . Suècia. Força Aèria Sueca . Suïssa. Força Aèria Suïssa . Surinam. Força Aèria de Surinam . Tailàndia. Reial Força Aèria Tailandesa . Tadjikistan. Forces Armades del Tadjikistan . Tanzània. Força Aèria de Tanzània . Togo. Forces Armades Togoleses . Trinitat i Tobago. Guàrdia Aèria de Trinitat i Tobago . Tunísia. Força Aèria de Tunísia . Turkmenistan. Forces Armades del Turkmenistan . Turquia. Força Aèria Turca . Txad. Força Aèria Txadiana . Ucraïna. Força Aèria Ucraïnesa . Ucraïna. Força Aèria Ucraïnesa , aviació naval. Uganda. Força de Defensa Popular d'Uganda . Uruguai. Força Aèria Uruguaiana . Uruguai. Forces Armades de l'Uruguai , aviació naval. Uzbekistan. Força Aèria i Defensa Aèria Uzbeka . Veneçuela. Aviació Militar Nacional Bolivariana . Veneçuela. Armada Nacional de Veneçuela , aviació naval. Vietnam. Força Aèria Popular del Viernam . Xile. Força Aèria Xilena . Xina, República. Força Aèria de la República de la Xina . Xina, Rep. Popular. Força Aèria de l'Exèrcit Popular d'Alliberament . Zàmbia. Força Aèria de Zàmbia . Zimbabwe. Força Aèria de Zimbabwe . Escarapel·les transnacionals [ modifica ] Unión Europea. EUROFOR . Consorci Europeu Aeronàutic . Referències [ modifica ] A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Escarapel·la aeronàutica ↑ Kershaw , Andrew. The First War Planes, Friend Or Foe, National Aircraft Markings (en anglès). BCP Publishing, 1971, p. 41–44. Això és un esborrany sobre guerra . Amplieu-lo! ( citant les fonts ) Obtingut de « https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Escarapel·la_aeronàutica&oldid=18403556 » Categories : Vexil·lologia Aviació Símbols Categories ocultes : Pàgines amb enllaç commonscat des de Wikidata Esborranys de guerres Menú de navegació Eines personals Sense sessió iniciada Discussió per aquest IP Contribucions Crea un compte Inicia la sessió Espais de noms Pàgina Discussió Variants Vistes Mostra Modifica Mostra l’historial Més Cerca Navegació Portada Article a l'atzar Articles de qualitat Comunitat Portal viquipedista Canvis recents La taverna Contacte Xat Donatius Ajuda Eines Què hi enllaça Canvis relacionats Pàgines especials Enllaç permanent Informació de la pàgina Element a Wikidata Citau aquest article Imprimeix/exporta Crear un llibre Baixa com a PDF Versió per a impressora En altres projectes Commons En altres idiomes Čeština Cymraeg Deutsch English Español Français עברית 日本語 Қазақша 한국어 Lietuvių Nederlands Polski Português Русский Українська 中文 Modifica els enllaços La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 1 maig 2017 a les 23:22. El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual . es poden aplicar termes addicionals. Vegeu les Condicions d'ús . Wikipedia® (Viquipèdia™) és una marca registrada de Wikimedia Foundation, Inc . Política de privadesa Quant al projecte Viquipèdia Renúncies Desenvolupadors Declaració de cookies Versió per a mòbilshttps://ca.wikipedia.org/wiki/Escarapel%C2%B7la_aeron%C3%A0utica
  Escarapel·la aeronàutica - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Escarapel·la aeronàutica De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Avió francès Nieuport 10 utilitzat a la I Guerra Mundial amb grans escarapel·les a l'ala. L' escarapel·la aeronàutica o emblema militar aeronàutic és l'emblema aeronàutic militar de nacionalitat , generalment de forma circular, i s'utilitza en les diverses forces aèries com ... . Escarapel·les actuals de forces aèries nacionals [ modifica ] Afganistan. Força Aèria Afganesa . Albània. Força Aèria Albanesa . Alemanya. Luftwaffe . Angola. Força Nacional Aèria . Aràbia Saudita. Reial Força Aèria Saudita . Algèria. Força Aèria Argelina . Argentina. Força Aèria Argentina . Argentina. Comandament de l'Aviació Naval . Armènia. Força Aèria d'Armènia . Austràlia. Reial Força Aèria Australiana . Àustria. Força Aèria Austríaca . Azerbaidjan. Força Aèria de l'Azerbaidjan . Bahames. Reial CACHE

Escarapel·la aeronàutica - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Escarapel·la aeronàutica De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Avió francès Nieuport 10 utilitzat a la I Guerra Mundial amb grans escarapel·les a l'ala. L' escarapel·la aeronàutica o emblema militar aeronàutic és l'emblema aeronàutic militar de nacionalitat , generalment de forma circular, i s'utilitza en les diverses forces aèries com a distintiu per a indicar la nacionalitat en els avions o aeronaus , que, a causa de la velocitat a què arriben, no poden enarborar banderes en la forma tradicional. El nom prové de l' exèrcit de l'aire francès , el primer a estandarditzar els emblemes d'aeronau, cosa que féu el 1912 tot basant-se en l' escarapel·la nacional francesa tradicional. [1] Una minoria d'estats usen o han usat escarapel·les aeronàutiques de forma altra que circular, com estels, creus, quadres o triangles. Escarapel·les actuals de forces aèries nacionals [ modifica ] Afganistan. Força Aèria Afganesa . Albània. Força Aèria Albanesa . Alemanya. Luftwaffe . Angola. Força Nacional Aèria . Aràbia Saudita. Reial Força Aèria Saudita . Algèria. Força Aèria Argelina . Argentina. Força Aèria Argentina . Argentina. Comandament de l'Aviació Naval . Armènia. Força Aèria d'Armènia . Austràlia. Reial Força Aèria Australiana . Àustria. Força Aèria Austríaca . Azerbaidjan. Força Aèria de l'Azerbaidjan . Bahames. Reial Força de Defensa de les Bahames Bahrain. Reial Força Aèria de Bahrain . Bangla Desh. Força Aèria de Bangla Desh . Bèlgica. Component Aeri de l'Exèrcit Belga . Belize. Força de Defensa de Belize . Benín. Bhutan. Bielorússia. Força Aèria i Defensa Aèria de Bielorússia . Bolívia Força Aèria Boliviana . Bòsnia i Hercegovina. Força Aèria i Defensa antiaèria de Bòsnia i Hercegovina . Botswana. Força de Defensa de Botswana Ala Aèria . Brasil. Força Aèria Brasilera . Brasil. Aviació Naval Brasilera . Brasil. Aviació de l' Exèrcit del Brasil . Brunei. Reial Força Aèria de Brunei . Bulgària. Força Aèria de Bulgària . Burkina Faso. Força Aèria de Burkina Faso . Burundi. Cambodja. Reial Força Aèria de Cambodja . Camerun. Força Aèria del Camerun . Canadà. Reial Força Aèria Canadenca . Colòmbia. Força Aèria Colombiana . Colòmbia. Aviació naval . Congo, República del. Força Aèria Congolesa . Congo, República Popular del. Força Aèria de la República Popular del Congo Corea del Nord. Força Aèria de l'Exèrcit Popular de Corea . Corea del Sud. Força Aèria de la República de Corea . Costa d'Ivori. Forces Armades de la República de Costa d'Ivori . Croàcia. Força Aèria i Defensa Aèria Croata . Cuba. Forces Armades Revolucionàries de Cuba Dinamarca. Reial Força Aèria de Dinamarca . Djibouti. Força Aèria de Djibouti . Equador. Força aèria equatoriana . Equador. Aviació naval . Egipte. Força Aèrea Egipcia . El Salvador. Força Aèria Salvadorenya . Emirats Àrabs Units. Força Aèria dels Emirats Àrabs Units . Eritrea. Força Aèria d'Eritrea . Eslovàquia. Força Aèria Eslovaca . Eslovènia. Brigada d'Aviació i Defensa Aèria de l'Exèrcit Eslovè . Espanya. Exèrcit de l'Aire espanyol . Estats Units d'Amèrica. Forces Aèries dels Estats Units d'Amèrica . Estònia. Força Aèria d'Estònia . Etiòpia. Força Aèria d'Etiòpia . Filipines. Força Aèria Filipina . Finlàndia. Força Aèria Finlandesa . França. Exèrcit de l'aire francès . França. Força Marítima de l'Aeronàutica Naval . Gabon. Forces Armades Gaboneses . Geòrgia. Força Aèria Georgiana . Ghana. Força Aèria de Ghana . Grècia. Força Aèria Hel·lena . Guatemala. Força Aèrea Guatemalteca . Guinea. Forces Armades de la República de Guinea . Guinea-Bissau Forces Armades de Guinea-Bissau . Guinea Equatorial. Forces Armades de Guinea Equatorial Guyana. Força de Defensa de Guyana . Hondures. Força Aèria Hondurenya . Hongria. Força Aèria Hongaresa . Iemen. Força Aèria Iemenita . Índia. Força Aèria Índia . Indonèsia. Força Aèria de l'Exèrcit Nacional d'Indonèsia . Indonèsia. Exèrcit Indonesi , aviació de l'exèrcit de terra. Indonèsia. Marina Indonèsia , aviación naval. Iraq. Força Aèria Iraquiana . Iran. Força Aèria de la República Islàmica de l'Iran . Irlanda. Cos Aèri Irlandès . Islàndia. Israel. Força Aèria Israeliana . Itàlia. Aeronautica Militare Italiana . Jamaica. Fprça de Defensa Jamaicana . Japó. Força Aèria d'Autodefensa del Japó . Jordània. Reial Força Aèria Jordana . Kazakhstan Forces Armades de la República del Kazakhstan . Kènia. Força Aèria de Kènia . Kirguizistan. Forces Armades de la República del Kirguizistan . Kuwait. Força Aèria de Kuwait . Laos. Lesotho. Força de Defensa de Lesotho . Letònia. Força Aèria Letona . Líban. Forces Armades del Líban . Libèria. Líbia. Força Aèria de Líbia . Líbia. Força Aèria Líbia Lliure . Lituània. Força Aèria Lituana . Macedònia. Força Aèria Macedònia . Malawi. Força de Defensa de Malawi . Malàisia. Reial Forçaa Aèria de Malàsia . Malàisia. Reial Armada de Malàisia , aviació naval. Mali. Força Aèria de la República de Mali . Maldives. Força de Defensa Nacional de Maldives . Malta. Ala Aèria de les Forces Armades de Malta . Marroc. Reial Força Aèria Marroquina . Maurici, República de. Mauritània. Força Aèria Islàmica de Mauritània . Mèxic. Força Aèria Mexicana . Mèxic. Aviació Naval Mexicana . Moldàvia. Força Aèria Moldava . Mongòlia. Força Aèria Mongola . Montenegro. Força Aèria Montenegrina . Moçambic. Forces Armades de Defensa de Moçambic Myanmar. Força Aèria de Myanmar . Nepal. Servei Aeri de l'Exèrcit de Nepal . Nicaragua. Forces Armades de Nicaragua . Níger. Forces Armades de Níger . Nigèria. Força Aèria Nigeriana . Nigèria. Armada Nigeriana , aviación naval. Noruega. Reial Força Aèria Noruega . Nova Zelanda. Reial Força Aèria de Nova Zelanda . Oman. Reial Força Aèria d'Oman . Oman. Reial Força Aèria d'Oman , alternatiu. Pakistan. Força Aèria del Pakistan . Països Baixos. Reial Força Aèriaa dels Països Baixos . Panamà. Servei Nacional Aeronaval . Papua Nova Guinea. Força de Defensa de Papua Nova Guinea . Paraguai. Força Aèria Paraguaia . Perú. Força Aèria del Perú . Perú. Armada peruana , aviació naval. Polònia. Força Aèria Polonesa . Portugal. Força Aèria Portuguesa . Qatar. Força Aèria de Qatar . Regne Unit. Reial Força Aèria . República Centreafricana. Força Aèria de la República Centreafricana . República Dominicana. Força Aèria Dominicana . República Txeca. Força Aèria de l'Exèrcit de la República Txeca . Romania. Força Aèria Romanesa . Rússia. Força Aèria russa . Ruanda. Forces Ruandeses de Defensa . Senegal. Exèrcit de l'Aire del Senegal . Sèrbia. Força Aèria i Defensa Aèria Sèrbia . Seychelles. Força de Defensa Popular de Seychelles . Sierra Leone. Forces Armades de la República de Sierra Leone . Síria. Força Aèria Àrab Siriana . Somàlia. Sri Lanka. Força Aèria de Sri Lanka . Sud-àfrica. Força Aèria Sud-africana . Sudan. Força Aèria Sudanesa . Suècia. Força Aèria Sueca . Suïssa. Força Aèria Suïssa . Surinam. Força Aèria de Surinam . Tailàndia. Reial Força Aèria Tailandesa . Tadjikistan. Forces Armades del Tadjikistan . Tanzània. Força Aèria de Tanzània . Togo. Forces Armades Togoleses . Trinitat i Tobago. Guàrdia Aèria de Trinitat i Tobago . Tunísia. Força Aèria de Tunísia . Turkmenistan. Forces Armades del Turkmenistan . Turquia. Força Aèria Turca . Txad. Força Aèria Txadiana . Ucraïna. Força Aèria Ucraïnesa . Ucraïna. Força Aèria Ucraïnesa , aviació naval. Uganda. Força de Defensa Popular d'Uganda . Uruguai. Força Aèria Uruguaiana . Uruguai. Forces Armades de l'Uruguai , aviació naval. Uzbekistan. Força Aèria i Defensa Aèria Uzbeka . Veneçuela. Aviació Militar Nacional Bolivariana . Veneçuela. Armada Nacional de Veneçuela , aviació naval. Vietnam. Força Aèria Popular del Viernam . Xile. Força Aèria Xilena . Xina, República. Força Aèria de la República de la Xina . Xina, Rep. Popular. Força Aèria de l'Exèrcit Popular d'Alliberament . Zàmbia. Força Aèria de Zàmbia . Zimbabwe. Força Aèria de Zimbabwe . Escarapel·les transnacionals [ modifica ] Unión Europea. EUROFOR . Consorci Europeu Aeronàutic . Referències [ modifica ] A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Escarapel·la aeronàutica ↑ Kershaw , Andrew. The First War Planes, Friend Or Foe, National Aircraft Markings (en anglès). BCP Publishing, 1971, p. 41–44. Això és un esborrany sobre guerra . Amplieu-lo! ( citant les fonts ) Obtingut de « https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Escarapel·la_aeronàutica&oldid=18403556 » Categories : Vexil·lologia Aviació Símbols Categories ocultes : Pàgines amb enllaç commonscat des de Wikidata Esborranys de guerres Menú de navegació Eines personals Sense sessió iniciada Discussió per aquest IP Contribucions Crea un compte Inicia la sessió Espais de noms Pàgina Discussió Variants Vistes Mostra Modifica Mostra l’historial Més Cerca Navegació Portada Article a l'atzar Articles de qualitat Comunitat Portal viquipedista Canvis recents La taverna Contacte Xat Donatius Ajuda Eines Què hi enllaça Canvis relacionats Pàgines especials Enllaç permanent Informació de la pàgina Element a Wikidata Citau aquest article Imprimeix/exporta Crear un llibre Baixa com a PDF Versió per a impressora En altres projectes Commons En altres idiomes Čeština Cymraeg Deutsch English Español Français עברית 日本語 Қазақша 한국어 Lietuvių Nederlands Polski Português Русский Українська 中文 Modifica els enllaços La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 1 maig 2017 a les 23:22. El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual . es poden aplicar termes addicionals. Vegeu les Condicions d'ús . Wikipedia® (Viquipèdia™) és una marca registrada de Wikimedia Foundation, Inc . Política de privadesa Quant al projecte Viquipèdia Renúncies Desenvolupadors Declaració de cookies Versió per a mòbilshttp://exercicios.brasilescola.uol.com.br/fisica/
  Exercícios de Física. Exercícios de Física Brasil Escola - Brasil Escola Disciplinas Artes Biografias Biologia Espanhol Educação Física Filosofia Física Geografia Geografia do Brasil Gramática História História da América História do Brasil História Geral Inglês Italiano Literatura Matemática Português Quí­mica Redação Sociologia MAIS ACESSADAS Por que as dietas a base de shakes tendem ao fracasso? ... aprendizado acerca da força magnética. home Exercícios de Física Exercícios de Física Exercício sobre inércia, massa e força Teste aqui seus conhecimentos acerca de inércia, massa e força, resolvendo alguns ... comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a força de tração Teste seus conhecimentos sobre força de tração resolvendo alguns exercícios sobre a tração exercida por uma corda ou fio ideal ... Treine seus conhecimentos sobre a aceleração da gravidade, o cálculo da força gravitacional e o CACHE

Exercícios de Física. Exercícios de Física Brasil Escola - Brasil Escola Disciplinas Artes Biografias Biologia Espanhol Educação Física Filosofia Física Geografia Geografia do Brasil Gramática História História da América História do Brasil História Geral Inglês Italiano Literatura Matemática Português Quí­mica Redação Sociologia MAIS ACESSADAS Por que as dietas a base de shakes tendem ao fracasso? Afinal, por que as zebras são listradas? Veja aqui! Crise dos Mísseis: rivalidade entre EUA e URSS a mil! Especial África do Sul Ano Novo Carnaval Dia da Independência Dia das Crianças Dia das Mães Dia dos Pais Halloween Férias Festa Junina Natal Páscoa Volta às Aulas MAIS ACESSADAS Entenda já o que foi o cerco de Constantinopla. A crônica no mundo jornalístico. Fique por dentro já! Como lidar com a depressão ou evitá-la? Leia aqui! + Pesquisas Acordo Ortográfico Animais Cultura Curiosidades Datas Comemorativas Dicas de Estudo Doenças Drogas Economia e Finanças Educação Folclore Fonoaudiologia Frutas Informática Mitologia Política Psicologia Religião Regras da ABNT Sexualidade Saúde e Bem-estar Saúde na Escola MAIS ACESSADAS Quais são as maiores metrópoles do nosso país? Tenha uma boa rotina de estudos em oito passos. Você sabe como usar as hashtags corretamente? Enem Adesão Atendimento Especial Certificação Correção Enem 2017 Correção da Redação Dicas para o Enem Enem e ProUni Enem por Escola Estudar em Portugal Fies Média do Enem Nota do Enem Notícias Plantão do Enem Por que fazer? Pratique sua redação Provas e Gabaritos Redação do Enem Simulado SiSU Sisutec Usando a nota do Enem Vídeos MAIS ACESSADAS Liberada a consulta por vagas do SiSU 2018/1 Governo aprova novas regras para o Fies Oito eventos ligados ao Enem 2017 que merecem atenção Vestibular Agenda Aprovados Atualidades Banco de Redações Bolsa de Estudo Correções de Vestibular Cotas Cursinhos Comunitários Dicas Ensino a Distância Estudar no Exterior Fies Fuvest Guia de Profissões Intercâmbio Notícias Vestibular Orientação Vocacional Pronatec ProUni Provas e Gabaritos Resumo de Livros Simulado Universidades Vida Profissional MAIS ACESSADAS Veja como foi a segunda fase do Vestibular 2018 da Unesp Unicamp 2018: notas da primeira fase estão disponíveis Fuvest 2018: provas da 2ª fase são aplicadas para mais de 21 mil estudantes Educador Comportamento Estratégia de Ensino Ética Gestão Educacional Orientação Escolar Orientações para Pais ou Responsáveis Orientações para Professores Política Educacional Sugestões para Pais e Professores Trabalho Docente MAIS ACESSADAS Conservando energia mecânica com um monjolo. Aborde a remodelação do isopor em sala de aula. Fale sobre a anatomia dos peixes aos seus alunos. O que é? O que é Biologia? O que é Física? O que é Geografia? O que é História? O que é Matemática? O que é Português? O que é Química? MAIS ACESSADAS Você sabe o que é o plasma encontrado no sangue? Compreenda o que foi o período da República Velha. O que define uma montanha? Chegou a hora de saber! Exercícios Exercícios de Biologia Exercícios de Física Exercícios de Geografia Geografia do Brasil Exercícios de Gramática Exercícios de História do Brasil Exercícios de História Geral Exercícios de Literatura Exercícios de Matemática Exercícios de Química Exercícios de Redação MAIS ACESSADAS Faça questões que falam a respeito do intemperismo. Averigue seus conhecimentos em relação à Fernando Pessoa. Exercite seus estudos sobre a teoria da evolução. Monografias Administração e Finanças Agricultura e Pecuária Arte e Cultura Biologia Computação Direito Educação Educação Física Enfermagem Engenharia Filosofia Física Geografia História Matemática Medicina Pedagogia Psicologia Química Religião Regras da ABNT Saúde Sociologia Turismo MAIS ACESSADAS Diagnóstico e perspectivas de tratamento da halitose. A escola como um espaço de inclusão digital. Os prós e contras na aprendizagem da língua inglesa. Escola Kids Ciências Geografia História Matemática Português Datas Comemorativas Histórias para crianças Jogos Para pintar MAIS ACESSADAS Saiba tudo sobre a alimentação dos animais. Qual é a relação entre o clima e a agricultura? Zika: Uma doença transmitida pelo Aedes aegypti. Vídeos Videoaulas de Biologia Videoaulas de Espanhol Videoaulas de Física Videoaulas de História Videoaulas de Inglês Videoaulas de Matemática Videoaulas de Português Videoaulas de Química + Canais Cidades do Brasil Educador Empregos Enem Exercícios Guerras Meu Artigo Monografias Notícias Vestibular Vídeos MAIS ACESSADAS Conheça o nosso canal para professores! Teste seus conhecimentos com nossos exercícios. Curiosidades sobre conflitos históricos. Confira! E-mail Cadastre-se Senha Esqueci a senha Entrar com Facebook Entrar com Google Canais Canal 1 Topo Login/Registro E-mail Senha Cadastre-se Esqueci a senha Entrar com Facebook Entrar com Google Exercícios de Geografia Exercícios de Geografia Geral Exercícios de Geografia do Brasil MAIS ACESSADAS Resolva questões sobre estado laico e estado religioso. Teste o que você aprendeu sobre água e irrigação. Sabe tudo sobre assoreamento e seus efeitos? Teste agora! Exercícios de História Exercícios de História do Brasil Exercícios de História Geral Exercícios de História da América MAIS ACESSADAS Faça uma lista de exercícios sobre a famosa Belle Époque. Perguntas sobre a vida dos soldados nas trincheiras. Responda a questões relativas à história de Joana D'Arc. Exercícios de Português Exercícios de Literatura Exercícios de Redação Exercícios de Gramática MAIS ACESSADAS Estudou sobre interjeições? Verifique seus conhecimentos! Você dá conta de questões sobre locuções adverbiais? Exercícios relacionados à radicais e prefixos latinos. Exercícios de Biologia Exercícios de Física Exercícios de Matemática Exercícios de Química Mais exercícios Exercícios de Sociologia Exercícios de Inglês Exercícios de Filosofia MAIS ACESSADAS Resolva a nossa lista de exercícios sobre vírus. O que você sabe a respeito dos números quânticos? Avalie seu aprendizado acerca da força magnética. home Exercícios de Física Exercícios de Física Exercício sobre inércia, massa e força Teste aqui seus conhecimentos acerca de inércia, massa e força, resolvendo alguns exercícios sobre o assunto. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a característica da aceleração vetorial Teste seus conhecimentos resolvendo alguns exercícios práticos sobre as características da aceleração vetorial. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a cor e a frequência da luz Fixe seus conhecimentos, resolva exercícios sobre cor e frequência da luz. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a definição de calor Clique aqui para responder a esta lista de exercícios sobre a definição de calor, quantidade de energia existente entre corpos com temperaturas distintas. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a definição física de densidade Teste seus conhecimentos sobre a definição de densidade resolvendo alguns exercícios sobre o assunto. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a densidade e a lei geral dos gases Amplie seus conhecimentos resolvendo os exercícios sobre a densidade e a lei geral dos gases. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a Equação de Clapeyron Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre a Equação de Clapeyron e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a força de tração Teste seus conhecimentos sobre força de tração resolvendo alguns exercícios sobre a tração exercida por uma corda ou fio ideal. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a Gravitação Universal Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre a Gravitação Universal e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a primeira lei para processos isotérmicos Teste seus conhecimentos resolvendo alguns exercícios práticos sobre a primeira lei para processos isotérmicos. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a reflexão de ondas em cordas Responda a esta lista de exercícios sobre a reflexão de ondas em cordas, fenômeno que ocorre com dependência da forma da extremidade da corda. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a teoria cinética dos gases Teste seus conhecimentos resolvendo alguns exercícios sobre a teoria cinética dos gases. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a Terceira Lei de Kepler Clique aqui para resolver esta lista de exercícios sobre a Terceira Lei de Kepler, que relaciona período de revolução e raio da órbita dos planetas. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a velocidade da luz na refração Clique aqui para responder a estes exercícios sobre a velocidade da luz na refração, que pode alterar com a mudança de meio de propagação das ondas. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre a velocidade do som Clique para responder a esta lista de exercícios sobre velocidade das ondas sonoras e teste seus conhecimentos a respeito dos fenômenos ondulatórios. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Aceleração Centrípeta Amplie seus conhecimentos resolvendo exercícios sobre aceleração centrípeta. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre aceleração da gravidade Treine seus conhecimentos sobre a aceleração da gravidade, o cálculo da força gravitacional e o movimento de queda livre com estes exercícios! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Aceleração Escalar Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Aceleração Escalar e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Aceleração Escalar Média e Instantânea Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Aceleração Escalar Média e Instntânea e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Acoplamento de Polias Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Acoplamento de Polias e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Acústica Clique aqui e resolva exercícios sobre Acústica, ramo da Ondulatória que estuda fenômenos relacionados com as ondas sonoras. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Airbags Clique aqui para resolver exercícios sobre o funcionamento dos airbags , equipamento que protege ocupantes de veículos em caso de colisões. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre aplicações da força magnética Teste aqui seus conhecimentos resolvendo alguns exercícios sobre força magnética. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre aplicações das leis de Newton Treine seus conhecimentos resolvendo estes exercícios sobre aplicações das leis de Newton, tire dúvidas e, posteriormente, confira os resultados. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre as Leis da Refração da Luz Clique aqui para responder a esta de lista de exercícios sobre refração, fenômeno que ocorre quando a luz muda seu meio de propagação. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre as leis de Newton Clique para resolver exercícios sobre as leis de Newton, leis fundamentais para a compreensão de inúmeros fenômenos físicos. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre as Modalidades de Energia Clique aqui para resolver esta lista de exercícios relacionados à energia, definida como a capacidade de realização de trabalho. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre as ondas Clique aqui para resolver a esta lista de exercícios sobre as ondas, perturbações que se propagam no espaço e que são capazes de transportar energia. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre as ondas sonoras Clique aqui para resolver esta lista de exercícios sobre as ondas sonoras, tipo de onda mecânica, longitudinal e que se propaga em todas as direções. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre as propriedades dos ímãs Teste seus conhecimentos a respeito das propriedades do ímã resolvendo alguns exercícios sobre o tema. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Associação de Capacitores Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Associação de Capacitores e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Associação de Resistores - Paralelo Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Associação de Resistores - Paralelo e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Associação de Resistores - Série Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Associação de Resistores - Série e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Associação Mista de Resistores Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Associação Mista de Resistores e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre aumento linear transversal Teste seus conhecimentos físicos resolvendo alguns exercícios sobre aumento linear transversal. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Calor latente Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Calor latente e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Calor latente Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Calor latente e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre calor sensível e calor latente Clique aqui para resolver exercícios sobre calor latente e sensível! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Calorimetria Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Calorimetria e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Calorimetria I Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Calorimetria I e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre calorímetro e as trocas de calor Clique aqui e resolva exercícios sobre calorímetro e as trocas de calor para testar seus conhecimentos sobre Calorimetria! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre câmara escura de orifício Clique aqui para resolver exercícios sobre a câmara escura de orifício, instrumento que permitiu a criação das câmeras fotográficas. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Campo Elétrico Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Campo Elétrico e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Campo Elétrico Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Campo Elétrico e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre campo elétrico de uma partícula eletrizada Treine seus conhecimentos com estes exercícios sobre campo elétrico, veja que o valor do campo varia de acordo com a distância e da carga que o gera. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre campo magnético da espira Potencialize seus conhecimentos em Física com estes exercícios sobre campo magnético da espira! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre campo magnético gerado por um fio condutor Clique aqui para resolver exercícios sobre os campos magnéticos gerados por fios retilíneos condutores de corrente elétrica. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre campo magnético no solenoide Clique aqui para resolver uma lista de exercícios sobre o campo magnético gerado por um solenoide, conjunto composto por inúmeras espiras. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre capacidade térmica Clique aqui para responder a uma lista de exercícios sobre capacidade térmica, grandeza que é a razão entre a quantidade de calor e a variação da temperatura. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre carga elétrica Clique aqui e resolva exercícios sobre a carga elementar, grandeza física determinada por meio do produto do número de partículas pelo valor da carga elementar. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Choque elétrico para a vida Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Choque Elétrico e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Cinemática Escalar Clique aqui para responder a exercícios sobre Cinemática Escalar, parte da Física que estuda os movimentos sem determinar suas causas. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre circuitos mistos Teste seus conhecimentos: resolva os exercícios sobre circuitos mistos. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Colisões Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Colisões e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre conceitos básicos de Óptica Geométrica Clique aqui para resolver exercícios sobre os conceitos básicos da Óptica Geométrica, ramo da Óptica que não analisa a natureza física da luz. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre condutores e isolantes Clique aqui para resolver exercícios sobre os condutores e isolantes elétricos! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre conservação da quantidade de movimento Clique aqui para resolver alguns exercícios sobre a conservação da quantidade de movimento, grandeza que resulta do produto da massa pela velocidade do corpo. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Conversão entre as escalas Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Conversão entre as escalas e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre cor da luz Teste seus conhecimentos resolvendo alguns exercícios práticos sobre a cor da luz branca. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre cores Teste seus conhecimentos: resolva exercícios sobre cores e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Corpos Rígidos Venha ampliar seus conhecimentos resolvendo exercícios sobre Corpos Rígidos. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Corrente Elétrica Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Corrente Elétrica e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre defeitos da visão humana Clique aqui para responder a uma lista de exercícios sobre os defeitos da visão humana, problemas que podem ser entendidos pela Óptica. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre dilatação aparente dos líquidos Potencialize a sua aprendizagem com estes exercícios sobre a dilatação aparente dos líquidos. É só clicar aqui! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre dilatação de lâminas bimetálicas Clique aqui para responder a exercícios sobre dilatação de lâminas bimetálicas, material utilizado para construir alguns tipos de circuitos elétricos. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre dilatação dos líquidos Confira aqui exercícios sobre dilatação dos líquidos e não deixe de conferir a resolução comentada e o artigo relacionado com o tema para maiores explicações! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre dilatação dos materiais Responda à lista de exercícios sobre a dilatação dos materiais, efeito provocado pelo aumento da temperatura que gera o afastamento das moléculas. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre dilatação linear Fixe seus conhecimentos resolvendo estes exercícios sobre dilatação linear. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Dilatação Superficial Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Dilatação Superficial e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre dilatação térmica Teste seus conhecimentos resolvendo estes exercícios sobre dilatação térmica dos materiais. É só clicar! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre dilatação volumétrica Avalie sua aprendizagem resolvendo os exercícios sobre dilatação volumétrica e depois veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Dinâmica Fixe seus conhecimentos: resolva estes exercícios sobre Dinâmica e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre dispersão da luz branca Clique aqui e confira exercícios sobre a dispersão da luz branca com resolução comentada! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre eco e reverberação Clique aqui para resolver esta lista de exercícios sobre eco e reverberação, fenômenos que ocorrem a partir da reflexão de ondas sonoras. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Efeito Doppler Teste seus conhecimentos sobre fenômenos ondulatórios resolvendo estes exercícios sobre o efeito Doppler e confira a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Eletricidade Clique aqui para responder aos exercícios sobre Eletricidade, ramo da Física que trata de fenômenos elétricos e que é muito recorrente no Enem. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Eletrização Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Eletrização e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre eletroscopia Clique aqui para resolver exercícios sobre eletroscopia, parte da Física que estuda as cargas elétricas em repouso! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre elevadores Resolva estes exercícios sobre elevadores e avalie seu aprendizado. Bons estudos! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre empuxo Clique aqui para responder a estes exercícios sobre empuxo, força vertical e para cima que surge sobre todo objeto mergulhado em um fluido. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Energia Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Energia e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre energia cinética Clique aqui para resolver exercícios sobre energia cinética, a energia associada ao movimento dos corpos. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre energia e trabalho de uma força Treine seus conhecimentos resolvendo estes exercícios sobre energia e trabalho de uma força e depois confira as respostas. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre energia elétrica Clique aqui para resolver exercícios sobre a energia elétrica consumida pelos mais comuns aparelhos eletrodomésticos! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Energia Potencial Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Energia Potencial e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Energia Potencial Elétrica Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Energia Potencial Elétrica e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre energia potencial gravitacional e elástica Clique aqui para resolver exercícios sobre energia potencial gravitacional e elástica, modalidades de energia armazenadas em virtude da posição de objetos. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre equação de Torricelli Clique aqui para resolver exercícios sobre a equação de Torricelli, função que é independente do intervalo de tempo gasto pelo móvel. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre equação dos pontos conjugados Clique aqui e potencialize seu aprendizado resolvendo esta lista sobre a equação dos pontos conjugados! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre estrelas cadentes Você seria capaz de resolver exercícios sobre as estrelas cadentes? É só clicar! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Estudo dos Gases Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Estudo dos Gases e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre fibra óptica Clique aqui e responda a exercícios sobre as fibras ópticas, materiais que conduzem informações por meio da luz. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Física Moderna Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Física Moderna e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Fissão e Fusão Nuclear Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Fissão e Fusão Nuclear e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre fluxo magnético e Lei de Faraday Clique aqui para responder a esta lista de exercícios sobre o fluxo magnético e a Lei de Faraday, conceitos relacionados ao Eletromagnetismo. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre focos de uma lente esférica Teste seus conhecimentos físicos resolvendo alguns exercícios sobre focos de uma lente esférica. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre fontes de campo magnético Teste seus conhecimentos resolvendo alguns exercícios sobre as fontes de campo magnético. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre força de atrito Teste seus conhecimentos resolvendo estes exercícios sobre força de atrito e, em seguida, veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre força magnética Teste seus conhecimentos sobre magnetismo por meio destes exercícios sobre força magnética e potencialize sua aprendizagem. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Função horária do espaço Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Função horária do espaço e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Função horária do espaço Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Função horária do espaço e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre gás ideal Teste seus conhecimentos resolvendo alguns exercícios sobre o gás ideal. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Geradores Elétricos e Força Eletromotriz Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Geradores Elétricos e Força Eletromotriz e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre grandezas vetoriais e escalares Clique aqui para resolver exercícios sobre grandezas vetoriais e escalares e veja se você está afiado no assunto! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre gravidade Clique aqui para responder a esta lista de exercícios sobre a gravidade, grandeza que define o peso dos corpos e é uma das quatro forças fundamentais. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Hidrostática Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Hidrostática e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Imagem de um Objeto Entre Dois Espelhos Planos Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre a Imagem de um Objeto Entre Dois Espelhos Planos e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre imagem de um objeto pontual Teste aqui seus conhecimentos sobre imagem de um objeto pontual, resolvendo alguns exercícios sobre o assunto. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre impulso Teste seus conhecimentos: resolva exercícios sobre impulso e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre impulso de uma força variável Teste seus conhecimentos resolvendo alguns exercícios práticos sobre impulso de uma força variável. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Impulso e Quantidade de Movimento Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Impulso e Quantidade de Movimento e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre indução eletromagnética Resolva aqui alguns exercícios sobre indução eletromagnética para testar seus conhecimentos acerca do assunto. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre inércia e lesões em acidentes Teste seus conhecimentos resolvendo alguns exercícios práticos sobre inércia e lesões em acidentes. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre intensidade sonora Clique aqui para responder a esta lista de exercícios sobre intensidade sonora, grandeza relacionada à energia do som transmitida através de uma área. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre intensidade, timbre e altura Clique aqui para resolver a esta lista de exercícios sobre intensidade, timbre e altura, que são as qualidades fisiológicas do som. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre interferência de ondas Clique aqui para responder a esta lista de exercícios sobre interferência de ondas, fenômeno que ocorre com o encontro de duas ondas. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre inversão da imagem de um prisma Veja aqui alguns exercícios envolvendo os principais conceitos sobre prisma óptico e teste aqui seus conhecimentos. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre lançamento horizontal Responda a esta lista de exercícios sobre lançamento horizontal, movimento em que um objeto parte de determinada altura com uma velocidade horizontal. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Lançamento Oblíquo Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Lançamento Oblíquo e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Lançamento Vertical e Queda Livre Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Lançamento Vertical e Queda Livre e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Lei da Gravitação Universal Clique aqui para responder a esta lista de exercícios sobre a Lei da Gravitação Universal, equação que determina a força de atração entre dois corpos. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Lei de Coulomb Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Lei de Coulomb e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre lei de Fourier Clique aqui para resolver a esta lista de exercícios sobre a Lei de Fourier, que determina o fluxo de calor em função das dimensões de uma superfície. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Lei de Ohm Teste seus conhecimentos resolvendo exercícios sobre a Lei de Ohm. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre lei de Snell-Descartes Clique aqui para resolver exercícios sobre a lei de Snell-Descartes, lei que relaciona os ângulos de incidência e refração para um feixe de raios de luz. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre lei geral dos gases Clique aqui para resolver exercícios sobre lei geral dos gases, que indica a relação entre as variáveis de estado de um gás perfeito. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre lentes Clique aqui e resolva exercícios sobre lentes e, em seguida, confira a resolução comentada! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Lixo Espacial Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Lixo espacial e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre máquina frigorífica Teste aqui seus conhecimentos físicos resolvendo alguns exercícios sobre máquinas frigoríficas. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre máquinas térmicas Clique aqui e resolva exercícios sobre máquinas térmicas e ciclo de Carnot, assuntos estudados em Termodinâmica. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre massa e peso Clique aqui para resolver a esta lista de exercícios sobre a diferença entre massa e peso, grandezas físicas que geralmente causam confusão. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre massa específica Teste seus conhecimentos sobre massa específica de uma substância resolvendo alguns exercícios sobre o assunto. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre momento de uma força Teste seus conhecimentos a cerca do momento de uma força resolvendo alguns exercícios propostos. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre movimento circular Clique aqui e resolva estes exercícios sobre movimento circular, parte da Mecânica que analisa o movimento de objetos em trajetória circular. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre movimento circular uniforme Exercite seu cérebro! Resolva exercícios sobre movimento circular uniforme! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Movimento Circular Uniformemente Variado (MCUV) Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Movimento Circular Uniformemente Variado (MCUV) e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Movimento Harmônico Simples Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Movimento Harmônico Simples e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre movimento progressivo e retrógrado Resolva exercícios sobre movimento progressivo e retrógrado para testar seus conhecimentos em Cinemática! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Movimento Uniforme Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Movimento Uniforme e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Movimento Uniformemente Acelerado Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Movimento Uniformemente Acelerado e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO PUBLICIDADE Exercícios sobre movimento uniformemente variado Teste seus conhecimentos: resolva exercícios sobre movimento uniformemente variado e confira a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre nível de intensidade sonora Potencialize seus conhecimentos em física com estes exercícios sobre nível de intensidade sonora. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre o Campo Magnético da Terra Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre o Campo Magnético da Terra e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre o Dilatação linear dos sólidos Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Dilatação linear dos sólidos e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre o Movimento de Queda livre Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre o Movimento de Queda livre e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre o nascimento da mecânica quântica Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre o nascimento da mecânica quântica e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre o Para-Raios Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Para-Raios e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre o peso de um corpo Teste seus conhecimentos a respeito da determinação do peso de um corpo através da resolução de alguns exercícios. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre o princípio da conservação da energia mecânica Teste seus conhecimentos sobre o princípio da conservação da energia mecânica resolvendo alguns exercícios sobre o assunto. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre o Princípio de Pascal Clique aqui e responda a alguns exercícios sobre o Princípio de Pascal, que está relacionado com a pressão exercida em líquidos. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre o que são ondas eletromagnéticas Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre o que são ondas eletromagnéticas e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre ondas Clique aqui para responder a esta lista de exercícios sobre ondas, perturbações geradas no espaço capazes de transportar energia. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Ondulatória Clique aqui para resolver exercícios sobre Ondulatória e testar seus conhecimentos sobre os princípios básicos desse ramo da Física que se dedica ao estudo das ondas. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre ordem de grandeza Potencialize seu aprendizado com estes exercícios sobre ordem de grandeza! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre os Processos de eletrização Teste seus conhecimentos sobre os processos de eletrização resolvendo alguns exercícios relacionados ao assunto. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre pares de força de ação e reação Resolva aqui alguns exercícios práticos sobre a aplicação da Terceira lei de Newton, também chamada de Lei da Ação e Reação. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Plano inclinado com atrito Teste seus conhecimentos resolvendo alguns exercícios práticos sobre o plano inclinado com atrito. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre potência dissipada em um resistor Teste seus conhecimentos resolvendo exercícios sobre potência dissipada em um resistor. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre potência mecânica e rendimento Teste seus conhecimentos por meio destes exercícios sobre potência mecânica e rendimento. É só clicar aqui! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre potencial elétrico Teste seus conhecimentos acerca de potencial elétrico resolvendo alguns exercícios. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre prefixos multiplicativos Clique aqui para resolver exercícios que envolvem o uso dos prefixos multiplicativos, importante ferramenta matemática no estudo de Física. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre pressão em um fluido Teste aqui seus conhecimentos acerca da lei de Stevin resolvendo alguns exercícios sobre pressão em um fluido. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Primeira Lei de Newton Teste seus conhecimentos: resolva exercícios sobre a Primeira Lei de Newton. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Princípios da Termodinâmica Clique para resolver exercícios sobre Termodinâmica e potencializar seus conhecimentos em relação às leis sobre conservação de energia e máquinas térmicas. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre processos de propagação de calor Teste seus conhecimentos: resolva os exercícios sobre processos de propagação de calor e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre quantidade de movimento e sua definição Teste seus conhecimentos acerca da definição de quantidade de movimento resolvendo alguns exercícios sobre o assunto. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre receptores elétricos Clique aqui e responda exercícios sobre receptores elétricos, equipamentos que transformam energia elétrica em outras modalidades de energia. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Reflexão da Luz Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Reflexão da Luz e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Reflexão em Espelho Plano Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Reflexão em Espelho Plano e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre reflexão especular e difusa Exercícios práticos sobre os conhecimentos de reflexão especular e difusa da luz. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Refração Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Refração e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Refração da Luz Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Refração da Luz e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Resistência Elétrica Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Resistência Elétrica e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre ressonância Confira aqui exercícios sobre ressonância com resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre roldanas Clique aqui para responder a uma lista de exercícios sobre roldanas, instrumentos utilizados para diminuir a força ao levantar um objeto. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre rotação de um espelho plano Teste seus conhecimentos de reflexão resolvendo alguns exercícios de rotação de um espelho plano. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Segunda Lei de Newton Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Segunda Lei de Newton e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre segunda lei de Ohm Clique aqui para resolver exercícios sobre a segunda lei de Ohm e testar seus conhecimentos sobre o tema! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Sistema Internacional de Unidades Resolva exercícios sobre o Sistema Internacional de Unidades para testar seus conhecimentos! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre sombra e penumbra Clique aqui para responder a esta lista de exercícios sobre sombra e penumbra, fenômenos que explicam a ocorrência dos eclipses. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre sonar e eco Clique aqui para resolver exercícios sobre sonar e eco, um aparelho e um fenômeno ligados à reflexão de ondas sonoras. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Temperatura e Calor Teste seus conhecimentos resolvendo exercícios sobre calor e temperatura. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre teorias da relatividade Resolva exercícios sobre as teorias da relatividade, propostas revolucionárias feitas no início do século XX por Albert Einstein. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Terceira lei de Newton Clique aqui para resolver exercícios sobre a terceira lei de Newton, importante lei da Física relacionada com as forças aplicadas entre corpos. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Termodinâmica Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Termodinâmica e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Termologia Clique aqui para responder a esta lista de exercícios sobre a Termologia, ramo da Física que estuda o calor e a temperatura. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Termômetros Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Termômetros e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre tópicos fundamentais de Física Resolva estes exercícios sobre tópicos fundamentais de Física para testar seus conhecimentos e potencializar seu aprendizado! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre torque Clique aqui para resolver exercícios sobre o torque de uma força, grandeza que está relacionada com a rotação dos corpos. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre torque de uma força Clique aqui para responder a uma lista de exercícios sobre o torque de uma força, grandeza vetorial que está relacionada com a rotação de um sistema. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre torque e uma chave de roda Clique aqui para resolver exercícios sobre o torque, grandeza vetorial que está relacionada com a rotação de um sistema. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Torricelli Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Torricelli e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Trabalho de uma força Teste aqui os seus conhecimentos: resolva os exercícios sobre trabalho de uma força. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre trabalho e energia Clique aqui e resolva estes exercícios sobre trabalho mecânico e sua relação com a variação da energia cinética. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre trabalho e potência Clique aqui para resolver esta lista de exercícios sobre trabalho e potência, grandezas físicas escalares relacionadas à energia mecânica. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Transformações Gasosas Teste seus conhecimentos resolvendo exercícios sobre transformações gasosas. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Transformadores Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Transformadores e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Transmissão de energia elétrica. Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Transmissão de energia elétrica e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre transmissão do movimento circular por correntes Clique aqui para resolver uma lista de exercícios sobre a transmissão do movimento circular entre polias ligadas por correias. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre trocas de calor Clique e resolva exercícios sobre trocas de calor para testar seus conhecimentos em Calorimetria! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre ultrassom Responda a esta lista de exercícios sobre ultrassom, ondas sonoras que possuem frequência acima do limite máximo percebido pelo ouvido humano. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Velocidade da Luz Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Velocidade da Luz e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre velocidade da luz e do som Clique aqui para resolver exercícios sobre a velocidade do som e da luz, principais tipos de ondas do nosso cotidiano! COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre velocidade de escape Responda a estes exercícios sobre a velocidade de escape e avalie o que sabe a respeito desse conhecimento da Física. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Velocidade Escalar Média Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Velocidade Escalar Média e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Velocidade Escalar Média Teste os seus conhecimentos: Faça exercícios sobre Velocidade Escalar Média e veja a resolução comentada. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre velocidade relativa Clique aqui para responder a uma lista de exercícios sobre a velocidade relativa existente entre objetos que se movimentam em sentidos iguais ou diferentes. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Exercícios sobre Vetor Campo Elétrico Amplie seus conhecimentos resolvendo exercícios sobre o vetor campo elétrico. COMPARTILHE VER EXERCÍCIO Quem somos Anuncie no Brasil Escola Expediente Política de Privacidade Termos de Uso Fale Conosco SIGA O BRASIL ESCOLA Alunos Online Biologia Net Escola Kids Exercícios Mundo Educação História do Mundo Manual da Química Mundo Educação Português Vestibular Mundo Educação Resolução mínima de 1024x768. Copyright © 2018 Rede Omnia - Todos os direitos reservados Proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização (Inciso I do Artigo 29 Lei 9.610/9https://informatica.mercadolivre.com.br/acessorios-notebook/cabo-de-forca-30a_ItemTypeID_N
  Cabo De Forca 30a - Acessórios para Notebook, Novo no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Acessórios para Notebook Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Informática Acessórios para Notebook cabo de forca 30a 100 resultados ... relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Informática Acessórios para Notebook cabo de forca 30a 100 ... Melhores vendedores (80) R$ 4 99 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 29 2996 vendidos - São Paulo R$ 4 99 Cabo Força Notebook Energia Tripolar Laptop Br Mickey Brasil 18 1203 vendidos - São Paulo R$ 4 99 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 65 3686 vendidos - São Paulo R$ 4 45 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 2 431 CACHE

Cabo De Forca 30a - Acessórios para Notebook, Novo no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Acessórios para Notebook Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Informática Acessórios para Notebook cabo de forca 30a 100 resultados Novo Organizar anúncios Mais relevantes Mais relevantes Menor preço Maior preço Categorias Cabos (70) Fontes (27) Coolers (1) Peças e Partes (1) Outros (1) Pagamento Sem juros (43) Localização São Paulo (63) Paraná (13) Rio de Janeiro (12) Bahia (3) Rio Grande do Sul (3) Pernambuco (2) Minas Gerais (1) Ceará (1) Distrito Federal (1) Santa Catarina (1) Preço Até R$6 (33) Mais de R$25 (36) R$6 a R$25 (31) Envio Frete grátis (10) Super Expresso (1) Mercado Envios (99) Mais especificações Melhores vendedores (80) R$ 4 99 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 29 2996 vendidos - São Paulo R$ 4 99 Cabo Força Notebook Energia Tripolar Laptop Br Mickey Brasil 18 1203 vendidos - São Paulo R$ 4 99 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 65 3686 vendidos - São Paulo R$ 4 45 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 2 431 vendidos - Rio de Janeiro R$ 4 98 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar 27 1436 vendidos - São Paulo R$ 4 99 Cabo De Força Tripolar Para Fonte Carregador De Notebook 11 481 vendidos - São Paulo R$ 4 99 Cabo De Forca Tripolar Fonte Notebook Hp Compaq Samsung Acer 4 141 vendidos - São Paulo R$ 4 99 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar 100% Novo 2 217 vendidos - São Paulo R$ 39 99 Kit De 10 Cabo Da Força Para Fonte Notebook Tripolar Padrão 1 59 vendidos - São Paulo R$ 24 90 Kit 10pçs Cabo De Força Energia Tripolar Padrão Br 2 69 vendidos - Paraná R$ 6 20 Cabo Energia Força Notebook Tripolar Mickey Br Novo 78 vendidos - São Paulo R$ 6 50 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão 64 vendidos - Paraná R$ 6 49 Cabo De Força Tripolar Fonte Notebook Hp Compaq Samsung Acer 14 190 vendidos - São Paulo R$ 45 99 6x R$ 7 67 sem juros Kit 10 Cabo Força Energia Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 1 44 vendidos - São Paulo R$ 6 50 Cabo Força Notebook Energia Tripolar Laptop Br Mickey Brasil 2 70 vendidos - Paraná R$ 3 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 2 153 vendidos - São Paulo R$ 6 15 Cabo Força Energia Fonte Notebook Tripolar Tri-plug Br 9 181 vendidos - São Paulo R$ 4 99 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 1 46 vendidos - São Paulo R$ 25 49 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 6 285 vendidos - São Paulo R$ 6 99 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar 2 89 vendidos - Paraná R$ 6 99 Cabo De Força Tripolar Padrão Br Novo Para Fonte De Note 630 2 215 vendidos - São Paulo R$ 35 Fonte Carregador P/ Notebook Philco 19v 3,42 + Cabo De Força 16 vendidos - Paraná R$ 6 50 Cabo De Força Energia Fonte Notebook Dell Tripolar Tri Plug 11 vendidos - São Paulo R$ 4 99 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 4 106 vendidos - Rio de Janeiro R$ 5 Cabo De Força Energia P/ Fonte Tripolar Novo Lacrado Nfe 30 vendidos - São Paulo R$ 6 49 Cabo De Força Tripolar Fonte Notebook Dell Positivo Cce Sti 4 50 vendidos - São Paulo R$ 6 49 Cabo De Força Tripolar Fonte Notebook Lenovo Ibm Emachine Lg 2 29 vendidos - São Paulo R$ 4 77 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 1 22 vendidos - São Paulo R$ 39 90 Fonte Carregador Notebook Sony 19.5v 4.7a 90w +cabo De Força 2 24 vendidos - Ceará R$ 6 49 Cabo De Força Energia Tripolar Para Fonte Dell Sony Acer Hp 2 55 vendidos - São Paulo R$ 8 50 Cabo De Força Bipolar Padrão Oitinho 1,80 Mt Novo 37 vendidos - São Paulo R$ 34 49 Fonte Carregador P/ Notebook Philco 19v 3,42 + Cabo De Força 5 152 vendidos - São Paulo R$ 4 49 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 17 vendidos - São Paulo R$ 7 99 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 18 vendidos - Bahia R$ 5 99 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 17 vendidos - Distrito Federal R$ 100 12x R$ 9 50 20 Cabos De Força Energia Fonte Notebook Tripolar Novos 1 22 vendidos - São Paulo R$ 19 99 Fonte Carregador Ultrabook Sony 19,5v 2,3a S/ Cabo Força 1 104 vendidos - São Paulo R$ 6 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão-p2 1 20 vendidos - São Paulo R$ 6 50 Cabo Força Notebook Energia Tripolar Laptop Br Mickey Brasil 39 vendidos - São Paulo R$ 6 50 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 47 vendidos - São Paulo R$ 9 89 Cabo Força Energia Fonte Notebook Dell Tripolar Tri-plug Br 69 vendidos - Rio de Janeiro R$ 39 49 Fonte Carregador Notebook Asus 19v 3,42a 65w + Cabo De Força 3 86 vendidos - São Paulo R$ 22 Fonte Carregador Notebook Sony 19.5v 2.3a Com Cabo De Força 7 vendidos - Paraná R$ 5 Cabo Força Tripolar De Energia Para Fonte Notebook 29 vendidos - São Paulo R$ 5 76 Cabo De Força Flexível Tripolar Para Notebook 1 22 vendidos - Santa Catarina R$ 2 99 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar 2 90 vendidos - Paraná R$ 7 99 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 7 vendidos - Pernambuco R$ 28 50 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar 1.5 Mts 2 24 vendidos - São Paulo 1 2 3 Mais informações Sobre o Mercado Livre Investor relations Mapa do site Tendências Outros sites Desenvolvedores Mercado Pago Mercado Envios Mercado Shops Mercado Livre Publicidade Vale-Presente Mercado Livre Contato Comprar Vender Solução de problemas Segurança Redes sociais Twitter Facebook Instagram YouTube Minha conta Entre Vender Copyright © 1999-2018 Ebazar.com.br LTDA. Trabalhe conosco Termos e condições Políticas de privacidade Contato CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre. Baixe grátis o App do Mercado Livrhttp://fsindical.org.br/forca-sindical-nos-estados/rondonia/
  Rondônia | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical ... Rondônia | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra ... Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva Direção CACHE

Rondônia | Força Sindical Facebook Twitter YouTube Flickr Menu Página Inicial Editoriais Palavra do Presidente Agenda Cultura Filmes Memória Sindical Música < Cultura DIEESE - Subseção Expediente Fale Conosco Notícias da Força Sindical Notícias da Imprensa Colunistas < Editoriais Institucional Documentos Documento final do 6º Congresso Estatuto da Força Ficha de Filiação Hino da Força Sindical Logotipos da Força Sindical Pauta Trabalhista Resoluções da Conclat Resoluções do 6º Congresso Resoluções do 7º Congresso < Documentos História da Força Biografias Direção Executiva Direção Nacional Jornal da Força Força Mail Links Úteis < Institucional Força Sindical nos Estados Centro-oeste Distrito Federal Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul < Centro-oeste Nordeste Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe < Nordeste Norte Acre Amapá Amazonas Pará Rondônia Roraima Tocantins < Norte Sudeste Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo < Sudeste Sul Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina < Sul < Força Sindical nos Estados Secretarias Assuntos Agrários Assuntos Raciais Criança e Adolescente Direitos Humanos e Cidadania Formação Sindical Juventude Meio Ambiente Motociclistas Profissionais, Mototaxista e Motofrete Mulher Pesca Pessoas com Deficiência Relações Institucionais Relações Internacionais Saúde e Segurança Servidor Público Educação Geral Previdência Saúde Segurança < Servidor Público < Secretarias Participação nos Conselhos Presidência da República Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Secretaria Geral da Presidência da República Secretaria de Política para as Mulheres < Presidência da República Conselhos Interministeriais Ministérios Trabalho e Emprego Previdência Social Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Meio-Ambiente Educação Saúde Desenvolvimento Social Ciência e Tecnologia Cidades < Ministérios Agências Reguladoras Nacionais Mercosul Relações Internacionais Força Sindical Organismos, Conselhos, GTS. Intersindicais Sistema S < Participação nos Conselhos Notícias 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 < Notícias Plenárias da Força Sindical 1º de Maio 8º Congresso Imagem do dia Fechar Pesquisar: Noticías RUA ROCHA POMBO, 94 LIBERDADE / SP - BRASIL CEP 01525-010 55 11 3348 9000 HOME Institucional Força Sindical nos Estados Força Sindical nos Estados Sexta-feira, 21 de Novembro de 2014 Rondônia 0 Bandeira do Rondônia Presidente: Francisco de Assis Pinto Rodrigues Rua: José de Alencar esquina com Pasquale di Paolo.N°4748 ,AP.03, Bairro: Pedrinhas Cep: 76.801-454 – Porto Velho - Rondônia Tel.: (69)3229-4309 ou (69) 3221-5679 E-mail: assisfsindical@hotmail.com Bandeira do Rondônia Presidente: Francisco de Assis Pinto Rodrigues Rua: José de Alencar esquina com Pasquale di Paolo.N°4748 ,AP.03, Bairro: Pedrinhas Cep: 76.801-454 – Porto Velho - Rondônia Tel.: (69)3229-4309 ou (69) 3221-5679 E-mail: assisfsindical@hotmail.com Ver comentários ( 0 ) X Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus Últimas de Força Sindical nos Estados Tudo de Força Sindical nos Estados 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Acre 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Alagoas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amapá 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Amazonas 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Bahia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Ceará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Distrito Federal 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Espirito Santo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Goiás 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Maranhão 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Mato Grosso do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Minas Gerais 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pará 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraíba 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Paraná 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Pernambuco 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Piauí 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio de Janeiro 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Norte 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rio Grande do Sul 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Rondônia 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Roraima 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Santa Catarina 21/11/2014 Força Sindical nos Estados São Paulo 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Sergipe 21/11/2014 Força Sindical nos Estados Tocantinshttps://eletronicos.mercadolivre.com.br/cabo-de-forca-30a_BestSellers_YES
  Cabo De Forca 30a - Eletrônicos, Áudio e Vídeo publicado por Melhores vendedores no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Eletrônicos, Áudio e Vídeo Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Eletrônicos, Áudio e Vídeo cabo ... Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Eletrônicos, Áudio e Vídeo ... (35) Lojas oficiais Envio Frete grátis (26) Mercado Envios (97) R$ 138 12x R$ 13 09 Cabo De Força ... juros Cabo De Força Alimentação Sonares Echo Garmin 4 Pinos por Hf Nautica 3 23 vendidos - Paraná R ... - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Bipolar Oitinho Fonte Not E Net 111 vendidos - São Paulo R$ 52 Cabo Força Rádio Gravador Tipo 8 Inmetro 1,5mt (kit 20 Pçs) 1 44 vendidos - São Paulo R$ 32 6x R$ 5 33 sem CACHE

Cabo De Forca 30a - Eletrônicos, Áudio e Vídeo publicado por Melhores vendedores no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Eletrônicos, Áudio e Vídeo Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Eletrônicos, Áudio e Vídeo cabo de forca 30a 100 resultados Melhores vendedores Organizar anúncios Mais relevantes Mais relevantes Menor preço Maior preço Categorias Acessórios para Áudio e Vídeo (62) Peças e Componentes Elétricos (23) GPS (7) Áudio Profissional e DJs (3) Projetores e Telas (1) Áudio Portátil (1) Outros Eletrônicos (3) Pagamento Sem juros (43) Localização São Paulo (79) Minas Gerais (6) Rio de Janeiro (6) Paraná (5) Rio Grande do Sul (3) Santa Catarina (1) Preço Até R$25 (32) Mais de R$65 (33) R$25 a R$65 (35) Lojas oficiais Envio Frete grátis (26) Mercado Envios (97) R$ 138 12x R$ 13 09 Cabo De Força Alimentação Sonares Echo Garmin 4 Pinos por Hf Nautica 4 50 vendidos - Paraná R$ 151 12x R$ 12 56 sem juros Cabo De Força Alimentação Sonares Echo Garmin 4 Pinos por Hf Nautica 3 23 vendidos - Paraná R$ 54 10x R$ 5 45 sem juros Fonte Transformador 110/220v Para 12v 30a 360w + Cabo 38 621 vendidos - São Paulo R$ 89 12x R$ 7 45 sem juros Fonte 110v 220v Saida 12v 30a + Cabo + Plug Cigarro 2 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Bipolar Oitinho Fonte Not E Net 111 vendidos - São Paulo R$ 52 Cabo Força Rádio Gravador Tipo 8 Inmetro 1,5mt (kit 20 Pçs) 1 44 vendidos - São Paulo R$ 32 6x R$ 5 33 sem juros Fonte Universal Nominal 12v 10a 120w Bipolar - + Cabo Força 32 440 vendidos - São Paulo R$ 39 Fonte Universal Nominal 12v 10a 120w Bipolar - + Cabo Força 21 403 vendidos - São Paulo R$ 94 12x R$ 7 79 sem juros Cabo Força Tripolar Padrão Novo 2 Metros 3x1mm (10pçs) 2 36 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo Energia Força Bipolar 2 Pinos Plug 8 18 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Bipolar 8 Fonte Notebook / Impressora / Radio 79 vendidos - São Paulo R$ 16 3x R$ 5 30 sem juros Cabo De Força Samsung Tv Led Lcd Tipo 8 / 1,5 Metro Original 5 83 vendidos - Minas Gerais R$ 6 Cabo De Força Bipolar Impressora Epson Lexmark Hp Brother 1 53 vendidos - São Paulo R$ 9 Cabo De Força Rabicho 4,5 Metros Pp 2x0,75mm 250vac 10a 1 13 vendidos - Santa Catarina R$ 79 12x R$ 6 57 sem juros Cabo Força Tripolar Padrão Novo 1,5 Metros 3x1mm (10pçs) 17 vendidos - São Paulo R$ 400 12x R$ 38 200 X Cabo Energia Força Bipolar 2 Pinos Plug 8 1ª 5 vendidos - São Paulo R$ 30 6x R$ 5 07 sem juros Cabo Força Bipolar Rabicho 2 Metros 0,50mm Branco (10 Peças) 9 vendidos - São Paulo R$ 88 12x R$ 7 33 sem juros Rádio Am Fm Recarregável C/lanterna C/cabo Força Ótimo Sinal 22 163 vendidos - São Paulo R$ 205 12x R$ 17 11 sem juros Cabo Força Tripolar Padrão Novo 5 Metros 3x1mm (10pçs) 1 7 vendidos - São Paulo R$ 30 Cabo Força 250v Escova Rotati Ceramic Beauty Original Philco 1 12 vendidos - São Paulo R$ 158 12x R$ 15 01 Extensão Elétrica Metal Força Energia Ac 10 Metros 4 Tomadas 3 21 vendidos - São Paulo R$ 14 2x R$ 7 sem juros Cabo De Forca Ac Barbeador 10 vendidos - São Paulo R$ 25 Fonte Universal 12v 7a 84w Bipolar - Acompanha Cabo Força 13 346 vendidos - São Paulo R$ 228 12x R$ 21 64 Cabo De Força Dados Xdrc 19 Pinos Garmin Para Gpsmap por Hf Nautica 1 17 vendidos - Paraná R$ 78 12x R$ 7 37 Fonte Universal Nominal 12v 10a 120w Bipolar+cabo Força 2pçs 1 5 vendidos - São Paulo R$ 15 2x R$ 7 48 sem juros Extensão Cabo De Força Flexível 16a Padrão Antigo Para Novo 13 vendidos - Rio de Janeiro R$ 52 10x R$ 5 24 sem juros Cabo Força Tripolar Rabicho 2 Metros 3x0,75mm (10 Peças) 5 vendidos - São Paulo R$ 121 12x R$ 10 07 sem juros Cabo Força Tripolar Padrão Novo 3 Metros 3x1mm (10pçs) 12 vendidos - São Paulo R$ 51 Caixa Metal Para 5 Tomadas Elétricas Força Energia C5tr/n 15 vendidos - São Paulo R$ 26 Cabo Força Rádio Gravador Tipo 8 Inmetro 1,5mt (kit 10 Pçs) 9 vendidos - São Paulo R$ 200 12x R$ 19 100 X Cabo Energia Força Bipolar 2 Pinos Plug 8 1ª 3 vendidos - São Paulo R$ 250 12x R$ 20 81 sem juros Cabo De Força/ Dados/ Xdrc, 19 Pinos Garmin P/ Gpsmap por Hf Nautica 5 vendidos - Paraná R$ 35 Cabo De Força 127v Fritadeira Air Fry Saude Original Philco 7 vendidos - São Paulo R$ 21 Cabo De Força Novo Padrão Abnt Tv Samsung Diversos Modelos 8 vendidos - São Paulo R$ 4 Cabo De Força Bipolar 8 Fonte Notebook / Impressora / Radio 6 169 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Tipo 8 Fio 2x0,75mm 1,5 Metro 10a 250v 6 vendidos - São Paulo R$ 250 12x R$ 20 83 sem juros Cabo Transito Gps Garmin Gtm 35 Força 2580tv Zumo 350lm 3460 14 vendidos - São Paulo R$ 146 12x R$ 13 86 Cabo De Força Br Da Fritadeira Air Fry Philips Ri 9225 Origi 3 vendidos - São Paulo R$ 4 Cabo Força Energia Bipolar 2 Pinos Plug 8 1ª Linha Qualidade 224 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Bipolar Fonte Notebook / Impressora / Radio 1 22 vendidos - São Paulo R$ 34 Cabo Força Escova Alisadora Modelle Ion Original Philco 5 vendidos - São Paulo R$ 65 12x R$ 6 17 Cabo De Força Tripolar 1,2x0,75mm 10a 250v Pacote C/ 10 Uni 2 15 vendidos - São Paulo R$ 27 5x R$ 5 40 sem juros Cabo Força Fusível Cafeteira Dolce Gusto Piccolo / Mini Me 2 vendidos - São Paulo R$ 9 Cabo De Força Tipo 8 Inmetro 1,5mt 2 vendidos - Rio de Janeiro R$ 50 Cabo De Força Tripolar 0,75mm² 300/500 Mickey /pct C/ 10 Un 3 vendidos - São Paulo R$ 169 12x R$ 16 05 Extensão Elétrica Metal Força Energia Ac 10 Metros 5 Tomadas 1 vendido - São Paulo R$ 4 Cabo De Força Bipolar Impressora Epson Lexmark Hp Brother 12 vendidos - São Paulo R$ 50 10 Peças Rabicho Cabo Força T Eletro Energia 2x1,00mm 2 vendidos - São Paulo 1 2 3 Mais informações Sobre o Mercado Livre Investor relations Mapa do site Tendências Outros sites Desenvolvedores Mercado Pago Mercado Envios Mercado Shops Mercado Livre Publicidade Vale-Presente Mercado Livre Contato Comprar Vender Solução de problemas Segurança Redes sociais Twitter Facebook Instagram YouTube Minha conta Entre Vender Copyright © 1999-2018 Ebazar.com.br LTDA. Trabalhe conosco Termos e condições Políticas de privacidade Contato CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre. Baixe grátis o App do Mercadohttps://eletronicos.mercadolivre.com.br/cabo-de-forca-30a_Frete_Gratis
  Cabo De Forca 30a - Eletrônicos, Áudio e Vídeo con Frete grátis no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender Somente em Eletrônicos, Áudio e Vídeo Buscar Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Eletrônicos, Áudio e Vídeo cabo de forca 30a 100 resultados Frete grátis Organizar anúncios Mais relevantes Mais relevantes Menor ... , Áudio e Vídeo Buscar Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Eletrônicos, Áudio e Vídeo ... R$ 13 09 Cabo De Força Alimentação Sonares Echo Garmin 4 Pinos por Hf Nautica 4 53 vendidos - Paraná R$ 151 12x R$ 12 56 sem juros Cabo De Força Alimentação Sonares Echo Garmin 4 Pinos por Hf Nautica ... 360w +cabo São Paulo R$ 400 12x R$ 38 200 X Cabo Energia Força Bipolar 2 Pinos Plug 8 1ª 5 vendidos - São Paulo R$ 205 12x R$ 17 11 sem juros Cabo Força Tripolar Padrão Novo 5 Metros 3x1mm (10pçs) 1 CACHE

Cabo De Forca 30a - Eletrônicos, Áudio e Vídeo con Frete grátis no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender Somente em Eletrônicos, Áudio e Vídeo Buscar Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Eletrônicos, Áudio e Vídeo cabo de forca 30a 100 resultados Frete grátis Organizar anúncios Mais relevantes Mais relevantes Menor preço Maior preço Categorias Acessórios para Áudio e Vídeo (62) GPS (14) Peças e Componentes Elétricos (9) Áudio para Casa (5) Áudio Profissional e DJs (3) Suportes (2) Áudio Portátil (2) Segurança para Casa (1) TV a Cabo (1) Outros Eletrônicos (1) Pagamento Sem juros (46) Condição Novo (94) Usado (6) Localização São Paulo (63) Paraná (15) Rio de Janeiro (8) Minas Gerais (3) Bahia (2) Distrito Federal (2) Rio Grande do Sul (2) Santa Catarina (2) Ceará (1) Ver todos Escolher Localização Bahia (2) Ceará (1) Distrito Federal (2) Espírito Santo (1) Minas Gerais (3) Paraíba (1) Paraná (15) Rio Grande do Sul (2) Rio de Janeiro (8) São Paulo (63) Santa Catarina (2) Preço Até R$150 (32) Mais de R$350 (34) R$150 a R$350 (34) Lojas oficiais Mais especificações Melhores vendedores (49) R$ 138 12x R$ 13 09 Cabo De Força Alimentação Sonares Echo Garmin 4 Pinos por Hf Nautica 4 53 vendidos - Paraná R$ 151 12x R$ 12 56 sem juros Cabo De Força Alimentação Sonares Echo Garmin 4 Pinos por Hf Nautica 3 23 vendidos - Paraná R$ 298 12x R$ 24 83 sem juros Kit 3 Fonte Ajustavel Chaveada 9v 12v 14.8v 30a 360w +cabo São Paulo R$ 400 12x R$ 38 200 X Cabo Energia Força Bipolar 2 Pinos Plug 8 1ª 5 vendidos - São Paulo R$ 205 12x R$ 17 11 sem juros Cabo Força Tripolar Padrão Novo 5 Metros 3x1mm (10pçs) 1 7 vendidos - São Paulo R$ 88 12x R$ 7 33 sem juros Rádio Am Fm Recarregável C/lanterna C/cabo Força Ótimo Sinal 22 164 vendidos - São Paulo R$ 121 12x R$ 10 07 sem juros Cabo Força Tripolar Padrão Novo 3 Metros 3x1mm (10pçs) 13 vendidos - São Paulo R$ 228 12x R$ 21 64 Cabo De Força Dados Xdrc 19 Pinos Garmin Para Gpsmap por Hf Nautica 1 17 vendidos - Paraná R$ 200 12x R$ 19 100 X Cabo Energia Força Bipolar 2 Pinos Plug 8 1ª 3 vendidos - São Paulo R$ 250 12x R$ 20 81 sem juros Cabo De Força/ Dados/ Xdrc, 19 Pinos Garmin P/ Gpsmap por Hf Nautica 5 vendidos - Paraná R$ 146 12x R$ 13 86 Cabo De Força Br Da Fritadeira Air Fry Philips Ri 9225 Origi 3 vendidos - São Paulo R$ 85 12x R$ 8 06 Cabo Força Rádio Gravador Tipo 8 Inmetro 1,5mt (kit 20 Pçs) 4 vendidos - São Paulo R$ 340 12x R$ 28 33 sem juros Gps Garmin Nuvi 50 Lcd 5 Polegadas Sem Suporte E Cabo Forca Usado - São Paulo R$ 169 12x R$ 16 05 Extensão Elétrica Metal Força Energia Ac 10 Metros 5 Tomadas 1 vendido - São Paulo R$ 75 12x R$ 6 25 sem juros 1x Cabo Hdmi 4k Fullhd 1.4 5m + 1x Cabo Força Tripolar Note 1 vendido - Rio de Janeiro R$ 120 12x R$ 10 sem juros Cabo De Força Tv Lg Original Lançamento 1 vendido - Espírito Santo R$ 190 12x R$ 18 05 60 Peças Cabo Força Rádio Gravador Tipo 8 Inmetro 1,5mt 1 vendido - São Paulo R$ 142 12x R$ 13 46 Cabo Força Rádio Gravador Tipo 8 Inmetro 1,8mt (kit 50 Pçs) 1 vendido - São Paulo R$ 220 12x R$ 18 33 sem juros 10x Cabo Força Bipolar + 5x Hdmi 1.4 2m + 5x Hdmi 1.3 1.5m Rio de Janeiro R$ 718 12x R$ 59 83 sem juros Cabo Força Gps Trimble Fmx E Cb Antena Gps Ez Guide 250 São Paulo R$ 2.900 12x R$ 241 67 sem juros Cd Transport Cambridge Sem Uso + Cabo De Força Hi-end Bahia R$ 580 12x R$ 48 33 sem juros 67258 Cabo De Força P/ Gps Trimble Cfx750,fm750,fmx,fm 1000 São Paulo R$ 200 12x R$ 16 67 sem juros Cabo Y Pc Interface Serial E Cabo De Força Gps Paraná R$ 100 12x R$ 8 33 sem juros 1x Cabo Vga + 1x Dvi + 1x Hdmi + 1x Força Blindado Original Rio de Janeiro R$ 1.050 12x R$ 87 50 sem juros Cabo De Força Furutech Fp-3ts20 1,90m Paraná R$ 400 12x R$ 33 33 sem juros Cabo De Força P/ Panela Elétrica/arroz 5m Pacote Com 20 Pçs São Paulo R$ 44 6x R$ 7 32 sem juros Cabo De Força Bipolar Fonte Notebook / Impressora / Radio Paraná R$ 130 12x R$ 12 35 Fonte Original Para Todos Blu-ray Sony Cabo De Força Incluso 1 vendido - São Paulo R$ 350 12x R$ 29 17 sem juros Eletrônica, Cabo De Força Hiend, Japonês, O Par Distrito Federal R$ 95 12x R$ 7 92 sem juros 10 Cabos De Força Tipo 8 Samsung Tv Led Lcd 1,50m - 90º São Paulo R$ 40 Cabo De Força Tipo 8 P/tv Led Lcd 90º + 180º Frete Gratis 1 vendido - São Paulo R$ 150 12x R$ 14 25 Kit 100 Cabos De Força Bipolar (padrão Oitinho) 1,50 Mt Usado - São Paulo R$ 483 12x R$ 40 25 sem juros Cabo Força Energia 2,5 Mm 1 Kv Flex Preto Wirex Inbrac 200 M São Paulo R$ 200 12x R$ 19 Kit 200 Cabos De Força 1 vendido - São Paulo R$ 120 12x R$ 11 40 Cabo De Força Tipo 8 Tv Led Lcd 1,50m - 90º - Kit 12 Un 1 vendido - São Paulo R$ 120 12x R$ 10 sem juros Cabo De Força Rabicho 2 Metros Pp 2x1.0mm 250vac 10a (20pcs) Santa Catarina R$ 120 12x R$ 10 sem juros Cabo Força Rabicho 4,5 Metros Pp 2x0,75mm 250vac 10a 12peças Santa Catarina R$ 170 12x R$ 16 15 Fonte 50 Amperes 13,8v Radioamador E Som Com Cabo De Força 1 vendido - Rio de Janeiro R$ 1.290 12x R$ 122 54 Cabo De Força Luxman Jpa-15000 - 1,8m São Paulo R$ 195 12x R$ 18 52 Lote Cabos De Força, 20a E 10a São Paulo R$ 48 Kit 02 Cabo De Força Samsung Led Lcd Tipo 8 1,5 M Original 4 vendidos - Minas Gerais R$ 308 12x R$ 29 26 100 Peças Cabo Força Rádio Gravador Tipo 8 Inmetro 1,5mt São Paulo R$ 140 12x R$ 11 67 sem juros Cabo De Força Samsung Tv Led Lcd Original Ceará R$ 150 12x R$ 12 50 sem juros Fonte Original Para Todos Blu-ray Sony Cabo De Força Incluso São Paulo R$ 580 12x R$ 55 10 Cabo De Força High End - Smallforce - Fios Tchernov 5 X 1 Mm Rio de Janeiro R$ 449 12x R$ 37 42 sem juros Sky Livre + Cabo Forca +controle Usado - Bahia R$ 950 12x R$ 90 24 Cabo Força Gps Trimble 750 Original 67258 Rio Grande do Sul R$ 330 12x R$ 31 35 Sounddock Bose Serie Ii - Sem Cabo De Força Usado - São Paulo 1 2 3 Mais informações Sobre o Mercado Livre Investor relations Mapa do site Tendências Outros sites Desenvolvedores Mercado Pago Mercado Envios Mercado Shops Mercado Livre Publicidade Vale-Presente Mercado Livre Contato Comprar Vender Solução de problemas Segurança Redes sociais Twitter Facebook Instagram YouTube Minha conta Entre Vender Copyright © 1999-2018 Ebazar.com.br LTDA. Trabalhe conosco Termos e condições Políticas de privacidade Contato CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre. Baixe grátis o App do Mercadhttps://pt.wikipedia.org/wiki/Eletricidade
  Eletricidade – Wikipédia, a enciclopédia livre Eletricidade Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa A eletricidade em uma de suas manifestações naturais mais imponentes: o relâmpago. A eletricidade é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica. [ 1 ] Esses incluem muitos fenômenos facilmente reconhecíveis, ... a contém, o qual pode exercer força sobre outras partículas carregadas. Unidade SI: volt por metro (V ... magnético Polarização dielétrica Lei de Gauss para o magnetismo Força magnética Eletrodinâmica Espaço livre Força de Lorentz Força eletromotriz Indução eletromagnética Lei da indução de Faraday Lei de Lenz ... a vida moderna, ou seja, transformou-se na força motriz da Segunda Revolução Industrial . [ 22 ... carga dá origem à força eletromagnética: cargas exercem força uma sobre a outra, efeito certamente CACHE

Eletricidade – Wikipédia, a enciclopédia livre Eletricidade Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa A eletricidade em uma de suas manifestações naturais mais imponentes: o relâmpago. A eletricidade é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica. [ 1 ] Esses incluem muitos fenômenos facilmente reconhecíveis, tais como relâmpagos , eletricidade estática , e correntes elétricas em fios elétricos. Além disso, a eletricidade engloba conceitos menos conhecidos, como o campo eletromagnético e indução eletromagnética . [ 2 ] A palavra deriva do termo em neolatim 'ēlectricus' , que por sua vez deriva do latim clássico 'electrum' , 'amante do âmbar ', termo esse cunhado a partir do termo grego ήλεκτρον ( elétrons ) no ano de 1600 e traduzido para o português como âmbar. O termo remonta às primeiras observações mais atentas sobre o assunto, feitas esfregando-se pedaços de âmbar e pele. No uso geral, a palavra 'eletricidade' se refere de forma igualmente satisfatória a uma série de efeitos físicos. Em um contexto científico, no entanto, o termo é muito geral para ser empregado de forma única, e conceitos distintos contudo a ele diretamente relacionados são usualmente melhor identificados por termos ou expressões específicos. Alguns conceitos importantes com nomenclatura específica que dizem respeito à eletricidade são: Carga elétrica : propriedade das partículas subatômicas que determina as interações eletromagnéticas dessas. Matéria eletricamente carregada produz, e é influenciada por, campos eletromagnéticos. Unidade SI ( Sistema Internacional de Unidades ): ampère segundo (A.s), unidade também denominada coulomb (C). [ 3 ] Campo elétrico : efeito produzido por uma carga no espaço que a contém, o qual pode exercer força sobre outras partículas carregadas. Unidade SI: volt por metro (V/m). ou newton por coulomb (N/C), ambas equivalentes. [ 4 ] Potencial elétrico : capacidade de uma carga elétrica de realizar trabalho ao alterar sua posição. A quantidade de energia potencial elétrica armazenada em cada unidade de carga em dada posição. Unidade SI: volt (V). o mesmo que joule por coulomb (J/C). [ 5 ] Corrente elétrica : quantidade de carga que ultrapassa determinada secção por unidade de tempo. Unidade SI: ampère (A). o mesmo que coulomb por segundo (C/s). [ 6 ] Potência elétrica : quantidade de energia elétrica convertida por unidade de tempo. Unidade SI: watt (W). o mesmo que joules por segundo (J/s). [ 7 ] Energia elétrica : energia armazenada ou distribuída na forma elétrica. Unidade SI: a mesma da energia , o joule (J). Eletromagnetismo : interação fundamental entre o campo magnético e a carga elétrica, estática ou em movimento. [ 1 ] [ 2 ] O uso mais comum da palavra 'eletricidade' atrela-se à sua acepção menos precisa, contudo. Refere-se a: Energia elétrica (referindo-se de forma menos precisa a uma quantidade de energia potencial elétrica ou, então, de forma mais precisa, à energia elétrica por unidade de tempo) que é fornecida comercialmente pelas distribuidoras de energia elétrica. Em um uso flexível contudo comum do termo, 'eletricidade' pode referir-se à 'fiação elétrica', situação em que significa uma conexão física e em operação a uma estação de energia elétrica. Tal conexão garante o acesso do usuário de 'eletricidade' ao campo elétrico presente na fiação elétrica, e, portanto, à energia elétrica distribuída por meio desse. Embora os primeiros avanços científicos na área remontem aos séculos XVII e XVIII , os fenômenos elétricos têm sido estudados desde a antiguidade . Contudo, antes dos avanços científicos na área, as aplicações práticas para a eletricidade permaneceram muito limitadas, e tardaria até o final do século XIX para que os engenheiros fossem capazes de disponibilizá-la ao uso industrial e residencial, possibilitando assim seu uso generalizado. A rápida expansão da tecnologia elétrica nesse período transformou a indústria e a sociedade da época. A extraordinária versatilidade da eletricidade como fonte de energia levou a um conjunto quase ilimitado de aplicações, conjunto que em tempos modernos certamente inclui as aplicações nos setores de transportes, aquecimento, iluminação, comunicações e computação. A energia elétrica é a espinha dorsal da sociedade industrial moderna, e deverá permanecer assim no futuro. [ 8 ] Eletromagnetismo Representação do vetor campo elétrico de uma onda eletromagnética circularmente polarizada . Eletrostática Carga elétrica Eletricidade Lei de Coulomb Campo elétrico Fluxo elétrico Lei de Gauss Potencial elétrico Potência elétrica Indução eletrostática Momento do dipolo elétrico Densidade de polarização Lei de Ohm História História da Física Magnetostática Lei de Ampère Corrente elétrica Campo magnético Magnetismo Magnetização Fluxo magnético Lei de Biot–Savart Momento magnético Polarização dielétrica Lei de Gauss para o magnetismo Força magnética Eletrodinâmica Espaço livre Força de Lorentz Força eletromotriz Indução eletromagnética Lei da indução de Faraday Lei de Lenz Corrente de deslocamento Equações de Maxwell Campo eletromagnético Radiação eletromagnética Potenciais de Liénard-Wiechert Tensor de Maxwell Circuitos elétricos Circuito elétrico Circuito RC Circuito RLC Circuito LC Frequência de ressonância Condução elétrica Resistência elétrica Capacitância Indutância Impedância elétrica Cavidade ressonante Guias de onda Fasor Capacitor Físicos James Clerk Maxwell Heinrich Hertz Alessandro Volta Michael Faraday Charles de Coulomb Hans Christian Ørsted Nikola Tesla André-Marie Ampère Carl Friedrich Gauss Hendrik Lorentz v • e Índice 1 História 1.1 Descargas elétricas e raios catódicos 2 Conceitos 2.1 Carga elétrica 2.2 Campo elétrico 2.3 Potencial elétrico 2.4 Potência elétrica 2.5 Circuito elétrico 2.6 Condutores e isolantes elétricos 3 A eletricidade e o mundo natural 3.1 Efeitos fisiológicos 4 Ver também 5 Referências 6 Bibliografia 7 Ligações externas História [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: História da eletricidade Thales , o pioneiro pesquisador da eletricidade Muito tempo antes de qualquer conhecimento científico sobre a eletricidade, as pessoas já estavam cientes dos choques desferidos pelo peixe-elétrico . No Antigo Egito , remontando ao ano de 2750 a.C , havia textos que referiam-se a esse peixe como o 'Trovão do Nilo', descrevendo-o como o protetor de todos os outros peixes. Encontra-se o peixe-elétrico também retratado em documentos e estudos antigos realizados por naturalistas, médicos, ou simples interessados que viveram na Grécia Antiga , no Império Romano e na região da civilização islâmica . [ 9 ] Vários escritores antigos, como Caio Plínio Segundo e Scribonius Largus , atestaram ciência do efeito anestesiante dos choque elétricos do peixe-gato e da arraia elétrica , e de que os choques elétricos podem viajar ao longo de certos objetos condutores de eletricidade. [ 10 ] Na época, os pacientes que sofriam de gota e de dor de cabeça eram aconselhados a tocar o peixe-elétrico na esperança de que os poderosos choques elétricos desferidos por esse animal pudessem curá-los. [ 11 ] As primeiras referências relacionadas de forma ora remota ora mais próxima à identidade elétrica do raio e à existência de outras fontes distintas de eletricidade são possivelmente as encontradas junto aos árabes , que seguramente já empregavam antes do século XV a palavra ( raad ), raio em seu idioma, a fim de se fazer referência às arraias elétricas. [ 12 ] Nas culturas antigas ao longo de todo o Mediterrâneo sabia-se que determinados objetos, a exemplo pedaços de âmbar , ganham a propriedade de atrair pequenos e leves objetos, tais como penas , após atritados com pele de gato ou similar. Por volta de 600 a.C. Tales de Mileto fez uma série de observações sobre eletricidade estática , as quais levou-o a acreditar que o atrito era necessário para produzir magnetismo no âmbar. em visível contraste com o que se observa em minerais tais como magnetita , que não precisam de fricção. [ 13 ] [ 14 ] Thales enganou-se ao acreditar que a atração era devida a um efeito magnético e não a um efeito elétrico, havendo a ciência evidenciado de forma correta a ligação que Thales esboçou fazer entre eletricidade e magnetismo somente milênios mais tarde ( experiência de Ørsted , 1820 d.C). Em acordo com uma teoria controversa, os habitantes da região de Parthia, nordeste do atual Irã , conheciam a galvanoplastia , baseando-se tal afirmação na descoberta de 1936 da bateria de Bagdá , artefato que de fato, embora certamente incerta a natureza elétrica do mesmo, em muito se assemelha a uma célula galvânica . [ 15 ] Benjamin Franklin desenvolveu uma grande pesquisa sobre a eletricidade no século XVIII, que é documentado por Joseph Priestley em (1767) no livro History and Present Status of Electricity , com quem Franklin trocou correspondências. A eletricidade permaneceria pouco mais do que uma curiosidade intelectual por milênios, pelo menos até 1600, quando o cientista inglês William Gilbert publicou um estudo cuidadoso sobre magnetismo e eletricidade, o ' De Magnete ', entre outros distinguindo de forma pertinente o efeito da pedra-imã e o da eletricidade estática produzida ao se esfregar o âmbar com outro material [ 13 ] . Foi ele quem cunhou a palavra neolatina 'electricus' ('de âmbar' ou 'como âmbar', de ήλεκτρον [ elektron ], a palavra grega para 'âmbar') para referir-se à propriedade do âmbar e de outros corpos atraírem pequenos objetos depois de friccionados. [ 16 ] Esta associação deu origem às palavras inglesa 'electric' e 'electricity', que fez sua primeira aparição na imprensa nas páginas de Pseudodoxia Epidemica , obra de Thomas Browne , em 1646. [ 17 ] . Também encontram-se ai as raízes das palavras portuguesas elétrico e eletricidade. Outros trabalhos seguiram-se, sendo esses conduzidos por pessoas como Otto von Guericke , Robert Boyle , Stephen Gray e Charles Du Fay . No século XVIII , Benjamin Franklin realizou uma ampla pesquisa sobre a eletricidade, inclusive vendendo seus bens para financiar seu trabalho. É a ele atribuído o ato de, em junho de 1752 , ter prendido uma chave de metal próximo à barbela de uma pipa e, com a chave atada à linha umedecida, tê-la feito voar em uma tempestade ameaçadora. [ 18 ] É incerto se Franklin pessoalmente realizou de fato esse experimento, mas o ato é popularmente atribuído a ele. Uma sucessão de faíscas saltando de uma segunda chave atada à linha para o dorso da sua mão teria então mostrado-lhe de maneira contundente que o raio tem, de fato, uma natureza elétrica. [ 19 ] Michael Faraday formou a base da tecnologia de motores elétricos. Em 1791 , Luigi Galvani publicou sua descoberta da bioeletricidade , demonstrando que é por meio da eletricidade que as células nervosas passam sinais para os músculos. [ 20 ] A pilha voltaica de Alessandro Volta , ou simplesmente bateria, datada de 1800 e feita a partir de camadas alternadas de zinco e cobre, forneceu aos cientistas uma fonte mais confiável e estável de energia elétrica do que as antigas máquinas eletrostáticas . [ 20 ] A advento do eletromagnetismo , união da eletricidade e do magnetismo, é creditada à dupla Hans Christian Ørsted e André-Marie Ampère , seus trabalhos remontando aos anos 1819 e 1820. Michael Faraday inventou o motor elétrico em 1821, e Georg Ohm analisou matematicamente o circuito elétrico em 1827 . [ 20 ] A eletricidade e o magnetismo (e também a luz) foram definitivamente unidos por James Clerk Maxwell , em particular na obra ' On Physical Lines of Force ', entre 1861 e 1862. [ 21 ] Embora o rápido progresso científico sobre a eletricidade remonte a séculos anteriores e ao início do século XIX , foi nas décadas vindouras do século XIX que deram-se os maiores progresso na engenharia elétrica. Através dos estudos de Nikola Tesla , Galileo Ferraris , Oliver Heaviside , Thomas Edison , Ottó Bláthy , Ányos Jedlik , Sir Charles Parsons , Joseph Swan , George Westinghouse , Werner von Siemens , Alexander Graham Bell e Lord Kelvin , a eletricidade transformou-se de uma curiosidade científica a uma ferramenta essencial para a vida moderna, ou seja, transformou-se na força motriz da Segunda Revolução Industrial . [ 22 ] Descargas elétricas e raios catódicos [ editar | editar código-fonte ] Tubo de raios catódicos usado por Thomson na determinação da razão carga-massa do elétron. Durante a descoberta da eletricidade um enigma ainda pairava sobre tipos de radiação existentes, uma delas chamada de radiação de raios catódicos , emitida por superfícies metálicas quando uma voltagem é aplicada entre o cátodo e o ânodo . [ 23 ] Havia duas correntes de pensamento acerca da natureza dos raios catódicos: uma delas acreditava que se tratava de partículas. a outra acreditava que fossem um fenômeno ondulatório que dependia do meio. A interferência ondulatória era apoiada pela observação de que os raios catódicos podiam atravessar folhas de metal sem serem defletidos. O conflito sobre a dualidade onda-partícula, como veremos, vai reaparecer mais tarde, em outro contexto. Em 1885, J. H. Geissler (1815-1879) inventou uma bomba que permitia extrair o ar de um tubo de vidro até uma pressão da ordem de 10 4 {\displaystyle 10^{4}} vez a pressão atmosférica. Essa bomba foi usada entre 1858 e 1859 numa série de experimentos para estudar a condução de eletricidade em gases a pressões muito baixas. Esses experimentos foram feitos por J. Plucker (1801-1868). No seu arranjo experimental, duas placas de metal dentro de um tubo de gás eram conectadas através de fios a uma fonte de alta tensão. No entanto, esse “vácuo' não era perfeito, e os cientistas foram levados a hipóteses errôneas sobre a natureza dos raios catódicos, como mais tarde se aprendeu tratar-se de efeitos do gás residual dentro do tubo. É nesse ponto que J. J. Thomson entra na história. O ingrediente fundamental que lhe permitiu a descoberta da natureza dos raios catódicos – os elétrons - foi o desenvolvimento de bombas a vácuo 10 vezes mais eficientes do que as anteriores ( p tubo ∼ 10 5 P a ) {\displaystyle (p{\text{tubo}}\sim 10^{5}Pa)} . [ 23 ] Conceitos [ editar | editar código-fonte ] Carga elétrica [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Carga elétrica A carga elétrica é a propriedade dos entes físicos fundamentais, certamente das partículas subatômicas , que dá origem e interage via forças eletromagnéticas , uma das quatro forças fundamentais na natureza. A carga na matéria extensa origina-se no átomo , sendo os portadores de carga mais conhecidos o elétron e o próton . A carga elétrica obedece a uma lei de conservação , o que significa dizer que a quantidade líquida total de carga no interior de um sistema isolado sempre permanece constante, sendo a carga total essencialmente independente de qualquer mudança que ocorra no interior do sistema. [ 24 ] No interior do sistema, carga pode ser transferida entre corpos, quer pelo contato direto, quer passando através de um material condutor como um fio, ou mesmo através de portadores de carga movendo-se livremente no vácuo. [ 25 ] A expressão tradicional ' eletricidade estática ' se refere à presença de carga, ou melhor, de um desequilíbrio de cargas em um corpo, o que é geralmente causado quando se tem materiais quimicamente diferentes esfregados entre si, o que leva à transferência de cargas de um para o outro. Uma pequena quantidade de carga elétrica em um eletroscópio de folhas é capaz de provocar notória repulsão das folhas do eletroscópio. A presença de carga dá origem à força eletromagnética: cargas exercem força uma sobre a outra, efeito certamente conhecido, embora não compreendido, já na antiguidade. [ 26 ] Uma pequena esfera condutora suspensa por um fio isolante pode ser carregada através do toque de um bastão de vidro previamente carregado devido ao atrito com um tecido de algodão. Se um pêndulo similar é carregado pelo mesmo bastão de vidro, encontra-se que este irá repelir aquele: as cargas agem de forma a separar os pêndulos. Dois pêndulos carregados via bastão de borracha também repelir-se-ão mutuamente. Entretanto, se um pêndulo for carregado via bastão de vidro, e o outro for carregado via bastão de borracha, os pêndulos, quando aproximados, atrair-se-ão mutuamente. Esse fenômeno foi investigado no século XVIII por Charles-Augustin de Coulomb , que deduziu que as cargas apresentam-se em duas formas distintas. Suas descobertas levam ao bem conhecido axioma: objetos carregados com cargas similares se repelem, objetos carregados com cargas opostas se atraem. A força atua sobre as cargas propriamente ditas, do qual segue que as cargas têm a tendência de se distribuir de forma a mais uniforme ou conveniente possível sobre superfícies condutoras. A magnitude da força eletrostática, quer atrativa quer repulsiva, é dada pela Lei de Coulomb , que a relaciona ao produto das cargas e retrata a relação inversa empiricamente observada dessa com o quadrado da distância que separa as cargas. A força eletromagnética é muito forte, sendo subjugada apenas pela força de interação forte (força nuclear). contudo, ao contrário desta última, que atua entre partículas separadas por não mais que alguns angstroms (1 angstrom = 1 x 10 −10 m), a força eletromagnética é uma força de longo alcance, ou seja, uma força que atual a qualquer distância, embora o faça certamente de forma muito mais fraca quanto maior for a separação. Em comparação com a muito mais fraca força gravitacional , a força eletromagnética que repele dois elétrons próximos mostra-se 10 +42 vezes maior do que a força de atração gravitacional que um exerce sobre o outro mantida a mesma separação. As cargas do próton e do elétron são opostas em sinal, implicando que uma quantidade de carga pode ser ou positiva ou negativa. Por convenção e por razões históricas, a carga associada a um elétron é considerada a negativa, e a carga associada a um próton, positiva, um costume que originou-se com os trabalhos de Benjamin Franklin . [ 27 ] A quantidade de carga é usualmente representada pelo símbolo Q e expressa em coulombs. cada elétron transportando a mesma carga fundamental cujo valor é aproximadamente -1,6022x10 −19 coulomb. O próton tem carga igual em módulo contudo oposta em sinal, +1,6022x10 −19 coulomb. Não apenas partículas de matéria possuem carga mas também as partículas de antimatéria, cada partícula carregando uma carga de igual valor mas de sinal oposto ao da carga da sua correspondente antipartícula. [ 28 ] Cargas elétricas podem ser medidas de diferentes formas, um dos mais antigos instrumentos sendo o eletroscópio de folhas, que embora ainda em uso em demonstrações escolares, já há muito foi substituído pelo eletrômetros (coulombímetros) eletrônicos. Campo elétrico [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Campo elétrico O conceito de campo foi introduzido por Michael Faraday ainda no século XIX , contudo sua adoção inicialmente como ferramenta matemática para o tratamento dos problemas correlatos tornou-se tão frutífera que hoje é praticamente impossível conceber-se um tratamento mais aprofundado em eletricidade, magnetismo ou eletromagnetismo sem que se lance mão do mesmo. As equações de Maxwell são todas escritas em função dos campos elétricos e magnéticos. Em termos do campo aqui pertinente, o campo eletrostático, sabe-se que toda carga elétrica cria no espaço que a contém um campo elétrico, e qualquer carga elétrica imersa em um campo que não o campo por ela mesmo criado encontrar-se-á solicitada por uma força elétrica em virtude do mesmo. O campo elétrico age entre dois corpos carregados de uma maneira similar à ação do campo gravitacional entre duas massas, e assim como este, estende-se até o infinito, exibindo contudo uma relação com o inverso do quadrado da distância, de forma que, se a distância aumentar, muito menor será seu efeito. e associado, muito menor será também a interação entre as cargas envolvidas. Embora as semelhanças sejam significativas, há entretanto uma importante diferença entre os campos eletrostáticos e os gravitacionais: a gravidade sempre implica atração entre as massas , contudo a interação entre um campo e a carga pode expressar atração ou repulsão entre as cargas elétricas. Como os grandes corpos massivos no universo, a exemplo os planetas ou estrelas, quase sempre não têm carga elétrica, os campos elétricos a estes devidos valem zero, de forma que a força gravitacional é de longe a força dominante ao considerarem-se dimensões astronômicas, mesmo sendo esta muito mais fraca do que a força elétrica. Os movimentos dos corpos celestes são devidos essencialmente à gravidade que geram e que neles agem. As linhas do campo emanando de uma carga elétrica positiva sobre um plano condutor O campo eletrostático geralmente varia no espaço, e o seu módulo em um dado ponto é definido como a força por unidade de carga elétrica (newtons por coulomb) que seria experimentada por uma carga elétrica puntiforme de valor negligenciável quando colocada no referido ponto. [ 29 ] Esta carga elétrica hipotética, nomeada carga de prova, deve ser feita extremamente pequena a fim de se prevenir que o campo elétrico por ela criado venha a perturbar a distribuição de cargas responsável pelo campo o qual deseja-se determinar, e deve ser feita estacionária a fim de se prevenir eventuais influências de campos magnéticos uma vez que esses últimos atuam apenas sobre cargas elétricas em movimento. A definição de campo elétrico faz-se de forma dependente do conceito de força, essa uma grandeza vetorial . Tem-se pois, em acordo com a definição, que o campo elétrico configura-se como um campo vetorial, tendo o vetor campo elétrico associado a cada ponto em particular uma direção e uma módulo (valor) característicos também particulares. O estudo das cargas elétricas estacionárias e dos campos elétricos criados por essas é denominado eletrostática . A mais usual representação e um campo vetorial é a representação por linhas . Uma representação direta seria a representação do campo de vetores, onde desenham-se os respectivos vetores campo elétrico em um número suficientemente grande de pontos do espaços a ponto de tornar o diagrama representativo o necessário contudo não confuso. A representação por linhas emerge naturalmente desse último ao observar-se que os vetores dispõem-se no diagrama vetorial no caso de problemas físicos notoriamente de forma a sugestionar um padrão de linhas contínuas. Verificou-se que esse padrão de linhas sugerido poderia ser utilizado para representar um campo vetorial tão bem como o padrão por vetores, com a vantagem de ser de representação mais nítida e fácil. Nesse padrão, as linhas são usualmente, no caso elétrico ou gravitacional, denominadas 'linhas de força'. A nomenclatura não é contudo a mais adequada ao caso da representação por linhas do campo magnético. Na representação por linhas verifica-se que duas linhas nunca se cruzam. que o vetor campo em um dado ponto é tangente à linha que passa pelo respectivo ponto. que as linhas são orientadas de forma condizente com os vetores. que o módulo de um vetor é proporcional à densidade espacial de linhas em sua vizinhança imediata. Quando propostos, os campos não apresentavam existência real, esse permeando todos os pontos do espaço mesmo os pontos entre linhas em qualquer representação por linhas. Os campos elétricos que emanam das cargas elétricas estacionárias têm as seguintes propriedades: as linhas de campo iniciam-se em cargas positivas e terminam em cargas negativas. as linhas de campo eletrostático deve encontrar as superfícies de quaisquer bons condutores elétricos em ângulo reto. e obviamente, elas nunca devem se cruzar. [ 30 ] Um condutor oco carrega todas as suas cargas em sua superfície. O campo por elas determinado é zero em todos os pontos internos ao corpo. [ 31 ] Esse é o princípio de funcionamento da gaiola de Faraday . uma blindagem condutora isola todos o seu interior de efeitos eletrostáticos externos. Os princípios da eletrostática mostram-se importantes em projetos de equipamentos para trabalho sobre alta tensão elétrica . Há um valor finito de campo elétrico admissível para cada meio diferente. Além desse limite, ocorre uma rutura dielétrica acompanhada de arco elétrico entre as partes carregadas envolvidas. A exemplo, para o ar confinado entre pequenas frestas campos elétricos superiores a 30 quilovolts por centímetro levam à rutura dielétrica. Para grandes espaçamentos a tensão de rutura é um pouco menor, da ordem de 1kV por centímetro. [ 32 ] A forma mais natural de se visualizar tal situação é observar os raios, usualmente provocados por tensões elétricas tão grandes quanto 100 megavolts, implicando dissipações de energias usualmente da ordem de 250 kWh. [ 33 ] A intensidade do campo elétrico é consideravelmente afetada nas proximidades de objetos condutores, sendo particularmente intenso nas proximidades de extremidades pontiagudas. Esse princípio é explorado nos para-raios , onde as pontas em sua extremidade elevada atuam de forma a encorajar os raios a atingi-los em detrimento das estruturas abaixo. [ 34 ] Potencial elétrico [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: potencial elétrico Potência elétrica [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Potência elétrica Circuito elétrico [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Circuito elétrico Um circuito elétrico básico. O gerador de tensão V na direção esquerda de um Circuito elétrico I em torno do circuito, na entrega de energia elétrica dentro do resistor R . Para o resistor,a corrente volta para o gerador,completando o circuito. Um circuito elétrico é uma interconexão de componentes elétricos de tal forma que a carga elétrica é feita fluir ao longo de um caminho fechado (um circuito), geralmente com o objetivo de transferir-se energia e executar alguma tarefa útil. Há componentes elétricos os mais variados, encontrando-se em um circuito elétrico não raro peças como resistores , capacitores , indutores , transformadores e interruptores . Os circuitos eletrônicos usualmente contêm componentes ativos, geralmente semicondutores , os quais caracterizam-se pelo funcionamento não-linear e demandam análise mais avançada. Os componentes elétricos mais simples são chamados passivos ou lineares: embora possam armazenar temporariamente energia, eles não constituem fontes da mesma, e apresentam respostas lineares aos estímulos elétricos aos quais são aplicados. [ 35 ] O resistor é o componente mais simples entre os passivos: como o nome sugere, o resistor limita a corrente que pode fluir através do circuito. Transforma toda a energia elétrica que recebe em energia térmica, essa transferida ao ambiente que o cerca via calor . Ao passo que o nome resistor designa geralmente o componente em si, a resistência elétrica é uma propriedade dos resistores que busca mensurar o efeito resistivo. Mostra-se diretamente relacionada à oposição e à forma como os portadores de carga elétrica se movem no interior de um condutor ou semicondutor: nos metais, por exemplo, a resistência é principalmente atribuída às colisões entre os elétrons e os íons. Impurezas e imperfeições na estrutura contribuem em muito para o aumento da resistência a ponto de justificar o processo de purificação pelo qual os metais são submetidos antes da confecção de estruturas condutoras como os fios ou barramentos elétricos. A Lei de Ohm é uma lei básica da teoria do circuito. Estabelece que a corrente que se fará presente em um resistor é diretamente proporcional à diferença de potencial entre os terminais do mesmo. A resistência de muitas estruturas materiais é relativamente constante em uma faixa de temperaturas e correntes. sendo em tais condições denominados 'ôhmicos'. A unidade de resistência elétrica, o ohm , assim nomeada em honra a Georg Ohm , é simbolizada pela letra grega Ω. 1 Ω é a resistência de um resistor que desenvolve entre seus terminais uma diferença de potencial de um volt quando submetido a uma corrente de um ampère (ou vice-versa). [ 35 ] O capacitor é um dispositivo capaz de armazenar carga elétrica bem como energia elétrica no campo elétrico resultante. Conceitualmente, ele é composto por duas placas condutoras paralelas separadas por uma fina camada isolante. Na prática, são compostos por duas lâminas finas de metal separadas por uma lâmina de material isolante, todas enroladas juntas de forma a aumentar a área de superfície por unidade de volume e, portanto, a capacitância . A unidade de capacitância é, em homenagem a Michael Faraday , o farad , e à unidade é dada o símbolo 'F': um farad é a capacitância de um capacitor que desenvolve em seus terminais uma diferença de potencial de um volt quando nele encontra-se armazenada uma carga elétrica de um coulomb (ou vice-versa). A capacitância de um capacitor é determinada através da razão entre a carga que esse armazena e a tensão elétrica em seus terminais, do que decorre a igualdade: 1F = 1C/1V. Um capacitor ligado a uma fonte de tensão constante permite inicialmente a presença de uma corrente intensa durante o processo inicial de acúmulo de carga. essa corrente entretanto decai gradualmente à medida que o capacitor acumula carga e a tensão elétrica em seus terminais aumenta, e eventualmente anula-se após o tempo necessário à carga completa do capacitor, situação onde a tensão em seus terminais iguala-se à da fonte. Um capacitor, portanto, não permite em tais situações a existência de correntes estacionárias (correntes contantes). ao contrário, as proíbe. [ 35 ] O indutor é um condutor , geralmente uma bobina ou enrolamento de fio encapado, que armazena energia no campo magnética que surge em resposta à corrente que faz-se fluir através dele. Quando a corrente altera-se o campo magnético também altera-se, e há nesse momento, em consequência da lei da indução de Faraday, a indução de uma tensão elétrica entre os terminais do indutor. Verifica-se que a tensão induzida é proporcional à taxa de variação da corrente, sendo tanto maior quanto mais rápido se der a mudança na corrente. A constante de proporcionalidade é a chamada indutância do indutor. A unidade de indutância é henry , assim nomeada em homenagem a Joseph Henry , um contemporâneo de Faraday. Um henry é a indutância de um indutor que desenvolve uma diferença de potencial de um volt entre seus terminais quando a corrente entre os mesmos varia à taxa de um ampère por segundo. [ 35 ] O comportamento elétrico do indutor é em vários aspectos inverso ao do capacitor: ao passo que os capacitores opõem-se às mudanças repentinas na tensão entre seus terminais mas em nada limitam as correntes neles, os indutores opõem-se às mudanças repentinas na corrente, mas em nada limitam as tensões entre seus terminais. Dadas as características complementares, a união de um capacitor e de um indutor produz um circuito elétrico ressonante, o conhecido circuito LC , no qual observa-se a troca constante de energia entre o indutor e o capacitor e vice-versa. A tensão e a corrente no circuito alteram-se continuamente em um padrão senoidal cujo período depende dos valores da capacitância e da indutância dos componentes envolvidos. O acréscimo de uma parcela resistiva leva ao também bem estudado circuito RLC , no qual oscilações amortecidas são observadas. Condutores e isolantes elétricos [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Corrente elétrica Ver também: Supercondutividade Conforme antes definido, chama-se corrente elétrica o fluxo ordenado de elétrons em uma determinada seção. A corrente contínua tem um fluxo constante, enquanto a corrente alternada tem um fluxo de média zero, ainda que não tenha valor nulo todo o tempo. Esta definição de corrente alternada implica que o fluxo de elétrons muda de direção continuamente. O fluxo de cargas elétricas pode gerar-se no vácuo ou em meio material adequado, caso no qual o material é então caracterizado como um condutor elétrico , mas não existe ou mostra-se completamente desprezível nos materiais ditos isolantes . Em um fio, há a presença dos dois tipos de materiais: a capa do fio encerra em seu interior, visto ser os metais por definição bons condutores de eletricidade, tipicamente um metal dúctil, a exemplo o cobre ou o alumínio , ao passo que a capa em si, dadas as funções práticas inerentes esperadas, é feita de material pertencente à classe dos bons isolantes elétricos. Sobre materiais isolantes há de se ressalvar que na prática não há isolante elétrico perfeito. Os materiais isolantes são aqueles cujas estruturas químicas implicam todos os portadores de carga fortemente presos em suas posições, de forma que portadores de carga não podem mover-se livremente através das estruturas desses materiais. São tipicamente compostos covalentes , onde os elétrons encontram-se fortemente ligados aos respectivos orbitais de ligação ou aos orbitais mais internos aos átomos da molécula , ou ainda sólidos iônicos, onde algo similar ocorre, não se encontrando, contudo, orbitais ligantes nesse caso. Embora quando sujeitos a um campo elétrico moderado a localidade dos portadores de carga na estrutura material isolante se preserve, sob intensos campos elétricos as forças associadas podem ser suficientes para superar as forças que mantêm os elétrons ligados aos núcleos ou moléculas, caso no qual há uma ruptura súbita na capacidade isolante do material. Este ioniza-se e, em um processo quase instantâneo, deixa de ser isolante, tornando-se um bom condutor elétrico mesmo que por um curto intervalo de tempo. O campo elétrico limite acima do qual o material isolante torna-se condutor é conhecido como rigidez dielétrica do material. A origem dos raios durante tempestades fundamenta-se basicamente no princípio citado. As nuvens acumulam cargas elétricas até que a rigidez dielétrica do ar úmido seja atingida. No momento em que o material se torna condutor, as cargas fluem em um processo de avalanche entre o solo e a nuvem, ou entre nuvens, dando então origem ao efeito visual e sonoro característicos do fenômeno. A eletricidade e o mundo natural [ editar | editar código-fonte ] Efeitos fisiológicos [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Choque elétrico A aplicação de uma tensão elétrica ao corpo humano leva a uma corrente elétrica através dos tecidos , e embora a relação entre ambas as grandezas não seja linear, quanto maior a tensão, maior a corrente . Embora o limiar de percepção mostre-se significativamente dependente da frequência da fonte elétrica e do caminho da corrente através do corpo, sob certas condições uma corrente tão baixa quanto a de alguns microamperes já mostra-se perceptível através do efeito eletrovibratório que provoca. Se a corrente for suficientemente alta, ela poderá facilmente induzir a contração muscular , a fibrilação do coração e queimaduras significativas nos tecidos. A ausência de qualquer sinal visível de que um condutor encontra-se eletricamente energizado torna a eletricidade particularmente perigosa. A dor causada por um choque elétrico pode ser intensa, levando-a a ser empregada várias vezes como método de tortura. À morte causada por choque elétrico dá-se o nome de eletrocussão . Embora venha tornando-se cada vez mais rara em dias recentes, a eletrocussão ainda é uma forma de execução penal empregada em várias jurisdições ao redor do mundo. Ver também [ editar | editar código-fonte ] Canhão de Gauss Canhão elétrico Carga elétrica Circuito elétrico Corrente elétrica Distribuição de energia elétrica Eletromagnetismo Eletrônica Eletrostática Energia elétrica Energia eólica Energia nuclear Energia potencial elétrica Energia solar fotovoltaica Hidroelétrica Lei de Ampère Leis de Kirchoff Magnetismo Potência elétrica Tensão elétrica Referências ↑ a b Gaspar 2005 , p. 15. ↑ a b Gaspar 2005 , p. 399. ↑ Gaspar 2005 , p. 401. ↑ Gaspar 2005 , p. 414. ↑ Gaspar 2005 , p. 425. ↑ Gaspar 2005 , p. 439. ↑ Gaspar 2005 , p. 449. ↑ Jones, D.A., «Electrical engineering: the backbone of society», Proceedings of the IEE: Science, Measurement and Technology , 138 (1): 1–10 ↑ Moller, Peter. Kramer, Bernd (December 1991), «Review: Electric Fish», American Institute of Biological Sciences, BioScience , 41 (11): 794–6 [794], JSTOR 1311732 , doi : 10.2307/1311732 Verifique data em: |data= ( ajuda ) ↑ Bullock 2005 , p. 5-7. ↑ Morris 2003 , p. 182-185. ↑ The Encyclopedia Americana . a library of universal knowledge (1918), Nova Iorque : Encyclopedia Americana Corp ↑ a b Stewart 2001 , p. 50. ↑ Stewart 2001 , p. 6-7. ↑ Frood, Arran (27 February 2003), Riddle of 'Baghdad's batteries' , BBC , consultado em 16 de fevereiro de 2008 Verifique data em: |data= ( ajuda ) ↑ Bargrie 2006 , p. 7-8. ↑ Chalmers, Gordon (1937), «The Lodestone and the Understanding of Matter in Seventeenth Century England», Philosophy of Science , 4 (1): 75–95, doi : 10.1086/286445 ↑ Srodes 2002 , p. 92–94. ↑ Uman 1987 . ↑ a b c Kirby 1990 , p. 331–333. ↑ Berkson 1974 , p. 148. ↑ Marković, Dragana, The Second Industrial Revolution , consultado em 9 de dezembro de 2007 ↑ a b Feynman. Mathew Sands (2008). Lições de Física de Feynman Edição Definitiva, A ed. [S.l.]: Bookman. 1798 páginas. ISBN 9788577802593 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ). |acessodata= requer |url= ( ajuda ) ↑ Trefil 2003 , p. 74. ↑ Duffin 1980 , p. 2-5. ↑ Sears 1982 , p. 457. ↑ Shectman, Jonathan (2003), Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions, and Discoveries of the 18th Century , ISBN 0-3133-2015-2 , Greenwood Press, pp. 87–91 ↑ Close, Frank (2007), The New Cosmic Onion: Quarks and the Nature of the Universe , ISBN 1-5848-8798-2 , CRC Press, p. 51 ↑ Sears, Francis. et al. (1982), University Physics, Sixth Edition , ISBN 0-2010-7199-1 , Addison Wesley, pp. 469–470 !CS1 manut: Uso explícito de et al. ( link ) ↑ Sears, Francis. et al. (1982), University Physics, Sixth Edition , ISBN 0-2010-7199-1 , Addison Wesley, p. 479 !CS1 manut: Uso explícito de et al. ( link ) ↑ Duffin, W.J. (1980), Electricity and Magnetism, 3rd edition , ISBN 007084111X , McGraw-Hill, p. 88 ↑ Naidu, M.S.. Kamataru, V. (1982), High Voltage Engineering , ISBN 0-07-451786-4 , Tata McGraw-Hill, p. 2 ↑ Naidu, M.S.. Kamataru, V. (1982), High Voltage Engineering , ISBN 0-07-451786-4 , Tata McGraw-Hill, pp. 201–202 ↑ Rickards, Teresa (1985), Thesaurus of Physics , ISBN 0-0601-5214-1 , HarperCollins, p. 167 ↑ a b c d Joseph, Edminister (1965), Electric Circuits , ISBN 07084397X Verifique |isbn= ( ajuda ) , McGraw-Hill, p. 3 Bibliografia [ editar | editar código-fonte ] Bargrie, Brian (2006). Electricity and Magnetism: A Historical Perspective . [S.l.]: Greenwood Press. ISBN 0-3133-3358-0 Berkson, William (1974). Fields of force . the development of a world view from Faraday to Einstein (em inglês). [S.l.]: Routledge . Consultado em 12 de janeiro de 2012 Bullock, Theodore H. (2005). Electroreception (em inglês). [S.l.]: Springer. ISBN 0387231927 Duffin, W.J. (1980). Electricity and Magnetism 3 ed. [S.l.]: McGraw-Hill. ISBN 007084111X Gaspar, Alberto (2005). Física:Volume único . São Paulo: Editora Ática. 496 páginas. ISBN 9788508078837 . Consultado em 12 de janeiro de 2012 Hawking, Stephen (1988). A Brief History of Time (em inglês). [S.l.]: Bantam Books. 198 páginas. ISBN 9780553053401 . Consultado em 12 de janeiro de 2012 Kirby, Richard S (1990). Engineering in History . [S.l.]: Courier Dover Publications. ISBN 0486264122 Morris, Simon C (2003). Life's Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe (em inglês). [S.l.]: Cambridge University Press. ISBN 0521827043 Sears, Francis. et al. (1982). University Physics (em inglês) 6 ed. [S.l.]: Addison Wesley. ISBN 0-2010-7199-1 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ) Simpson, Brian (2003). Electrical Stimulation and the Relief of Pain (em inglês). [S.l.]: Elsevier Health Sciences. ISBN 0-4445-1258-6 Srodes, James (2002). Franklin: The Essential Founding Father . [S.l.]: Regnery Publishing. ISBN 0895261634 Stewart, Joseph (2001). Intermediate Electromagnetic Theory (em inglês). [S.l.]: World Scientific. ISBN 9-8102-4471-1 Trefil, James (2003). The Nature of Science . An A–Z Guide to the Laws and Principles Governing Our Universe. [S.l.]: Houghton Mifflin Books. ISBN 0-6183-1938-7 Uman, Martin (1987). All About Lightning (pdf) (em inglês). [S.l.]: Dover Publications. ISBN 048625237X . Consultado em 12 de janeiro de 2012 Umashankar, Korada (1989). Introduction to Engineering Electromagnetic Fields . [S.l.]: World Scientific. ISBN 9971509210 Ligações externas [ editar | editar código-fonte ] Outros projetos Wikimedia também contêm material sobre este tema: Definições no Wikcionário Livros e manuais no Wikilivros Imagens e media no Commons Categoria no Commons Cursos na Wikiversidade Commons Commons Wikilivros Wikcionário Wikiversidade Centro da Memória da Eletricidade no Brasil (em português ) Museu da Eletricidade (Portugal) (em português ) Infopédia (em português ) Como Tudo Funciona (em português ) Brasil Escola (em português ) Mundo Educação (em português ) Fisica.net (em português ) A Hitória da Eletricidade , documentário produzido pela BBC , com versão dublada em português, exibido pela TV Escola . Portal da física Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eletricidade&oldid=50865998 ' Categoria : Eletricidade Categorias ocultas: !Páginas com erros CS1: datas !Páginas que usam referências com parâmetros depreciadas !Páginas com referências sem URL e com acessodata !CS1 manut: Uso explícito de et al. !Páginas com erros ISBN !CS1 inglês-fontes em língua (en) Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Artigo Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Citar esta página Noutros idiomas Afrikaans Akan Alemannisch አማርኛ Aragonés العربية ܐܪܡܝܐ مصرى অসমীয়া Asturianu Azərbaycanca Башҡортса Žemaitėška Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी Bahasa Banjar Bamanankan বাংলা Brezhoneg Bosanski Буряад Català Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ کوردی Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Thuɔŋjäŋ Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara Estremeñu فارسی Suomi Võro Føroyskt Français Nordfriisk Furlan Frysk Gaeilge 贛語 Gàidhlig Galego Avañe'ẽ गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni עברית हिन्दी Hrvatski Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Ido Íslenska Italiano ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut 日本語 Patois Basa Jawa ქართული Қазақша ಕನ್ನಡ 한국어 Kurdî Kernowek Latina Luganda Limburgs Lingála Lietuvių Latviešu Malagasy Македонски മലയാളം मराठी Bahasa Melayu Mirandés မြန်မာဘာသာ Эрзянь Napulitano नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Nouormand Sesotho sa Leboa Occitan ଓଡ଼ିଆ Ирон ਪੰਜਾਬੀ Polski پنجابی پښتو Runa Simi Română Русский Русиньскый Sicilianu Scots سنڌي Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina Soomaaliga Shqip Српски / srpski Sesotho Seeltersk Basa Sunda Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు ไทย Tagalog Setswana Türkçe Xitsonga Татарча/tatarça ئۇيغۇرچە / Uyghurche Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vepsän kel’ Tiếng Việt Winaray Wolof ייִדיש Yorùbá 中文 Bân-lâm-gú 粵語 Editar hiperligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 11h57min de 28 de dezembro de 2017. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttp://carangoshp.blogspot.com/
  Carangos HP skip to main | skip to sidebar quarta-feira, 17 de dezembro de 2008 15º Festival Força Livre Postado por Carangos HP às 00:40 Um comentário: Postagens mais antigas Página inicial Assinar: Postagens (Atom) Nossas Fotos!!! Navegue aqui! ▼ 2008 (320) ▼ Dezembro (52) 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre ... Carangos HP skip to main | skip to sidebar quarta-feira, 17 de dezembro de 2008 15º Festival Força ... : Postagens (Atom) Nossas Fotos!!! Navegue aqui! ▼ 2008 (320) ▼ Dezembro (52) 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força CACHE

Carangos HP skip to main | skip to sidebar quarta-feira, 17 de dezembro de 2008 15º Festival Força Livre Postado por Carangos HP às 00:40 Um comentário: Postagens mais antigas Página inicial Assinar: Postagens (Atom) Nossas Fotos!!! Navegue aqui! ▼ 2008 (320) ▼ Dezembro (52) 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre 15º Festival Força Livre ► Novembro (19) ► Outubro (38) ► Agosto (10) ► Junho (42) ► Maio (48) ► Abril (55) ► Março (39) ► Fevereiro (17) ► 2007 (392) ► Dezembro (42) ► Novembro (107) ► Outubro (50) ► Setembro (70) ► Agosto (77) ► Julho (46) Links Carangos HP - Orkut (Perfil) Carangos HP - Orkut (Comu) You Tube Carangos HP R Zone R Zone (Carangos HP na Stock Car) R Zone (Carangos HP no Tuning Day) Ever Rupel Fotos-Auto Show Auto Dynamics Auto Dynamics (Carangos HP no Drifting) AIC Chevetteiros CWB Força Livre Dragster Brasil Brasil Drifting Tuning Brasil Carangos HP Carangos HP Fotos de eventos automotivos! carangoshp@gmail.com Visualizar meu perfil completohttps://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Golfo
  Guerra do Golfo – Wikipédia, a enciclopédia livre Guerra do Golfo Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Nota: Tempestade no Deserto redireciona para este artigo. Para o filme, veja The Finest Hour . Guerra do Golfo No topo: Formação de aviões norte-americanos (2x F-16, 2x F-15C, 1x F-15E) voando sobre os poços de petróleo Kuwaitianos em chamas. No meio à esq.: veículo ... , autorizando o uso da força militar para alcançar a libertação do Kuwait , ocupado e anexado pelas forças armadas iraquianas sob as ordens de Saddam Hussein . Durante sete meses, uma formidável força de ... contava. [ 12 ] Ele ameaçou usar de força militar contra o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos (seus ... Invadir e anexar o Kuwait pela força acabou sendo um enorme erro de cálculo por parte de Saddam Hussein ... rapidamente subjugadas ou forçadas a recuar até encontrar abrigo na Arábia Saudita. A força aérea conseguiu CACHE

Guerra do Golfo – Wikipédia, a enciclopédia livre Guerra do Golfo Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Nota: Tempestade no Deserto redireciona para este artigo. Para o filme, veja The Finest Hour . Guerra do Golfo No topo: Formação de aviões norte-americanos (2x F-16, 2x F-15C, 1x F-15E) voando sobre os poços de petróleo Kuwaitianos em chamas. No meio à esq.: veículo de engenharia M728. No meio à dir.: Soldados Britânicos. Em baixo à esq.: veículos Iraquianos destruídos na 'rodovia da morte'. Em baixo à dir.: veiculo a ser atingido (imagem da câmara de aquisição de alvos da aeronave). Data 2 de agosto de 1990 – 28 de fevereiro de 1991 Local Iraque , Kuwait , Arábia Saudita , Israel Desfecho Vitória da Coalizão Expulsão das tropas iraquianas do Kuwait. o Emir Jaber III é recolocado no poder Imposição de sanções contra o Iraque Enormes perdas e danos a infraestrutura iraquiana e kuwaitiana Estabelecimento das Zonas de exclusão aérea no Iraque Combatentes Coalizão: Estados Unidos Kuwait Arábia Saudita Reino Unido França Egito Austrália Canadá Espanha Argentina Paquistão Itália Polónia Dinamarca Bélgica Marrocos Grécia Omã Coreia do Sul Nova Zelândia Bangladesh entre outros Iraque Principais líderes George H. W. Bush Colin Powell Norman Schwarzkopf Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Margaret Thatcher John Major François Mitterrand Mohamed Hussein Tantawi Rei Fahd Saddam Hussein Ali Hassam al-Majid Hussein Kamel Izzat Ibrahim al-Douri Forças 956 600 650 000 Vítimas Coalizão: 392 mortos 776 feridos Iraque: 20 000 a 35 000 mortos + 75 000 feridos A Guerra do Golfo ( 2 de agosto de 1990 a 28 de fevereiro de 1991 ) foi um conflito militar travado entre o Iraque e forças da Coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos e patrocinada pela Organização das Nações Unidas , com a aprovação de seu Conselho de Segurança , através da Resolução 678, autorizando o uso da força militar para alcançar a libertação do Kuwait , ocupado e anexado pelas forças armadas iraquianas sob as ordens de Saddam Hussein . Durante sete meses, uma formidável força de meios humanos e uma imensa quantidade dos mais modernos equipamentos militares, foi formada e acumulada na zona do Golfo Pérsico , desencadeado de seguida uma campanha relâmpago que esmagou a oposição e consumou a libertação do território kuwaitiano com extrema e surpreendente facilidade. O conflito foi também caracterizado por eventos e condições especiais como a maior mobilização de recursos humanos e materiais desde o final da Segunda Guerra Mundial , mesmo quando comparada com a guerra da Coreia . distribuição anormal e assimétrica das vítimas. decisão unilateral para terminar o conflito. anormal e excessivo ruído midiático sobre questões ambientais. Foi ainda uma das campanhas militares mais fascinantes e inovadoras da moderna história militar, introduzindo no campo de batalha sofisticação tecnológica e poder de fogo sem precedentes. Novos vocábulos foram adicionados ao léxico global como, aviões stealth e bombas inteligentes . Este novo tipo de guerra catapultou para a fama e reconhecimento mundial, uma relativamente pouco conhecida empresa de notícias, que pela primeira vez acompanhou e transmitiu em direto um conflito militar, de seu nome CNN ( Cable Network News ). As relações internacionais foram profundamente afetadas, marcando a primeira grande e relevante crise, com reflexo mundial no período pós- Guerra Fria . Índice 1 Prescedentes 1.1 Tensões Iraque-Kuwait (fronteiras, petróleo e dívida) 1.2 Relações EUA-Iraque antes do conflito 2 Invasão e posterior anexação 2.1 Breve cronologia 2.2 Iniciativas de resolução do conflito por via diplomática 2.3 As razões para a intervenção militar da coalizão 3 Preparações 3.1 Operação Escudo do Deserto 3.2 Iraque 3.3 Formação da coalizão 4 Batalhas iniciais 4.1 Campanha aérea 4.2 Retaliação Iraquiana ( Patriot vs Scud ) 4.3 Batalha de Khafji 5 Campanha terrestre 5.1 Libertação do Kuwait 5.2 Forças da Coalizão invadem o sul do Iraque 5.3 O fim das hostilidades 6 Vítimas do conflito 6.1 Civis 6.2 Iraque 6.3 Coalizão 6.3.1 Fogo amigo 7 Custos 8 Cobertura midiática 9 Ver também 10 Notas 11 Referências 12 Fontes e bibliografia 13 Ligações externas Prescedentes [ editar | editar código-fonte ] Mapa de 1850 - O Kuwait não está englobado no futuro Iraque Mapa de 1730(aprox.) Kuwait também não faz parte do futuro Iraque Tensões Iraque-Kuwait (fronteiras, petróleo e dívida) [ editar | editar código-fonte ] Mapa do Kuwait A decisão de Saddam Hussein de invadir o Kuwait foi essencialmente uma tentativa de lidar com a contínua vulnerabilidade da sua economia [ 1 ] [ nota 1 ] e o seu consequente impacto nas finanças públicas. [ 2 ] Ao fim da Guerra Irã-Iraque , em agosto de 1988, a economia iraquiana estava de fato a beira do colapso e também internamente havia tensões sectárias pelo país. Os maiores credores da dívida da nação eram a Arábia Saudita e o Kuwait . O governo do Iraque tentou fazer com que estes países perdoassem parte do débito, mas eles se recusaram. [ 3 ] Além da questão econômica, o conflito entre o Iraque e Kuwait também acontecia por disputas territoriais. O Kuwait era parte da província de Basra na época da dominação do Império Otomano , que passou a ser reivindicado como território iraquiano. A família real kuwaitiana havia concluído um acordo de protetorado com o Reino Unido em 1899, deixando assim a responsabilidade aos britânicos de cuidar da política externa do país. A fronteira entre as duas nações foi desenhada então pelos ingleses em 1922. A criação de um Kuwait independente tirou a única saída para o mar que o Iraque tinha. Os kuwaitianos rejeitaram todas as tentativas dos iraquianos de tentar manter qualquer provisões no país. [ 4 ] O governo de Saddam, logo após o conflito com o Irã, começou a acusar o Kuwait de extrapolar as cotas da OPEP de exportação de petróleo. O cartel na época queria manter o preço da commodity a US$18 dólares por barril e disciplina era necessária. Os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait estavam produzindo acima do esperado. O resultado do excesso de produção foi uma redução no preço do barril para apenas US$10, o que representava uma perda de US$7 bilhões de dólares anuais ao Iraque, que era quase o exato valor do pagamento para balancear o déficit em 1989. [ 5 ] Os gastos públicos e os planos para reconstruir a infraestrutura interna do país acabaram se saindo debilitados, o que fez com que a economia iraquiana entrasse em forte recessão. A Jordânia e o Iraque tentavam manter a disciplina nos preços, mas com pouco sucesso. [ 6 ] O governo iraquiano acusou os kuwaitianos de fazer 'guerra econômica'. [ 6 ] O Kuwait também foi acusado de fazer perfurações subterrâneas próximas a fronteira com o Iraque, em territórios sob disputa. [ 7 ] Enquanto a crise econômica interna se agravava, Saddam queria apertar a parceria com as nações árabes que o apoiaram durante a guerra contra o Irã. Essa movimentação recebeu apoio dos Estados Unidos, que acreditava que a aproximação dos iraquianos com Estados pró-ocidente do Golfo ajudaria a manter o Iraque dentro da esfera de influência americana. Em 1989, o principal parceiro regional dos iraquianos, a Arábia Saudita, estava interessada em manter o nível de amizade entre as nações. Os países rapidamente assinaram acordos de não interferência e não agressão, seguido por um tratado que dizia que o Iraque deveria fornecer ao Kuwait água potável para bebidas e para irrigação. Projetos de desenvolvimento no Iraque acabaram não sendo muito promissores devido ao crescente déficit público, mesmo após a desmobilização de mais de 200 mil soldados. O governo de Saddam também investiu no desenvolvimento de uma indústria armamentista nacional, mas os pagamentos da dívida roubavam recursos dos investimentos. A queda no preço do petróleo diminuiu a principal fonte de renda do Iraque, causando ainda mais ressentimento com a OPEP e com os países vizinhos. [ 8 ] A repressão de minorias étnicas no Iraque acabou por deteriorar o relacionamento do país com seus vizinhos. O deterioramento da relação entre as nações da região não ganhou destaque fora do Oriente Médio, devido aos acontecimentos na Europa (como o declínio da União Soviética). Os Estados Unidos, contudo, começaram a mudar sua postura com o Iraque, condenando a situação dos direitos humanos naquele país, que já era conhecido pelos massacres e torturas. [ 9 ] O governo britânico havia também condenado a execução do jornalista Farzad Bazoft , que era correspondente do jornal inglês The Observer . Após as declarações de Saddam de que ele não exitaria em usar armas químicas contra Israel se este atacasse seu território, Washington cortou vários fundos ao país. [ 10 ] A ideia de uma missão da ONU para investigar revoltas acontecidas nos territórios palestinos ocupados , que resultou em diversas mortes, foi vetada pelos americanos, fazendo com que o governo iraquiano ficasse cético com relação a política externa dos Estados Unidos para a região. [ 11 ] O enviado dos Estados Unidos ao Iraque, Donald Rumsfeld , se encontra com o ditador iraquiano, Saddam Hussein . Em julho de 1990, o Iraque continuou a reclamar do comportamento do Kuwait, que não respeitava as cotas de produção de petróleo, e ameaçou tomar uma ação militar direta. No mesmo mês, a CIA (agência de inteligência americana) reportou que os iraquianos haviam movido pelo menos 30 000 soldados para a fronteira sul do país. A frota estadunidense no Golfo Pérsico foi colocada então em alerta máximo. Saddam afirmava que havia uma conspiração antiIraque se desenrolando. O Kuwait havia começado a reatar suas relações com o Irã e a Síria conversava mais com o Egito. [ 12 ] O governo de Hussein lançou acusações formais contra o Kuwait na Liga Árabe , afirmando que o país sofria perdas de US$1 bilhão de dólares por ano, e que os kuwaitianos estavam explorando ilegalmente os campos petrolíferos de Rumaila, e que a dívida entre 'irmãos árabes' não contava. [ 12 ] Ele ameaçou usar de força militar contra o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos (seus principais credores) dizendo que os políticos destes países tomavam inspiração na américa para 'minar os interesses e a segurança árabe'. [ 13 ] Em resposta as ameaças, o governo dos Estados Unidos enviou diversas aeronaves e navios extras para a região. [ 14 ] As discussões em Jeddah , na Arábia Saudita, mediado pelo presidente egípcio Hosni Mubarak em nome da Liga Árabe, aconteceram em 31 de julho de 1990 mas houve pouco avanço. [ 15 ] Relações EUA-Iraque antes do conflito [ editar | editar código-fonte ] Durante a maior parte da chamada guerra fria o Iraque foi um aliado fiel da União Soviética . As relações com os Estados Unidos eram historicamente conflituosas, por um lado devido ás estreitas relações diplomáticas e forte apoio militar da nação norte-americana para com o estado de Israel , por outro lado o apoio iraquiano a grupos Árabes e Palestinos de índole terrorista, como o Abu Nidal . [ 16 ] Quando o Iraque decidiu atacar e invadir o seu vizinho Irã dando início a Guerra Irã-Iraque , os Estados Unidos mantiveram uma atitude neutra, a qual foi alterada na sequencia da operação Fath-ol-Mobeen , que foi uma contra ofensiva bem sucedida em março de 1982, executada pelas forças iranianas e que fez pender perigosamente a guerra para o seu lado. [ 16 ] Desde então e até 1990, o governo norte-americano suportou declaradamente o Iraque fornecendo ajuda alimentar, militar (armas e informações) e tecnologia com emprego duplo, passível de ser usada no desenvolvimento e fabricação de alfaias agrícolas , mas também no desenvolvimento e fabricação de mísseis balísticos , [ 17 ] ou ainda para o desenvolvimento de armas de destruição em massa. [ 18 ] Fazendo justiça ao provérbio 'o inimigo do meu inimigo meu amigo é', [ 2 ] os americanos mantiveram o nível elevado nas relações diplomáticas até à véspera da invasão, com exceção de um limitado período imediatamente a seguir ao ataque com mísseis AM39 Exocet , alegadamente engano quando a fragata USS Stark (FFG-31) foi atingida. [ 2 ] A 25 de julho (seis dias antes da invasão), Saddam recebe em audiência a embaixadora norte-americana April Glaspie. Ela garantiu que os Estados Unidos não interviriam militarmente em defesa do Kuwait, porque não possuem posição definida, nem interferem nos assuntos diplomáticos exclusivamente entre países Árabes. [ 19 ] Invasão e posterior anexação [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Invasão do Kuwait Tanques T-72 do exército iraquiano . Unidades militares kuwaitianas que se refugiaram na Arábia Saudita Sentido descendente: A-4KU Skyhawk e carros de combate M-84 Invadir e anexar o Kuwait pela força acabou sendo um enorme erro de cálculo por parte de Saddam Hussein, que teve consequências catastróficas para o Iraque. O impulso de tomar esta decisão pode ser encontrada no nacionalismo agressivo que sempre caracterizou e predominou a política iraquiana após a queda da monarquia em 1958, mais especificamente na impulsiva e rancorosa personalidade do seu líder, que em onze anos de poder absoluto, não tolerou oposição aos seus planos, tão pouco a sua imagem e grandiosidade fosse ofuscada por terceiros. [ 20 ] Antes da invasão em agosto de 1991, acreditava-se que o exército iraquiano seria o quarto maior do mundo. Composto por um total aproximado de um milhão de soldados regulares, mais 450 mil reservistas, com uma vasta experiência de combate, proporcionada por oito anos de conflito armado com o vizinho Irã e claramente influenciado na sua organização e doutrina no modelo soviético , apresentava argumentos suficientes para ser considerado um adversário de respeito. [ 20 ] No dia 21 de julho de 1990 a principal estrada que ligava Basra ao Kuwait começou a ficar congestionada por veículos militares. Tinha sido dado início às movimentações de forças militares em direção à fronteira comum entre os dois países. Inicialmente três divisões blindadas , acompanhadas por quatro outras divisões de infantaria, no final dessa mesma semana, aproximadamente 100 000 soldados apoiados por cerca de dois mil blindados T-54/T-55 , T-62 e T-72 , encontravam-se posicionados ao longo da linha de fronteira. Inúmeras técnicas de engodo e camuflagem foram utilizadas, com um sucesso relativo, para esconder a sua presença dos serviços de inteligência ocidentais, principalmente o propósito da enorme concentração de meios. [ 20 ] [ nota 2 ] Do outro lado, havia as Forças Armadas do Kuwait , constituídas pelas 6ª, 15ª e 35ª brigadas Mecanizadas, com base no norte do país, sul da capital do país e no oeste da nação respetivamente, equipadas com carros de combate de modernos à época, Chieftains de origem Britânica e M-84 de produção sob licença na antiga Iugoslávia . No entanto o seu nível de prontidão estava ao nível usual em tempo de paz, devido à ausência de grande parte dos meios humanos em situação de licença, [ 22 ] na semana anterior à invasão, esse nível é ainda diminuído para uns paupérrimos 25% de prontidão, na tentativa de apaziguar as intenções do seu vizinho do norte. [ 23 ] Na primeira hora do dia 2 de agosto, três divisões da Guarda Republicana Iraquiana cruzaram a linha de fronteira entre os dois países liderando e dando cumprimento ao plano estabelecido, eliminando toda a resistência que se oponha no seu caminho para a capital. [ 22 ] Simultaneamente vários assaltos helitransportadas e anfíbios foram executados por Forças Especiais em pontos chave de Kuwait city e locais estratégicos em várias áreas por todo o país, posteriormente consolidados por forças regulares. [ 23 ] Disposição defensiva das forças Iraquianas após a invasão As forças terrestres kuwaitianas não foram e nem podiam ser um desafio sério, reagindo tarde e sem coordenação, aparte alguma resistência sobretudo devido a atos de bravura individuais, foram rapidamente subjugadas ou forçadas a recuar até encontrar abrigo na Arábia Saudita. A força aérea conseguiu executar alguns ataques limitados, mas também os seus aviões se refugiaram no reino Saudita e ou no Bahrein . [ 23 ] [ 24 ] Tudo terminou em 12 horas. A família real foi acolhida em segurança em Riade , capital da Arábia Saudita e Saddam Hussein era dono e senhor do pequeno Estado e de todas as suas riquezas, que de imediato foram espoliadas. [ 17 ] Nos seis meses seguintes é declarada a anexação do Kuwait como a 19ª província iraquiana e são consolidadas as posições e meios empregues na defesa, constituída por 590 mil soldados, 4 mil blindados , três mil peças de artilharia pesadas e canhões , posicionados em profundidade por todo o território kuwaitiano e por todo o sul do Iraque. A reserva do exército também havia sido mobilizada. Com a assinatura dos acordos de paz com o vizinho Irã em setembro de 1990, ficam disponíveis mais 10 divisões retiradas da fronteira comum entre essas duas nações. [ 25 ] Estavam ainda na situação de reserva e elevado grau de prontidão três divisões, Hammurobi , Medina e Tawakalna da Guarda Republicana, as unidades de elite do exército. [ 20 ] Na fronteira com a Arábia Saudita foram dispostos extensos campos de minas , complementados por obstáculos à progressão de veículos e infantaria, bem como fortificações de todo o gênero. [ 25 ] Breve cronologia [ editar | editar código-fonte ] Compilação de dados dos momentos cruciais e seus antecedentes em modo não exaustivo, as referências horárias refletem a hora oficial de Riade , capital da Arábia Saudita . 1961 Em junho o Kuwait obtém a independência deixando de ser um protetorado britânico . [ 26 ] Em julho a Grã-Bretanha intervém militarmente para pôr termo a uma agressão Iraquiana. [ 26 ] 1963 Iraque reconhece a independência do Kuwait. [ 26 ] 1968 Saddam Hussein é eleito deputado no parlamento Iraquiano. [ 26 ] 1969 Saddam Hussein, oficialmente toma o controle absoluto do poder no Iraque. [ 26 ] 1980 Início da guerra Guerra Irã-Iraque , que terminaria oito anos mais tarde, em 1988. [ 26 ] 1990 Em julho no dia 15, as primeiras unidades da Guarda Republicana Iraquiana são posicionadas junto da fronteira com o Kuwait. [ 26 ] Em agosto no dia 2, logo ao início da manhã o Iraque inicia a invasão do Kuwait. [ 27 ] Ainda em agosto no dia 8, os primeiros caças norte-americanos chegam à Arábia Saudita, dando início à operação Desert Shield [ 27 ] Outubro no dia 31, George H. W. Bush decide duplicar o efetivo de forças norte-americanas na Arábia Saudita, mas mantém a decisão confidencial até oito de Novembro. [ 28 ] Em novembro no dia 29, o Conselho de Segurança das Nações Unidas , autoriza o uso de todos os meios, para repor a situação anterior à invasão, [ 28 ] no entanto é concedido ao Iraque a possibilidade de abandonar o Kuwait voluntariamente até 15 de janeiro de 1991. [ 27 ] 1990 (cont.) Em dezembro no dia 6, são desembarcadas na Arábia Saudita as primeiras forças do VII corpo de exército norte-americano, provenientes da Alemanha . [ 28 ] 1991 Em janeiro no dia 9, James Baker e Tariq Aziz , responsáveis máximos das relações exteriores dos Estados Unidos e Iraque respetivamente, encontram-se em Genebra tentando encontrar uma solução pacífica. [ 28 ] Janeiro dia 16, pelas três horas locais (7 horas EST, costa leste dos EUA) é iniciada a campanha aérea, com os primeiros ataques a serem efetuados por aeronaves da coalizão e mísseis de cruzeiro dos Estados Unidos, contra alvos no Iraque e no Kuwait, após o 'terminus' do prazo para a retirada voluntária, às 24 horas do dia anterior. [ 27 ] [ 29 ] [ nota 3 ] Janeiro dia 17, Saddam Hussein declara o conflito em curso como a mãe de todas as batalhas . [ 29 ] Janeiro dia 18, primeiro míssil Scud atinge Israel . [ 28 ] Em fevereiro no dia 3, na campanha aérea são alcançadas as 40,000 missões, 10,000 mais que as efetuadas contra o Japão nos últimos 14 meses da Segunda Guerra Mundial . [ 29 ] Fevereiro dia 24, início da campanha terrestre conhecida como operação Desert Storm . Por decisão do General Norman Schwarzkopf a iniciativa é antecipada 15 horas. [ 28 ] Fevereiro dia 25, as tropas Iraquianas iniciam a retirada. [ 29 ] Um míssil Scud atinge, tropas americanas aquarteladas em Al Khobar na Arábia Saudita, morrem 28 soldados e 98 são feridos. [ 28 ] Fevereiro dia 27, forças da coalizão interrompem o avanço e declaram um cessar-fogo unilateral, 100 horas após o início das hostilidades em terra. [ 27 ] Em março no dia 3, é assinado formalmente o acordo de cessar-fogo com os representantes oficias Iraquianos. [ 26 ] Iniciativas de resolução do conflito por via diplomática [ editar | editar código-fonte ] Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o Iraque [ 30 ] [ nota 4 ] Resolução 660 - 2 agosto de 1990 Condena a invasão. Exige a retirada. - Aprovada com 14 votos e abstenção do Yemen . Resolução 661 de 6 Agosto de 1990 Impôs um embargo comercial e financeiro. Aprovada por 13 votos e abstenção do Yemen e Cuba . Resolução 662 - 9 Agosto de 1990 Declara a anexação do Kuwait nula e sem efeito. Aprovada por unanimidade. Resolução 664 de 18 de Agosto de 1990 Exige a libertação imediata dos estrangeiros retidos no Kuwait e no Iraque. Aprovado por unanimidade. Resolução 666 - 13 de Setembro de 1990 Declara o Iraque responsável pela segurança dos cidadãos estrangeiros. Aprovada por 13 votos e abstenção do Yemen e Cuba. Resolução 667 - 16 de Setembro de 1990 Condena a agressão iraquiana contra diplomatas. Aprovado por unanimidade. Resolução 670 - 25 de Setembro de 1990 Incluído o tráfego aéreo, no embargo em vigor. Aprovada com 14 votos e Cuba contra. Resolução 677 - 28 de Novembro de 1990 Condena tentativas de mudar a composição demográfica do Kuwait. Aprovado por unanimidade. Resolução 678 - 29 de Novembro de 1990 Autoriza a utilização de 'todos os meios necessários' para cumprir as resoluções anteriores, se o Iraque não retirar do Kuwait até 15 de Janeiro de 1991. Aprovada por 12 votos e abstenção da : China , Yemen e Cuba contra. Consumada a invasão, a primeira reação de oposição aos acontecimentos não veio do mundo Árabe como seria esperado. Os Estados Unidos , que de imediato congelou os bens kuwaitianos em território norte-americano para evitar que os iraquianos os usassem, e o Reino Unido , são os primeiros a reagir, logo seguidos pela Alemanha , França e Japão . Reunido de urgência dada a gravidade dos fatos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas , aprova a resolução 660 com 14 votos a favor e a abstenção do Iêmen, condenando veementemente a invasão e exigindo a retirada imediata e sem condições, repondo a situação anterior à agressão militar. [ 31 ] Pela primeira vez e em consequência do degelo verificado nas relações internacionais, mas também porque os seus líderes se encontra entretidos a desmantelar uma super-potência, a ainda União Soviética vota incondicionalmente ao lado das potências ocidentais. [ 31 ] Em 3 de agosto, a Liga Árabe aprovou sua própria resolução, exigindo que a solução do conflito fosse feita dentro da própria liga e pediu que não houvesse qualquer interferência externa. O Iraque e a Líbia foram as únicas nações árabes a se opor a resolução do grupo que pedia a retirada completa das tropas de Saddam do Kuwait. A OLP ( Organização para a Libertação da Palestina ) também se opôs e afirmou apoiar Hussein. [ 32 ] O Iêmen e a Jordânia, apesar de aliados do ocidente, se opuseram a interferências ocidentais nos assuntos internos da região. [ 33 ] O Sudão também afirmou apoiar Saddam. [ 34 ] Em 12 de agosto de 1990, Saddam propôs resolver todas as 'ocupações' na região simultaneamente. Ele afirmou que Israel deveria se retirar dos territórios palestinos, do sul da Síria e do Líbano, e também pediu para que o governo sírio retirasse suas tropas do território libanês. Ele também exigiu a retirada das forças americanas da Arábia Saudita e sugeriu que ela fosse substituída por uma 'força árabe', desde que não envolvesse o Egito. Saddam terminou pedindo o fim dos embargos e boicotes contra ele, e que as relações dos países com o Iraque fosse normalizada. Desde o início da crise, o presidente americano Bush negou qualquer tipo de ligação entre o que estava acontecendo no Kuwait e o problema palestino. [ 35 ] Em 23 de agosto, Saddam apareceu na televisão estatal do seu país ao lado de reféns ocidentais, cujo visto de saída havia sido negado pelo governo de Bagdá. No vídeo, ele parecia do lado de Stuart Lockwood, uma criança britânica e perguntou se ele estava recebendo seu leite. O presidente iraquiano esperava usar estes reféns como escudos humanos em local de bombardeios. Eventualmente eles foram libertados, antes do começo das hostilidades. [ 36 ] Eventualmente, os Estados Unidos e seus aliados firmaram-se em sua posição de que não haveria negociação com o Iraque e que não ouviriam qualquer uma de suas queixas, a não ser que eles se retirassem incondicionalmente do Kuwait. [ 37 ] O secretário de Estado americano James Baker se encontrou com o ministro de Saddam, Tariq Aziz , em Genebra, na Suíça, no começo de 1991, e os dois conversaram por alguns minutos mas nenhuma proposta foi feita. [ 38 ] O então secretário de defesa americano, Dick Cheney , e o ministro saudita, Príncipe Sultão , se reunindo em dezembro de 1990. Em 29 de novembro de 1990, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 678 que dava ao Iraque até o dia 15 de janeiro de 1991 para retirar suas tropas do Kuwait. Em caso de recusa, os países membros da Coalizão teriam autoridade para usar 'todos os meios necessários' para remover as forças iraquianas do território kuwaitiano. [ 39 ] As razões para a intervenção militar da coalizão [ editar | editar código-fonte ] Os Estados Unidos e a ONU deram várias justificativas para seu envolvimento no conflito, sendo o que mais ecoou foi a violação da integridade territorial do Kuwait. Além disso, os americanos queriam apoiar a Arábia Saudita, seu mais importante aliado na região e um importante produtor de petróleo. Logo após a invasão iraquiana do Kuwait, o secretário de defesa americano, Dick Cheney , fez a primeira de várias visitas a Arábia Saudita. Durante um discurso feito perante o Congresso , em 11 de setembro de 1990, o presidente George H. W. Bush dissertou sobre os motivos da guerra: 'Em três dias, 120 000 soldados iraquianos e 850 tanques invadiram o Kuwait e ameaçaram a Arábia Saudita. Foi ai que decidi agir contra esta agressão'. [ 40 ] Outras justificativas, que pesou na opinião pública no ocidente, foram as constantes violações de direitos humanos e abusos cometidos pelas forças de Saddam Hussein. Também era reportado o uso de armas químicas e biológicas , que o ditador iraquiano havia usado em larga escala contra os iranianos durante o conflito anterior e contra os curdos no norte, durante a Operação Al-Anfal . [ 41 ] Preparações [ editar | editar código-fonte ] Operação Escudo do Deserto [ editar | editar código-fonte ] Caças F-15Es americanos estacionados na Arábia Saudita durante a Operação Escudo do Deserto. Uma das principais preocupações da Coalizão era proteger a Arábia Saudita . Após a conquista do Kuwait, o exército iraquiano estava extremamente perto dos campos de petróleo sauditas. Se esses campos fossem tomados, juntos com os dos kuwaitianos, e as reservas que o Iraque tinha, isso daria a Saddam controle da maioria das reservas do petróleo do mundo. Os iraquianos tinham várias queixas com os sauditas. A Arábia Saudita havia emprestado US$ 26 bilhões de dólares para o Iraque lutar contra o Irã. Os sauditas haviam apoiado os iraquianos durante este conflito pois eles temiam o avanço da influência da revolução xiita iraniana e havia o receio que as populações xiitas em países governados por sunitas (como o Iraque e a Arábia Saudita) se rebelassem também. Depois da guerra, Saddam acreditava que ele não devia pagar de volta o valor que lhe foi emprestado, pois ele já havia feito muito lutando na árdua guerra contra o Irã. Após a invasão do Kuwait, Saddam começou a atacar verbalmente os sauditas. Ele dizia que o governo saudita, apoiado pelos americanos, eram os guardiões ilegítimos e não dignos das cidades sagradas de Meca e Medina . Estranhamente, o ditador iraquiano acabava usando os mesmos argumentos anti-sauditas que o Irã usava. [ 42 ] Soldados do exército dos Estados Unidos em uma posição defensiva na fronteira iraquiana. Usando partes da doutrina Carter e com medo de que as forças iraquianas pudessem atacar a Arábia Saudita, o presidente americano George H. W. Bush anunciou que os Estados Unidos haviam lançado uma 'missão defensiva' para proteger o território de seus aliados sauditas. A missão fora chamada de 'Operação Desert Shield ' ('Escudo do Deserto'). Tal operação começou oficialmente a 7 de agosto de 1990 quando as primeiras tropas americanas desembarcaram na Arábia Saudita, com a bênção do Rei Fahd , que já havia pedido por assistência militar americana. [ 43 ] No dia seguinte, o Iraque declarou o Kuwait como a 19ª província do país e Saddam então nomeou seu primo, Ali Hassan Al-Majid , como seu governador militar. [ 44 ] Área de responsabilidade do CENTCOM No começo de agosto, a Marinha dos Estados Unidos despachou para o Golfo dois grupos de combate naval, cada um liderado por um super porta-aviões : o USS Dwight D. Eisenhower e o USS Independence . Dois couraçados, o USS Missouri e o USS Wisconsin também foram deslocados para a região. Um total de 48 caças F-15 da força aérea americana foram enviados para a Arábia Saudita e imediatamente começaram a patrulhar a fronteira saudita-iraquiana. Uma força adicional de 36 F-15s A-Ds foram despachados. Esse último grupamento ficou estacionado na base aérea de Al Kharj, a cerca de uma hora de Riade . Durante a guerra, essas aeronaves seriam responsáveis por abater pelo menos 11 caças inimigos em combate. Também havia dois esquadrões da Guarda Aérea Nacional americana em Kharj, compostos de 24 F-16s que voariam mais de 2 000 horas em missões de combate e disparariam quase duas toneladas de munição. Outros 24 F-16s foram enviados e executaram missões de bombardeio, principalmente. O número de militares em solo foi gradativamente aumentando, chegando a 543 000 soldados, um número duas vezes maior que o usado na invasão do Iraque em 2003 . As Forças Armadas norte-americanas possuem cinco comandos principais, os quais coordenam a projeção de forças em regiões específicas do globo. A área do Golfo Pérsico está atribuída ao US Central Command (CENTCOM - Comando central), a que correspondem de grosso modo: O Iraque , Irã , Kuwait , toda a península Arábica , Egito , Etiópia , Somália , Paquistão e Afeganistão . [ nota 5 ] . [ 45 ] Formado em 1979, quando o Irã passou a ter o estatuto de país hostil, na sequência da crise dos reféns da embaixada norte-americana, não tinha ainda forças militares atribuídas aquando do pedido de ajuda Saudita / operação Desert Shield , pelo que foi necessário um esforço adicional, para juntar uma força massiva em meios humanos e material bélico, vindos das mais díspares localizações, um pouco por todo o mundo. [ 45 ] O USS Missouri disparando um míssil Tomahawk durante a Guerra do Golfo. Devido à excelência do treino das brigadas de combate norte-americanas, intimamente ligada à indispensável flexibilidade de emprego nos mais diversos teatros de operações, a quase totalidade das forças possuíam um ou mais treinos de combate em ambiente de deserto. [ 46 ] Em azul, os países da Coalizão que enviaram tropas ou equipamentos para o Oriente Médio para confrontar o Iraque (que está em laranja). Em 1990, o exército americano, que havia ficado desmoralizado e em ruínas duas décadas antes após a Guerra do Vietnã , reinventou-se para reconstruir-se assente numa força totalmente voluntária e altamente profissionalizada com uma liderança mais forte e mais competente, além de uma nova doutrina e um treino mais realista, capaz de combater qualquer inimigo em qualquer parte do mundo. [ 20 ] Enquanto o exército exibia novos equipamentos (como o tanque de guerra M1 Abrams ) e novas táticas de infantaria, a força aérea também trazia novas armas para o campo de batalha. Bombas inteligentes disparados de aviões furtivos F-117 causaram grande devastação no Iraque durante a guerra, sendo que como esta aeronave era quase invisível a radar os iraquianos não conseguiram retaliar de forma eficiente. Já a marinha, usou pela primeira vez em larga escala os letais e avançados mísseis de cruzeiro BGM-109 Tomahawk . Para proteger seus aliados de foguetes disparados do Iraque, os Estados Unidos também usaram pela primeira vez as baterias antiaéreas MIM-104 Patriot . Novas tecnologias de guerra eletrônica também foram utilizados. O deslocamento de navios da marinha dos Estados Unidos para a área do Golfo Pérsico , foi sem dúvida uma complexa demonstração de projeção de poder marítimo e a maior concentração de unidades navais com um único objetivo, até então. [ 20 ] Adquirida a supremacia naval contra uma marinha sem significado, o seu contributo mais valioso e de enorme importância estratégica, foi de convencer o comando militar Iraquiano, de que um grande desembarque anfíbio estaria prestes a ocorrer, o que nunca veio a acontecer, obrigando à dispersão de importantes forças, para proteção do espaço costeiro. [ 47 ] Para o sucesso desta ilusão, foi de importância capital a demonstração da presença entre as forças navais da coalizão, dos 2 200 marines da 26.ª força expedicionária de fuzileiros [ nota 6 ] e todo o seu equipamento pesado, incluindo as aeronaves de apoio, assalto e suporte ao combate, a bordo de cinco importantes navios de assalto anfíbio . [ 20 ] Também foi dado um ênfase significativo à recolha e desativação de minas (dragagem de minas), atitude que não era vista desde a segunda guerra mundial , mas que foi necessária devido à minagem de águas internacionais efetuada pela marinha Iraquiana, na tentativa de bloquear os principais corredores de acesso à sua costa. [ 48 ] Iraque [ editar | editar código-fonte ] Na véspera da invasão do Kuwait , o exército iraquiano tinha 1 milhão de homens em armas. No total, havia à disposição cerca de 47 divisões de infantaria, mais 9 divisões blindadas e várias brigadas mecanizadas. Além disso, ainda havia as doze divisões da Guarda Republicana . Esse alto número de tropas não se convertia necessariamente em qualidade, já que a maioria destes combatentes era de conscritos recém recrutados com pouco treinamento formal, enquanto os veteranos estavam fatigados depois de oito anos de guerra contra o Irã. Além disso, Saddam Hussein não confiava nos oficiais do seu exército. Durante a guerra anterior, ele mandou executar vários generais (alguns notavelmente competentes) e oficias. [ 49 ] Um tanque T-72 iraquiano capturado pelos aliados durante o conflito. Na guerra contra o Irã, as forças de Saddam foram supridas com enormes quantidades de armas vindas da União Soviética, da China, dos Estados Unidos, do Brasil e de vários outros países. Embora bem armado por este fator, isso fez também com que os equipamentos usados pelo exército iraquiano não fossem padronizados, criando uma força não homogênea e, por consequência, pouco eficiente. As unidades da Guarda Republicana eram as mais bem preparadas e mais bem pagas e, por isso, eram também as mais leais. O restante das tropas era mal equipada (como o exército era grande demais, faltava equipamentos modernos para todos) e também havia o problema da falta de motivação. A maioria das unidades mecanizadas do exército eram tanques usados e velhos, importados da China, como o Type 59 e o Type 69 , e outros fabricados na antiga União Soviética nos anos 50 e 60, como os tanques T-55 e T-72 . Esses blindados não estavam equipados com tecnologia muito moderna, como visão noturna ou mira a laser teleguiada, o que fazia o maquinário iraquiano ultrapassado, se comparado aos do ocidente, limitando sua capacidade e performance no campo de batalha moderno. Do outro lado, os Aliados possuíam modernos tanques de guerra, como o M1 Abrams americano e o Challenger 1 britânico . Além disso, as forças da Coalizão tinham aeronaves superiores tecnologicamente e em maior quantidade, além de um exército mais bem equipado no geral. [ 50 ] As tripulações dos blindados iraquianas usavam ultrapassadas e velhas munição de penetração contra as modernas blindagens Chobham usado por tanques americanos e ingleses. O resultado foi desastroso, com veículos aliados sendo atingidos por tiros esporádicos e sobrevivendo, enquanto os tanques iraquianos eram massacrados. Além disso, havia problemas no comando central. Os oficiais do exército de Saddam não tinham muitas capacidades técnicas e, como não tinham muita liberdade de tomar decisões (a estratégia era feita por Hussein), isso deixava as forças iraquianas sem a habilidade de se adaptar a novos cenários. Além disso, Saddam não antecipou o poderio aéreo das forças aéreas aliadas, quando aviões, especialmente americanos e britânicos , destruíam postos de controle e comunicação, que limitava a capacidade iraquiana de montar uma defesa coesa. [ 50 ] Formação da coalizão [ editar | editar código-fonte ] O consenso internacional sobre a gravidade da agressão de Saddam Hussein e a aceitação de que o os Estados Unidos eram a peça fundamental na elaboração da resposta, na liderança militar e nos esforços necessários para manter unida uma aliança de países sem precedentes na história mundial, galvanizou as nações a agir rapidamente e em força. [ 20 ] Para garantir apoio econômico, James Baker , o secretário de Estado americano, viajou para dezenas de países. A Arábia Saudita foi o primeiro país a ser visitado e rapidamente concordou em, não só apoiar financeiramente, mas também disponibilizar seu território para as forças da Coalizão. Egito , Síria e Omã foram os outros países do Oriente Médio a apoiar os americanos. Várias nações da Europa ocidental, como Portugal, Espanha, Itália e, principalmente, o Reino Unido, também enviaram ou tropas ou equipamentos para a linha de frente. [ 51 ] Ao todo, 34 países participaram da Coalizão, em algum nível. Esta foi a maior coalizão militar reunida desde a Segunda Guerra Mundial . [ 52 ] Algumas nações, como Japão e Alemanha preferiram fazer contribuições financeiras, ajudando com US$ 10 bilhões e US$ 6,6 bilhões de dólares, respectivamente. No geral, cerca de 73% das 956 600 tropas da Coalizão enviadas para combater o Iraque eram dos Estados Unidos. [ 53 ] Batalhas iniciais [ editar | editar código-fonte ] Campanha aérea [ editar | editar código-fonte ] Caças F-14 americanos e um avião de abastecimento KC-10 sobrevoando o Golfo Pérsico durante o conflito. Um avião stealth F-117 Nighthawk , de fabricação estadounidense. A guerra começou com uma enorme campanha de bombardeios aéreos em 17 de janeiro de 1991. Foram mais de 100 mil ataques e surtidas, com pelo menos 88 500 toneladas de bombas lançadas pelo ar [ 54 ] e destruiu rapidamente a infraestrutura militar do Iraque, causando danos colaterais também, atingindo a infraestrutura civil do país. [ 55 ] A campanha aérea foi comandada pelo general Chuck Horner . Um dia após passar da data limite estimado pela Resolução 678 da ONU exigindo a retirada das tropas iraquianas do Kuwait, as forças da Coalizão lançaram uma maciça campanha aérea contra o Iraque, dando início então a 'Operação Tempestade no Deserto' ( Desert Storm ). A primeira prioridade era destruir a força aérea iraquiana e suas instalações de defesa antiaérea. A maior parte das surtidas saíram de bases na Arábia Saudita ou dos porta-aviões da Coalizão no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho . Os alvos seguintes dos aviões e mísseis de cruzeiro da Coalizão eram as instalações de comando e comunicação das forças de Saddam. O ditador iraquiano pessoalmente comandava cada aspecto da estrategia do seu exército e decisões espontâneas por parte dos oficiais eram desencorajadas. Com seus prédios de comunicação e postos de escuta destruídos acabou por limitar a capacidade das forças iraquianas de reagir. A terceira fase dos bombardeios foi a maior. Ataques aéreos foram lançados contra alvos de importância militar, no Iraque e também no Kuwait. Os principais alvos foram as bases de lançamento de mísseis Scud , depósitos de munição e centros de pesquisa e fabricação de armas. Cerca de um terço dos ataques aéreos por parte dos aviões da coalizão foram contra os Scuds, que eram lançados de bases móveis e por isso eram difíceis de localizar. Forças especiais britânicas e americanas invadiram o oeste do Iraque para ajudar na localização e destruição de tais plataformas de lançamento. As defesas antiaéreas iraquianas, incluindo armas pequenas, canhões e foguetes, foram considerados ineficazes, na maioria do tempo. Cerca de 75 aeronaves teriam sido perdidas durante as mais de 100 000 surtidas aéreas, 44 destas perdas foram por fogo iraquiano (dois, na verdade, aconteceram quando aviões da coalizão se chocaram no chão durante manobras para escapar de tiros disparados pelo inimigo). [ 56 ] [ 57 ] Apenas uma aeronave aliada foi perdida em combate com caças iraquianos. Em comparação, as perdas aéreas sofridas pelo Iraque foram altíssimas, com diversos aviões sendo abatidos ou destruídos no solo. [ 58 ] Retaliação Iraquiana ( Patriot vs Scud ) [ editar | editar código-fonte ] Bateria de mísseis Patriot algures na Arábia Saudita 4 fases de uma interceção (exercício de testes) No terço final da guerra Irã-Iraque o uso de mísseis balísticos foi uma prática comum, assim seria de esperar que também na guerra do golfo o seu uso fosse inevitável. Pela primeira vez num conflito armado é empregado o míssil MIM-104 Patriot [ nota 7 ] na defesa antimíssil balístico . [ 59 ] Esta arma cuja função original é a interceção de aeronaves a longa distância e grande altitude, foi submetida desde 1988 a um programa de atualizações conhecido como PAC-1 ( Patriot Advanced Capability-1 ), [ nota 8 ] que lhe conferiu uma capacidade limitada contra mísseis balísticos . [ 60 ] Era no entanto a arma mais eficaz ao dispor das forças da coalizão para enfrentar a ameaça representada pelas variantes de construção local dos mísseis Scud B (designação Russa, R-11 até R-17) e FROG-7 (designação Russa, 9K52 Luna-M), tendo sido usadas diversas baterias para defender cidades, bases militares com grande concentração de meios terrestres ou aéreos e ainda possíveis alvos com grande valor estratégico. [ 59 ] A envolvente estratégica O míssil Scud, de fabricação soviética, modelo usado pelos iraquianos. Saddam Hussein contava poder abrir brechas significativas na coalizão de forças internacionais formada para reverter a anexação do Kuwait, com o lançamento de mísseis balísticos contra território israelita , reforçando a suas credenciais como o único líder árabe capaz de afrontar e lutar contra o inimigo sionista . [ 61 ] Saddam ao admitir ainda como muito provável o ataque a Israel, se as hostilidades fossem desencadeadas, colocava a liderança norte-americana sobre pressão, se por um lado as Forças de Defesa de Israel eram por si só capaz de lidar com a ameaça iraquiana, nunca até então tinha deixado de responder na mesma moeda a um ataque contra o seu território, o que a acontecer iria no mínimo e indubitavelmente provocar desunião no seio da coalizão, talvez mesmo transformar uma guerra de libertação num conflito entre diversos países árabes e Israel. Por intervenção expressa de George H. W. Bush , foi determinado que medidas sem precedentes fossem implementadas para persuadir os líderes israelenses a não exercer o direito de responder com fogo os ataques. Entre as quais, houve a garantia do próprio presidente de que os sistemas de lançamento de mísseis Scud seriam um alvo prioritário, o estabelecimento de uma linha de comunicações direta, facilitando o contato imediato e frequente, o aviso de alerta antecipado de ataque por míssil, o qual proporcionava à população cinco minutos para recolherem de emergência aos abrigos antes do impacto acontecer, [ nota 9 ] ainda a deslocação da Europa de quatro baterias de mísseis MIM-104 Patriot e respetivos operadores do exército norte-americano, implementadas em tempo recorde. [ 20 ] [ 62 ] A ameaça e a caça O Iraque possuía duas versões de mísseis R-17 (Scud B) no seu inventário, o al-Hussein com um alcance de 600 a 650 Km e o al-Abbas que tinha um alcance de 750 a 900 Km, ambas as versões eram modificações iraquianas do original míssil soviético , consistiam essencialmente na redução de peso da carga explosiva e no aumento da taxa de queima do combustível, resultando em maior alcance, mas menor letalidade, menor precisão e menos confiabilidade que o modelo original. Deixou de ser uma eficaz arma tática, passou a ser uma útil arma de terror, derivado de não se conhecer antecipadamente o local exato do impacto, nem o tipo de ogiva transportada, a qual podia ser convencional de alto explosivo, bacteriológica ou química. [ 20 ] Restos de um míssil Scud iraquiano abatido por uma bateria de defesa Patriot . Os serviços de informação forneceram uma estimativa, que se provou estar errada e mal avaliada, da existência de 600 mísseis Scud e suas variantes, 36 lançadores móveis e 28 rampas de lançamento fixas no oeste do país, mais algumas rampas usadas para propósitos de treino, junto de instalações de manutenção ou de produção dos mísseis. [ 20 ] Embora o esforço inicial para destruir os locais de produção e de assistência aos mísseis, tenha sido coroado de êxito, o mesmo não aconteceu no que diz respeito às rampas de lançamento fixas, que aparentemente não foram usadas, servindo como isco para os bombardeamentos da coalizão ajudando a criar a ilusão, após serem destruídas, de que a capacidade retaliatória Iraquiana tinha sido severamente diminuída. Na verdade a aposta iraquiana, contra todas as expetativas, recaiu inteiramente nos lançadores móveis, que se mostraram bem difíceis de localizar e destruir. [ 20 ] Como resultado, a esperança inicial dos oficiais militares de colocarem fora de ação, ou reduzirem significativamente, a ameaça representada pelo lançamento de mísseis balísticos contra Israel, Arábia Saudita e Bahrein , durante as primeiras horas da campanha aérea, provou ser uma ilusão. [ 63 ] Dois prédios fortificados do governo iraquiano parcialmente destruídos por bombas da Coalizão. O exército iraquiano fez um enorme esforço para assegurar que o número de lançadores disponíveis e a sua localização se mantivesse indeterminada. Fazendo uso intensivo de medidas de engodo e ou utilizando alvos falsos (iscas) com grande realismo, [ nota 10 ] alguns com origem na ex Alemanha Oriental . Também as táticas usadas pelas tripulações iraquianas surpreenderam os analistas militares da coalizão, como o uso e aproveitamento de irregularidades geográficas, ravinas, bueiros para escoamento de águas e passagens inferiores nas rodovias, [ 64 ] ainda abrigos reforçados subterrâneos e extremamente bem camuflados, junto das bases aéreas, no interior de áreas densamente povoadas e ao longo das principais estradas. [ 65 ] Com base na experiência adquirida na guerra com o Irã, os procedimentos para o lançamento e dispersão dos mísseis, foram diminuídos para metade do tempo padrão usado pelo exercito soviético que se situava em 90 minutos, também as emissões eletromagnéticas resultantes de dados enviados pela telemetria , foram evitados inviabilizando a sua detecção antes do lançamento. Ambas as situações eram desconhecidas das forças da coalizão. [ 66 ] Mudanças no combate à ameaça Caças americanos F-18 A e um A-6E durante a guerra do golfo. Dada a ineficácia da estratégia de destruição das plataformas de lançamento de mísseis, a mesma foi modificada. Por 24 horas direto, todos os dias, passou a haver patrulhas aéreas dedicadas ( Scud patrols ) na detecção e destruição dos Scuds. A ideia geral era que as aeronaves de combate sobrevoando uma determinada área de ação, pudessem localizar uma emissão de infravermelhos ou eletromagnética recorrendo aos sensores de bordo quando um míssil fosse disparado e proceder à destruição do transportador/lançador antes que o mesmo pudesse ficar novamente oculto. Porém na prática esta esta nova abordagem revelou-se de difícil execução, já que as emissões referidas eram passíveis de serem mascaradas e muito exigentes para os sensores de bordo, também os radares de abertura sintética dos F-15E Strike Eagle e F-16 Fighting Falcon , tinham dificuldade na localização e aquisição dos alvos, dado ser praticamente impossível distinguir entre as assinaturas radar dos lançadores e qualquer viatura civil das mesmas dimensões. Também o 'lixo' eletromagnético do deserto iraquiano prejudicava a sua fiabilidade. [ 67 ] [ nota 11 ] Israel continuava a ser alvo de ataques, e os seus líderes militares pressionavam com maior insistência para serem envolvidos na solução do problema, ameaçando tomar iniciativas unilaterais. Alternativas eficazes eram necessárias. Novamente, Israel propôs a intervenção em território iraquiano com forças regulares, solução rejeitada pelos generais americanos Colin Powell e Norman Schwarzkopf , no entanto o Secretário de Defesa dos Estados Unidos Dick Cheney ponderou a possibilidade de envolver as Forças Especiais , com a missão de atuar infiltradas no Iraque, localizando os alvos durante a noite e ocultando-se durante o dia. [ 68 ] Mesmo contra o ceticismo de Schwarzkopf, o seu emprego foi aprovado, juntando-se e partilhando a zona de operações desde 7 de fevereiro de 1990, com as forças britânicas do Special Air Service (SAS), já a operar desde 20 de janeiro, situação que o próprio Schwarzkopf desconhecia. [ 69 ] No total foram disparados 49 mísseis Scud contra a Arábia Saudita, dos quais 38 foram interceptados. Israel foi atingido por 39 Scud, mas só dez conseguiram impactar no solo, as falhas na intercepção foram atribuídas à escassa disponibilidade de baterias de mísseis Patriot. Na fase final do conflito foram despachados de urgência para a linha da frente os novos mísseis ar-ar AIM-120 AMRAAM , mesmo com a fase final de testes ainda não completada, para uso nos F-15 C/D , segundo a versão oficial para ser empregado na defesa aérea, como a Força Aérea Iraquiana já não existia, foi entendido que seria usado no abate de mísseis Scud já em voo, no entanto chegou tarde demais, não tendo tido oportunidade de mostrar a sua valia. [ 20 ] Um canhão M198 dos fuzileiros americanos perto de Khafji, em 1991. Batalha de Khafji [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Batalha de Khafji Khafji , à época dos acontecimentos, era uma cidade Saudita na linha costeira junto à fronteira com o Kuwait, com aproximadamente 85 mil habitantes, os quais tinham sido evacuados na sequência de frequentes bombardeamentos da artilharia iraquiana. [ 70 ] Sem que nada o fizesse prever, pelas 23 horas do dia 29 de janeiro de 1991, patrulhas do 3º Regimento da 1ª Divisão de Fuzileiros americanos, reportaram várias colunas militares iraquianas próximas, apoiadas por várias centenas de blindados , provenientes da zona de fronteira, progredindo em território saudita e dando combate as forças pesadas da Guarda Nacional Saudita e dos fuzileiros, [ 20 ] que responderam apoiadas por um intenso ataque aéreo e de artilharia . No entanto e apesar das fortes perdas em homens e material, conseguiram atingir a cidade de Khafji e consolidar posições. [ 71 ] Duas unidades de fuzileiros americanos compostas por seis elementos cada, efetuando ações de reconhecimento no interior da cidade, foram apanhados de surpresa não conseguindo retirar a tempo e ficaram encurralados. [ 72 ] Durante as 36 horas seguintes, divididos pelos telhados de várias casas, foram identificando e orientando via rádio, a artilharia aliada que fustigou as unidades Iraquianas sem tréguas. Três dias depois do ataque inicial, no começo de fevereiro, as forças iraquianas já haviam debando em desordem. [ 73 ] Campanha terrestre [ editar | editar código-fonte ] Movimentação das tropas terrestres aliadas entre 24 e 28 de fevereiro de 1991, durante a Operação Tempestade no Deserto. A campanha aérea inicial contra o Iraque durou aproximadamente cinco semanas e foi considerada muito bem sucedida. Bases militares, posições defensivas iraquianas, além de hangares, postos de comando e comunicação, antenas de radar e plataformas de lançamento de mísseis Scud foram destruídas completa ou parcialmente pelos bombardeios. A superioridade aérea por parte da Coalizão deveu-se principalmente a sua tecnologia extremamente avançada. Isso permitiu que os aviões aliados voassem sem enfrentar muita resistência, assim executavam suas missões com mortal eficiência. A superioridade, contudo, não era só no ar, mas também na terra: os tanques de guerra aliados, o americano M1 Abrams , o britânico Challenger 1 e o kuwaitiano M-84 AB eram vastamente superiores aos modelos utilizados pelos iraquianos (como o Type 69 chinês e o T-72 soviético). Além disso, as tripulações dos tanques ocidentais eram melhores treinadas e ainda tinham oficiais mais capacitados. Uma das vantagens que a Coalizão tinha era o uso preciso do sistema de GPS , que ajudava a melhor organizar as investidas aéreas e, acima de tudo, ajudava também a infantaria a se posicionar melhor e a se movimentar com mais eficiência em território desconhecido. Contando também com imagens de satélite e a liberdade de usar aviões de reconhecimento sem serem molestados, as tropas da coalizão tinham mais manobrabilidade e uma melhor capacidade de se adaptar a cenários adversos. Isso eliminava a necessidade de uma 'grande batalha', pois os aliados sabiam onde o inimigo estava e onde eram suas fraquezas e forças, sabendo onde e quando atacar e de um jeito que causasse danos extensos, sem correrem muito risco. Destroços de um caça Mig-29 iraquiano atingido por bombas de aviões da Coalizão. Libertação do Kuwait [ editar | editar código-fonte ] Para distrair as forças iraquianas, a aviação aliada lançou ataques aéreos e navais contra a costa do Kuwait, fazendo com que o inimigo pensasse que a ofensiva principal seria pela região central do país. Por meses, unidades americanas estavam sendo alocadas na Arábia Saudita e, logo no começo da operação, começaram a ser atacadas pela artilharia iraquiana, além de mísseis Scud esporádicos. Em 24 de fevereiro de 1991, a 1ª e 2ª divisões de fuzileiros americanos, acompanhados pelo 1º batalhão de blindados do exército , cruzaram a fronteira kuwaitiana e se moveram em direção a capital do país . Eles encontraram trincheiras, arame farpado e campos minados, mas estas posições estavam pouco defendidas e foram superadas rapidamente em questão de horas. Houve confrontos com tanques iraquianos, contudo não houve uma grande batalha em larga escala e a resistência imposta por soldados de infantaria do Iraque foi pequena, bem abaixo do esperado. Pelo contrário, centenas de milhares de militares iraquianos preferiram se render antes de dispararem um único tiro. Mesmo assim, as defesas antiaéreas iraquianas conseguiram abater 9 aeronaves americanas. Enquanto isso, uma segunda força de invasão (formada principalmente por soldados árabes) vieram do leste, também encontrando pouca resistência e sofrendo poucas baixas. Tanques americanos M1A1 Abrams avançando durante a Operação Tempestade no Deserto, em fevereiro de 1991. Apesar do sucesso da fase inicial da incursão terrestre das forças da Coalizão, havia o medo de que as unidades da Guarda Republicana Iraquiana pudessem escapar intactas. Foi decidido então enviar divisões mecanizadas britânicas para reforçar a linha de frente no Kuwait (15 horas antes do previsto), além de unidades americanas adicionais. Protegidos por uma enorme barragem de artilharia, a infantaria aliada avançava. Na vanguarda havia mais de 150 mil soldados e 1500 tanques. Por ordens diretas de Saddam, as tropas do exército iraquiano que estavam estacionados no centro do Kuwait lançaram uma maciço contra-ataque. A batalha que se seguiu foi intensa, porém os americanos e ingleses repeliram os inimigos (sofrendo poucas baixas no processo). Naquele momento, as forças iraquianas já haviam sofrido enormes perdas e com sua infraestrutura militar danificada pelos bombardeios aéreos (que destruíram prédios de comunicação e controle), atrapalhando assim sua habilidade de montar uma defesa coesa. Esmagando qualquer resistência que encontravam pelo caminho, as tropas aliadas continuaram avançando até a Cidade do Kuwait . Militares kuwaitianos receberam a tarefa de liderarem o ataque contra a capital ocupada do país. As tropas iraquianas lá estacionadas ofereceram pouca resistência e muitos foram capturados. Apenas um soldado kuwaitiano morreu e um avião foi abatido. A luta pela cidade foi curta e rapidamente os Aliados tomaram conta da região. A 27 de fevereiro, três dias após o começo da ofensiva terrestre, Saddam ordenou que o que sobrou de suas tropas evacuassem o Kuwait, e então o presidente Bush declarou o país libertado. Contudo, uma unidade militar iraquiana não recebeu a mensagem e permaneceu entrincheirada no Aeroporto Internacional do Kuwait . Houve um intenso combate na área e só foi encerrado quando fuzileiros navais americanos chegaram. Em algumas horas eles conseguiram assumir o controle do aeroporto. Demorou apenas quatro dias de luta para que o Kuwait fosse reconquistado. Enquanto recuavam em direção a Bagdá, as unidades militares do Iraque eles adotaram a tática de terra arrasada , destruindo tudo que viam pela frente. Em particular, os campos petrolíferos do norte do Kuwait foram incendiados. No geral, mais de 700 poços foram queimados e além disso minas terrestres foram colocadas na região para dificultar que o fogo fosse apagado. Forças da Coalizão invadem o sul do Iraque [ editar | editar código-fonte ] Um soldado britânico lutando no Iraque, em 1991. A fase terrestre da operação foi oficialmente chamada Sabre do Deserto. [ 74 ] As primeiras unidades da Coalizão a entrar no Iraque foram membros do esquadrão B do Serviço Aéreo Especial britânico ao fim de janeiro de 1991. Os homens deste grupo avançaram atrás das linhas inimigas e coletaram informações vitais de inteligência detectando, principalmente, as bases móveis de lançamento de Scuds . [ 75 ] Eles teriam que destruir estes lançadores e também as linhas de comunicação de fibra óptica e passar mais informações para as tropas aliadas na vanguarda. A destruição dos Scuds era muito importante pois Saddam mirava propositalmente em Israel, esperando que este retaliasse. O líder iraquiano esperava que o ataque israelense a um país árabe pudesse enfraquecer a Coalizão que continha vários países de maioria muçulmana. Tropas de infantaria americana lançaram-se contra o sul do Iraque a 15 de fevereiro de 1991 e foram seguidos por reforços logo em seguida. As forças iraquianas na região estavam despreparadas e mal armadas e outras estavam fugindo desesperadamente em direção a Bagdá. Entre 15 e 20 de fevereiro, tropas americanas e britânicas enfrentaram militares iraquianos na batalha de Wadi Al-Batin , dentro do Iraque. Este foi o primeiro de duas pequenas ofensivas lançadas pelo 1º Batalhão do 5º Regimento de Cavalaria americana. Isso foi, na verdade, um ataque distrativo, para fazer com que os iraquianos pensassem que os aliados atacariam por aquela região. Houve um pequeno porém feroz tiroteio e os estadunidenses recuaram. Três americanos morreram e outros nove ficaram feridos, mas eles conseguiram fazer 40 prisioneiros e destruíram cinco tanques inimigos. O objetivo principal, enganar os iraquianos, também foi atingido. Aproveitando-se do caos nas linhas iraquianas, elementos do XVIII Corpo Paraquedistas americanos atacaram as tropas do Iraque pelo oeste. A 22 de fevereiro, o Iraque afirmou que concordaria com um acordo de cessar-fogo proposto pelos soviéticos. Tal acordo firmava a retirada das tropas iraquianas e exigia que elas retornassem para as suas posições pré-invasão, tudo supervisionado por inspetores do Conselho de Segurança da ONU. Dois blindados T-55 iraquianos destruídos em combate contra as tropas aliadas. A Coalizão, contudo, negou o acordo de cessar-fogo proposto pela União Soviética, mas garantiu que não atacaria as forças militares iraquianas que recuavam e ainda deu 24 horas para que Saddam retirasse suas tropas, sem exigir condições. A 23 de fevereiro de 1991, após breves combates, cerca de 500 soldados iraquianos se renderam. No dia seguinte, tanques de guerra americanos e britânicos atravessaram a fronteira do Kuwait, iniciando uma invasão em larga escala do sul do Iraque. Milhares de prisioneiros foram feitos no caminho. A resistência iraquiana foi leve e apenas 4 soldados americanos foram mortos por fogo inimigo naquele dia. [ 76 ] Uma segunda força de invasão americana, liderada por elementos do VII Corpo do Exército e por unidades do 2º Regimento de Blindados, atacou o Iraque a 24 de fevereiro, pressionando o inimigo pelo oeste do Kuwait, surpreendendo as tropas de Saddam. Simultaneamente, soldados do XVIII Corpo de Paraquedistas estadunidenses lançaram-se sobre a região sul, contra o deserto desprotegido, seguidos por homens e blindados de duas divisões americanas. Uma divisão blindada francesa protegeu o flanco esquerdo da manobra. Destroços de veículos militares e civis iraquianos destruídos na rodovia da morte . As tropas da 6ª Divisão Blindada francesa atacaram a infantaria iraquiana sem sofrer tantas perdas e conseguiram fazer inúmeros prisioneiros, garantindo o flanco da força invasora aliada, impedindo contra-ataques inimigos. Já no flanco direito, uma divisão blindada britânica também reportou progressos. Uma vez que os aliados conseguiram penetrar as primeiras defesas iraquianas, eles se moveram rumo ao leste do país, a fim de atacar uma unidade da Guarda Republicana iraquiana, a tropa de elite de Hussein. A luta foi feroz e os iraquianos sofreram pesadas baixas. Contudo, ao contrário de outros embates, as tropas iraquianas não se renderam em grandes números logo quando a batalha começou a ser perdida. Mesmo assim, as perdas na infantaria iraquiana foram muitas e vários tanques foram destruídos em combate direto com os blindados aliados. Em comparação, as baixas americanas foram extremamente baixas, perdendo apenas um blindado Bradley (VCI) . Logo em seguida, as forças da Coalizão prosseguiram por mais 10 km sem enfrentar resistência, capturando seus objetivos em menos de três horas. Eles fizeram então mais 500 prisioneiros e infligiram várias baixas no inimigo, derrotando unidades da 26ª Divisão de Infantaria iraquiana. Foi reportado que um soldado americano foi morto na explosão de uma mina terrestre e outros cinco ficaram feridos em um incidente de fogo amigo. Além disso, mais 30 foram feridos em batalha. Nesse meio tempo, tropas britânicas atacaram homens da temida Divisão Medina e tomaram uma base de logística da Guarda Republicana. Nesses dois dias foram travadas algumas das batalhas mais ferozes da guerra, sendo que em uma delas, os ingleses destruíram pelo menos 40 tanques inimigos e capturaram o líder da divisão inimiga. Enquanto isso, os americanos atacaram vilarejos iraquianos na província de Al Busayyah . Apesar de terem enfrentado feroz resistência, não foi reportado baixas entre as forças aliadas, mas eles conseguiram impor severas perdas as forças iraquianas e fizeram vários prisioneiros. A 25 de fevereiro de 1991, um míssil Scud atingiu uma base americana em Dhahran, na Arábia Saudita. Cerca de 28 militares aliados morreram, no que se tornou a maior quantidade de americanos mortos por 'fogo' inimigo em um único dia na guerra. Os avanços da Coalizão foram muito mais suaves e rápidos do que os generais americanos previram, com a resistência inimiga sendo menor e menos eficiente do que antecipado. As tropas iraquianas estavam enfraquecidas, desorganizadas e sem liderança. Com seus postos de comando e controle destruídos e suas linhas de abastecimento sob constantes ataques aéreos, eles simplesmente não tinham como reagir. Com isso, a 26 de fevereiro, as forças iraquianas já haviam debandado em massa do Kuwait, incendiando pelo menos 737 campos de petróleo no caminho (por ordens de Saddam, como uma forma de retaliação). Enquanto se retiravam do Kuwait, rumo ao norte, as tropas iraquianas formaram um longo comboio. Apesar deles estarem claramente recuando, o comboio foi intensamente atacado pelo ar. Centenas de militares (e também alguns civis) foram mortos. Vários veículos foram destruídos e a destruição causada fez com que a região ficasse conhecida como a ' Autoestrada da Morte '. Aviões americanos, franceses e britânicos continuaram a perseguir as unidades iraquianas em retirada, enquanto estes tentavam chegar a Bagdá. Contudo, enquanto os líderes militares da Coalizão queriam continuar na ofensiva, a liderança política no ocidente resolveu ordenar que suas forças se detivesse e recuassem de volta a fronteira kuwaitiana. Oficialmente, a 28 de fevereiro, cem horas depois do início das operações terrestres, o presidente americano, George H. W. Bush declarou um cessar-fogo e afirmou que o Kuwait havia sido libertado e estava seguro novamente. Assim, a 'mãe de todas as batalhas' que Saddam pregou acabou nunca acontecendo. No final, as forças da coalizão destruíram o exército iraquiano em apenas quatro dias de combate terrestre. [ 77 ] Um tanque Challenger britânico no Iraque, em 1991. O fim das hostilidades [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Revoltas no Iraque de 1991 Nos territórios do sul do Iraque, que estavam ocupados pelas tropas da coalizão, houve uma conferência entre as lideranças militares dos países envolvidos e um acordo de cessar-fogo foi firmado. Na conferência, foi permitido ao Iraque voar helicópteros militares próximos a fronteira, já que a infraestrutura civil em terra havia sido deteriorada. Logo, estes helicópteros e o que sobrou das forças armadas iraquianas foram lutar para sufocar revoltas xiitas no sul . Apesar dos líderes ocidentais apoiarem os rebeldes antiSaddam com retórica, não houve muito apoio militar e a rebelião foi esmagada. [ 78 ] Soldados e civis sauditas comemorando a vitória na guerra com uma bandeira kuwaitiana. No norte, os curdos também iniciaram uma rebelião em larga escala, esperando que os americanos viessem em seu apoio. Contudo, os Estados Unidos novamente não interferiram e o exército de Saddam conseguiu sufocar as revoltas, matando 200 mil pessoas no processo. Milhares de curdos fugiram para as montanhas e para a região extrema do norte. A crise humanitária por todo o Iraque aumentou consideravelmente nos meses seguintes. A Comunidade Internacional finalmente resolveu responder e para evitar novas repressões étnicas, foram impostas duas zonas de exclusão aérea (as operações Northern Watch e Southern Watch ) sobre o Iraque, além de pesadas sanções econômicas. No Kuwait, o regime do Emir Jaber Al-Ahmad Al-Sabah foi recolocado no poder e vários cidadãos daquele país acusados de colaborarem com a ocupação foram presos. Eventualmente, cerca de 400 000 pessoas foram expulsas do país, incluindo um grande número de palestinos, como represália ao apoio que a OLP deu a Hussein. Yasser Arafat , líder desta organização, não pediu desculpas por seu apoio ao Iraque, mas depois de sua morte, o líder do Fatah e presidente da Autoridade Nacional Palestina , Mahmoud Abbas , formalmente pediu desculpas ao Kuwait, em nome do seu povo, em 2004. [ 79 ] Uma das decisões mais controversas tomadas pela coalizão foi a ordem dada pela administração Bush de não invadir Bagdá e derrubar Saddam do poder. A liderança política americana tomou esta decisão pois eles acreditavam que avançar para o norte e conquistar o Iraque, sendo uma força de ocupação em solo árabe, acabaria por fragmentar a aliança formada na guerra, alienando o apoio dos países islâmicos do golfo. Além disso, eles imaginavam que o custo humano e financeiro não valeria a pena. Em 1992, então Secretário de Defesa dos Estados Unidos , Dick Cheney , fez a seguinte declaração: “Eu imagino que, se tivéssemos invadido o Iraque, nós teríamos tropas em Bagdá até hoje. Nós teríamos que governar aquele país. Nós não teríamos como sair. E o último ponto que precisa ser feito é a questão das baixas. Eu não acredito que você poderia fazer tudo isso sem que os Estados Unidos sofressem grandes perdas e apesar de todo mundo ter ficado impressionado com o baixo custo do conflito [no golfo em 1991], para a família dos 146 americanos mortos, esta guerra não foi barata. A questão na minha mente era quantas mais baixas americanas Saddam (Hussein) valia? E a resposta era não muitas. Então, eu acredito que tomamos a decisão certa, tanto a de expulsa-lo do Kuwait, mas também a que o presidente tomou de que já tínhamos atingido nossos objetivos e que não ficaríamos presos em tentar tomar e governar o Iraque. [ 80 ] ” — Dick Cheney Ao invés de uma ação militar direta, os Estados Unidos esperava que uma revolta interna derrubaria Saddam, sem envolvimento americano. A CIA, contudo, forneceu apoio aos revoltosos e trabalhou durante toda a década de 90 para tentar enfraquecer o regime iraquiano, mas sem sucesso. Em 10 de março de 1991, os cerca de 540 000 soldados americanos começaram a voltar para casa do Golfo Pérsico. Curiosamente, dez anos depois, os Estados Unidos invadiriam o Iraque, em 2003. Os esforços americanos foram liderados por George W. Bush , filho do presidente George H. W. , e por seu vice, Dick Cheney, que curiosamente havia sido uma das vozes mais ativas em defender a decisão de não invadir o Iraque na primeira guerra do golfo. Vítimas do conflito [ editar | editar código-fonte ] Marinheiros americanos honrando o corpo do capitão Scott Speicher , morto durante a guerra do golfo. Civis [ editar | editar código-fonte ] Mais de 1 000 civis kuwaitianos morreram no conflito. [ 81 ] Outros 600 desapareceram durante a ocupação iraquiana, [ 82 ] sendo que 375 foram mais tarde encontrados enterrados em valas comuns. O aumento na intensidade dos bombardeios aliados por meio de aviões e mísseis de cruzeiro acabou causando controvérsia pois o número de baixas civis infligidas estava ficando muito altas. Nas primeiras 24 horas da Operação Tempestade no Deserto, mais de 1 000 surtidas aéreas foram lançadas, focando principalmente na região de Bagdá . A cidade sofreu com os pesados bombardeios, já que era o coração do regime de Saddam e onde ficava o Centro de Controle e Comando das forças armadas iraquianas . Muitos civis acabaram morrendo nestes ataques. Os campos de petróleo kuwaitianos destruídos a mando de Saddam. A fumaça causou um enorme impacto ambiental e também causou males aos habitantes de cidades próximas. Em outro incidente, dois aviões stealth americanos bombardearam um bunker em Amiriyah, Bagdá, causando a morte de 408 civis que estavam no abrigo. [ 83 ] Imagens dos corpos queimados e mutilados foram mostrados na televisão e acabou causando muitas controvérsias. Os Estados Unidos afirmaram que o prédio também era usado para fins militares e que os civis foram postos lá como escudos humanos, mas não há provas disso. Restos de um caça F-16 americano abatido. O regime de Saddam afirmou que as perdas civis sofridas pelo seu país foram altíssimas em uma tentativa de conseguir simpatia de outros países islâmicos. O governo iraquiano estimou que 2 300 civis morreram durante a campanha aérea. [ 84 ] Um estudo alternativo afirmou que 3 664 civis iraquianos morreram nos bombardeios aliados. [ 85 ] Outras investigações estimaram que 3 500 civis morreram devido aos ataques aéreos e outros 100 000 sofreram devido as consequências diretas da guerra. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] Iraque [ editar | editar código-fonte ] As perdas sofridas pelas forças de Saddam Hussein são, até os dias atuais, desconhecidas, porém acredita-se que tenham sido muito altas. Algumas estimativas afirmam que entre 20 000 e 35 000 mil soldados morreram em combate. [ 86 ] Segundo um relatório da força aérea americana, mais de 10 000 militares iraquianos morreram nas cinco semanas de bombardeios aéreos, e outros 10 000 morreram lutando em terra. Além das perdas em vidas, a infraestrutura militar e civil do Iraque após o conflito estava em ruínas. [ 89 ] Um tanque Type 69 iraquiano destruído pelas forças aliadas da Coalizão. Um estudo alternativo estimou que entre 20 000 e 26 000 soldados iraquianos morreram em combate, com outros 75 000 ficando feridos. Milhares foram feitos prisioneiros. [ 85 ] Coalizão [ editar | editar código-fonte ] O Departamento de Defesa americano afirmou que os Estados Unidos sofreram 148 mortes no conflito (35 devido a fogo amigo ). Outros 145 americanos morreram em acidentes. [ 90 ] Já o Reino Unido reportou 47 mortes sofridas (9 devido a fogo amigo), a França 2 fatalidades [ 90 ] e outros países da Coalizão, não incluindo o Kuwait, perderam 37 soldados (18 sauditas, 1 egípcio, 6 árabes-emiradenses e 3 catarenses). [ 90 ] O maior incidente de perdas da Coalizão devido a fogo inimigo aconteceu em 25 de fevereiro de 1991, quando um míssil Al Hussein iraquiano atingiu uma base americana em Dhahran, na Arábia Saudita, matando 28 reservistas oriundos da Pensilvânia . No total, as perdas da coalizão por fogo amigo chegou a 44, e outros 57 ficaram feridos. [ 91 ] Perdas de nações membros da coalizão País Total Fogo inimigo Acidente Fogo amigo Ref Estados Unidos 146 111 35 35 [ 90 ] Senegal 92 92 [ 92 ] Reino Unido 47 38 9 [ 93 ] Arábia Saudita 24 18 6 . [ 94 ] [ 95 ] França 9 9 [ 90 ] Emirados Árabes Unidos 6 6 [ 96 ] Catar 3 3 [ 90 ] Síria 2 [ 97 ] Egito 11 5 . [ 95 ] [ 98 ] Kuwait 1 1 [ 99 ] O maior acidente envolvendo forças da Coalizão aconteceu em 21 de março de 1991, quando um avião C-130H saudita caiu próximo do aeroporto de Ras Al-Mishab, Arábia Saudita. Cerca de 92 soldados senegaleses morreram, junto com toda a tripulação de 6 sauditas. [ 95 ] Cerca de 776 militares da Coalizão foram feridos, incluindo 458 americanos. [ 100 ] Ao todo, 190 soldados aliados foram mortos em combate direto contra militares iraquianos (sendo 113 americanos), o resto das 379 baixas sofridas pela Coalizão foram resultados de acidentes ou fogo amigo. Contudo, o número de perdas totais acabou sendo muito abaixo do previsto. Cerca de três soldados mulheres foram mortas na guerra. Fogo amigo [ editar | editar código-fonte ] Embora o número de baixas sofridas por fogo inimigo dentre as forças da Coalizão tenha sido bem baixo, houve um substancial número de fatalidades que aconteceram por meio de fogo amigo. Dos 146 soldados americanos mortos, cerca de 24% deles faleceram por fogo amigo (35 militares no total). Outros 11 morreram enquanto manuseavam munição. Cerca de 9 militares britânicos morreram em um incidente com fogo amigo em que um A-10 Thunderbolt II da força aérea americana acabou destruindo por engano dois blindados Warrior (VCI) . [ 101 ] Custos [ editar | editar código-fonte ] O custo financeiro sofrido pelos Estados Unidos foram altos. No total, segundo o Congresso , os americanos gastaram US$ 61,1 bilhões de dólares na guerra. Cerca de US$ 52 bilhões teriam sido pagos por várias nações árabes: US$ 36 bilhões pelo Kuwait, Arábia Saudita e outros países do Golfo Pérsico. Cerca de US$ 16 bilhões foram dados pela Alemanha e pelo Japão. Cerca de 25% do pagamento saudita foi feito na forma de serviços as tropas aliadas, como comida e transporte. Como os americanos tinham, de longe, o maior exército, eles acabaram gastando consideravelmente mais do que qualquer país. [ 102 ] Cobertura midiática [ editar | editar código-fonte ] A guerra foi altamente televisionada . Pela primeira vez na história, pessoas de todo o mundo viam ao vivo imagens dos bombardeios, dos navios lançando mísseis de cruzeiro e dos caças saindo dos porta-aviões. A mídia mostrava em primeira mão o avanço das forças aliadas e toda a sua capacidade de fogo. Nos Estados Unidos, âncoras das 'três grandes' emissoras de televisão iniciavam seus jornais principais com matérias sobre o conflito. Os âncoras Peter Jennings da ABC , Dan Rather da CBS , e Tom Brokaw da NBC , cobriram extensamente o início da campanha de bombardeios no anoitecer do dia 16 de janeiro de 1991. O correspondente da ABC News, Gary Shepard, reportava diretamente de Bagdá, falava com Jennings sobre como a cidade estava calma. Mas, momentos mais tarde, Shepard reportava o cair das bombas e o céu iluminado com o fogo das armas antiaéreas. Pela CBS, o público via o correspondente Allen Pizzey, que também estava ao vivo da capital iraquiana, reportando o começo das hostilidades. Mike Boettcher , da 'NBC Nightly News', reportou a atividade intensa incomum na base aérea aliada em que ele estava em Dhahran, na Arábia Saudita. Momentos depois, Brokaw anunciou aos telespectadores que os bombardeios haviam começado. Contudo, foi a rede de tv a cabo de notícias CNN que fez a cobertura mais notória da guerra e é citado até hoje como sendo o maior momento da história da emissora, lançando-a internacionalmente. Os correspondentes da CNN, John Holliman , Peter Arnett e Bernard Shaw , reportaram todos os eventos ao vivo em Bagdá. Eles estavam no famoso hotel Al-Rashid quando os ataques aéreos começaram. A emissora havia convencido o regime iraquiano a permitir que eles tivessem uma instalação de áudio permanente para se conectar com sua sede. Como os prédios de telecomunicações haviam sido bombardeados logo de cara pelos aviões da Coalizão, a CNN, com seu serviço exclusivo via cabo, conseguiu permanecer do ar, transmitindo aos público informações em tempo real. Enquanto as bombas caiam na capital iraquiana, o correspondente de guerra Peter Arnett permaneceu ao vivo, descrevendo o que estava acontecendo em primeira mão e com exclusividade na TV americana. Assim, pode-se dizer que a Guerra do Golfo foi a primeira guerra televisionada ao vivo pela televisão na história. [ 103 ] No Reino Unido, a BBC devotou boa parte do seu conteúdo principal, tanto no rádio quanto na TV, para cobrir a guerra. Uma rede de rádio exclusiva, Radio 4 News FM, foi criada para cobrir o conflito 24 horas, mas teve que se encerrar junto com a guerra, em fevereiro de 1991. A imprensa escrita também cobriu a guerra. A revista Time lançou uma edição especial para falar do conflito, em 28 de janeiro de 1991, com o título 'WAR IN THE GULF' ('Guerra no Golfo') com uma imagem de Bagdá sendo bombardeada. Uma equipe de reportagem da CBS News (David Green e Andy Thompson), transmitiram via satélite a entrada das primeiras tropas árabes na Cidade do Kuwait, em fevereiro de 2014. Dias antes, o governo iraquiano havia permitido que a jornalistas ocidentais voltassem a cobrir a guerra diretamente do seu solo. Enquanto os meios de comunicação de massa eram acusados de serem tendenciosos e pró-ocidente, a mídia alternativa era a única que chegou a criticar o conflito. A Deep Dish Television mostrou segmentos de produtores independentes dos Estados Unidos e de fora, criando um especial chamado 'The Gulf Crisis TV Project'. O primeiro episódio desta série, 'War, Oil and Power' ('Guerra, Petróleo e Poder') foi lançado ao fim de 1990, antes da guerra aberta começar de fato. Outro segmento, chamado 'News World Order' focava em mostrar a suposta cumplicidade da mídia em promover a guerra e suas reações. Em São Francisco, o Paper Tiger Television West produziu um show para a TV a cabo mostrando manifestações antiguerra, ações de artistas, intelectuais e protestantes que se expunham contra a cobertura da grande mídia, que segundo eles apoiava a guerra. Ver também [ editar | editar código-fonte ] Sanções contra o Iraque Cronologia da Guerra do Golfo Síndrome da Guerra do Golfo Iraque e armas de destruição em massa Rodovia da Morte (Iraque) Batalha de Khafji Batalha de 73 Easting Guerra do Iraque Guerra Irã-Iraque Conflitos no Oriente Médio Operação Anfal Notas ↑ Os gastos em armamento para os dois antagonistas terá sido no mínimo de US$ 150 bilhões de dólares. [ 1 ] ↑ No entanto o diretor da CIA no final de julho informa o presidente Bush, de que a invasão está iminente e aproximadamente 100 mil soldados se encontram a postos junto à fronteira comum. [ 21 ] ↑ Outras fontes situam o início da campanha aérea às 2h e 48m locais, com os primeiros ataques desenvolvidos pela companhia 'bravo' equipada com AH-64 Apache . [ 28 ] ↑ Além das resoluções transcritas, foram ainda aprovadas as resoluções 665, 669, e 674 [ 30 ] ↑ De notar que pertencendo a mesma área geográfica, Israel , Líbano e Síria , não são da responsabilidade do CENTCOM . [ 45 ] ↑ Esta unidade de marines constituía no momento dos acontecimentos, a sua força de reação rápida (Amphibious Readiness Group (ARG) 'Alfa'). [ 48 ] ↑ PATRIOT - Acrónimo (em Inglês) de Phased Array Tracking Radar Intercept On Target (Radar de acompanhamento e interceção (ativa) com antena de fase ou Radar com antena de fase de rastreio e interceção (ativa)) ↑ A mais recente atualização é a PAC-3, que o capacitou definitivamente como arma de defesa anti-míssil, sendo essa na atualidade a sua missão primária. ↑ O sistema de alerta de lançamento de mísseis é baseado em satélites de órbita baixa, usando tecnologia de infravermelhos para detetar toda e qualquer chama emanada pela ignição e combustão de um motor de míssil. As versões Iraquianas do míssil Scud tinham um tempo de voo de aproximadamente 7 minutos, o sistema de deteção demorava 2 minutos a detetar, traçar a trajetória e calcular a zona de impacto, mais cerca de 3 minutos eram necessários, para a informação correr entre os vários escalões de decisão e ser possível emitir o alerta para a população. No entanto o sofisticado radar de deteção da bateria de mísseis Patriot, permitia detetar a vinda do míssil para além dos 100 Km, ainda na fase em que a interceção não é viável, era assim ganho um tempo extra para a população da área de impacto poder recolher para os abrigos de segurança. [ 59 ] ↑ Observadores independentes da ONU, que aparentemente seguiam o desenrolar das atividades de caça aos mísseis Scud, revelaram no final do conflito, que a identificação dos alvos falsos, principalmente aqueles com grande realismo era impossível de detetar a sua veracidade em ambiente de deserto, para além dos 20 a 25 metros de distância. [ 63 ] ↑ No final do conflito e após uma analise específica, apurou-se que dos 42 avistamentos de plataformas móveis de lançamento, apenas foi possível manter o seu seguimento até à destruição em oito oportunidades. [ 67 ] Referências ↑ a b Mearsheimer, John J.. Stephen Walt. «An unnecessary war» (PDF) . Foreign Policy, Jan/Fev 2003 (em inglês). 2 páginas . Consultado em 4 de fevereiro de 2012 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautores= ( ajuda ) ↑ a b c Filan 1991 , p. 1. ↑ Simons, Geoff (2004). Iraq: from Sumer to post-Saddam 3 ed. [S.l.]: Palgrave Macmillan. ISBN 1-4039-1770-1 ↑ Simons (2003). pp. 343–344. ↑ Simons (2003). pp. 339–340. ↑ a b Simons (2003). p. 341. ↑ Cleveland, William L. A History of the Modern Middle East. 2nd Ed pg. 464 ↑ Simons (2003). p. 335. ↑ Simons (2003). p. 336. ↑ Simons (2003). pp. 337–338. ↑ Simons (2003). p. 338. ↑ a b Simons (2003). p. 343. ↑ Iraq Threatens Emirates And Kuwait on Oil Glut , New York Times, 18 de julho de 1990 ↑ U.S. Deploys Air and Sea Forces After Iraq Threatens 2 Neighbors New York Times 25 July 1990 ↑ Finlan (2003). pp. 25–26. ↑ a b saylor.org. «Gulf War» (PDF) (em inglês) . Consultado em 27 de fevereiro de 2012 ↑ a b Filan 1991 , p. 12-13. ↑ Ambrose, Stephen. Douglas Brinkley. Penguin group, ed. Rise to Globalism . 1998 . Londres: [s.n.] 382 páginas. ISBN 0140268316 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautores= ( ajuda ) ↑ ONU - Vienna International Historic Model (28 de novembro de 1990). «Preparation Paper Security Council 28 November 1990 Decision on Kuwait» (PDF) . pp. 4 . Consultado em 28 de fevereiro de 2012 ↑ a b c d e f g h i j k l m n Munro 2006 , p. 2. Erro de citação: Código <ref> inválido. o nome '' é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código <ref> inválido. o nome '' é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código <ref> inválido. o nome '' é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código <ref> inválido. o nome '' é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código <ref> inválido. o nome '' é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código <ref> inválido. o nome '' é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código <ref> inválido. o nome '' é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código <ref> inválido. o nome '' é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código <ref> inválido. o nome '' é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código <ref> inválido. o nome '' é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código <ref> inválido. o nome '' é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código <ref> inválido. o nome '' é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes Erro de citação: Código <ref> inválido. o nome '' é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes ↑ ONU - Vienna International Historic Model (28 de novembro de 1990). «Preparation Paper Security Council 28 November 1990 Decision on Kuwait» (PDF) . pp. 5 . Consultado em 28 de fevereiro de 2012 ↑ a b Cooper, Tom. General Ahmad Sadik. «Iraqi Invasion of Kuwait.1990» (em inglês) . Consultado em 8 de fevereiro de 2012 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautores= ( ajuda ) ↑ a b c Estados Unidos, Governo dos 1992 , p. 42. ↑ New York Times (3 de agosto de 1990). «The Iraqi Invasion. In Two Arab Capitals, Gunfire and Fear, Victory and Cheers» (em inglês) . Consultado em 9 de fevereiro de 2012 ↑ a b Ripley 1991 , p. 5. ↑ a b c d e f g h Filan 1991 , p. xi. ↑ a b c d e «APPENDIX H: Key Dates from the 1990 – 1991 Gulf War» (PDF) . Final 2010 Report of Department of Veterans Affairs Gulf War Veterans’ Illnesses Task Force to the Secretary of Veterans Affairs (em inglês). Setembro de 2010 . Consultado em 31 de janeiro de 2012 ↑ a b c d e f g h Public Broadcasting Service (PBS). «Chronology» (em inglês) . Consultado em 1 de fevereiro de 2012 ↑ a b c d USA Today (9 de março de 1996). «1991 Gulf War chronology» (em inglês) . Consultado em 1 de fevereiro de 2012 ↑ a b Estados Unidos, Governo dos 1992 , p. 368-369. ↑ a b Munro 2006 , p. 48. ↑ «Myths & Facts – The Gulf Wars» . Jewishvirtuallibrary.org . Consultado em 13 de maio de 2011 ↑ Deese, David A. «Persian Gulf War, Desert Storm – War with Iraqi» . Concord Learning Systems. The History Professor . Cópia arquivada em 14 de janeiro de 2005 ↑ Ziad Swaidan. Mihai Nica (Junho de 2002). «The 1991 Gulf War And Jordan's Economy» . Middle East Review of International Affairs . 6 (2). Cópia arquivada em 4 de agosto de 2002 ↑ «Confrontation in the Gulf. Proposals by Iraqi President: Excerpts From His Address» . The New York Times . New York. 13 de agosto de 1990. pp. A8 . Consultado em 17 de outubro de 2010 ↑ BBC News. ' 1990: Outrage at Iraqi TV hostage show '. Acessado em 2 de setembro de 2007. ↑ Friedman, Thomas L. (22 de agosto de 1990). «Confrontation in the Gulf: Behind Bush's Hard Line. Washington Considers a Clear Iraqi Defeat To Be Necessary to Bolster Its Arab Allies» . The New York Times . New York. pp. A1 . Consultado em 16 de fevereiro de 2010 ↑ Friedman, Thomas L. (11 de janeiro de 1991). «CONFRONTATION IN THE GULF. As U.S. Officials See It, Hands of Aziz Were Tied» . The New York Times . pp. A10 . Consultado em 30 de setembro de 2010 ↑ Murphy, Sean D. (1996). Humanitarian intervention: the United Nations in an evolving world order . [S.l.]: University of Pennsylvania Press. p. 185. ISBN 978-0-8122-3382-7 ↑ Bush, George H. W. (11 de setembro de 1990). «Address Before a Joint Session of Congress» . Miller Center of Public Affairs . Consultado em 1 de setembro de 2011 ↑ Bulletin of the Atomic Scientists, Volume 59, página 33, Educational Foundation for Nuclear Science (Chicago, Ill.), Atomic Scientists of Chicago, 2003. ↑ Gilles Kepel Jihad: The Trail of Political Islam. ↑ «The Operation Desert Shield/Desert Storm Timeline» . Consultado em 30 de junho de 2010 . Cópia arquivada em 25 de maio de 2008 ↑ «15 Years After Desert Storm, U.S. Commitment to Region Continues» . Consultado em 29 de março de 2007 . Cópia arquivada em 8 de junho de 2011 ↑ a b c Rottman 1993 , p. 4. ↑ US Army. «The National Training Center and Fort Irwin Expansion» (PDF) (em inglês) . Consultado em 7 de fevereiro de 2012 ↑ Tucker 2010 , p. 1377. ↑ a b Tucker 2010 , p. 1378. ↑ Brassey's, IISS Military Balance 1989-90, p.101 ↑ a b Robert Fisk, The Great War For Civilisation: The Conquest of the Middle East . (Fourth Estate, 2005) ↑ Baker, James Addison, and Thomas M. DeFrank. The Politics of Diplomacy: Revolution, War, and Peace, 1989–1992 . New York: Putnam, 1995. ↑ «The Unfinished War: A Decade Since Desert Storm» . CNN In-Depth Specials. 2001 . Consultado em 5 de abril de 2008 . Cópia arquivada em 17 de março de 2008 ↑ Freedman, Lawrence, and Efraim Karsh. The Gulf Conflict 1990–1991: Diplomacy and War in the New World Order. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993. Print. ↑ Edwin E. Moïse. «Limited War : The Stereotypes» . Clemson University . Consultado em 2 de julho de 2010 ↑ Operation Desert Storm globalsecurity.com ↑ «CNN.com In-depth specials — Gulf War (via Internet Archive)» . CNN. 2001 . Consultado em 23 de março de 2008 . Cópia arquivada em 12 de junho de 2008 ↑ Lee, Robin J. (2002). «Fixed-Wing Combat Aircraft Attrition in Desert Storm» . Consultado em 30 de janeiro de 2012 ↑ Atkinson, Rick (1994). Crusade: The Untold Story of the Persian Gulf War . Houghton Mifflin Harcourt, p. 47. ISBN 0-395-71083-9 ↑ a b c Richardson 1991 , p. 11. ↑ The HarpoonHQ database & encyclopedia web application. «MIM-104 Patriot SAM» (em inglês) . Consultado em 11 de fevereiro de 2012 ↑ McKnight, Sean. «The Failure of the Iraqi Forces». In: Arms and Armour Press. The Gulf War Assessed . 1992 . Londres: [s.n.] pp. 175– 176. ISBN 1854091468 ↑ Watson, Bruce W. Greenhill Books, ed. Military Lessons of the Gulf War . 1993 2ª (edição revista) ed. Londres: [s.n.] ISBN 1853671363 ↑ a b Keaney, Thomas A.. Eliot A. Cohen 1993 , p. 86. ↑ Mace, Garry R. U.S. Naval War College, ed. Dynamic Targeting and the Mobile Missile Threat . 1999 . Newport: [s.n.] 4 páginas ↑ Murray, Williamson. Wayne W. Thompson. The Nautical & Aviation Company of America, ed. Air War in the Persian Gulf . 1995 . Baltimore: [s.n.] 165 páginas. ISBN 1877853364 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautores= ( ajuda ) ↑ Counterforce Documents (1990). «The Iraqi Scud Threat» (em inglês) . Consultado em 13 de fevereiro de 2012 ↑ a b Keaney 1993 , p. 86-87. ↑ Gordon, Michael R.. General Bernard E. Trainor. Back Bay Books, ed. The Generals' War: The Inside Story of the Conflict in the Gulf . 1995 . Boston: [s.n.] 244 páginas. ISBN 0316321001 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautores= ( ajuda ) ↑ Waller, Douglas C. Dell Publishing, ed. The Commandos: The Inside Story of America’s Secret Soldiers . 1994 . New York: [s.n.] pp. 407–408. ISBN 0440220467 ↑ Chadwick 1991 , p. 80. ↑ Williams, Scott. Naval Postgraduate School, ed. The Battle of Al-Khafji . 2002 . Monterey: [s.n.] 39 páginas . Consultado em 16 de fevereiro de 2012 ↑ Hedges, Chris (2 de fevereiro de 1991). «War in the Gulf: Combat Town Regained, Morale of Arab Allies is Lifted» (em inglês). The New York Times . Consultado em 16 de fevereiro de 2012 ↑ Gordan, Michael R.. Bernard E. Trainor. Little, Brown and Company, ed. The Generals War . 1995 . Boston: [s.n.] 280 páginas. ISBN 0316321001 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautores= ( ajuda ) ↑ John Pike. «Operation Desert Sabre / Gulf War Ground Campaign» . Globalsecurity.org . Consultado em 18 de março de 2010 ↑ Riley 2010 , p. 207. ↑ Andrew Leydon. «Carriers in the Persian Gulf War» . Leyden.com . Consultado em 18 de março de 2010 ↑ PUC-Rio. «A guerra do golfo» (PDF) . 91 páginas . Consultado em 6 de fevereiro de 2012 ↑ Fisk, Robert . The Great War for Civilisation , Vintage (2007 reprint), at p. 646. ↑ «Abbas apology to Kuwait over Iraq» . BBC News . 12 de dezembro de 2004 ↑ « ' Cheney changed his view on Iraq', by Charles Pope, Seattle Post-Intelligencer , 29 September 2004» . 28 de setembro de 2004 . Consultado em 7 de janeiro de 2005 ↑ «The Use of Terror During Iraq's Invasion of Kuwait» ↑ «Iraq and Kuwait Discuss Fate of 600 Missing Since Gulf War» . Los Angeles Times . 9 de janeiro de 2003 ↑ Scott Peterson, ''Smarter' bombs still hit civilians' , Christian Science Monitor, 22 de outubro de 2002. ↑ Tucker 2010 , p. 265. ↑ a b «Wages of War – Appendix 2: Iraqi Combatant and Noncombatant Fatalities in the 1991 Gulf War» . Comw.org . Consultado em 1 de feveriro de 2011 Verifique data em: |acessodata= ( ajuda ) ↑ a b Robert Fisk, The Great War For Civilisation. The Conquest of the Middle East (Fourth Estate, 2005), p.853. ↑ «Toting the Casualties of War» . Businessweek . 6 de fevereiro de 2003 ↑ Ford, Peter (9 de abril de 2003). «Bid to stem civilian deaths tested» . Christian Science Monitor ↑ Keaney, Thomas. Eliot A. Cohen (1993). Gulf War Air Power Survey . [S.l.]: United States Dept. of the Air Force. ISBN 0-16-041950-6 ↑ a b c d e f «In-Depth Specials – Gulf War» . CNN. 2001. Cópia arquivada em 2001 ↑ Tucker 2010 , p. 264. ↑ ASN Aircraft accident Lockheed C-130H Hercules 469 Rash Mishab ↑ «Roll of Honour» . Britains-smallwars.com . Consultado em 13 maio de 2011 ↑ «Saudi Arabia – Persian Gulf War, 1991» . Country-data.com . Consultado em 1 de fevereiro de 2011 ↑ a b c Schmitt, Eric (22 March 1991). 'After the War' . The New York Times . ↑ «The Role of the United Arab Emirates in the Iran-Iraq War and the Persian Gulf War» . Country-data.com . Consultado em 1 de fevereiro de 2011 ↑ Miller, Judith. 'Syria Plans to Double Gulf Force.' The New York Times , 27 de março de 1991. ↑ 'Soldier Reported Dead Shows Up at Parents' Doorstep' . Associated Press. 22 de março de 1991. ↑ «Role of Kuwaiti Armed Forces in the Persian Gulf War» . Country-data.com . Consultado em 1 de fevereiro de 2011 ↑ Persian Gulf War – MSN Encarta . Cópia arquivada em 31 de outubro de 2009 ↑ Tucker 2010 , p. 207. ↑ 'Gulf War Fast Facts' . Página acessada em 3 de outubro de 2014. ↑ 'Peter Arnett: CNN and Live Coverage of War' . Página acessada em 4 de outubro de 2014. Fontes e bibliografia [ editar | editar código-fonte ] Axelrod, Alan (2005). Encyclopedia of the American Armed Forces (em inglês). Nova Iorque: Facts on File. ISBN 0816047006 Bourque, Stephen A.. John W. Burdan III (2007). The Road to Safwan . The 1st Squadron, 4th Cavalry in the 1991 Persian Gulf War (em inglês). Denton, Texas: University of North Texas Press. ISBN 9781574412321 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ) Braybrook, Roy (1991). Desert Storm Air Power . The Coalition and Iraqi Air Forces (em inglês). londres: Osprey Pub Co. ISBN 1855321793 Chadwick, Frank. Matt Caffrey (1991). Gulf War Fact Book (em inglês). Bloomington: Game Designers Workshop. ISBN 1558780947 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ) Chant, Chris (2001). Air War in the Gulf 1991 (em inglês). Oxford (Londres): Osprey Publishing. ISBN 1841762954 Cordesman, Anthony H.. Abraham R. Wagner (1990). The Lessons Of Modern War Vol. 2 (PDF) . The Iran-Iraq War (em inglês). 2 . [S.l.]: Westview Press. ISBN 0813309557 . Consultado em 22 de Janeiro de 2012 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ) Drendel, Lou (1990). Air War Desert Storm (em inglês). Carrollton, Texas: Squadron/Signal Publications. ISBN 0897472608 Engelhart, Tony. Pat Foran (1992). Sword in the Sand . U.S. Marines in the Gulf War (em inglês). Hong Kong: Concord Publications Co. ISBN 9623619073 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ) Estados Unidos, Governo dos (1992). Conduct of the Persian Gulf War (PDF) . Final Report to Congress (em inglês). Washington, D.C.: Governo dos Estados Unidos. ISBN 0160380944 . Consultado em 24 de Janeiro de 2012 Finlan, Alastair (2003). The Gulf War 1991 (Essential Histories) (em inglês). londres: Osprey Publishing Ltd. ISBN 0415968526 Freedman, Lawrence. Efraim Karsh (1995). The Gulf Conflict 1990-1991 . Diplomacy and War in the New World Order (em inglês). Princeton, New Jersey: Princeton University. ISBN 9780691037721 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ) Gilchrist, Peter (1991). Sea Power . The Coalition and Iraqi Navies (em inglês). Londres: Osprey Publishing Ltd. ISBN 1855321785 Holmes, Tony (2005). US Navy F-14 Tomcat Units of Operation Iraqi Freedom (em inglês). Londres: Osprey Publishing. ISBN 1841768030 Holmes, Tony (2006). US Marine and RAAF Hornet Units of Operation Iraqi Freedom (em inglês). Londres: Osprey Publishing. ISBN 1841768472 Keaney, Thomas A. Joint Force Quarterly, ed. Surveying Gulf War Airpower (PDF) (em inglês). Outono 1993. Maxwell, AFB: Institute for National Strategic Studies, National Defense University . Consultado em 22 de Janeiro de 2012 Keaney, Thomas A.. Eliot A. Cohen (1993). Gulf War Air Power Survey Summary Report (PDF) (em inglês). Washington, D.C.: United States Government Printing. ISBN 0160419506 . Consultado em 22 de Janeiro de 2012 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ) Kellner, Douglas (1992). The Persian Gulf TV War (em inglês). [S.l.]: Westview Pr. ISBN 0813316146 Kinzey, Bert (1993). U.S. Aircraft & Armament of Operation Desert Storm (em inglês). Londres: AirHfe Publishing. Ltd. ISBN 1853106348 Lake, Jon (2004). B-52 Stratofortress Units In Operation Desert Storm (em inglês). Oxford (Londres): Osprey Publishing. ISBN 1841767514 Leland, Anne. Mari-Jana 'M-J' Oboroceanu (2010). American War and Military Operations Casualties (PDF) . Lists and Statistics (em inglês). Washington, D.C.: Congresso dos Estados Unidos . Consultado em 24 de Janeiro de 2012 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ) Mann, Edward C. (1995). Thunder and Lightning . Desert Storm and the Airpower Debates (em inglês). Maxwell Air Force Base, Alabama: Air University Press. ISBN 1585660019 . Consultado em 22 de Janeiro de 2012 Matthews, Ken (1993). The Gulf Conflict and International Relations (em inglês). Londres: Routledge. ISBN 0203372107 Mesko, Jim (1990). Ground War Desert Storm (em inglês). Carrollton, Texas: Squadron/Signal Publications. ISBN 0897472616 Micheletti, Eric (1992). After the Storm . Iraqi wrecks and fortifications (em inglês). Hong Kong: Concord Publications. ISBN 9623610246 Micheletti, Eric. Yves Debay (1991). Victory . Desert Storm. Londres: Windrow & Greene Ltd. ISBN 1872004318 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ) Miller, Judith. Laurie Mylroie (1990). Saddam Hussein and the Crisis in the Gulf (em inglês). Nova Iorque: New York Times Books. ISBN 9780099898603 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ) Munro, Alan (2006). Arab Storm . Politics and Diplomacy behind the Gulf War (em inglês). Londres: I.B.Tauris & Co Ltd. ISBN 1845111281 Operation Desert Storm (PDF) . Evaluation of the Air War (em inglês). Washington, D.C.: United States General Accounting Office. 1997 . Consultado em 22 de Janeiro de 2012 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ). |coautores= requer |autor= ( ajuda ) Putney, Diane T. (2004). Air Power Advantage . Planning the Gulf War Air Campaign 1989-1991 (em inglês). Washington, D.C.: Air Force History and Museums Program. ASIN: B005H4DNU8 Reynolds, Richard T. (1995). Heart of the Storm . The Genesis of the Air Campaign Against Iraq (em inglês). 1 . Maxwell Air Force Base, Alabama: Air University Press. ISBN 089875822X Richardson, Doug (1991). Weapons of the Gulf War (em inglês). Londres: Salamander Books. ISBN 0861016157 Ripley, Tim (1991). Land Power . The Coalition and Iraqi Armies (em inglês). Londres: Osprey Publishing. ISBN 1855321777 Ripley, Tim (1998). Ejercitos de Tierra de La Guerra del Golfo (em espanhol). Madrid: Ediciones del Prado. ISBN 8478384766 Rosenau, William (2001). Special Operations Forces and Elusive Enemy Ground Targets (PDF) (em inglês). Santa Monica, California: Rand Publishing. ISBN 083303071X . Consultado em 22 de Janeiro de 2012 Rottman, Gordon (1993). Armies of the Gulf War (em inglês). Londres: Osprey Publishing. ISBN 1855322773 Schubert, Frank N.. Theresa L. Kraus (1995). The Whirlwind War (em inglês). [S.l.]: Diane Pub Co. ISBN 0788128299 . Consultado em 22 de Janeiro de 2012 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ) Stewart, Richard Winship (2010). War in the Persian Gulf . Operations Desert Shield and Desert Storm, August 1990 - March 1991 (em inglês). Washington, D.C.: Center of Military History, United States Army. ISBN 9780160858673 Thompson, Warren (2007). F-117 Stealth Fighter Units in Operation Desert Storm (em inglês). Oxford (Londres): Osprey Publishing. ISBN 1846031826 Tucker, Spencer C.. Priscilla Mary Roberts (2010). The Encyclopedia of Middle East Wars . The United States in the Persian Gulf, Afghanistan, and Iraq Conflicts (em inglês). 1,2,3,4 e 5. Oxford, UK: ABC-CLIO, LLC. ISBN 9781851099481 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ) Vandiver, Frank E. (2005). How America Goes to War (em inglês). Londres: Praeger. ISBN 978-0275985141 Winnefeld, James A. (1996). A League of Airmen . U.S. Air Power in the Gulf War (em inglês). Santa Monica, California: Rand Publishing. ISBN 0833015036 Whitcomb, Darrel D. (2006). Combat Search and Rescue in Desert Storm (PDF) (em inglês) 1ª ed. Maxwell Air Force Base, Alabama: Air University Press. ISBN 1585661538 . Consultado em 22 de Janeiro de 2012 Withington, Thomas (2006). B-2A Spirit Units in Combat (em inglês). Londres: Osprey Publishing. ISBN 1841769932 Zaloga, Steven J. (2009). M1 Abrams vs T-72 Ural . Operation Desert Storm 1991 (em inglês). Londres: Osprey Publishing Ltd. ISBN 9781846038761 Ligações externas [ editar | editar código-fonte ] O Commons possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros sobre Guerra do Golfo SAS na Guerra do Golfo Deutsche Welle - 1990: Iraque invade o Kuwait 20th Anniversary of Desert Storm in Photos (em inglês ) Caçada aos Scuds - Iraque - 1991 Descrição dos meios e operações para neutralizar os mísseis SCud v • e Conflitos no Oriente Médio Conflito árabe-israelense Conflito israelo-palestino - Conflito Israel-Líbano - Guerra árabe-israelense de 1948 – Guerra do Sinai – Guerra dos Seis Dias – Guerra de Desgaste – Guerra de Yom Kipur – Operação Litani – Guerra do Líbano de 1982 – Conflito no sul do Líbano (1982–2000) – Primeira Intifada – Segunda Intifada – Guerra do Líbano de 2006 - Operação Chumbo Fundido – Operação Pilar Defensivo – Operação Margem Protetora Conflitos no Iraque Guerra Irã-Iraque - Guerra do Golfo - Invasão do Kuwait - Revoltas no Iraque de 1991 - Invasão do Iraque - Guerra do Iraque (guerras civis iraquianas: 2003-2011 - 2011-presente ) Conflitos no Afeganistão Invasão soviética do Afeganistão - Guerra Civil Afegã - Invasão norte-americana do Afeganistão - Insurgência talibã Conflitos na Síria Guerra franco-síria - Grande Revolta Síria - Guerra Civil Síria - Conflito no Curdistão Sírio Conflitos no Líbano Conflito Israel-Líbano - Guerra Civil do Líbano - Operação Litani – Guerra do Líbano de 1982 – Conflito no sul do Líbano (1982–2000) – Guerra do Líbano de 2006 Outros Guerra Civil do Iêmen do Norte - Rebelião Dhofar - Guerra Líbia-Egito - Guerra Civil do Iêmen de 1994 - Insurgência islâmica na Arábia Saudita - Conflito de Sa'dah - Insurgência no sul do Iêmen de 2009 Primavera Árabe · Commons · Wikiquotes v • e Conflitos armados envolvendo os Estados Unidos Internacionais Primeira Guerra Mundial · Segunda Guerra Mundial · Guerra da Coreia · Guerra do Vietname · Invasão da Baía dos Porcos · Invasão da República Dominicana de 1965 · Invasão de Granada · Invasão do Panamá de 1989 · Guerra do Golfo · Operação Força Deliberada · Operação Força Aliada · Guerra do Iraque · Operação Amanhecer da Odisseia · Guerra do Afeganistão · Guerra contra o Estado Islâmico ( Iraque , Síria ) Externos Guerras Indígenas · Quase-Guerra · Guerra de 1812 · Guerra Mexicano-Americana · Guerra Hispano-Americana · Guerra Filipino-Americana · Guerras das Bananas · Intervenções no México Internos Guerra Revolucionária · Rebelião do Whiskey · Guerra Mórmon · Guerra do Utah · Guerra Civil ou Guerra de Secessão Portal da guerra Portal do Iraque Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_do_Golfo&oldid=50367255 ' Categorias : Guerra do Golfo Guerras envolvendo os Estados Unidos Guerras envolvendo o Reino Unido Guerras envolvendo o Iraque Guerras envolvendo a França Guerras envolvendo a Arábia Saudita Guerras envolvendo o Egito Guerras envolvendo o Kuwait Guerras envolvendo o Canadá Categorias ocultas: !Páginas com erros em referências !Páginas que usam referências com parâmetros depreciadas !CS1 inglês-fontes em língua (en) !Páginas com erros CS1: datas !Páginas que usam links mágicos ISBN !Páginas que utilizam argumentos duplicados ao chamar predefinições !Páginas com erros coautores sem autor !CS1 espanhol-fontes em língua (es) !Artigos destacados na Wikipédia em árabe !Artigos bons na Wikipédia em alemão Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Artigo Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Citar esta página Noutros idiomas Afrikaans Aragonés العربية مصرى Asturianu Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা Brezhoneg Bosanski Català کوردی Čeština Cymraeg Dansk Deutsch ދިވެހިބަސް Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Võro Føroyskt Français Frysk Gaeilge Galego ગુજરાતી עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Magyar Հայերեն Bahasa Indonesia Íslenska Italiano 日本語 Basa Jawa ქართული Kabɩyɛ Қазақша ಕನ್ನಡ 한국어 Kurdî Latina Lietuvių Latviešu Македонски മലയാളം Монгол मराठी Bahasa Melayu Mirandés မြန်မာဘာသာ नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Occitan Polski Română Русский Scots Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina Српски / srpski Svenska தமிழ் ไทย Tagalog Türkçe Українська Tiếng Việt Winaray Yorùbá 中文 粵語 Editar hiperligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 19h30min de 3 de novembro de 2017. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttps://informatica.mercadolivre.com.br/alimentacao-pc/cabo-de-forca-de-16mm
  Cabo De Forca De 16mm - Alimentação para PCs no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Alimentação para PCs Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo 16mm tecnose - farol led para voyage 2010 - cabo de força 16mm 5 metro - cabo de força 16mm metro ... : cabo 16mm tecnose - farol led para voyage 2010 - cabo de força 16mm 5 metro - cabo de força 16mm ... $ 19 33 sem juros Cabo De Som Flexível 16mm Força Alimentação Bateria Rolo São Paulo R$ 325 12x R ... - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Energia P/ Computador Pc Monitor Padrão Novo 15 1861 vendidos - Rio de Janeiro R$ 2 Cabo Energia Força Bipolar Plug 8 1ªlinhanotebook 1,5cm 2239 11 1685 vendidos - São Paulo R$ 6 Cabo De Força Tripolar 3x 0,75mm Plugue 10 Amperes 1,5m 14 1070 vendidos - São Paulo R$ 4 CACHE

Cabo De Forca De 16mm - Alimentação para PCs no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Alimentação para PCs Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo 16mm tecnose - farol led para voyage 2010 - cabo de força 16mm 5 metro - cabo de força 16mm metro - roda liga leve 4x100usadas Informática Alimentação para PCs cabo de forca de 16mm 101 resultados Organizar anúncios Mais relevantes Mais relevantes Menor preço Maior preço Categorias Cabos de Energia (93) Fontes de Alimentaçao (8) Pagamento Sem juros (66) Condição Novo (99) Usado (2) Localização São Paulo (77) Paraná (12) Rio de Janeiro (5) Minas Gerais (4) Rio Grande do Sul (2) Espírito Santo (1) Preço Até R$5 (32) Mais de R$15 (44) R$5 a R$15 (25) Lojas oficiais Envio Frete grátis (11) Mercado Envios (99) Mais especificações Melhores vendedores (66) Publicidade Anuncie aqui R$ 232 12x R$ 19 33 sem juros Cabo De Som Flexível 16mm Força Alimentação Bateria Rolo São Paulo R$ 325 12x R$ 27 08 sem juros Kit 42 Metros Cabo Flex 16mm + 2 Disjuntor Unipolar 63a Stec 2 vendidos - São Paulo R$ 18 3x R$ 5 96 sem juros Botão Power Liga Aluminio Inoxidável 16mm Momentâneas Push 6 187 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Energia P/ Computador Pc Monitor Padrão Novo 15 1861 vendidos - Rio de Janeiro R$ 2 Cabo Energia Força Bipolar Plug 8 1ªlinhanotebook 1,5cm 2239 11 1685 vendidos - São Paulo R$ 6 Cabo De Força Tripolar 3x 0,75mm Plugue 10 Amperes 1,5m 14 1070 vendidos - São Paulo R$ 4 Cabo Força Tripolar 3x0,75mm P/ Cpu E Fontes 1,20m Nbr 192 vendidos - Rio de Janeiro R$ 6 Cabo De Força Energia Tripolar P/ Pc /panela Eletrica Tvs 7 351 vendidos - São Paulo R$ 12 Cabo De Força Novo Padrão 90º Graus 10a, 1,5 Metro 14 475 vendidos - São Paulo R$ 4 Cabo De Força Pc Monitor Tripolar Padrão Novo - Promoção 1 474 vendidos - São Paulo R$ 6 Cabo Força Energia Padrão Novo #preço De Atacado 67 vendidos - São Paulo Publicidade R$ 5 Cabo De Força Ac Tripolar Padrão Novo Pc Fonte Monitor 1,20m 1 257 vendidos - São Paulo R$ 4 Cabo De Força Tripolar 1 198 vendidos - Paraná R$ 4 Cabo De Força Energia P/ Computador Pc Monitor Padrão Novo 212 vendidos - Rio de Janeiro R$ 12 Cabo Força Y Para Fonte Energia Sata Duplo 018-9991 por Coruja Mix 111 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Energia / Forca Bipolar Ps3 Ps2 / Impressora / Radio 9 574 vendidos - São Paulo R$ 20 3x R$ 6 66 sem juros Cabo De Força Novo Padrão 20a - 1,5 Metro Cirilo Cabos 2 179 vendidos - São Paulo R$ 2 Cabo De Energia / Forca Bipolar Ps3 Ps2 / Impressora / Radio 89 vendidos - São Paulo R$ 7 Cabo Força Panela Eletrica Cadence Mondial Lenoxx Britania 17 307 vendidos - São Paulo R$ 16 3x R$ 5 33 sem juros Cabo De Força Novo Padrão 90º Graus 10a - 3 Metros 7 234 vendidos - São Paulo R$ 15 2x R$ 7 45 sem juros Cabo De Força Tripolar 5m 10a Para Computador Cpu Monitor 2 90 vendidos - São Paulo R$ 16 3x R$ 5 32 sem juros Cabo De Forca Tripolar 3x 0,75mm Plugue 10 Amperes 3m 6 118 vendidos - São Paulo R$ 2 Cabo De Força Nis Pt-2 Padrão Americano Preto 2m Radio A8314 61 vendidos - Minas Gerais R$ 160 12x R$ 13 33 sem juros Kit 30 Cabo De Força Padrão Novo 4 vendidos - São Paulo Publicidade R$ 64 12x R$ 5 33 sem juros Cabo De Força Tripolar 3x 0,75mm Plugue 10 Amp. 1,50m Pct 10 3 117 vendidos - São Paulo R$ 4 Cabo De Força Tripolar Padrão Antigo 5 627 vendidos - São Paulo R$ 17 Adaptador Cabo Força Y 2x Sata Fêmea /1x Sata Macho 30cm 003 8 277 vendidos - São Paulo R$ 22 4x R$ 5 50 sem juros Cabo De Força Tripolar 180g 1.8 Metros 3x2,50mm 20a Nbr 5 121 vendidos - São Paulo R$ 275 12x R$ 22 91 sem juros Fonte 600w 80plus White Evga 100-w1-0600-k0 S/cabo De Forca 26 155 vendidos - Paraná R$ 2 Cabo De Força Tripolar Para Notebook 3 Pinos Padrão Novo 1 103 vendidos - Paraná R$ 8 Cabo De Força Tripolar 3x 0,75mm Plug 10 Amperes 1,80 Metros 7 207 vendidos - São Paulo R$ 2 Cabo Força Tripolar Padrao Pc Usado - São Paulo R$ 26 5x R$ 5 18 sem juros Cabo De Força Tripolar 20a Com 1,80 Metros 92 vendidos - São Paulo R$ 5 Cabo Força Energia Tripolar 1.80m Nbr14136 | Bitola 3x0.75mm 14 1489 vendidos - São Paulo R$ 18 3x R$ 6 17 sem juros Cabo De Forca Tripolar 3x 0,75mm Plugue 10 Amperes 5m 1 119 vendidos - São Paulo R$ 49 6x R$ 8 17 sem juros Cabo De Força Pci-e Placa De Vídeo 8 Pinos Adaptador Fonte 15 356 vendidos - São Paulo R$ 6 Cabo De Força P/ Pcs E Monitores Padrão Novo 51 vendidos - São Paulo Publicidade R$ 4 Cabo De Força Tripolar Para Computador Cpu Monitor 10a 11 303 vendidos - São Paulo R$ 18 3x R$ 5 83 sem juros Cabo De Força Novo Padrão 20a 1,50 Metros 55 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Tripolar Para Computador Cpu Monitor Usado - São Paulo R$ 22 4x R$ 5 48 sem juros Cabo De Força Tripolar 3x 2,50mm Plug 20 Amperes 1,50 Metros 3 130 vendidos - São Paulo R$ 6 Cabo De Força Pc 3 X 0,75mm Plugue 10 Amperes 1,5m 52 vendidos - São Paulo R$ 30 5x R$ 5 96 sem juros Cabo De Força Tripolar 3x 2,50mm Plugue 20 Amperes 3m 5 111 vendidos - São Paulo R$ 6 Cabo De Força Tripolar 3x0,75mm Plugue 10 Amperes 1,50m 157 vendidos - São Paulo R$ 10 Cabo De Força Tipo 8, 3 Metros - Cirilo Cabos 8 101 vendidos - São Paulo R$ 8 Cabo Força Energia Tripolar P/ Cpu Fonte Monitor Padrão Novo 25 vendidos - Paraná R$ 5 Cabo Força Notebook Energia Tripolar Laptop Br Mickey Brasil 2 187 vendidos - São Paulo R$ 32 6x R$ 5 32 sem juros Cabo De Força Tripolar 20a Com 3,00 Metros 4 51 vendidos - São Paulo R$ 6 Cabo De Força Para Notebook 3 Pinos Tripolar 120cm Rei Do Ti 42 vendidos - Paraná R$ 7 Cabo Força Tripolar 3x0,5mm 1,20m P/ Cpu,impressora E Fonte 1 79 vendidos - São Paulo R$ 5 Cabo De Força Tripolar 3x0,75mm 1,80m Para Cpu E Fontes Tv 1 41 vendidos - São Paulo 1 2 3 Mais informações Sobre o Mercado Livre Investor relations Mapa do site Tendências Outros sites Desenvolvedores Mercado Pago Mercado Envios Mercado Shops Mercado Livre Publicidade Vale-Presente Mercado Livre Contato Comprar Vender Solução de problemas Segurança Redes sociais Twitter Facebook Instagram YouTube Minha conta Entre Vender Copyright © 1999-2018 Ebazar.com.br LTDA. Trabalhe conosco Termos e condições Políticas de privacidade Contato CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre. Baixe grátis o App do Mercado Lhttps://games.mercadolivre.com.br/games/usados/cabo-de-forca-30a
  Cabo De Forca 30a - Games, Usado no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Games Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Games cabo de forca 30a 100 resultados Usado Organizar anúncios Mais relevantes Mais relevantes Menor ... semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força ... Fonte Ps One Usado - Minas Gerais R$ 7 Cabo Força Drive Original Xbox 360 Fat Usado - Minas Gerais R$ 380 12x R$ 36 10 Saturno Pronto P/ Jogar C/ Controle Cabo Av E Força - Loja 6 Usado - Rio de Janeiro Ver mais Sega Saturn R$ 23 Cabo De Força Original Play 1, Playstation 1 Fat Usado - São Paulo R$ 56 Fonte Carregador Ps Vita Sony Original + Cabo De Força Bi Vo Usado - Rio de Janeiro R$ 150 12x R CACHE

Cabo De Forca 30a - Games, Usado no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Games Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Games cabo de forca 30a 100 resultados Usado Organizar anúncios Mais relevantes Mais relevantes Menor preço Maior preço Categorias PlayStation (51) Xbox (26) SEGA (13) Nintendo (6) Video Games (2) Outros Consoles (2) Pagamento Sem juros (30) Localização São Paulo (59) Rio de Janeiro (17) Minas Gerais (5) Rio Grande do Sul (5) Ceará (3) Paraná (3) Pernambuco (3) Maranhão (1) Bahia (1) Ver todos Escolher Localização Bahia (1) Ceará (3) Goiás (1) Maranhão (1) Minas Gerais (5) Paraná (3) Pernambuco (3) Rio Grande do Norte (1) Rio Grande do Sul (5) Rio de Janeiro (17) São Paulo (59) Santa Catarina (1) Preço Até R$10 (27) Mais de R$35 (36) R$10 a R$35 (37) Envio Frete grátis (12) Mercado Envios (95) Mais especificações Melhores vendedores (13) R$ 24 Adaptor Sony Scph 121 Spch 113 7.5v 3.0a Fonte Ps One Usado - Minas Gerais R$ 7 Cabo Força Drive Original Xbox 360 Fat Usado - Minas Gerais R$ 380 12x R$ 36 10 Saturno Pronto P/ Jogar C/ Controle Cabo Av E Força - Loja 6 Usado - Rio de Janeiro Ver mais Sega Saturn R$ 23 Cabo De Força Original Play 1, Playstation 1 Fat Usado - São Paulo R$ 56 Fonte Carregador Ps Vita Sony Original + Cabo De Força Bi Vo Usado - Rio de Janeiro R$ 150 12x R$ 14 25 Sony Playstation + Cabo De Audio E Vídeo + Cabo De Força 54 Usado - São Paulo Ver mais Sony PlayStation R$ 40 6x R$ 6 67 sem juros Cabo De Força Padrão Europeu Com Fusível De 5a Usado - São Paulo R$ 6 Cabo Flat E Cabo De Força Para Nintendo Wii Usado - São Paulo R$ 15 Cabo De Tomada Força Para Sega Saturn E Dreamcast Pino Chato Usado - São Paulo R$ 15 3x R$ 5 sem juros Cabo De Força Para Playstation Ps 1 2 3 4 Sega Saturn 3do Usado - São Paulo R$ 149 12x R$ 12 42 sem juros Ps2 , Cabo De Força E Video 1 Controle Tudo Ok 100% 119 Usado - São Paulo R$ 20 4x R$ 5 sem juros Cabo De Força Fonte De Xbox 360s Slim Original - Reposição Usado - São Paulo R$ 33 Cabo De Força Original De Fonte De Wii Padrão Europa. Usado - Rio de Janeiro R$ 25 4x R$ 6 25 sem juros Cabo De Força Conector Do Drive Para Xbox 360 - Original Usado - São Paulo R$ 236 12x R$ 19 67 sem juros 4 Fonte Sony Playstation 2 Slim Bivolt Original+cabo D Força Usado - Minas Gerais R$ 5 Cabo De Força Ps2 Slim Ou Ps3, Semi-novo!!!!!! Usado - Ceará R$ 17 Cabo De Força Original Dreamcast Usado - São Paulo R$ 30 Fonte Nes Action Set Bivolt Nintendinho Cabo De Força Energi Usado - São Paulo R$ 19 Cabo De Força Sony Original Playstation 3 Ps3 Usado - Rio Grande do Sul R$ 250 12x R$ 23 75 Nintendo 64 Original C/ Cabo De Força E Cabo De Imagem 13 Usado - São Paulo R$ 19 Cabo De Força Da Fonte Xbox 360 2 Furos Original Microsoft Usado - Pernambuco R$ 30 Cabo Forca Xbox 360 Fat Arcade Zephyr Falcon Jasper Original Usado - Pernambuco R$ 45 Cabo De Força Sega Sartuno Original Tec Toy Raridadae Usado - Pernambuco R$ 15 Cabo De Força Drive Xbox Classico Usado - São Paulo R$ 40 Cabo Força Drive Original Xbox 360 -9 Cabos 40,00 Usado - São Paulo R$ 10 Cabo De Força - Xbox 360 Arcade Usado - Paraná R$ 199 12x R$ 16 58 sem juros Super Nintendo - Console Cabo Força + Rca - Defeito Imagem 419 Usado - Rio Grande do Norte R$ 29 Cabo De Força Original Playstation 1 Fat Frete 10,00 Usado - Goiás R$ 160 12x R$ 15 20 Playstation 2 , Pouco Uso , Cabo De Força ,controle, Cartão Usado - São Paulo R$ 25 Adaptador 8.5v Ps2,cabo De Força Gratis Usado - Rio Grande do Sul R$ 30 Fonte Bivolt E Cabo De Força Original De Ps2 Aceito Trocas Usado - Paraná R$ 9 Cabo De Força + Cabo Sata - Original Xbox 360 Fat (100%) Usado - Ceará R$ 20 Cabo De Força Para Sega Saturno Usado - São Paulo R$ 10 Conector Do Cabo De Força Ps3-slim Original Sony Usado - São Paulo R$ 97 12x R$ 8 08 sem juros Jogo South Park A Fenda Que Abunda Força Ps4 Mídia Física Usado - São Paulo R$ 40 6x R$ 6 67 sem juros Earth Defense Force ( Otiginal) Xbox 360 Usado - São Paulo R$ 15 Cabo De Força Para Video Games Funcionando 100%. Usado - Rio de Janeiro R$ 50 Portal Skylanders Swap Force Wii U ( Ps3 E Wii ) Usado - Rio de Janeiro R$ 11 2x R$ 5 50 sem juros Cabo De Alimentação Energia E Força Para Ps3 E Ps4 Original Usado - São Paulo R$ 15 3x R$ 5 sem juros Dreamcast: Cabo De Força Original! Qualidade Nota 10! Raro! Usado - Rio de Janeiro R$ 500 12x R$ 47 50 Saturno Caixa Grande Controle Cabos Av E Força Pronto Jogar 6 Usado - Rio de Janeiro R$ 36 6x R$ 6 07 sem juros Cabo De Alimentação Energia E Força Original Para Ps3 E Ps4 Usado - São Paulo R$ 10 Cabo Original De Alimentação Energia E Força Para Ps3 E Ps4 Usado - São Paulo R$ 12 Cabo De Força E Alimentação Energia Para Ps3 E Ps4 Original Usado - São Paulo R$ 60 10x R$ 6 sem juros Fonte Sony Playstation 2 Slim Bivolt Original + Cabo D Força Usado - Minas Gerais R$ 15 3x R$ 5 sem juros Saturn: Cabo De Força Original! Qualidade Nota 10! Raridade! Usado - Rio de Janeiro R$ 38 6x R$ 6 41 sem juros Cabo Original De Alimentação Energia E Força Para Ps3 E Ps4 Usado - São Paulo R$ 15 3x R$ 5 sem juros Saturn: Cabo De Força Original! Qualidade Nota 10! Raridade! Usado - Rio de Janeiro 1 2 3 Mais informações Sobre o Mercado Livre Investor relations Mapa do site Tendências Outros sites Desenvolvedores Mercado Pago Mercado Envios Mercado Shops Mercado Livre Publicidade Vale-Presente Mercado Livre Contato Comprar Vender Solução de problemas Segurança Redes sociais Twitter Facebook Instagram YouTube Minha conta Entre Vender Copyright © 1999-2018 Ebazar.com.br LTDA. Trabalhe conosco Termos e condições Políticas de privacidade Contato CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre. Baixe grátis o App do Mercado Livrhttps://eletronicos.mercadolivre.com.br/cabo-de-forca-30a_OrderId_PRICE
  Cabo De Forca 30a - Eletrônicos, Áudio e Vídeo no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Eletrônicos, Áudio e Vídeo Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Eletrônicos, Áudio e Vídeo cabo de forca 30a 100 resultados Organizar ... relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Eletrônicos, Áudio e Vídeo cabo de forca 30a 100 resultados ... Melhores vendedores (65) R$ 1 Cabo De Força Bipolar (padrão Oitinho) 1,50 Mt 1 15 vendidos - São Paulo R$ 2 Cabo De Força Tipo 8 17 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Tipo 8 Fio 2x0,75mm 1,5 Metro 10a 250v 6 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Bipolar Fonte Notebook / Impressora / Radio 1 22 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Bipolar 8 Fonte Notebook / Impressora / Radio 82 vendidos CACHE

Cabo De Forca 30a - Eletrônicos, Áudio e Vídeo no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Eletrônicos, Áudio e Vídeo Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Eletrônicos, Áudio e Vídeo cabo de forca 30a 100 resultados Organizar anúncios Menor preço Mais relevantes Menor preço Maior preço Preço Até R$15 (33) Mais de R$50 (35) R$15 a R$50 (32) Categorias Acessórios para Áudio e Vídeo (66) Peças e Componentes Elétricos (19) GPS (5) Áudio Profissional e DJs (3) Drones e Acessórios (1) Suportes (1) Áudio Portátil (1) Áudio para Casa (1) Outros Eletrônicos (3) Pagamento Sem juros (48) Condição Novo (99) Usado (1) Localização São Paulo (74) Paraná (8) Rio de Janeiro (7) Minas Gerais (5) Rio Grande do Sul (2) Goiás (1) Santa Catarina (1) Lojas oficiais Envio Frete grátis (20) Mercado Envios (97) Mais especificações Melhores vendedores (65) R$ 1 Cabo De Força Bipolar (padrão Oitinho) 1,50 Mt 1 15 vendidos - São Paulo R$ 2 Cabo De Força Tipo 8 17 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Tipo 8 Fio 2x0,75mm 1,5 Metro 10a 250v 6 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Bipolar Fonte Notebook / Impressora / Radio 1 22 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Bipolar 8 Fonte Notebook / Impressora / Radio 82 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Bipolar Oitinho Fonte Not E Net 111 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo Energia Força Bipolar 2 Pinos Plug 8 18 vendidos - São Paulo R$ 4 Cabo Força Energia Bipolar 2 Pinos Plug 8 1ª Linha Qualidade 224 vendidos - São Paulo R$ 4 Cabo De Força Adaptador Alimentação Arduino Bateria 9v 14 vendidos - Rio de Janeiro R$ 4 Cabo De Força Bipolar 8 Fonte Notebook / Impressora / Radio 6 169 vendidos - São Paulo R$ 5 Cabo De Energia Força Para Radio E Tv 5 vendidos - São Paulo R$ 6 Cabo De Força Bipolar Impressora Epson Lexmark Hp Brother 1 54 vendidos - São Paulo R$ 8 Cabo De Força Samsung Tv Led Lcd Tipo 8 / 1,5 Metro Original 11 vendidos - São Paulo R$ 9 Cabo De Força Tipo 8 Inmetro 1,5mt 2 vendidos - Rio de Janeiro R$ 9 Cabo De Força Rabicho 4,5 Metros Pp 2x0,75mm 250vac 10a 1 13 vendidos - Santa Catarina R$ 10 Cabo De Força Acendedor De Cigarro Plug P4 2 Metros 2 79 vendidos - São Paulo R$ 10 Fonte 12v 2a Cftv, Roteador, Monitor, Modem, Com Cabo Força 9 1007 vendidos - Paraná R$ 10 Cabo De Força Tipo 8 Samsung Tv Led Lcd 1,50m - 90º 8 104 vendidos - São Paulo R$ 10 Cabo De Força Para Mangueira Led 13mm 2 Fios 37 vendidos - Paraná R$ 10 2x R$ 5 sem juros Cabo De Força Tipo 8 P/tv Led Lcd 90º + 180º Samsung 1,80m 7 vendidos - São Paulo R$ 10 2x R$ 5 sem juros Cabo De Força Tipo 8 P/tv Led Lcd 90º + 90º Samsung 1 21 vendidos - São Paulo R$ 10 2x R$ 5 sem juros Cabo De Força Tipo 8 P/tv Led Lcd 90º Samsung 1,80m 1 12 vendidos - São Paulo R$ 10 2x R$ 5 sem juros Cabo De Força Tipo 8 Samsung Tv Led Lcd 1,50m - 90º 12 vendidos - São Paulo R$ 11 2x R$ 5 50 sem juros 5 Cabos De Alimentação Energia E Força Para Ps2 Ps3 Ps4 Etc 18 vendidos - Rio de Janeiro R$ 11 2x R$ 5 50 sem juros Cabo De Força Samsung Tv Led Lcd Tipo 8 / 1,5 Metro Original 3 66 vendidos - São Paulo R$ 11 2x R$ 5 67 sem juros Garra Para Cabo De Bateria 30a 2 Pecas São Paulo R$ 12 2x R$ 6 sem juros Cabo Força Para Tv Lg Original 4 100 vendidos - São Paulo R$ 12 2x R$ 6 sem juros Cabo De Força Para Tv 2 Pinos Em L Original 1 15 vendidos - São Paulo R$ 13 Conector -terminal-de Fonte Automotiva 30 A-usina 30a 8 vendidos - Goiás R$ 14 2x R$ 7 sem juros Cabo De Forca Ac Barbeador 10 vendidos - São Paulo R$ 15 Cabo De Energia Força Sony Kdl-32ex405 Usado - São Paulo R$ 15 2x R$ 7 48 sem juros Extensão Cabo De Força Flexível 16a Padrão Antigo Para Novo 13 vendidos - Rio de Janeiro R$ 15 2x R$ 7 49 sem juros Cabo Forca Pc ,tv Tripolar 3x0,75mm 90 Graus 1,5 Metros 19 vendidos - São Paulo R$ 15 3x R$ 5 sem juros Cabo De Força Samsung Tv Led Lcd Tipo 8 / 1,5 Metro Original 18 354 vendidos - Minas Gerais R$ 16 Cabo De Força Tv Lg Varios Modelos Lv3400 Lv3500 Le4300 Le4 8 vendidos - São Paulo R$ 16 3x R$ 5 30 sem juros Cabo De Força Samsung Tv Led Lcd Tipo 8 / 1,5 Metro Original 5 87 vendidos - Minas Gerais R$ 16 Cabo De Energia (força) Para Tv Samsung Un46d5500 4 vendidos - São Paulo R$ 17 Cabo De Força Panela Pressao Eletrica 9 vendidos - Rio Grande do Sul R$ 18 3x R$ 5 97 sem juros Cabo Tripolar Energia Força Plug 1ª Linha 1.20m Promoção 1 5 vendidos - São Paulo R$ 20 4x R$ 5 sem juros Cabo De Força Ac Samsung Tipo 8 90° - 1,5m 2 18 vendidos - São Paulo R$ 20 Cabo De Força Forno Microondas 16a Original 1 36 vendidos - São Paulo R$ 21 Cabo De Força Novo Padrão Abnt Tv Samsung Diversos Modelos 8 vendidos - São Paulo R$ 22 4x R$ 5 50 sem juros Cabo De Força Bipolar 2 Lado 90 Graus 1m50cm Inmetro Novo 10 vendidos - São Paulo R$ 23 4x R$ 5 75 sem juros Cabo De Força Neuro Iii 03017028 Ibramed Rio Grande do Sul R$ 24 4x R$ 6 sem juros Cabo De Força Tripolar 90 Graus As Duas Pontas (tipo Mickey) 10 vendidos - São Paulo R$ 25 Fonte Universal 12v 7a 84w Bipolar - Acompanha Cabo Força 13 346 vendidos - São Paulo R$ 25 Cabo De Força Bipolar 1,5 Mts - 90 Graus - Original Samsung 13 vendidos - São Paulo R$ 26 Cabo Força Rádio Gravador Tipo 8 Inmetro 1,5mt (kit 10 Pçs) 9 vendidos - São Paulo 1 2 3 Mais informações Sobre o Mercado Livre Investor relations Mapa do site Tendências Outros sites Desenvolvedores Mercado Pago Mercado Envios Mercado Shops Mercado Livre Publicidade Vale-Presente Mercado Livre Contato Comprar Vender Solução de problemas Segurança Redes sociais Twitter Facebook Instagram YouTube Minha conta Entre Vender Copyright © 1999-2018 Ebazar.com.br LTDA. Trabalhe conosco Termos e condições Políticas de privacidade Contato CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre. Baixe grátis o App do Mehttps://informatica.mercadolivre.com.br/alimentacao-pc/cabo-de-forca-30a_Installments_NoInterest
  Cabo De Forca 30a - Alimentação para PCs Sem juros no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Alimentação para PCs Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Informática Alimentação para PCs cabo de forca 30a 101 resultados ... relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Informática Alimentação para PCs cabo de forca 30a 101 ... especificações Melhores vendedores (59) R$ 212 12x R$ 17 63 sem juros Cabo De Extensão De Força Pesada Tripp Lite, 30a, 10awg (nem R$ 4 Cabo Força Tripolar 3x0,75mm P/ Cpu E Fontes 1,20m Nbr 215 vendidos - Rio de ... $ 2 Cabo Energia Força Bipolar Plug 8 1ªlinhanotebook 1,5cm 2239 11 1729 vendidos - São Paulo R$ 20 3x R$ 6 66 sem juros Cabo De Força Novo Padrão 20a - 1,5 Metro Cirilo Cabos 3 185 vendidos - São CACHE

Cabo De Forca 30a - Alimentação para PCs Sem juros no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Alimentação para PCs Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Informática Alimentação para PCs cabo de forca 30a 101 resultados Sem juros Organizar anúncios Mais relevantes Mais relevantes Menor preço Maior preço Categorias Cabos de Energia (90) Fontes de Alimentaçao (11) Condição Novo (100) Usado (1) Localização São Paulo (78) Paraná (12) Rio de Janeiro (5) Minas Gerais (2) Rio Grande do Sul (2) Bahia (1) Preço Até R$7 (33) Mais de R$20 (38) R$7 a R$20 (30) Envio Frete grátis (12) Mercado Envios (99) Mais especificações Melhores vendedores (59) R$ 212 12x R$ 17 63 sem juros Cabo De Extensão De Força Pesada Tripp Lite, 30a, 10awg (nem R$ 4 Cabo Força Tripolar 3x0,75mm P/ Cpu E Fontes 1,20m Nbr 215 vendidos - Rio de Janeiro R$ 2 Cabo De Energia / Forca Bipolar Ps3 Ps2 / Impressora / Radio 149 vendidos - São Paulo R$ 2 Cabo Energia Força Bipolar Plug 8 1ªlinhanotebook 1,5cm 2239 11 1729 vendidos - São Paulo R$ 20 3x R$ 6 66 sem juros Cabo De Força Novo Padrão 20a - 1,5 Metro Cirilo Cabos 3 185 vendidos - São Paulo R$ 4 Cabo De Força Tripolar 1 210 vendidos - Paraná R$ 275 12x R$ 22 91 sem juros Fonte 600w 80plus White Evga 100-w1-0600-k0 S/cabo De Forca 26 156 vendidos - Paraná R$ 6 Cabo De Força Tripolar 3x0,75mm Plugue 10 Amperes 1,50m 157 vendidos - São Paulo R$ 18 3x R$ 6 sem juros Cabo De Força Novo Padrão 90º Graus 10a - 3 Metros 7 236 vendidos - São Paulo R$ 5 Cabo De Força Tripolar 3x0,75mm 1,80m Para Cpu E Fontes Tv 1 85 vendidos - São Paulo R$ 125 12x R$ 10 42 sem juros Fonte 500w Reais Tda Power Atx C/ Cabo De Força E Nf 6 41 vendidos - Paraná R$ 90 12x R$ 7 50 sem juros Fonte P/ Pc Atx Knup Kp-522 500w Real C/cabo De Força, Nova 1 55 vendidos - São Paulo R$ 15 2x R$ 7 45 sem juros Cabo De Força Tripolar 5m 10a Para Computador Cpu Monitor 2 92 vendidos - São Paulo R$ 16 3x R$ 5 32 sem juros Cabo De Forca Tripolar 3x 0,75mm Plugue 10 Amperes 3m 6 124 vendidos - São Paulo R$ 64 12x R$ 5 33 sem juros Cabo De Força Tripolar 3x 0,75mm Plugue 10 Amp. 1,50m Pct 10 3 123 vendidos - São Paulo R$ 22 4x R$ 5 50 sem juros Cabo De Força Tripolar 180g 1.8 Metros 3x2,50mm 20a Nbr 5 128 vendidos - São Paulo R$ 18 3x R$ 5 83 sem juros Cabo De Força Novo Padrão 20a 1,50 Metros 71 vendidos - São Paulo R$ 8 Cabo De Força Tripolar 3x 0,75mm Plug 10 Amperes 1,80 Metros 7 208 vendidos - São Paulo R$ 5 Cabo Força Energia Tripolar 1.80m Nbr14136 | Bitola 3x0.75mm 14 1489 vendidos - São Paulo R$ 98 12x R$ 8 17 sem juros Fonte Nova Knup Kp-522 Atx 500w Real C/ Cabo De Força + Nf! 24 vendidos - São Paulo R$ 18 3x R$ 6 17 sem juros Cabo De Forca Tripolar 3x 0,75mm Plugue 10 Amperes 5m 1 119 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Tripolar Para Computador Cpu Monitor Usado - São Paulo R$ 22 4x R$ 5 48 sem juros Cabo De Força Tripolar 3x 2,50mm Plug 20 Amperes 1,50 Metros 4 131 vendidos - São Paulo R$ 32 6x R$ 5 32 sem juros Cabo De Força Tripolar 20a Com 3,00 Metros 4 53 vendidos - São Paulo R$ 49 6x R$ 8 17 sem juros Cabo De Força Pci-e Placa De Vídeo 8 Pinos Adaptador Fonte 16 361 vendidos - São Paulo R$ 18 3x R$ 5 83 sem juros Cabo (y) De Força Tripolar 3x 0,75mm Plugue 10 Amperes 1,80m 43 vendidos - São Paulo R$ 6 Cabo De Força Para Notebook 3 Pinos Tripolar 120cm Rei Do Ti 42 vendidos - Paraná R$ 6 Cabo De Força Tripolar 3x 0,75mm Plug 10 Amperes 1,50 Metros 1 111 vendidos - São Paulo R$ 11 2x R$ 5 75 sem juros Cabo De Força Novo Padrão 10a 3 Metros 47 vendidos - São Paulo R$ 9 Cabo De Força Tripolar 2p+t 10a 3x075mm 1,8 Metros Megatron 30 vendidos - São Paulo R$ 30 5x R$ 5 96 sem juros Cabo De Força Tripolar 3x 2,50mm Plugue 20 Amperes 3m 5 111 vendidos - São Paulo R$ 1.119 12x R$ 93 25 sem juros Fonte 1000w 80plus Gold Evga 210-gq-1000-v1 S/cabo De Forca 4 vendidos - Paraná R$ 25 4x R$ 6 25 sem juros Cabo De Força Pci-e Placa De Vídeo 6 Pinos Adaptador Fonte 25 407 vendidos - São Paulo R$ 5 Cabo De Força Tripolar Padrão Novo 1.2 Mt Mymax Wspcc-br3p 37 vendidos - São Paulo R$ 124 12x R$ 10 37 sem juros Fonte 500w Reais Tda Power Atx C/ Cabo De Força E Nf 4 23 vendidos - Paraná R$ 23 4x R$ 5 73 sem juros Cabo De Força Tripolar 3x 2,50mm Plug 10 Amperes 1,50 Metros 5 100 vendidos - São Paulo R$ 5 Cabo De Força Pc Monitor Tripolar Padrão Novo - Promoção 2 503 vendidos - São Paulo R$ 12 2x R$ 5 95 sem juros Cabo Adaptador Sata P/ Ide Força Duplo Molex (fem) 4pinos 1 35 vendidos - São Paulo R$ 17 3x R$ 5 67 sem juros Cabo Y De Força, Novo Padrão 10a 1,80 Metros 25 vendidos - São Paulo R$ 5 Cabo Força Energia P/ Pc Computador Monitor Padrão Novo - 1 23 vendidos - Rio de Janeiro R$ 21 4x R$ 5 23 sem juros Cabo De Força Tripolar 3x2,50mm Plug 20 Amperes 1,00 Metros 3 96 vendidos - São Paulo R$ 25 5x R$ 5 sem juros 5 Cabo De Força Ac Tripolar 10a Padrão Novo Pc Fonte Monitor 2 273 vendidos - São Paulo R$ 23 4x R$ 5 73 sem juros Extensão Cabo De Força 10a Novo Padrão 3 Metros Preto 3 77 vendidos - São Paulo R$ 38 6x R$ 6 25 sem juros Cabo De Força Tripolar 3x 1,00mm Plugue 10 Amperes 10m 8 82 vendidos - São Paulo R$ 13 2x R$ 6 45 sem juros Cabo De Força C13 Para C14 10a 2 Metros 30 vendidos - São Paulo R$ 22 4x R$ 5 50 sem juros Cabo De Força Pci-e Placa De Video 6 Pinos Adaptador Fonte 11 155 vendidos - São Paulo R$ 30 5x R$ 5 96 sem juros Cabo De Força Tripolar 3x 2,50mm Plug 20 Amperes 3,00 Metros 4 269 vendidos - São Paulo R$ 16 3x R$ 5 50 sem juros Adaptador Ide Para Sata Força W 4 Saídas 16 989 vendidos - São Paulo 1 2 3 Mais informações Sobre o Mercado Livre Investor relations Mapa do site Tendências Outros sites Desenvolvedores Mercado Pago Mercado Envios Mercado Shops Mercado Livre Publicidade Vale-Presente Mercado Livre Contato Comprar Vender Solução de problemas Segurança Redes sociais Twitter Facebook Instagram YouTube Minha conta Entre Vender Copyright © 1999-2018 Ebazar.com.br LTDA. Trabalhe conosco Termos e condições Políticas de privacidade Contato CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre. Baixe grátis o App do Mercado Lihttps://eletronicos.mercadolivre.com.br/sao-paulo/cabo-de-forca-30a
  Cabo De Forca 30a - Eletrônicos, Áudio e Vídeo em São Paulo no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Eletrônicos, Áudio e Vídeo Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Eletrônicos, Áudio e Vídeo cabo de forca 30a 100 resultados ... Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Eletrônicos, Áudio e Vídeo cabo de forca 30a 100 ... 12v 10a 120w Bipolar - + Cabo Força 33 443 vendidos - São Paulo R$ 88 12x R$ 7 33 sem juros Rádio Am Fm Recarregável C/lanterna C/cabo Força Ótimo Sinal 22 164 vendidos - São Paulo R$ 25 Fonte Universal 12v 7a 84w Bipolar - Acompanha Cabo Força 13 346 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Bipolar Oitinho Fonte Not E Net 111 vendidos - São Paulo R$ 52 Cabo Força Rádio Gravador Tipo 8 Inmetro 1,5mt CACHE

Cabo De Forca 30a - Eletrônicos, Áudio e Vídeo em São Paulo no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Eletrônicos, Áudio e Vídeo Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Eletrônicos, Áudio e Vídeo cabo de forca 30a 100 resultados São Paulo Organizar anúncios Mais relevantes Mais relevantes Menor preço Maior preço Categorias Acessórios para Áudio e Vídeo (70) Peças e Componentes Elétricos (18) GPS (3) Suportes (2) Áudio Profissional e DJs (2) Áudio Portátil (1) Outros Eletrônicos (4) Pagamento Sem juros (48) Condição Novo (97) Usado (3) Cidades Capital Centro (24) Capital Zona Leste (18) Capital Zona Norte (8) Araraquara (7) Capital Zona Sul (6) Ribeirão Pires (6) Franca (5) Capital Zona Oeste (3) Guarulhos (3) Ver todos Escolher Cidades a Araraquara (7) c Capital Centro (24) Capital Zona Leste (18) Capital Zona Norte (8) Capital Zona Oeste (3) Capital Zona Sul (6) Carapicuíba (1) Cotia (1) d Diadema (1) e Embu das Artes (1) f Franca (5) Franco da Rocha (1) g Getulina (1) Guarulhos (3) h Hortolândia (1) i Ituverava (1) m Mairiporã (2) o Osasco (2) p Piracicaba (2) r Ribeirão Pires (6) Ribeirão Preto (1) s São José dos Campos (1) t Taboão da Serra (1) Tatuí (2) Não encontramos cidades que coincidam com a sua busca. Preço Até R$10 (18) Mais de R$50 (37) R$10 a R$50 (45) Envio Frete grátis (17) Mercado Envios (98) Mais especificações Melhores vendedores (66) R$ 54 10x R$ 5 45 sem juros Fonte Transformador 110/220v Para 12v 30a 360w + Cabo 39 623 vendidos - São Paulo R$ 89 12x R$ 7 45 sem juros Fonte 110v 220v Saida 12v 30a + Cabo + Plug Cigarro 2 vendidos - São Paulo R$ 298 12x R$ 24 83 sem juros Kit 3 Fonte Ajustavel Chaveada 9v 12v 14.8v 30a 360w +cabo São Paulo R$ 11 2x R$ 5 67 sem juros Garra Para Cabo De Bateria 30a 2 Pecas São Paulo R$ 32 6x R$ 5 33 sem juros Fonte Universal Nominal 12v 10a 120w Bipolar - + Cabo Força 33 443 vendidos - São Paulo R$ 88 12x R$ 7 33 sem juros Rádio Am Fm Recarregável C/lanterna C/cabo Força Ótimo Sinal 22 164 vendidos - São Paulo R$ 25 Fonte Universal 12v 7a 84w Bipolar - Acompanha Cabo Força 13 346 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Bipolar Oitinho Fonte Not E Net 111 vendidos - São Paulo R$ 52 Cabo Força Rádio Gravador Tipo 8 Inmetro 1,5mt (kit 20 Pçs) 1 44 vendidos - São Paulo R$ 58 Fonte Universal 12v 10a Real 120w Bipolar + Cabo Força 8 65 vendidos - São Paulo R$ 39 Fonte Universal Nominal 12v 10a 120w Bipolar - + Cabo Força 21 407 vendidos - São Paulo R$ 12 2x R$ 6 sem juros Cabo Força Para Tv Lg Original 4 100 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo Energia Força Bipolar 2 Pinos Plug 8 18 vendidos - São Paulo R$ 94 12x R$ 7 79 sem juros Cabo Força Tripolar Padrão Novo 2 Metros 3x1mm (10pçs) 2 40 vendidos - São Paulo R$ 248 12x R$ 23 56 Fonte 12v 7a 120w Bipolar Acompanha Cabo Força - 10 Peças 61 vendidos - São Paulo R$ 30 Cabo De Força Universal Tipo 8 - 1,80 Mts - Kit 10 Pçs 1 24 vendidos - São Paulo R$ 3 Cabo De Força Bipolar 8 Fonte Notebook / Impressora / Radio 82 vendidos - São Paulo R$ 124 12x R$ 11 78 Fonte Universal 12v 7a 120w Bipolar C/ Cabo De Força - 5 Pçs 3 13 vendidos - São Paulo R$ 6 Cabo De Força Bipolar Impressora Epson Lexmark Hp Brother 1 54 vendidos - São Paulo R$ 149 12x R$ 14 13 6 Fonte Universal 12v 7a 120w Bipolar - Acompanha Cabo Força 1 13 vendidos - São Paulo R$ 10 2x R$ 5 sem juros Cabo De Força Tipo 8 P/tv Led Lcd 90º + 90º Samsung 1 22 vendidos - São Paulo R$ 79 12x R$ 6 57 sem juros Cabo Força Tripolar Padrão Novo 1,5 Metros 3x1mm (10pçs) 17 vendidos - São Paulo R$ 8 Cabo De Força Samsung Tv Led Lcd Tipo 8 / 1,5 Metro Original 11 vendidos - São Paulo R$ 158 12x R$ 15 01 Extensão Elétrica Metal Força Energia Ac 10 Metros 4 Tomadas 3 23 vendidos - São Paulo R$ 10 Cabo De Força Tipo 8 Samsung Tv Led Lcd 1,50m - 90º 8 104 vendidos - São Paulo R$ 14 2x R$ 7 sem juros Cabo De Forca Ac Barbeador 10 vendidos - São Paulo R$ 11 2x R$ 5 50 sem juros Cabo De Força Samsung Tv Led Lcd Tipo 8 / 1,5 Metro Original 3 66 vendidos - São Paulo R$ 400 12x R$ 38 200 X Cabo Energia Força Bipolar 2 Pinos Plug 8 1ª 5 vendidos - São Paulo R$ 30 Cabo Força 250v Escova Rotati Ceramic Beauty Original Philco 1 13 vendidos - São Paulo R$ 30 6x R$ 5 07 sem juros Cabo Força Bipolar Rabicho 2 Metros 0,50mm Branco (10 Peças) 9 vendidos - São Paulo R$ 205 12x R$ 17 11 sem juros Cabo Força Tripolar Padrão Novo 5 Metros 3x1mm (10pçs) 1 7 vendidos - São Paulo R$ 24 4x R$ 6 sem juros Cabo De Força Tripolar 90 Graus As Duas Pontas (tipo Mickey) 10 vendidos - São Paulo R$ 10 2x R$ 5 sem juros Cabo De Força Tipo 8 Samsung Tv Led Lcd 1,50m - 90º 13 vendidos - São Paulo R$ 20 Cabo De Força Forno Microondas 16a Original 1 36 vendidos - São Paulo R$ 10 2x R$ 5 sem juros Cabo De Força Tipo 8 P/tv Led Lcd 90º Samsung 1,80m 1 12 vendidos - São Paulo R$ 121 12x R$ 10 07 sem juros Cabo Força Tripolar Padrão Novo 3 Metros 3x1mm (10pçs) 13 vendidos - São Paulo R$ 50 Cabo De Força 50 Unidade Tipo 8 40 vendidos - São Paulo R$ 40 6x R$ 6 67 sem juros Kit 20 Cabos De Força Bipolar 8 Fonte Notebook / Impressora 10 vendidos - São Paulo R$ 12 2x R$ 6 sem juros Cabo De Força Para Tv 2 Pinos Em L Original 1 15 vendidos - São Paulo R$ 78 12x R$ 7 37 Fonte Universal Nominal 12v 10a 120w Bipolar+cabo Força 2pçs 1 5 vendidos - São Paulo R$ 40 6x R$ 6 67 sem juros Cabo De Força Novo Padrão 10a, 10 Metros - Cirilo Cabos 1 21 vendidos - São Paulo R$ 52 10x R$ 5 24 sem juros Cabo Força Tripolar Rabicho 2 Metros 3x0,75mm (10 Peças) 5 vendidos - São Paulo R$ 16 Cabo De Força Tv Lg Varios Modelos Lv3400 Lv3500 Le4300 Le4 8 vendidos - São Paulo R$ 60 Promoção Fonte Tv Samsung 19v 2.53a Acompanha Cabo De Força 1 23 vendidos - São Paulo R$ 51 Caixa Metal Para 5 Tomadas Elétricas Força Energia C5tr/n 15 vendidos - São Paulo R$ 52 Cabo Força Rádio Gravador Tipo 8 Inmetro 1,8mt (kit 20 Pçs) 19 vendidos - São Paulo R$ 10 Cabo De Força Tipo 8 Samsung Tv Led Lcd 1,50m - 90º 10 vendidos - São Paulo R$ 50 6x R$ 8 33 sem juros Fonte De Mesa 2.0 Amperes Com Cabo De Força Kit Com 10 11 vendidos - São Paulo 1 2 3 Mais informações Sobre o Mercado Livre Investor relations Mapa do site Tendências Outros sites Desenvolvedores Mercado Pago Mercado Envios Mercado Shops Mercado Livre Publicidade Vale-Presente Mercado Livre Contato Comprar Vender Solução de problemas Segurança Redes sociais Twitter Facebook Instagram YouTube Minha conta Entre Vender Copyright © 1999-2018 Ebazar.com.br LTDA. Trabalhe conosco Termos e condições Políticas de privacidade Contato CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre. Baixe grátis o App do Mercahttps://informatica.mercadolivre.com.br/acessorios-notebook/minas-gerais/cabo-de-forca-30a
  Cabo De Forca 30a - Acessórios para Notebook em Minas Gerais no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Acessórios para Notebook Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Informática Acessórios para Notebook cabo de forca ... Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Informática Acessórios para Notebook cabo de ... ) Envio Mercado Envios (37) Mais especificações Melhores vendedores (5) R$ 6 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 4 66 vendidos - Minas Gerais R$ 10 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão-p2 8 vendidos - Minas Gerais R$ 10 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar 1.20m 4 vendidos - Minas Gerais R$ 8 Cabo De Força Bipolar Fonte Notebook / Impressora CACHE

Cabo De Forca 30a - Acessórios para Notebook em Minas Gerais no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Acessórios para Notebook Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: cabo força 20a - cabo força pc Informática Acessórios para Notebook cabo de forca 30a 39 resultados Minas Gerais Organizar anúncios Mais relevantes Mais relevantes Menor preço Maior preço Categorias Cabos (28) Fontes (9) Peças e Partes (2) Pagamento Sem juros (11) Condição Novo (32) Usado (7) Cidades Belo Horizonte (26) Aguanil (2) Contagem (2) Montes Claros (1) Ouro Branco (1) Betim (1) Cristina (1) Ibirité (1) Itabira (1) Ver todos Escolher Cidades Aguanil (2) Belo Horizonte (26) Betim (1) Contagem (2) Cristina (1) Ibirité (1) Itabira (1) Juiz de Fora (1) Montes Claros (1) Ouro Branco (1) Uberlândia (1) Viçosa (1) Preço Até R$8 (11) Mais de R$10 (15) R$8 a R$10 (13) Envio Mercado Envios (37) Mais especificações Melhores vendedores (5) R$ 6 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 4 66 vendidos - Minas Gerais R$ 10 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão-p2 8 vendidos - Minas Gerais R$ 10 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar 1.20m 4 vendidos - Minas Gerais R$ 8 Cabo De Força Bipolar Fonte Notebook / Impressora / Radio Minas Gerais R$ 7 Cabo De Força Bipolar Fonte Notebook / Impressora / Radio 1 vendido - Minas Gerais R$ 50 Carregador P/ Notebook Dell 1525 19v 3,34a Com Cabo De Força 3 vendidos - Minas Gerais R$ 8 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br Minas Gerais R$ 12 2x R$ 6 sem juros Cabo De Força Para Carregador De Notebook Tripolar 3 vendidos - Minas Gerais R$ 10 Cabo De Força Notebook Plus Cable 1,5m Minas Gerais R$ 8 Cabo De Força Bipolar Fonte Notebook / Impressora / Radio Minas Gerais R$ 4 Cabo De Força Notebook - Padrão Inmetro (1,2 M - 2,5a) Preto Minas Gerais R$ 8 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br Minas Gerais R$ 6 T2 - Cabo De Força Usado - Minas Gerais R$ 8 Cabo De Força Bipolar Fonte Notebook / Impressora Minas Gerais R$ 8 Cabo De Força Bipolar Fonte Notebook Minas Gerais R$ 8 Cabo De Força Bipolar Minas Gerais R$ 28 Cabo Tripolar Força Branco Apple 1,5 Metros Novo Padrão Em L 2 vendidos - Minas Gerais R$ 8 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar 3 Pinos 2 vendidos - Minas Gerais R$ 70 12x R$ 6 65 Kit 10 Cabo De Força Energia P Fonte Notebook Tripolar 1.20m 3 vendidos - Minas Gerais R$ 25 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br Minas Gerais R$ 23 Cabo Tripolar De Força Fonte Notebook 2,m 110v 220v Minas Gerais R$ 6 Cabo De Força Bipolar Para Notebook* Usado - Minas Gerais R$ 8 Cabo De Força Energia Fonte Notebook Tripolar Padrão Br 1 vendido - Minas Gerais R$ 14 Cabo Tripolar Padrão Br De Força Energia Para Fonte Notebook Minas Gerais R$ 12 Cabo De Força Para Fonte Dell Mono Polar Usado - Minas Gerais R$ 20 Cabo De Força Ps3 X Padrão Argentino Minas Gerais R$ 8 Cabo De Força Tripolar Para Notebook (± 90cm) Usado - Minas Gerais R$ 4 Conector Cabo De Força Tv Philips 42pfl3507d-78 Usado - Minas Gerais R$ 80 12x R$ 7 60 Cabo De Forca Extensor Macbook Apple Original 3 Pinos Minas Gerais R$ 10 Cabo Força Notebook Minas Gerais R$ 9 Cabo De Força Tripolar Para Notebook (± 1,5m) Usado - Minas Gerais R$ 10 Cabo De Força 3 Pinos Para Fonte Notebook Minas Gerais R$ 14 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br Minas Gerais R$ 15 Cabo De Força Para Fonte De Notebook 3 Pinos 1 vendido - Minas Gerais R$ 8 Cabo De Força Bipolar Fonte Notebook / Impressora / Radio 2 vendidos - Minas Gerais R$ 8 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br Minas Gerais R$ 30 6x R$ 5 sem juros Cabo Com Plugue Conector De Força Para Lenovo G460 Usado - Minas Gerais R$ 6 Cabo De Força Energia Para Fonte Notebook Tripolar Padrão Br Minas Gerais R$ 66 12x R$ 5 49 sem juros 10 Cabo De Força Energia Fonte Notebook Tripolar Padrão Br Minas Gerais Mais informações Sobre o Mercado Livre Investor relations Mapa do site Tendências Outros sites Desenvolvedores Mercado Pago Mercado Envios Mercado Shops Mercado Livre Publicidade Vale-Presente Mercado Livre Contato Comprar Vender Solução de problemas Segurança Redes sociais Twitter Facebook Instagram YouTube Minha conta Entre Vender Copyright © 1999-2018 Ebazar.com.br LTDA. Trabalhe conosco Termos e condições Políticas de privacidade Contato CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre. Baixe grátis o App do Mercado Lihttps://ca.wikipedia.org/wiki/Roda
  Roda - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Roda De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Per a altres significats, vegeu « Roda (desambiguació) ». Roda del Museu Nacional d'Iran, a Teheran . Aquesta roda s'ha data del segon mil·lenni aC, fou trobada a Chogha Zanbil , Iran . Una roda és un dispositiu en forma disc o torus. La seva operació fonamental és transmetre el moviment lineal en moviment angular. ... roda amb eix, a la qual se li aplica una força P, que transmet un parell a l'eix, que és capaç ... aplicar una força. El funcionament de les rodes es basa en l'adherència de la superfície d'aquestes al ... a l'aplicació d'una força a la superfície d'una roda. Com les altres cinc màquines simples, la roda amb eix ... depèn de la força i del radi al qual s'aplica, de manera que amb la mateixa força F es pot aconseguir ... és l'avantatge mecànic real. R és la força resistent de la càrrega a l'eix. E r és la força real CACHE

Roda - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Roda De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Per a altres significats, vegeu « Roda (desambiguació) ». Roda del Museu Nacional d'Iran, a Teheran . Aquesta roda s'ha data del segon mil·lenni aC, fou trobada a Chogha Zanbil , Iran . Una roda és un dispositiu en forma disc o torus. La seva operació fonamental és transmetre el moviment lineal en moviment angular. És una de les primeres i més simples màquines . El nombre de rodes sovint classifica el vehicle que les usa en una categoria o una altra. L'aparició de la roda, cap al 3500 aC , [1] és considerada crucial per al desenvolupament de la civilització. Permeté als humans fer un ús més eficaç de la potència animal i resoldre la seva necessitat de desplaçar-se, així com el seu ús en altres aplicacions com les rodes de terrissaire o les dels molins. Tanmateix no totes les civilitzacions van incorporar inicialment aquest invent, per desconeixement o per voluntat pròpia. Contingut 1 Etimologia 2 Història 2.1 Sumeris 2.2 Antic Egipte 2.3 Altres civilitzacions 2.4 La roda moderna 3 Mecànica 3.1 Geometria de les rodes 3.2 Moviment circular 3.3 Avantatge mecànic i forces a la superfície 3.4 Inèrcia de rotació i efecte giroscòpic 3.5 Pèrdues per rodament 3.6 Durabilitat dels pneumàtics 4 Rodes per a vehicles 4.1 Rodes d'automòbils 4.2 Materials 5 Alternatives a la roda 6 Símbols de la roda 7 Bibliografia 8 Vegeu també 9 Referències Etimologia [ modifica ] Pintura d'una roda, segle XV La paraula roda prové del vocable llatí rota , que procedeix del protoindoeuropeu rotā- , una forma de l’arrel ret- que significa 'per rodar, girar'. [2] Els estudiosos han suggerit que la paraula roda té la seva arrel en les llengües dels pobles orientals més antics i que posteriorment passà al grec i al llatí amb la migració dels indoeuropeus des d’ Àsia a Europa . El terme anglès wheel provendria de varkana o mankana , que al seu torn estarien compostes de les veus var o man (amb el significat ‘treballar, operar’) i kara o kana (tronc recte, curt i de secció arrodonida). Història [ modifica ] Olla de Bronocice - la imatge més antiga d'un vehicle de rodes al món La roda és considerada com un dels invents claus de la història de la humanitat, juntament amb el foc . Va ser inventada de manera independent per diverses cultures. És impossible saber a partir de quina idea va sorgir el primer desenvolupament de la roda, encara que és plausible teoritzar que va sorgir de l'observació directa i mimetisme de la natura. Per exemple en veure com una pedra plana es desplaça de mode dificultós amb comparació amb una pedra més proporcionada en les seves tres dimensions costera avall, o per exemple en les boles de neu, i fins i tot en els troncs de llenya. Sumeris [ modifica ] Estendard d'Ur . Commemora una victòria mesopotàmica molt important sobre pobles que consideraven els seus enemics. La lectura de l'estendard s'ha de fer de dreta a esquerra i de baix a dalt, perquè ells escrivien així. A la primera franja de baix es recrea el desenvolupament de la batalla on es veuen els carros de guerra i els enemics vençuts. A la segona franja desfilen els vençuts acompanyats dels vencedors amb els seus millors arreus. Finalment a la part superior, apareix el rei al centre amb els vençuts a un costat i els seus soldats a l'altre. Molts autors situen la primera aparició vers el 4000 aC en les antigues cultures de Mesopotàmia durant el període sumeri . Aquí, entre el Tigris i Eufrates , han nascut les primeres civilitzacions agrícoles, ramaderes i comercials. Han nascut les ciutats i aquestes han comportat també el desenvolupament de l’ús dels metalls i de la construcció d’habitatges. A més a més, la nova organització social, on els camps de conreu i les ciutats es troben distanciats, ha fet necessària l’existència de mitjans de transports eficients. És difícil saber com els sumeris van arribar a descobrir la roda. Tanmateix, es coneix que els terrissaires de Sumer, al sud de Mesopotàmia, coneixien el moviment circular: “Els intercanvis comercials amb altres comunitats eren cada vegada més importants per al creixement de les ciutats. calia produir més i millors peces de ceràmica. Aquesta necessitat hauria conduït al descobriment de la tècnica del torn, que efectivament va proporcionar més rapidesa i precisió en l’elaboració dels productes, a més d’una millora de la qualitat decorativa. Hom creu que el torn de terrissaire va ser l’inici d’una veritable revolució tecnològica que va culminar amb el descobriment de la roda primitiva”. [3] Imperi Hitita . Els carros tirats per cavalls , com el que reprodueix aquest relleu , aviat van ser utilitzat com a armes de guerra. La primera roda emprada en un carro de què es té constància data aproximadament del 3500 aC , [1] i va ser trobada a la ciutat d’ Ur . El seu disseny és molt simple: les rodes, de forma cilíndrica, eren discs sòlids de fusta massissa i estaven formades per dos o més segments units per grapes de fusta. Les rodes s’inserien en un eix i quedaven fixades per estaques que travessaven els extrems de l’eix. Tanmateix, els historiadors argumenten que la seva invenció ha de ser anterior, probablement plataformes de fusta sota de les quals hi havia troncs cilíndrics per a facilitar el desplaçament, units i enganxats a les banyes dels bous que les arrossegaven. [3] En qualsevol cas, la revolució dels carros va arribar un mil·lenni després de la roda d’Ur, amb la roda radiada, que apareix en la Cultura Sintashta , corresponent a la Cultura d'Andrónovo , i a Anatòlia i Síria [4] i cap al 2500 aC, els carros es transformaren en plataformes mòbils des de les quals es podien llançar javelines contra l’enemic, i permetien desplaçar els exèrcits de manera més ràpida i unitària. És a dir, van esdevenir armes de guerra. [3] Antic Egipte [ modifica ] Un carro de guerra egipci. El carro com a arma de combat van fer que a l’ Antic Egipte implantés cap a l’any 1500 aC la innovadora roda de sis o vuit radis protegits per una llanta de fusta, amb l’objectiu d’alleugerir i fer més manejables els carros. [3] Altres civilitzacions [ modifica ] Altres aparicions independents se situen en la Xina , pel 2800 aC. i en les cultures asteca i inca en el 1500 aC, encara que aquestes últimes, per falta d'animals de càrrega, mai es va usar més que com una joguina. Aparentment la roda ha estat desconeguda per altres cultures, com l' Àfrica subsahariana , la Polinèsia , i la ja esmentada Amèrica del Nord i del Sud. Les civilitzacions d’aquestes terres aconseguiren sobreviure i prosperar sense l’ajuda de la roda. Fins a l’ edat moderna aquestes terres no van descobrir les aplicacions de la roda per al transport. Fins i tot al Pròxim Orient , entre els segles III i XII dC, les civilitzacions d’aquesta regió i del nord d’Àfrica van abandonar el transport amb vehicles rodats. El seu lloc el van ocupar camells perquè havien valorat que aquests animals eren més ràpids i eficients a l’hora de transportar objectes i persones: un camell pot recórrer més quilòmetres en un temps breu i consumir menys aigua i aliment que els bous que arrossegaven els carretons. [3] Altres fonts afirmen que va néixer a Eslovènia, on el 2003 es va trobar una roda que té entre 5100 i 5350 anys. [5] La roda moderna [ modifica ] Una roda de bicicleta A l’ Edat Medieval i el Renaixement es produïren perfeccionaments tècnics aplicats a l’enginyeria hidràulica i militar. Amb la Revolució Industrial la roda ocupa un lloc destacat perquè s’empra per a la transmissió motriu. Però, fins a la segona meitat del segle XIX no es va produir la gran innovació que revolucionà el transport terrestre: l'aparició dels pneumàtics amb càmera d'aire. Cap al 1840 , el britànic Charles Goodyear , després d'anys d'investigació, aconseguí obtenir la goma vulcanitzada. Cinc anys després, la va emprar Robert W. Thompson , que, unint l'elasticitat de la goma amb l'aire, féu néixer les llantes. Inicialment només van ser emprades per a bicicletes i tricicles, però aviats esdevingueren imprescindibles per a l' automòbil . [3] La roda va ser patentada en 2001 per l' advocat australià John Keogh , amb el nom de 'dispositiu d'ajuda pel transport circular'. L'objectiu d'aquesta patent no era altre que demostrar les imprecisions i ineficàcies del sistema de patents modern. Mecànica [ modifica ] Exemple d'aprofitament de l'avantatge mecànic d'una roda amb eix, a la qual se li aplica una força P, que transmet un parell a l'eix, que és capaç d'elevar una càrrega major W Les relacions cinemàtiques i dinàmiques bàsiques que s'estableixen entre els diferents punts de la roda s'obtenen a partir de l'estudi de la mateixa com a sòlid rígid , particularitzant-les segons la geometria particular, les condicions inicials, l'entorn, etc. Es considera roda com a màquina simple quan és suportada per un eix , fix o giratori, que passa pel seu centre. Solen muntar-se com a suport d'un mòbil, com el cos d'un vehicle, cosa que li permet avançar linealment de manera molt eficient. Si l'eix és solidari a la roda, els dos cossos giren a la mateixa velocitat com si fossin el mateix sòlid. La roda amb eix és una de les sis màquines simples. Aquestes tenen la propietat d'aconseguir un avantatge mecànic , que fa que e que multiplica el parell torsor en aplicar una força. El funcionament de les rodes es basa en l'adherència de la superfície d'aquestes al terreny, la qual cosa permet al vehicle disposar d'un sistema de suport al terreny que minimitza les pèrdues d'energia a les ineficiències pròpies degudes a l'elasticitat de la roda i a les pèrdues de rendiment originades als suports mitjançant coixinets de rodolament . Quan les rodes es fan servir per a moure vehicles per damunt de superfícies és important també la superfície a la qual s'adhereixen, que pot ser un camí o carretera o sobre les vies del ferrocarril gràcies a l'encanalament de la roda. Geometria de les rodes [ modifica ] Les rodes es basen en la geometria del cercle . Dels cercles es tenen els paràmetres: Diàmetre : És interessant notar que a les rodes sol determinar-se la mida pel diàmetre, ja que es tracta de la màxima distància entre dos punts d'una roda i, per tant, la màxima restricció en termes d'espai. Perímetre : És la distància recorreguda per una roda en un pla al girar una revolució. D'aquesta manera, la distància recorreguda per a un nombre determinat de revolucions depèn del perímetre que al mateix temps depèn del diàmetre segons la següent expressió: p = π ⋅ D {\displaystyle {p}=\pi \cdot {D}} Que ve d'una expressió més general: Δ s = θ ⋅ r {\displaystyle \Delta s=\theta \cdot r} On: Δ s {\displaystyle \Delta s} és la distància recorreguda θ {\displaystyle \theta } és l'angle girat r és el radi de la roda (D=2r) Moviment circular [ modifica ] Vegeu l'article principal Moviment circular Representació vectorial de la velocitat lineal i acceleració centrípeta al moviment circular d'un sòlid El problema de moviment rectilini uniforme és equivalent al del rotacional. Les variables rectilínies distància, velocitat i acceleració són equivalents a les variables angulars: angle, velocitat angular i acceleració angular respectivament. Totes tres, segons s'ha vist a l'apartat de geometria es troben relacionades cinemàticament amb les variables lineals: [6] Angle: θ = Δ s r {\displaystyle \theta ={\frac {\Delta s}{r}}} Velocitat angular: ω = v r {\displaystyle \omega ={\frac {v}{r}}} Acceleració angular: α = a r {\displaystyle \alpha ={\frac {a}{r}}} On, generalitzant per les tres, es té: A l'esquerra de la igualtat la magnitud angular (angle, velocitat angular o acceleració angular) A la dreta de la igualtat es troba la magnitud lineal equivalent (distància, velocitat lineal, acceleració lineal) multiplicada pel radi r Les tres relacions anteriors són degudes a la geometria de la roda, de la que es desprèn que l'arc de circumferència corresponent a un determinat angle θ {\displaystyle \theta } girat és el producte de l'angle expressat en radians pel radi de la circumferència. Això és el cas particular del que s'ha vist abans, ja que al recórrer una revolució d'una roda de radi r, es recorre el perímetre P = 2π r , que correspon a un angle girat de 2π rad per volta. Finalment, l'acceleració centrípeta per tal de calcular el lligam expressat forma d'acceleració d'un punt situat a la roda que gire amb ella, situat a un determinat radi r és: a c = 2 π v T = ω 2 r = ω ⋅ v , {\displaystyle a_{c}\,={\frac {2\pi v}{T}}=\omega ^{2}\ r\ =\omega \cdot v,} On: a c és una acceleració dirigida sempre cap al centre de la roda ω {\displaystyle \omega } és la velocitat angular de la roda r és el radi on se situa el punt estudiat Camp de velocitats d'una roda a l'eix que conté el punt de contacte i el centre d'aquesta. Notar que la velocitat és zero al punt de contacte i que creixerà linealment amb el radi: v=ωxr relatiu a terra. L'acompliment del rodolament de les rodes depèn de la perfecta adherència amb la superfície sobre la qual rodola. A qualsevol mòbil dotat de rodes, hi ha una fricció entre el pneumàtic i la carretera en el punt de contacte de la roda amb aquesta, de manera que el moviment relatiu en aquest punt de la roda respecte de la carretera és nul. La cinemàtica de les rodes pot explicar-se com es mostra a la figura, tractant-se d'un problema de mecànica de medis continus si es coneix la velocitat d'un punt d'aquest es desprèn un camp de velocitats la velocitat de qualsevol punt V P és: [7] V → P = V → O + ω → × r → {\displaystyle {{\vec {V}}_{P}}={{\vec {V}}_{O}}+{\vec {\omega }}\times {\vec {r}}} On: V → O {\displaystyle {{\vec {V}}_{O}}} és la velocitat del punt amb velocitat coneguda. ω → {\displaystyle {\vec {\omega }}} és el vector velocitat angular de la roda respecte al terreny. r → O P {\displaystyle {\vec {r}}_{OP}} és el vector de posició relativa entre els dos punts. Com es coneix que l'adherència ha de ser efectiva, és evident que la velocitat al punt de contacte relativa al terreny ha de ser 0, en el cas contrari la roda aniria lliscant. De l'anterior equació es desprèn una relació lineal entre la magnitud de les velocitats de qualsevol punt relatives a terra i la distància d'aquestos al punt de contacte al pla de rotació. Gràcies al coneixement de la cinemàtica del moviment dels sòlids en rotació, podria fer-se la descomposició de velocitats en dos parts: La velocitat lineal deguda a la rotació als punts de la roda La velocitat lineal del centre de la roda D'aquesta manera es descompon la velocitat en dos: Per una banda la velocitat que percebria un observador muntat a la roda i per l'altra la del vehicle en moviment. És evident que als punts situats al radi més exterior la velocitat de rotació és igual a la lineal. Això s'explica intuïtivament, ja que per fer una revolució completa, el vehicle ha de recórrer una distància igual al perímetre de la roda. [6] Avantatge mecànic i forces a la superfície [ modifica ] Representació del parell torsor a un eix degut a l'aplicació d'una força a la superfície d'una roda. Com les altres cinc màquines simples, la roda amb eix té un efecte multiplicador sobre les forces, és a dir, un avantatge mecànic. L'avantatge mecànic de les rodes com a màquina simple depèn del diàmetre de la roda i de l'eix de transmissió. Al generar un parell de forces a l'eix (de menor diàmetre que la roda) es transmet un moment torsor a la roda. La roda, que normalment es troba damunt una superfície o sotmesa a una càrrega resistent, transmet forces a través de les forces de contacte de la seua superfície amb altres cossos. L'expressió que lliga forces i parell és la del moment de forces: τ = r × F {\displaystyle {\boldsymbol {\tau }}=\mathbf {r} \times \mathbf {F} } En el cas invers, amb l'aplicació de forces a la superfície de la roda, es genera un moment que provoca un parell. De la mateixa manera que a les palanques, aquest parell depèn de la força i del radi al qual s'aplica, de manera que amb la mateixa força F es pot aconseguir un major parell τ {\displaystyle \tau } si es té una roda de major radi r . L'avantatge mecànic ideal, suposant condicions sense altres interaccions que les càrregues de treball a l'eix i a la roda, es calcula amb la següent fórmula: i = R R R E {\displaystyle i={\frac {R_{R}}{R_{E}}}} On: i és l'avantatge mecànic ideal. R R és el radi de la roda. R E és el radi de l'eix. Mentre que si es prenen mesures reals, es podria definir com a: A r = R E r {\displaystyle A_{r}={\frac {R}{E_{r}}}} On: A r és l'avantatge mecànic real. R és la força resistent de la càrrega a l'eix. E r és la força real que s'aplica a la roda. A les aplicacions de la roda als vehicles motoritzats es poden donar els dos casos, tant la transmissió de parell del motor a les rodes, com la transmissió de forces al vehicle degut a la mateixa velocitat de desplaçament. El primer cas es dóna a l'eix de tracció o de propulsió del vehicle, quan es transmet un moment resultant del parell motor transmès a l'eix de la roda. En aquest cas ja s'ha vist que a la superfície de contacte de la roda amb el sòl es transmet una força F , en sentit contrari al d'avanç del vehicle. La clau de la tracció amb rodes és disposar d'adherència en tot moment, cosa que provocarà una força de reacció deguda a la fricció estàtica del contacte de la roda amb el sòl. Aquesta força d'adherència D és una força de reacció i per tant és de sentit contrari a la de tracció de la roda. Així doncs, la força motriu a les rodes de tracció/propulsió dels vehicles és la mateixa reacció a la tracció de la roda, causant de l'adherència del vehicle, que a més és externa al vehicle per ser causada pel sòl. Aquesta força d'adherència depèn directament de la càrrega de la roda i de les condicions del camí. En el cas que la força de tracció estigui per damunt de la màxima fricció estàtica, aleshores la roda lliscarà, a causa del fet que la resultant de forces de contacte deixaria de ser nul·la. [8] Inèrcia de rotació i efecte giroscòpic [ modifica ] La inèrcia de les rodes dels vehicles durant el seu moviment és una qüestió important, degut a la contribució que aporten a la dinàmica total del vehicle. Per ser un cas especial de sòlid en moviment combinat de rotació i de translació, s'estudia l'energia cinètica de les rodes gràcies a la contribució deguda a la velocitat dels dos moviments per separat, amb una velocitat v de translació i una velocitat ω de rotació. L'energia cinètica de la roda és doncs: [9] E = 1 2 ⋅ ( m ⋅ v 2 + I ⋅ ω 2 ) {\displaystyle {E}={\frac {1}{2}}\cdot ({m}\cdot v^{2}+I\cdot \omega ^{2})} On: E és l'energia cinètica de la roda deguda a la contribució de rotació i de translació. m és la massa de la roda. I és el moment d'inèrcia polar. v és la velocitat de translació. ω és la velocitat de rotació. Efecte giroscòpic d'una roda girant en precessió, de manera que els esforços per inclinar les rodes fan l'efecte de girar-les i d'adaptar-se al gir d'una corba, de major o menor radi de curvatura segons el parell que s'hi aplique a la roda Girant a altes velocitats angulars, és notable una altra característica essencial de la roda. Es tracta de l'efecte giroscòpic que estabilitza la roda al girar sobre el seu eix, cosa que és d'ajuda per a mantenir l'estabilitat del vehicle, que és d'especial ajuda als vehicles de dues rodes. [10] Aquest efecte es deu al moment angular de les rodes al girar amb una velocitat fixa sobre el seu eix, en el cas de moviment d'un vehicle. En condicions inercials de moviment uniforme i rectilini del vehicle el moment angular no canvia. En el cas dels vehicles de dues rodes, l'estabilitat i la maniobrabilitat des del punt de vista del conductor és deguda a la capacitat que té de variar el moment angular gràcies a la inclinació del vehicle respecte del pla vertical. Per exemple, un conductor que incline el vehicle cap a l'esquerra convertirà el moviment de les rodes en un moviment de precessió , cosa que farà girar el vehicle cap a l'esquerra. [10] Aquestes forces solen ser més significatives als vehicles amb majors velocitats i rodes més grans (amb majors moments d'inèrcia , com per exemple les motocicletes, mentre que resulten ser minses a les bicicletes on s'empren rodes lleugeres i amb menys velocitats. En el cas de rodes girant i desplaçant-se lliurement, és coneguda la capacitat de les rodes de mantenir-se rodolant pel pla horitzontal fins que perden la velocitat. El moment angular de les rodes en rotació oposa resistència als seus canvis i converteix el moviment en estable quan se sotmet a la roda a petites pertorbacions. Pèrdues per rodament [ modifica ] Figura. Forces a les que sotmeten les rodes si se representen separades del vehicle, representació com a suma de les forces coincidents al centre de masses de la roda, sense entrar en detalls a l'origen de la força motriu F que pot ésser originada per diferents mitjans. Detall de les deformacions que pateixen les rodes, considerant-les elàstiques sobre terreny rígid. El cas general serà una combinació de pèrdues degudes a la deformació tant de rodes com de terreny juntament amb altres ineficiències. El rendiment de la transmissió de forces al terreny a les rodes en moviment és el principal factor per escollir la roda com a mitjà de transport . Tot i això, als estudis detallats sobre rendiment de rodes es consideren quatre contribucions que causen pèrdues d'eficiència durant el moviment: El treball de flexió del cos de la roda al passar per la zona de contacte. El treball de la roda al comprimir o penetrar el terreny. El treball de fricció originat a possibles lliscaments El treball de fricció de la roda amb l'aire: Interior: En el cas de rodes amb càmera d'aire. Exterior: Per la interacció de la superfície de la roda i dels radis d'aquesta amb l'aire que l'envolta. D'aquestes ineficiències només se solen considerar les dos primeres, i se sol extreure un coeficient de resistència al rodament considerant-les de manera combinada. Normalment el coeficient depèn del terreny sobre el que circula el vehicle, una mesura de la rigidesa de les rodes i del seu diàmetre. [11] El coeficient de resistència al rodament f és emprat d'igual manera que el de fricció, amb el que s'obté la força resistent al moviment R r multiplicant-lo pel pes del cos W·f . Per entendre la física del funcionament no ideal, s'hauria d'aïllar el sistema de la roda i de representar el terreny i el pes de càrrega mitjançant forces puntuals. S'ha de considerar també que ni les rodes ni el terreny són rígids, cosa que modifica el diagrama de forces. En el cas real, les pèrdues són degudes a la deformació tant de la roda com del terreny. Degut a aquestes deformacions instantànies tant a roda com al terreny sorgeixen ineficiències, ja que no tot el treball de deformació a la roda o al terreny torna a convertir-se en energia mecànica. [12] Certa part d'aquesta energia és transferida al terreny i certa part retorna en forma de calor a través de la superfície de la roda o causa un augment de l'energia tèrmica a l'interior d'aquesta. A la Figura es pot veure el cas al qual la roda és completament rígida. Es tracta de la representació d'una roda que gira de dreta cap a esquerra, amb una sèrie de forces. Cal notar que es representa una superfície de rodolament deformada, de manera que es pugui apreciar la contribució de la força de reacció N. En aquest cas particular la N no només compensa la força del pes, també és la reacció a la força de penetració de la roda sobre el terreny, amb component horitzontal no nul·la, que s'oposa al moviment. En resum, les forces a considerar són: F, la força exercida en el sentit del moviment, que es pot representar en forma de força horitzontal de l'eix o bé d'un parell torsor també transmès per aquest. W, el pes amb el que es carrega la roda. N, la normal que s'oposa al moviment, notar que degut a les deformacions possibles tant en el terreny com en la roda, aquesta força es troba lleugerament desviada respecte de la vertical. L'altre cas particular a considerar és el de l'elasticitat de la roda circulant sobre terreny rígid. El cas de la resistència al rodolament degut a la deformació de la roda, en moviment estacionari la deformació es deu a la càrrega vertical amb el pes sobre la roda, de manera que es tendeix a aplanar la roda en la zona de contacte. Al girar, arriba un punt en què la superfície de la roda es comença a comprimir, fins que al passar el punt de contacte el procés de compressió s'inverteix i es comença a descomprimir [13] Durabilitat dels pneumàtics [ modifica ] En l'actualitat es fa ús intensiu a les rodes als mitjans de transport. Encara i les elevades exigències i el desgast a què estan sotmeses, es desenvolupen rodes amb pneumàtics amb capacitat de duració de 40.000 a 80.000 km. [14] Al cas particular dels avions les rodes són sotmeses a càrregues molt fortes i a frenades molt energètiques, la qual cosa fa que el desgast sigui molt elevat, no només en la superfície de la roda, també en els suports. Rodes per a vehicles [ modifica ] Disc de roda d'acer amb la forma cònica característica. Zonalment es pot dividir la roda en tres parts: Llanda : És la part exterior de la roda, dissenyada per tal d'afegir el pneumàtic. En el cas de les bicicletes la llanda té forma de cercle acanalat que s'uneix per tot el seu interior a l'eix gràcies als radis. La introducció de les llandes de ferro fou gràcies a la millora de les rodes de fusta al primer mil·lenni abans de Crist. [15] Disc: És l'estructura en forma de disc que serveix per a unir la llanda amb la part interior de la roda. La fixació interior amb el cub s'efectua mitjançant femelles fàcilment desmuntables. [9] Cub: És l'element que permet la unió d'aquesta amb l'eix. Es considera com a part essencial del sistema eix-roda, encara que no es pot considerar estrictament com a part de la roda i no figura dins d'aquesta en algunes publicacions. [15] [9] Rodes d'automòbils [ modifica ] Els automòbils moderns s'equipen amb rodes fàcilment desmuntables, facilitant així el canvi de rodes del vehicle. Segons el tipus de disc, es poden distingir tres tipus de rodes per automòbils: [15] De disc d'acer temperat: Que solen tenir forma cònica. De disc d'aliació lleugera: D'alt rendiment per les característiques millorades de relació resistència/pes i millor transmissió de calor. De radis: Unides al cub gràcies als fils d'arams en tensió que les fan més lleugeres, encara que més costoses i difícils de mantenir. Materials [ modifica ] Mentre que les primeres rodes es van fer de fusta, més tard, a l'Edat de Bronze ja s'arribaren a fer llantes de metall gràcies als avenços en la metal·lurgia. Amb la invenció de la màquina de vapor i el motor de combustió externa, comencen a sorgir majors exigències a les rodes dels vehicles, que ja es feien d'acer. Més tard es proveeix a aquesta roda d'acer d'un tub de material rodant. L'ús de rodes amb radis permeté també equipar vehicles lleugers com les bicicletes o algunes motocicletes. Alternatives a la roda [ modifica ] Les rodes no van bé per a tots els terrenys. Aquesta és la principal causa per l'elecció d'un altre sistema més adequat per circular pel terreny desitjat. Una llista d'alternatives per aquest i d'altres motius diferents pot ser: Lliscant per la superfície, amb el cas particular dels trineus , que poden ser una bona alternativa en terres plenes de neu o gel, ja que llisquen per la seva superfície. Es poden arrossegar mitjançant animals, a mà o si és un pendent, deixant-se caure pel pes. Elevació per sobre del terreny per mitjans electromagnètics ( Tren Maglev ) com a transport col·lectiu. Elevació per sobre del terreny gràcies a la pressió de l'aire ( aerolliscador ) com a transport amfibi. Muntar un animal de sella . Fent servir la força humana: Caminant amb les pròpies cames. Portant algú al damunt o amb una cadira. Fent servir una màquina de caminar Símbols de la roda [ modifica ] En el Budisme , la roda és una metàfora conceptual central. Segons aquesta religió , la vida és un cicle de naixements i reencarnacions , del qual sols es pot escapar assolint la il·luminació (o Bodhi). D'aquesta manera, la roda té podria ser l'equivalent a una creu per a un cristià o una lluna creixent per a un musulmà , encara que no és el símbol de la deïtat. La mandala és una representació comuna d'aquest concepte, i està basada en la imatge d'una roda. En les antigues religions solars, la roda convivia amb el carro per simbolitzar el cicle del sol, que surt i es pon com fent una roda al voltant de la terra. La roda apareix a la bandera índia per simbolitzar la llei . En canvi a la bandera gitana fa referència al passat nòmada, sempre en moviment, d'aquest poble. És un símbol del canvi a força cultures, d'aquí deriven imatges com la roda de la fortuna Bibliografia [ modifica ] Joaquim Agulló i Batlle, Mecànica de la partícula i del sòlid rígid , Publicacions OK Punt, 1995, ISBN 84-920850-0-2 Vegeu també [ modifica ] Clàvia Joc de la rodanxa Referències [ modifica ] ↑ 1,0 1,1 Bunch , Bryan H.. Hellemans , Alexander. The history of science and technology: a browser's guide to the great discoveries, inventions, and the people who made them, from the dawn of time to today (en anglès). Houghton Mifflin Harcourt, 2004, p.31. ISBN 0618221239 . ↑ ret- The American Heritage® Dictionary of the English Language: Fourth Edition. 2000 ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Aguilera, Gemma. “Una història rodada”. A revista Sàpiens , número 15. Gener de 2004. ↑ (en anglès) Elena Efimovna Kuzʹmina i J. P. Mallory, The origin of the Indo-Iranians , V.3, p.256 ↑ March 27, 2003 ejemplar de Ameriška Domovina [American Home] ↑ 6,0 6,1 « Center of gravity and Rotational variables » (en anglès), 2000. [Consulta: 8 juliol 2009]. ↑ Falqués Serra , Albert. Marquès , Francesc. Sánchez , Joan. « Mecànica racional, Tema 6: Cinemàtica del sòlid rígid » (en català). ETSE de Camins Canals i Ports, UPC. [Consulta: 8 juliol 2009]. ↑ Alonso , José Manuel. Paraninfo. Sistemas de transmisión y frenado , 1996. ISBN 84-283-2291-0 . ↑ 9,0 9,1 9,2 Boisseaux , M. Paraninfo. Automóvil, cálculo de piezas , 1969. ↑ 10,0 10,1 Nave , Carl. R. « The Bycicle Wheel as a Gyroscope » (en anglès). Georgia State University. [Consulta: 9 juliol 2008]. ↑ Taborek , Jaroslav J. « Resisting forces » (en anglès). [Consulta: 8 juliol 2009]. ↑ «[www.nitrod.com/articles/HorsepowerTA.pdf Understanding Horsepower]». Nitrod Performance Meters. [Consulta: 17 juliol 2009]. ↑ Heisler , Heinz. Edward Arnold. Advanced vehicle technology (en anglès), 1989. ↑ Watts , Lyle F. « Conserve your country's rubber » (en anglès), 1942. ↑ 15,0 15,1 15,2 Arias-Paz , Manuel. Dossat 2000. Manual de Automóviles (en castellà). 55a ed., 2004. En altres projectes de Wikimedia : Commons Viccionari Registres d'autoritat GND : 4176761-5 NDL : 00576231 Obtingut de « https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Roda&oldid=19238063 » Categoria : Màquines simples Categories ocultes : Pàgines amb enllaç commonscat des de Wikidata 1.000 articles fonamentals Tecnologia (Els 1000 de META) Control d'autoritats Pàgines que usen enllaços màgics d'ISBN Menú de navegació Eines personals Sense sessió iniciada Discussió per aquest IP Contribucions Crea un compte Inicia la sessió Espais de noms Pàgina Discussió Variants Vistes Mostra Modifica Mostra l’historial Més Cerca Navegació Portada Article a l'atzar Articles de qualitat Comunitat Portal viquipedista Canvis recents La taverna Contacte Xat Donatius Ajuda Eines Què hi enllaça Canvis relacionats Pàgines especials Enllaç permanent Informació de la pàgina Element a Wikidata Citau aquest article Imprimeix/exporta Crear un llibre Baixa com a PDF Versió per a impressora En altres projectes Commons En altres idiomes Afrikaans Alemannisch Aragonés العربية Asturianu Azərbaycanca تۆرکجه Башҡортса Boarisch Žemaitėška Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা བོད་ཡིག Brezhoneg Bosanski Буряад Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Cebuano کوردی Čeština Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Võro Français Nordfriisk Furlan Frysk Gaeilge 贛語 Gàidhlig Galego ગુજરાતી 客家語/Hak-kâ-ngî עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Magyar Հայերեն Bahasa Indonesia Iñupiak Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 Patois Basa Jawa ქართული Қазақша 한국어 Kurdî Коми Latina Ligure Lumbaart Lingála Lietuvių Latviešu Malagasy Олык марий Македонски മലയാളം मराठी Bahasa Melayu မြန်မာဘာသာ Nāhuatl Plattdüütsch Nedersaksies नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Nouormand Occitan ଓଡ଼ିଆ ਪੰਜਾਬੀ Kapampangan Papiamentu Deitsch Polski پنجابی Português Runa Simi Română Armãneashti Русский Sicilianu Scots سنڌي Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina Soomaaliga Shqip Српски / srpski Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు ไทย Tagalog Türkçe Татарча/tatarça Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vèneto Vepsän kel’ Tiếng Việt Walon Winaray Хальмг ייִדיש 中文 Bân-lâm-gú 粵語 Modifica els enllaços La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 24 nov 2017 a les 17:59. El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual . es poden aplicar termes addicionals. Vegeu les Condicions d'ús . Wikipedia® (Viquipèdia™) és una marca registrada de Wikimedia Foundation, Inc . Política de privadesa Quant al projecte Viquipèdia Renúncies Desenvolupadors Declaració de cookies Versió per a mòbilshttps://ca.wikipedia.org/wiki/Efecte_Casimir
  Efecte Casimir - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Efecte Casimir De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Forces de Casimir en plaques paral·leles En física , l' efecte Casimir o la força de Casimir-Polder és un efecte predit per la teoria quàntica de camps , que consisteix que, donats dos objectes metàl·lics separats per una distància petita comparada amb la grandària dels objectes, apareix una ... , cerca Forces de Casimir en plaques paral·leles En física , l' efecte Casimir o la força de ... una força atractiva entre tots dos a causa d'un efecte associat al buit quàntic . Rep aquest nom del ... Possibles causes 2.1 Energia del buit 2.2 Força relativista de van der Waals 2.3 Energia fonamental ... a força entre aquests objectes. A vegades, això es descriu en termes de partícules virtuals que ... la força de l'efecte. Com la intensitat de la força cau ràpidament amb la distància, només és CACHE

Efecte Casimir - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Efecte Casimir De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Forces de Casimir en plaques paral·leles En física , l' efecte Casimir o la força de Casimir-Polder és un efecte predit per la teoria quàntica de camps , que consisteix que, donats dos objectes metàl·lics separats per una distància petita comparada amb la grandària dels objectes, apareix una força atractiva entre tots dos a causa d'un efecte associat al buit quàntic . Rep aquest nom del físic neerlandès Hendrik Casimir , que en proposà l'existència el 1948. Contingut 1 Introducció 2 Possibles causes 2.1 Energia del buit 2.2 Força relativista de van der Waals 2.3 Energia fonamental acoblada 3 Efectes 4 Càlcul de Casimir 5 Mesurament experimental 6 Enllaços externs 7 Referències Introducció [ modifica ] Forces de Casimir en plaques paral·leles L'efecte Casimir es pot entendre si tenim en compte que la presència de metalls conductors i dielèctrics alteren el valor esperat del buit de l'energia del camp electromagnètic quantitzat. [1] [2] Ja que el valor d'aquesta energia depèn de les formes i de les posicions dels conductors i dels dielèctrics, l'efecte Casimir es manifesta com a força entre aquests objectes. A vegades, això es descriu en termes de partícules virtuals que interaccionen amb els objectes, a causa d'una de les formulacions matemàtiques possibles per a calcular la força de l'efecte. Com la intensitat de la força cau ràpidament amb la distància, només és mesurable quan la distància entre els objectes és extremadament petita. En una escala per sota del micròmetre, aquesta força arriba a ser tan forta que es converteix en la força dominant entre dos conductors neutres. De fet, en separacions de 10 nanòmetres , l'efecte Casimir produeix l'equivalent d'1 atmosfera de pressió (101.3 kPa ). Els físics holandesos Hendrik BG Casimir i Dirk Polder van ser els primers a proposar l'existència d'aquesta força el 1948 i van formular un experiment per detectar-la mentre participaven en la recerca en els laboratoris d'investigació de Philips. La forma clàssica de l'experiment utilitza un parell de plaques paral·leles de metall neutres en el buit, i va demostrar amb èxit la força dins del 15% del valor predit per la teoria. Un efecte similar es produeix amb la força de Van der Waals entre un parell d'àtoms neutres. En física teòrica moderna, l'efecte Casimir exerceix un paper important en el model quiral del nucleó . i en física aplicada, és cada vegada més important en el desenvolupament de components nanotecnològics. [3] Possibles causes [ modifica ] Energia del buit [ modifica ] Diagrama de Feynman il·lustrant la interacció entre dos electrons produïda mitjançant l'intercanvi d'un fotó L'efecte Casimir és un resultat de la teoria quàntica de camps , que indica que tots els camps fonamentals, com ara el camp electromagnètic, han de ser quàntics en cada punt de l'espai. De manera molt simple, un camp en la física pot ser previst com si l'espai estigués ple de boles i de ressorts que vibressin interconnectats, i la força del camp es pot visualitzar com la dislocació d'una bola de la seva posició de repòs. Les vibracions en aquest camp es propaguen i estan governades per l'equació d'ona apropiada per al camp particular. El camp electromagnètic quantitzat en la teoria quàntica de camps requereix que cada combinació bola-ressort sigui quàntica, és a dir, que la força del camp serà quàntica en cada punt en espai. Segons les normes, el camp en cada punt de l'espai és un oscil·lador harmònic simple. Les excitacions del camp corresponen a partícules elementals de la física de partícules. No obstant això, fins i tot el buit té una estructura summament complexa. Tots els càlculs de la teoria quàntica de camps s'han de fer referents a aquest model de buit. El buit té, implícit, totes les característiques que una partícula pugui tenir: espín , polarització en el cas de la llum, energia , i així successivament. De mitjana, totes aquestes característiques es cancel·len: el buit és, després de tot, buit en aquest sentit. Una excepció important és l'energia del buit o el valor d'expectació de l'energia del buit. La quantització d'un oscil·lador harmònic simple indica que l'energia possible més baixa o l'energia del punt zero que tal oscil·lador pot tenir és: E = 1 2 ℏ ω {\displaystyle {E}={\begin{matrix}{\frac {1}{2}}\end{matrix}}\hbar \omega } En sumar tots els oscil·ladors possibles en tots els punts de l'espai dóna una quantitat infinita. Com tan sols les diferències d'energia són físicament mesurables (amb la notable excepció de la gravitació, que roman fora de l'abast de la teoria quàntica de camps), aquesta infinitat es pot considerar una característica més matemàtica que física. Aquest argument sustenta la teoria de la renormalització . Treballar amb aquestes quantitats infinites causà un cert neguit entre els que defensaven la teoria quàntica de camps fins al desenvolupament als anys 70 del grup de renormalització , un formalisme matemàtic per a transformacions a escala que proporciona una base natural per al procés. Quan s'intenta incloure la gravetat, la interpretació d'aquesta quantitat formalment infinita continua donat problemes. Actualment, no hi ha una explicació clarament satisfactòria sobre per què no pot resultar en una constant cosmològica que sigui molts ordres de magnitud més gran del que s'observa. [4] No obstant això, com encara no hi ha una teoria quàntica de la gravetat de complement coherent, no hi ha cap raó perquè ho sigui. [5] Força relativista de van der Waals [ modifica ] Per una altra banda, el 2005, Robert Jaffe de MIT afirmà que els efectes Casimir es podrien formular i que les forces es podrien comptar sense cap referència a energia de punt zero. Són forces quàntiques relativistes entre càrregues i corrents. La força Casimir (per unitat d'àrea) entre plaques paral·leles s'esvaeix com alfa, la constant d'estructura fina, va a zero, i el resultat estàndard, que sembla independent d'alfa, correspon a alfa aproximant-se al límit d'infinit, i que la força Casimir és simplement la força de van der Waals (relativista, retardada ) entre plaques de metall. [6] Energia fonamental acoblada [ modifica ] Finalment, una tercera manera d'entendre les forces de Casimir es basa en l'electrodinàmica quàntica canònica macroscòpica. En aquesta interpretació, hi ha un estat fonamental (buit) del sistema acoblat de matèria i camps, el qual determina les propietats en estat fonamental del camp electromagnètic, donant lloc a una força. La força Casimir és fonamentalment una propietat del sistema acoblat de matèria i camps, en què la interacció entre les plaques està mitjançada per camps de punt zero. En interpretacions més tradicionals, això no obstant, l'èmfasi recau o en el camp electromagnètic o en el material fluctuant de les plaques. [7] Efectes [ modifica ] Casimir observà que el camp quàntic de segona quantització , en presència d'un conjunt de cossos com metalls o dielèctrics , ha d'obeir les mateixes condicions de frontera que el camp electromagnètic clàssic. En particular, afecta el càlcul de l'energia de buit en presència d'un conductor o dielèctric. Considerem, per exemple, el càlcul del valor esperat del buit del camp electromagnètic dins un metall, com per exemple, una cavitat de radar o una guia d'ones de microones . En aquest cas, la manera correcta de trobar l'energia de punt zero del camp és sumar les energies de les ones estacionàries de la cavitat. Per a cada possible ona estacionària correspon una energia. diguem-ne que l'energia de la n ona estacionària és E n {\displaystyle E_{n}} . El valor esperat del buit de l'energia del camp electromagnètic de la cavitat és llavors: ⟨ E ⟩ = 1 2 ∑ n E n {\displaystyle \langle E\rangle ={\frac {1}{2}}\sum _{n}E_{n}} amb la suma desbordant tots els possibles valors de n enumerant les ones estacionàries. El factor de 1/2 correspon al fet que les energies de punt zero se sumen (el mateix 1/2 que apareix en l'equació E = ℏ ω / 2 {\displaystyle E=\hbar \omega /2} ). Escrita d'aquesta manera, la suma és clarament divergent. això no obstant, es pot utilitzar per a crear expressions finites. En particular, es podria preguntar com l'energia de punt zero depèn de la forma s de la cavitat. Cada nivell d'energia E n {\displaystyle E_{n}} depèn de la forma, i d'aquesta manera es podria escriure E n ( s ) {\displaystyle E_{n}(s)} per al nivell d'energia, i ⟨ E ( s ) ⟩ {\displaystyle \langle E(s)\rangle } per al valor de buit esperat. En aquest punt, ve una observació important: la força en el punt p en la paret de la cavitat és igual al canvi en l'energia de buit si la forma s de la paret es pertorba una mica, diguem per δ s {\displaystyle \delta s} , al punt p . Això és, un té: F ( p ) = − δ ⟨ E ( s ) ⟩ δ s | p . {\displaystyle F(p)=-\left.{\frac {\delta \langle E(s)\rangle }{\delta s}}\right\vert _{p}.\,} Aquest valor és finit en molts càlculs pràctics. [8] L'atracció entre les plaques es pot entendre fàcilment atenent a la situació unidimensional. Suposem que una placa conductiva mòbil es posiciona a curta distància a d'una de les dues plaques àmpliament separades (distància L ). Amb a << L , els estats entre les ranures d'amplitud a estan altament constretes, de manera que l'energia E de qualsevol mode està àmpliament separada de la següent. Aquest no és el cas en una regió oberta L , on hi ha un gran nombre (sobre L / a ) d'estats amb una energia uniformement situada entre E i el següent mode en una ranura estreta --en altres paraules, totes lleugerament més grans que E . Ara, en escurçar a per d a (< 0), el mode en la ranura s'encongeix en longitud d'ona i llavors incrementa en energia proporcional a -d a / a , on on tots els estats exteriors L / a s'allarguen i s'abaixa l'energia proporcional d a / L (noteu-ne el denominador). El canvi de xarxa és lleugerament negatiu, perquè totes les energies del modes L / a són lleugerament més grans que el mode senzill de la ranura. Càlcul de Casimir [ modifica ] En el càlcul original, Casimir va considerar l'espai lliure entre un parell de plaques conductores paral·leles separades a una distància a {\displaystyle a} . En aquest cas, les ones estacionàries són particularment fàcils de calcular, ja que la component transversal del camp elèctric i la component normal del camp magnètic han d'anul·lar la superfície d'un conductor. Assumint que les plaques paral·leles resideixen en el pla xy, les ones estacionàries són: ψ n ( x , y , z , t ) = e − i ω n t e i k x x + i k y y sin ⁡ ( k n z ) {\displaystyle \psi _{n}(x,y,z,t)=e^{-i\omega _{n}t}e^{ik_{x}x+ik_{y}y}\sin \left(k_{n}z\right)} en què ψ {\displaystyle \psi } apareix per la component elèctrica del camp electromagnètic, i, com a simplificació, la polarització i les components magnètiques són menyspreades. Aquí, k x {\displaystyle k_{x}} i k y {\displaystyle k_{y}} són les components del vector d'ona en direccions paral·leles a les plaques, i k n = n π a {\displaystyle k_{n}={\frac {n\pi }{a}}} és el vector d'ona perpendicular a aquestes. Així doncs, n és un nombre enter, que apareix a causa de la lligadura que ψ s'anul·li en les plaques metàl·liques. La freqüència per a aquesta ona és: ω n = c k x 2 + k y 2 + n 2 π 2 a 2 {\displaystyle \omega _{n}=c{\sqrt {{k_{x}}^{2}+{k_{y}}^{2}+{\frac {n^{2}\pi ^{2}}{a^{2}}}}}} en què c és la velocitat de la llum . L' energia del buit és llavors la suma sobre totes les possibles maneres d'excitació: ⟨ E ⟩ = ℏ 2 ⋅ 2 ∫ d k x d k y ( 2 π ) 2 ∑ n = 1 ∞ A ω n {\displaystyle \langle E\rangle ={\frac {\hbar }{2}}\cdot 2\int {\frac {dk_{x}dk_{y}}{(2\pi )^{2}}}\sum _{n=1}^{\infty }A\omega _{n}} en què A és l'àrea de les plaques de metall, i un factor 2 és introduït a causa de les dues possibles polaritzacions de l'ona. Aquesta expressió és clarament infinita, i per a poder realitzar el càlcul, és convenient introduir un regulador. El regulador servirà per a fer que l'expressió es torni finita, eliminant del càlcul els passos posteriors. La versió regularitzada de la funció zeta de l'energia per unitat d'àrea a la placa és: ⟨ E ( s ) ⟩ A = ℏ ∫ d k x d k y ( 2 π ) 2 ∑ n = 1 ∞ ω n | ω n | − s {\displaystyle {\frac {\langle E(s)\rangle }{A}}=\hbar \int {\frac {dk_{x}dk_{y}}{(2\pi )^{2}}}\sum _{n=1}^{\infty }\omega _{n}\vert \omega _{n}\vert ^{-s}} Al final del càlcul, s'ha de considerar el límit s → 0 {\displaystyle s\to 0} . Aquí s és simplement un nombre complex , i no s'ha de confondre amb variables així denotades amb anterioritat. Aquesta integral/suma és finita per a s real i més gran que 3. La suma té un pol a s = 3, però pot ser analíticament extensible a s = 0, en què l'expressió és finita. Expandint això, s'obté: ⟨ E ( s ) ⟩ A = ℏ c 1 − s 4 π 2 ∑ n ∫ 0 ∞ 2 π q d q | q 2 + π 2 n 2 a 2 | ( 1 − s ) / 2 {\displaystyle {\frac {\langle E(s)\rangle }{A}}={\frac {\hbar c^{1-s}}{4\pi ^{2}}}\sum _{n}\int _{0}^{\infty }2\pi qdq\left\vert q^{2}+{\frac {\pi ^{2}n^{2}}{a^{2}}}\right\vert ^{(1-s)/2}} en què s'han introduït les coordenades polars q 2 = k x 2 + k y 2 {\displaystyle q^{2}=k_{x}^{2}+k_{y}^{2}} per transformar la nostra integral doble en una integral simple. La q {\displaystyle q} és el jacobià , i el 2 π {\displaystyle 2\pi } prové de la integració angular. Aquesta integral es pot calcular fàcilment, resultant: ⟨ E ( s ) ⟩ A = − ℏ c 1 − s π 2 − s 2 a 3 − s 1 3 − s ∑ n | n | 3 − s {\displaystyle {\frac {\langle E(s)\rangle }{A}}=-{\frac {\hbar c^{1-s}\pi ^{2-s}}{2a^{3-s}}}{\frac {1}{3-s}}\sum _{n}\vert n\vert ^{3-s}} Aquesta suma es pot interpretar com la funció zeta de Riemann, de manera que: ⟨ E ( s ) ⟩ A = − ℏ c 1 − s π 2 − s 2 a 3 − s 1 3 − s ∑ n | n | 3 − s {\displaystyle {\frac {\langle E(s)\rangle }{A}}=-{\frac {\hbar c^{1-s}\pi ^{2-s}}{2a^{3-s}}}{\frac {1}{3-s}}\sum _{n}\vert n\vert ^{3-s}} Esta suma, sabent que ζ ( − 3 ) = 1 / 120 {\displaystyle \zeta (-3)=1/120} , s'obté: ⟨ E ⟩ A = − ℏ c π 2 3 ⋅ 240 a 3 {\displaystyle {\frac {\langle E\rangle }{A}}={\frac {-\hbar c\pi ^{2}}{3\cdot 240a^{3}}}} La força de Casimir per unitat d'àrea f c / A {\displaystyle f_{c}/A} per a plaques ideals i perfectament conductores amb buit entre ambdues és, per tant: F c A = − d d a ⟨ E ⟩ A = − ℏ c π 2 240 a 4 {\displaystyle {F_{c} \over A}=-{\frac {d}{da}}{\frac {\langle E\rangle }{A}}=-{\frac {\hbar c\pi ^{2}}{240a^{4}}}} en què: ℏ {\displaystyle \hbar } (h barra, ħ) és la constant reduïda de Planck , c {\displaystyle c} és la velocitat de la llum , a {\displaystyle a} és la distància entre dues plaques. La força és negativa, indicant doncs el seu caràcter atractiu: disminuint la distància entre plaques, l'energia és reduïda. La presència de h b a r {\displaystyle \ hbar} indica que la força de Casimir per unitat d'àrea f c / A {\displaystyle f_{c}/A} és molt petita, i el seu origen és purament inherent a la mecànica quàntica . Mesurament experimental [ modifica ] Una de les primeres proves experimentals, la va realitzar Marcus Spaarnay a Philips a Eindhoven, el 1958, en un experiment delicat i difícil amb plaques paral·leles, i obtingué resultats que no estaven en contradicció amb la teoria de Casimir, però que tenien errors experimentals grans. L'efecte Casimir es va mesurar de forma més precisa el 1997 per Steve K. Lamoreaux, del laboratori nacional de Los Alamos, i per Umar Mohideen de la Universitat de Califòrnia a Riverside i el seu col·lega Anushree Roy. En la pràctica, en comptes d'usar dues plaques paral·leles, que requereixen un alineament massa precís per assegurar que són paral·leles, els experiments van usar una placa que és plana i una altra placa que és part d'una esfera amb un ampli radi de curvatura . El 2001, un altre grup de la Universitat de Pàdua va aconseguir finalment mesurar la força de Casimir entre plaques paral·leles usant microresonadores. Més investigacions han mostrat que amb materials de certa conductivitat i permeabilitat , o amb una certa configuració, l'efecte Casimir es pot fer repulsiu en comptes d'atractiu, encara que no hi ha encara proves experimentals de tals prediccions. Enllaços externs [ modifica ] Aconsegueixen mesurar un anàleg clàssic de l'efecte Casimir (castellà) . Efecte Casimir invers produiria levitació (castellà) . Nature: Observation of the Dynamical Casimir effect in a superconductor circuit (anglès) 17-11-2011. Referències [ modifica ] ↑ E. L. Losada' Functional Approach to the Fermionic Casimir Effect (anglès) ' ↑ Michael Bordag, Galina Leonidovna Klimchitskaya, Umar Mohideen « Advances in the Casimir effect ». Oxford University Press , 2009, pàg. 33 ff . (anglès) ↑ « El Controvertido Efecto Casimir », 2011. (castellà) ↑ SE Rugh, H Zinkernagel. Zinkernagel « The quantum vacuum and the cosmological constant problem ». Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics , 33, 4, 2002, pàg. 663–705. DOI : 10.1016/S1355-2198(02)00033-3 . (anglès) ↑ Bianchi , Eugenio. Rovelli , Carlo «Why all these prejudices against a constant?». astro-ph.CO , 2010. (anglès) ↑ R.L.Jaffe «The Casimir Effect and the Quantum Vacuum». ArXiv preprint , 2005. (anglès) ↑ Simpson , W.M.R. « Ontological aspects of the Casimir effect ». Studies in History and Philosophy of Science Part B , 48, 2014, pàg. 84-88. DOI : 10.1016/j.shpsb.2014.08.001 . (anglès) ↑ For a brief summary, see the introduction in Passante , R.. Spagnolo , S. «Casimir-Polder interatomic potential between two atoms at finite temperature and in the presence of boundary conditions». Physical Review A , 76, 4, 2007, pàg. 042112. arXiv : 0708.2240 . Bibcode : 2007PhRvA..76d2112P . DOI : 10.1103/PhysRevA.76.042112 . (anglès) Obtingut de « https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Efecte_Casimir&oldid=16986930 » Categories : Física Teoria quàntica de camps Menú de navegació Eines personals Sense sessió iniciada Discussió per aquest IP Contribucions Crea un compte Inicia la sessió Espais de noms Pàgina Discussió Variants Vistes Mostra Modifica Mostra l’historial Més Cerca Navegació Portada Article a l'atzar Articles de qualitat Comunitat Portal viquipedista Canvis recents La taverna Contacte Xat Donatius Ajuda Eines Què hi enllaça Canvis relacionats Pàgines especials Enllaç permanent Informació de la pàgina Element a Wikidata Citau aquest article Imprimeix/exporta Crear un llibre Baixa com a PDF Versió per a impressora En altres projectes Commons En altres idiomes العربية Беларуская Български Čeština Deutsch English Esperanto Español Euskara فارسی Suomi Français עברית Magyar Հայերեն Íslenska Italiano 日本語 한국어 Latviešu Македонски Nederlands Polski Português Română Русский Simple English Slovenčina Slovenščina Shqip Svenska Türkçe Татарча/tatarça Українська 中文 Modifica els enllaços La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 19 maig 2016 a les 12:28. El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual . es poden aplicar termes addicionals. Vegeu les Condicions d'ús . Wikipedia® (Viquipèdia™) és una marca registrada de Wikimedia Foundation, Inc . Política de privadesa Quant al projecte Viquipèdia Renúncies Desenvolupadors Declaració de cookies Versió per a mòbilshttp://www.dicionarioinformal.com.br/for%C3%A7a
  Força Definição Sinônimos Antônimos Relacionadas Exemplos Flexões Rimas Reversa Definição Sinônimos Antônimos Relacionadas Exemplos Flexões Rimas Reversa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # início enviar definição enviar imagem top 20 + novas visualize widgets android app contato pt english início enviar definição enviar imagem top 20 + novas visualize/explore widgets android app ... Força Definição Sinônimos Antônimos Relacionadas Exemplos Flexões Rimas Reversa Definição ... # Força 5 Definições encontradas. Definições Sinônimos Antônimos Relacionadas Exemplos Flexões Rimas ... Reversa Visualize Classificação morfossintática Força é um Verbo, presente do indicativo 3a pessoa singular de forçar . Força é um Verbo, imperativo 2a pessoa singular de forçar . Força é um Substantivo, feminino singular . 1 . Força Significado de Força Por Dicionário inFormal (SP) em 01-09-2014 CACHE

Força Definição Sinônimos Antônimos Relacionadas Exemplos Flexões Rimas Reversa Definição Sinônimos Antônimos Relacionadas Exemplos Flexões Rimas Reversa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # início enviar definição enviar imagem top 20 + novas visualize widgets android app contato pt english início enviar definição enviar imagem top 20 + novas visualize/explore widgets android app contato português english navegar por letra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # Força 5 Definições encontradas. Definições Sinônimos Antônimos Relacionadas Exemplos Flexões Rimas Reversa Visualize Definições Definições Sinônimos Antônimos Relacionadas Exemplos Flexões Rimas Reversa Visualize Classificação morfossintática Força é um Verbo, presente do indicativo 3a pessoa singular de forçar . Força é um Verbo, imperativo 2a pessoa singular de forçar . Força é um Substantivo, feminino singular . 1 . Força Significado de Força Por Dicionário inFormal (SP) em 01-09-2014 Compartilhe no Facebook! Compartilhe no Twitter! Compartilhar!! Incorporar denunciar abuso Alteração um estado inicial, devido a ação sobre um corpo. Ao empurrar com força o balanço, a criança que antes estava parada entrou em movimento de vai e vem. 68 9 Sinônimos de Força eficácia eficiência energia força poder vigor virtude açâo ação alma ânimo ardor atividade dinamismo esforço fibra firmeza fogo forca fortaleza movimento nervo ombro potência pulso seiva tenência veemência virilidade vivacidade alcácer baluarte castelo cidadela constância forte fortificação robustez segurança solidez mais... Antônimos de Força incapacidade impotência fragilidade fraqueza debilidade pouco mais... Palavras relacionadas a Força quantidade monte forçar sentir mais... 2 . Força Significado de Força Por Dicionário inFormal (SP) em 01-03-2011 Compartilhe no Facebook! Compartilhe no Twitter! Compartilhar!! Incorporar denunciar abuso Algo que não podemos ver, mas que sempre sentimos. Puxe com mais força ! 33 17 3 . Força Significado de Força Por Dicionário inFormal (SP) em 01-03-2009 Compartilhe no Facebook! Compartilhe no Twitter! Compartilhar!! Incorporar denunciar abuso Qualquer causa capaz de produzir ou acelerar movimentos, oferecer resistência aos deslocamentos ou deformar os corpos. Dois homens estam brigando, o que escortejou mais e saiu com poucas lezôes e o mais forte. Pois teve força , para bater. 67 60 4 . Força Significado de Força Por Nathan (RS) em 12-08-2012 Compartilhe no Facebook! Compartilhe no Twitter! Compartilhar!! Incorporar denunciar abuso Gíria que significa muito, muita, em grande quantidade, bastante, aos montes Tenho força de bebida lá em casa, vamos chegar lá Ontem comprei força de camisinha, ce sabe pra que né 26 19 5 . Força Significado de Força Por Dicionário inFormal (SP) em 12-11-2015 Compartilhe no Facebook! Compartilhe no Twitter! Compartilhar!! Incorporar denunciar abuso 1. Qualidade do que é forte. Força ! Você consegue! 7 3 Outras informações sobre